Hotărârea nr. 61/2006

HOTARAREA NR. 61 privind anularea unor creante fiscale

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 61

privind anularea unor creanțe fiscale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10007/2006 prin care Direcția Fiscală Locală propune anularea unor creanțe fiscale aferente anului 2005,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 174 alin.2 și 3 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrațiapublică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2005 mai mici de 10 lei (RON)

 • - persoane fizice 5360,02 lei - conform anexei 1

 • - persoane juridice   264,61 lei - conform anexei nr.2

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006Situația privind anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2005 mai mici de 10 lei ROM persoane fizice

Total

5,360.02

2 Impozit pe venit meseriași

0 31

3 Impozit clădiri

3,041.04

4 Taxa auto

1,177.51

5 Taxa auto peste 12 tone

2 47

6 Taxa firma PF

1.31

10 Venit agricol

7.43

15 Teren intravilan agricol

30.43

41 Impozit teren

764 51

44 Taxa auto străini

2.46

49 Cheltuieli executare

129.00

50 Cheltuieli executare

71 88

106 Chirie garaje

0 89

115 Chirie dom. public sp.com.

0.04

116 Chirie dom. public garaje

39.85

303 Despăgubiri (CFR)

4.38

305 Imputatii

0.24

307 Taxa spital

2 52

309 Taxa reg autoriz. constr.

3 08

321 Am. circulație

6 50

323 Am gardieni publici

8 00

331 Taxa timbru pt. act. notariale

1 11

333 Taxa prev. sting, incendii

0.66

401 Concesiuni T

-0.43

601 Chine

64 83

NOTA:         Situația analitică pe plătitor se găsește la Direcția Fiscală Locală Sibiu.


Președinte Con/fantin Șovăială


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicolfi^L

Situația privind anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2005 mai mici de 10 lei RON persoane juridice

Total                                           264 61

5 Taxa auto peste 12 tone

 • 10 Teren extravilan agricol

 • 11 Teren intravilan agricol

38 Taxa firma

40 Taxa reclama publicitate afisaj

45 Amenzi parcari

 • 70 Impozit clădiri

 • 71 Impozit teren

 • 72 Taxa teren

 • 73 Taxa auto                                                     113.02

 • 74 Impozit spectacole

 • 78 Taxa hoteliera

 • 79 Chirie teren

81 Impozit teren propr. stat

101 Taxa speciala firma

 • 103 Taxa auto vehicule lente

 • 104 Concesiuni

110 Chirie dom. public

144 Concesiuni - acte adiționale

NOTA:        Situația analitică pe plătitor se găsește la Direcția Fiscală Locală Sibiu.

Președinte

( onstantin ȘovăialăContrasemnea/ă Secretar

Iordan Nicol: