Hotărârea nr. 62/2006

HOTARAREA NR. 62 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 62

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006

Analizând raportul nr. 9956/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 121 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Nr. 1 crt.

CN?

COD

ROL

NUME

1. ’

1

1510709323938 1

10266485

MOLFA IL1E-

PETRU

n     1

/        i

I

10268889

SALCL’DEAN

ELENA

r 3 i

1560809323916

10238678

PINTEA

AUGUSTIN

'i 4-

I

2670710274788

14004096

ISAILA

ARSINELA

i 5.

2280307120685

14002306

DANCIU CORNELIA EUGENIA

6.

1

i

2300119323916

0872750

DOBOSI

EMILIA

; 7-

i

1341012323923

i. .       .

1230250

CACOVEAN

DUMITRU

l_______

___________________

TOTAL

ANEXA LA H.C.L. /2006

ADRESA     1

i l

Debit ■

Lei

Dobânzi

Lei

Penalități

Lei

i

1

Aleea Petuniei nr. S ap. 18

258,00

277,00

6 '< .00

str. Noua nr. 34

222,00

212,00

5CD0

str.E. A. Bieltz nr. 27

469,00

503,00

|QCl

str. Islazului nr. 2 ap. 2

368,00

349,00

84,00

Cluj, str. Barbu Delavrancea nr. 12

368,00

347,00

84.00

str. Rusciorului nr. 32

369,00

349,00

84,00

Calea Gusteritei nr. 38

504,00

595,00

125.00

L______

2558,00

2632,00

597.00

Contrasemnează

Secretar /

Iordan Ni^olă/