Hotărârea nr. 60/2006

HOTARAREA NR. 60 privind scoaterea definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 60 privind scoaterea definitivă din evidențele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul nr. 10009/2006 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu prin care se propune scoaterea definitivă din evidențele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate și pentru care s-au depus toate diligentele prevăzute de lege în vederea recuperării acestor creanțe pe toată durata termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 172 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scoaterea definitivă din evidențele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate și pentru care s-au depus toate diligențele prevăzute de lege în vederea recuperării acestor creanțe pe toată durata termenului de prescripție a dreptului de a cere executare silită, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006Situația dosarelor de insolvabilitate aprobate pentru scăderea din evidentele Direcției Fiscale Locale Sibiu - pentru anul 2005

Nr. crt.

Nume Prenume

Adresa debitorului

Cod unic de înregistrare

Natura debitului

Suma datorata (

RON)

Proces-verbal de insolvabilitate/ data

1j

Didier Jean Luc Augustin

str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 39

91072012

amenda circulație

20.00

/07.02.2002

2j

Turcu Simion

aleea Filozofilor, nr. 22

92135002

amenda circulație

50.00

51719/24.05.2002

3|

Varga loan

str. Padurea Dumbrava, nr. 5

93231015

amenda primărie

700.00

50110/20.05.2002

i

Mateescu Nicolae

str. Luptei, nr. 13. Ap. 12

94558001

amenzi circulație

5.00

36115/03.04.2002

amenzi circulație

5.00

36115/03.04.2002

amenzi circulație

6.00

36115/03.04.2002

4

amenzi circulație

60.00

36115/03.04.2002

amenzi circulație

60.00

36115/03.04.2002

amenzi circulație

6.00

36115/03.04.2002

amenzi circulație

15.00

36115/03.04.2002

Draghiciu Adrian Daniel

str. Miraslau, nr. 33, ap. 2

95160007

amenzi circulație

60.00

87156/02.09.2002

5

amenzi circulație

20.00

87156/02.09.2002

amenzi circulație

30.00

87156/02.09.2002

6

Potop Ion

str. Eroilor, nr. 10, ap. 24

93525010

amenzi circulație

20.00

10718/27.11.2002

7

Tapalaga Alin

str. Oasa, nr. 8, ap. 13

94331003

despăgubiri C.F.R.

16.00

51719/24.05.2002

despăgubiri C.F.R.

15.00

51719/24.05.2002

8

Lasou Maria

str.Berăriei, nr. 2

93610003

amenda gardieni publici

6.00

34218/28.03.2002

9

Mitrea Vasile Claudiu

str.Semaforului, nr. 19, ap. 31

94165041

amenda circulație

6.00

/8.10.2003

amenda circulație

6.00

/8.10.2003

r w

Martin Mihail

str.Soimului, nr. 14, ap. 56

94058006

amenda circulație

40.00

28778/18.11.2003

11

Tobias loan

str. George Tolarceanu, nr. 5

2202770

amenda circulație

20.00

/20.10.2002

12

Dragos Nicolae

str. Caramidariei, nr. 14

90305022

amenda circulație

20.00

77474/16.08.2002

amenda circulație

25.00

77474/16.08.2002

13

Chis Maria

str. C.I.Nottara, nr. 2, ap. 43

90891003

amenda gardieni publici

50.00

77469/16.08.2002

14

Bogdan Elena Ana

str. Carpenului, nr. 13

91113009

amenda gardieni publici

10.00

33497/12.12.2003

amenda gardieni publici

8.00

33497/12.12.2003

15

Barbu Nicolae

Gării, nr. 17

10196112

amenda circulație

25.00

77470/16.08.2002

16

Parvu Dumitru

Ștefan cel Mare, nr. 147

93939136

amenda gardieni publici

50.00

55307/23.05.2002

17

Prodea Vaier

Ștefan cel Mare, nr. 123

93940006

despăgubiri C.F.R.

47.00

55307/23.05.2002

18

El Kodra Lucia Daniela

jstr. Anul 1848, nr. 5

10194163

despăgubiri C.F.R.

38.00

81453/25.05.2002

TOTAL 1,439.00

/PREȘEDINTE                                 CONTRASEMNEAZ

CQ^IANTlN-SOVAiALA --->                        SECRETAE? /

"                                                  IORDAN NlOpLA

Situația dosarelor de insolvabilitate aprobate pentru scăderea din evidentele Direcției Fiscale Locale Sibiu - pentru anul 2004

Nr. crt.

Nume Prenume

Adresa debitorului

Cod unic de înregistrare

Natura debitului

Suma datorata (

RON)

Proces-verbal de insolvabilitate/ data

Lascu Maria

Berăriei, nr. 2

1105651

amenda gardieni

50.00

34218/28.03.2002

2

Sârb Gheorghe

C.V. Tiglari, bl. C1, ap. 25

6640265

amenda circulație

20.00

/ 13.05.2002

6604293

amenda circulație

30.00

/ 13.05.2002

I3

4

Barbu Nicolae

Lunga, nr. 61, ap .10

4604477

amenda circulație

100.00

77470/16.08.2002

4604237

amenda circulație

25.00

77470/16.08.2002

Mateescu Nicolae

Luptei, nr. 13, ap. 12

5203141

amenda circulație

6.00

36115/03.04.2002

5203159

amenda circulație

10.00

36115/03.04.2002

5203324

amenda circulație

100.00

36115/03.04.2002