Hotărârea nr. 55/2006

HOTARAREA NR. 55 privind trecerea in domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului constructii si teren situat administrativ in Sibiu, Calea Gusteritei nr. 47 A inscris in CF 50586 Sibiu nr. top. 4207/1/1/1 si darea acestuia in administrarea Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.55

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului construcții și teren situat administrativ în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 47 A înscris în CF 50586 Sibiu nr. top. 4207/1/1/1 și darea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi

Consiliul Local al Muicipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 9952/2006 prezentat de Serviciul Juridic dm cadrul Direcției Administrație Publică Locală privind necesitatea trecerii din domeniul privat al municipiului Sibiu în domeniul public al municipiului Sibiu, a imobilului - construcții și teren - situat administrativ în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 47 A înscris în CF 50586 Sibiu nr. top. 4207/1/1/1 în suprafață de 38855 mp. și darea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 1 art.3 alin.4 și art. 12 din Legea nr. 213/1998,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f, g și ale art. 46 din Legea 215/2001,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sibiu în domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului construcții și teren situat administrativ în Sibiu Calea Gușteriței nr. 47 A, înscris în CF 50586 Sibiu nr. top. 4207/1/1/1 în suprafață de 38855 mp.

Art.2. Se aprobă darea în administrare a imobilului construcții și teren situat administrativ în Sibiu Calea Gușteriței nr. 47 A înscris în CF 50586 Sibiu nr. top. 4207/1/1/1 în suprafață de 38855 mp. Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


/

/ ,

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nico^a