Hotărârea nr. 64/2006

HOTARAREA NR. 64 privind modificarea statului de functii al aparatului Directiei Fiscale Locale Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 64 privind modificarea statului de funcții al aparatului Direcției Fiscale Locale Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006

Analizând raportul nr. 10001/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarrea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 34 din O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă începând cu data de 01.03.2006 transformarea posturilor ca urmare a avansării de către titularii acestora, după cum urmează :

  • - două posturi de referent superior treapta 2 se transformă în referent superior treapta 1;

  • - un post de referent asistent treapta 3 se transformă în referent asistent treapta 2;

  • - un post de consilier superior treapta 3 se transformă în consilier superior treapta 2

Art.2. Se aprobă transferarea unui post de inspector principal din cadrul Serviciului Executare Silită la Serviciul Contabilitate

Art.3. Se aprobă transferarea unui post de inspector asistent din cadrul Serviciului Contabilitate la Serviciul Executare Silită

Art.4. Se aprobă statul de funcții cu modificările prevăzute la art. 1, 2 și 3 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicol


JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Stat de Funcții

9

Direcția Fiscală Locală Sibiu

9

Instituție Publică de Interes Local

9

Nr. crt.

Funcția J publică de execuție

Funcția publică de conducere

Clasa

Gradul

Treapta

Studii

1.

Director executiv

-

-

S

2

-

Director executiv adjunct

-

-

s

I. Serviciul Contabilitate

3.

-

Șef serviciu contabilitate

-

-

s

4.

Inspector

-

I

principal

1

s

5.

Inspector

-

I

asistent

3

s

6.

Inspector

-

I

principal

3

s

7.

Referent

-

III

superior

1

M

8.

Referent

-

III

superior

1

M

9.

Referent

-

III

superior

1

M

10.

Referent

-

III

asistent

3

M

11.

Referent

-

III

asistent

3

M

II. Serviciul impozite și taxe persoane fizice

12.

-

Șef serviciu

-

-

S

13.

Consilier

-

I

superior

1

S

14,

Consiler

-

I

superior

2

S

15.

Consiler

-

1

superior

3

s

16.

Inspector

-

1

principal

1

S

17.

Inspector

-

1

principal

1

S

18.

Inspector

-

I

principal

3

S

19.

Inspector

-

I

asistent

1

S

20.

Inspector

-

I

asistent

3

s

2.1.

Referent

Iii

superior

1

i M

22

Referent

-

m

superior

]

M

23.

Referent

-

III

superior

]

M

24.

Referent

-

III

superior

1

M

25.

Referent

-

III

superior

1

M

26.

Referent

-

III

principal

1

M

HI. Serviciul impozite și taxe persoane juridice

27.

-

Șef serviciu

-

-

s

28.

Consilier

-

I

superior

1

S

29.

Consilier

-

I

superior

1

s

30.

Consilier

-

I

superior

3

s

31.

Consilier

-

1

superior

3

s

32.

Inspector

-

1

principal

1

s

33.

Inspector

-

I

principal

1

s

34.

Inspector

-

I

principal

3

s

35.

Inspector

-

I

asistent

3

s

36.

Inspector

-

I

asistent

3

s

IV. Serviciul de executare silită a creanțelor bug

etare

37.

-

Șef serviciu

-

-

s

38.

Consilier

-

I

superior

1

s

39.

Consilier

-

superior

1

s

40.

Consilier

-

1

superior

3

s

41.

Inspector

-

principal

3

s

42.

Inspector

-

I

asistent

1

s

43.

Inspector

1

asistent

3

s

44.

Inspector

-

I

asistent

3

s

45.

Inspector

-

I

asistent

3

s

46.

Inspector

-

I

asistent

3

s

47.

Referent

-

III

superior

1

M

48.

Referent

-

III

principal

1

M

49.

Referent

-

III

principal

1

M

50.

Referent

-

111

principal

1

M

51.

Referent

-

111

asistent

2

M

52.

Referent

-

III

asistent

3

M

V. Compartiment audit

53.

Auditor

-

principal

3

S

VI

Compartiment juridic și resurse umane

54.

Consilier juridic

-

i

superior

1

s

55.

Consilier juridic

-

principal

1

S

Referent

-

III

principal

1

MPrpȘedinte slântin Șovăială


Contrasemnai

Secretar

Iordan Nic6l

Stat de Funcții

•>

privind funcțiile la care

angajarea se face pe bază contractuală

I. Biroul Administrativ - Secretariat

Nr. crt.

Funcția

Funcția de conducere

Grad/treaptă

Studii

1.

Administrator

Șef birou

III

s

2.

Arhivar

-

II

M

3.

Secretar - dactilograf

-

II

M

4.

Secretar - dactilograf

-

II

M

Muncitor calificat (șofer)

-

II

M

II. Casieri

Președinte Constantin Șovăială


6.

Casier

II

M

7.

Casier

II

M

Contrasemnează Secretar / / Iordan NicoAa