Hotărârea nr. 56/2006

HOTARAREA NR. 56 pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 348/2005 privind confirmarea, respectiv numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 56

pentru modificarea anexei nr.l la HCL nr. 348/2005 privind confirmarea, respectiv numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din

Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de23.02.2006

Analizând raportul nr. 10606/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune modificarea anexei nr.l la HCL nr. 348/2005 în sensul înlocuirii d-lui Nanu Ilie Dan cu dl. Constantin Șovăială în cadrul consiliilor de administrație ale Grupului Școlar Transporturi CF Sibiu, Școlilor cu cls.I-VIII nr. 12, 13 și 18,

Având în vedere faptul că mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Nanu Hie Dan a încetat, prin demisie,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret a luat în discuție,

In conformitate cu dispozițiile art. 145 alin.6 din Legea învățământului nr. 84/1995 modificată și completată cu Legea nr. 354/2004, ale art. 4 alin.l lit.d din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5271/2004 și ale art. 57 din Legea nr. 24/2000,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i , n și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 348/2005 în sensul înlocuirii d-lui Nanu llie Dan cu dl. Constantin Șovăială în cadrul consiliilor de administrație ale Grupului Școlar Transporturi CF Sibiu și Școlilor cu cls.I-VIII nr. 12, 13, 18.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


/7

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicolâ