Hotărârea nr. 63/2006

HOTARAREA NR. 63 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren datorate de Asociatia “dr. Carl Wolff”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 63

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate de Asociația “dr. Cari Wolff”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006

Analizând raportul nr. 10004/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate de Asociația “dr. Cari Wolff”

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 285 lit.c din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și pct.217 din H.G. nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren a Asociației “dr. Cari Wolff” pentru Căminul - Spital “dr. Cari Wolff”, începând cu data de 01.02.2006.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte Constantin ȘovăialăContrasemnez Secretar

Iordan Nicola

Nicola