Hotărârea nr. 54/2006

HOTARAREA NR. 54 pentru modificarea si completarea HCL nr. 101/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu (Abrogată prin HCL NR. 224/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 54

pentru modificarea și completarea HCL nr. 101/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor din piețele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 9947/2006 întocmit de Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 101/2002,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 16 din H.G. nr. 348/2004, ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000 și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.i și t. ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 101/2002 , urmând ca alin.3 din partea introductivă să aibă următorul conținut:

“ Mesele metalice pentru flori și standurile pentru comercializarea fructelor și legumelor din piețele Cibin, Rahova, Teatru, Vasile Aaron și Ștrand, precum și mesele metalice din Piața Obor ( sector uz gospodăresc și obiecte de ocazie) pot fi taxate cu taxa zilnică sau pot fi închiriate prin licitație publică conform prezentei metodologii. “

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


/

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicolți