Hotărârea nr. 6/2006

HOTARAREA NR. 6 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Schimbare destinatie, constructie balcon si scara” Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 147, bl. 17 sc.A, parter, beneficiar Susan Vasile si sotia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HO i ARAREA NR.6

privind aprobarea documentației de urbanism PUD —“Schimbare destinație, construcție balcon și scară” Sibiu, str. Ștefan ce! Mare nr. 147, bl. 17 sc.A, parter, beneficiar Susan Vasile și soția

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr. 2147/2006 prin care Direcția Arhitect-șef propune aprobarea documentației PUD -“Schimbare destinație, construcție balcon și scară” pe un teren proprietate domeniul public al municipiului Sibiu, conform proiect nr. 3/2004 elaborat de SC Proiect SA,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisie de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr.350/2001 și ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism PUD - “Schimbare destinație, construcție balcon și scară” Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 147, bl. 17 sc.A, parter, conform proiect nr. 3/2004 elaborat de SC Proiect SA condiționat de realizarea, în etapa a II—a, faza PAC, a unei platforme cu prevederea dispozitivelor de prindere a unei rampe pentru handicapați și cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2. Terenul adiacent blocului, în suprafață de 6,15 mp aparține domeniului public al municipiului Sibiu și urmează a fi concesionat de către beneficiar.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează