Hotărârea nr. 53/2006

HOTARAREA NR. 53 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate prin HCL NR. 79/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.53

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul nr. 10648/februane 2006 prin care Serviciul Resurse umane, pregătire profesioanală, secretariat, propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmare aprobăm avansării în treaptă de salarizare a unor funcționari publici precum și pentru reorganizarea Direcției Tehnice din cadrul aparatului propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 34 din OG nr. 2/2006 cu privire la salarizarea funcționarilor publici pentru anul 2006,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. e precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.03.2006 se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri numărul de personal aprobat la data de 01.02.2006 și nivelul funcțiilor publice rămân neschimbate iar anexele nr. 2 și nr.3 la HCL nr. 12/2006 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte Constantin Șovăială

-—

Contrasemnează


Secretar / Iordan Nțcpla7SECRETAR

V

f—

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

1

4

50


SERV. ADMINISTRAȚIE LOCALA, AGRICOL, COORD. ASOC. PROPRIETARI

1

18


SERV. JURIDIC

1

8

SERV. RESURSE UMANE, PREG. PROFESIONALA SI SECRETARIAT

1

16


BIROU AUTORITATE TUTELARA

1

0


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


PRIMAR

i -------- Z.______ .... i

VICEPRIMAR                                   VICEPRIMAR


DIRECȚIA ECONOMICA

1

2

25


SERV. BUGET , CONTABILITATE

1

15


SERV. CONTROL COMERCIAL SI AUTORIZARE LIBERA INIȚIATIVA

1

10


DIRECȚIA TEHNICA

1

3

27


ARHITECT SEF

1

2

—---

22


SERV. INFORMATICA

1

13


SERV. ADMINISTRATIV

1

7


PREȘEDINTE,


SERV. PATRIMONIU

1

10


SERV. TEHNIC SI PROT. MEDIULUI

1

10

COMPARTIMENT TEHNIC SI PROT. MEDIU

7

COMPARTIMENT MANAGEMENT ENERGETIC

3


SERVICIU INVESTIȚII

1

9


SERV. GOSPODĂRIRE

1

8

COMP. GOSPODĂRIRE

5

COMP. REPARAȚII DRUMURI

3


SERV. URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

1

8


SERV. AUTORIZARE, CONTROL DISC. IN C-TII

1

12

COMP. URMĂRIRE SI PLANIFICARE ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

2

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.-v_

Ia HCL nr.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

valabil la data de 01.03.2006

Nr.

crt.

Funcția

»

Cia sa

Gradul profesional

Tr. de sa-la-riz.

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

A. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA                    3      3

1

Primar

1

1

-

2

Viceprimar

2

2

-

B. FUNCȚII PUBLICE -                                   192     121     71

3

Secretarul municipiului

1

1

-

II.     Aparatul propriu

Funcții de conducere:                                                 22        17       5

4

Arhitect șef        - consilier

I

Superior

1

1

1

-

5

Director executiv - consilier

I

Superior

1

4

2

2

6

Sef serviciu         - consilier

I

Superior

1

16

13

3

7

Sef birou           -consilier

I

Superior

1

1

1

-

Funcții de execuție :                                                     169       103      66

8

Auditor

I

Superior

1

1

1

-

9

Auditor

I

Principal

1

2

-

2

10

Consilier juridic

I

Superior

1

1

1

-

11

55

I

Superior

3

2

-

2

12

55

I

Principal

1

2

2

-

13

55

I

55

3

1

-

1

14

55

I

55

2

2

2

15

Consilier

I

Superior

1

20

17

3

16

55

I

55

2

-

-

-

17

55

I

55

3

13

3

10

18

55

I

Principal

1

33

17

16

19

55

I

55

2

9

9

-

20

55

I

55

3

5

2

3

21

55

I

Asistent

1

11

2

9

22

55

I

55

2

10

9

1

23

55

I

55

3

2

2

-

24

55

I

Debutant

-

15

1

14

25

Referent de specialitate

II

Superior

1

7

7

-

26

55

II

Superior

3

1

-

1

27

55

II

Asistent

1

1

-

1

28

Referent

III

Superior

1

23

23

-

29

55

III

55

2

3

3

-

30

55

III

55

3

1

-

1

31

55

in

Principal

1

1

1

-

32

55

iii

55

2

1

1

-

33

55

m

55

3

1

-

1

34___

55__

iii

Asistent

3

1

-

1

Nr.

crt.

Funcția

Grad/ treaptă profesională

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

C. FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ              27      25      2

Funcții c

e conducere:                                                    1           1          -

35

Sef serviciu           - Insp.de spec.

IA

1

1

-

Funcții c

e execuție                                                    26        24        2

36

Inspector de spec. (S)

II

1

1

-

37

Referent de spec. (S)

ni

1

1

-

38

Referent (SSD)

IA

2

1

1

39

Referent (M)

I

1

1

40

Referent (M)

II

1

1

41

S ecretar-dacti lograf

I

5

5

42

Secretar-dactilograf

II

1

1

43

Administrator

II

1

1

44

Arhivar

II

1

1

45

Sef formație pompieri

1

1

46

Pompieri

I

2

1

1

47

Pompieri

II

3

3

-

48

Muncitor calificat

I

1

1

-

49

55

II

3

3

-

50

55

in

1

1

-

51

55

V

1

1

-

PREȘEDINTE,


CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ


Contrasemnează SECRETAR, /

IORDAN NlCOLA