Hotărârea nr. 57/2006

HOTARAREA NR. 57 privind darea in administrare, in favoarea Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi a imobilelor terenuri cu destinatia parc situate in Sub Arini inscrise in CF nr. 9811 CF nr. 35672 CF nr. 15025 si CF 15012 in suprafata totala de 214.684 mp.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 57

privind darea în administrare, în favoarea Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi a imobilelor terenuri cu destinația parc situate în Sub Arini înscrise în CF nr. 9811

CF nr. 35672 CF nr. 15025 și CF 15012 în suprafață totală de 214.684 mp.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședință ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul nr. 10609/2006 prezentat de Serviciul Juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală privind darea în administrare în favoarea Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi a imobilelor terenuri cu destinația parc situate în Sub Arini, înscrise în CF nr. 9811, CF nr. 35672, CF nr. 15025 și CF nr. 15012 în suprafață totală de 214.684 mp.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin.4 , art. 8 alin. 1 și art. 12 dm Legea nr. 213/1998

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă darea în administrare în favoarea Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi a imobilelor terenuri cu destinația parc situate în Sub Arini înscrise în CF nr. 9811, CF nr. 35672, CF nr. 15025 și CF nr. 15012 în suprafață totală de 214.684 mp.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin ȘovăialăSecretar

Iordan Nicola