Hotărârea nr. 52/2006

HOTARAREA NR. 52 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listelor obiectivelor de investitii

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.52

privind rectificarea bugetului local, al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și modificarea listelor obiectivelor de investiții

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10257/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local, al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și modificarea listelor obiectivelor de investiții,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

ArtL Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, pentru Școala cu cls.I-VIU “Regina Maria”conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Comunitar de Evidență a Persoanelor conform anexelor nr.3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă, modificarea în mod corespunzător, a veniturilor bugetului local pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea nr. 417/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.5 Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor și instituțiilor publice menționate , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin ȘovăialăContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Școala cu clasele l-VIII Regina Maria Sibiu


Anexa nr. la HCL nr.


RECTIFICARE BUGETARA


Capitolul 65.15

Subcapitolul secundar inferior + Total______________________________________________________________________________________________________________________________________(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev.

Trim. I aprobat

Rectificare

Prev.

Trim. I rectificat

Prev. an rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

0015

r 1

16.00

5.20

13.00

18.20

29.00

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r2

16.00

5.20

13.00

18.20

29.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

r3

16.00

5.20

13.00

18 20

29.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

16.00

5.20

11.00

16.20

27.00

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r5

16.00

5.20

11.00

16.20

27.00

Venituri din concesiuni si închirieri

301505

r6

16.00

5.20

"îi Toc

16.20

27.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r 7

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301550

r8

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 10+20+22+24)

r 9

0.00

0.00

2.001

2.00

2.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19)

3315

r 10

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331517

r 16

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r 20

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r22

0 00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r23

0.00

0 00’

Diverse venituri (rd.25)

3615

r24

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Alte venituri

361550

r25

0.00

0 00

2.00

2.00

2.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r 26

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r27

o.oo'

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r 28

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.30)

r 29

0.00

0.00!

Subvenții de la alte administrații (rd.31)

4315

r30

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0015

r 32

0.00

0.00

0015

r 33

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)

r 34

16.00

5.20

13.00

18.20

29.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91 +107+133+149+166+181+196+210)

01

r 35

12.00

1.20

13.00

14.20

25.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211)

10

r 36

1.09

0.22

0.00

0.22

1.09

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151 + 168+183+198+212)

20

r 37

10.91

0.98

13.00

13.98

23.91

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

4 00

4.00

0.00

4.00

4.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111 + 137+153+170+185+200+214)

71

r 39

4.00

4.00

o.ool

4.00

4.00

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171 + 186+201 +215)

7101

r40

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

Construcții

710101

r 41

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 44

0.00

0.00

T'TLULXIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r45

0.00

0.00

Excedent (rd.224)

92

r46

0.00

0.00

r47

0.00

0.00

r48

0.00

0.00

Aite servicii publice generale (rd.61)

5415

r49

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r 50

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)

71

r 54

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r55

0.00

0.00

Construcții

710101

r 56

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r57

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0.00

0.00

Din total capitol:

r60

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0.00

0.00

r62

0.00

0.00

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)

6515

r63

16.00

5.20

13.00

18.20

29.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r 64

12.00

1.20

13.00

14.20

25.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 65

1.09

0.22

0.00

0.22

1 09

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 66

10.91

0.98

13.00

13.98

23.91

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r67

4.00

4 00

0.00

4.00

4.00

TiTLULX ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r68

4 00

4.00

0.00

4.00

4.00

Active fixe (rd.70 la 73)

7101

r69

4.00

4.00

0 00

4.00

4.00

Construcții

710101

r70

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r72

4.00

4.00

0.00

4.00

4 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

0.00

0.00

Din total capitol:

r 74

0.00

0.00

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r75

0.00

0.00

Invatamant preșcolar

65150301

r 76

0.00

0.00

Invatamant primar

65150302

r 77

0.00

0.00

Invatamant secundar (rd.79 la rd.81)

651504

r78

16.00

5.20

13.00

18.20

29 00|

Invatamant secundar inferior

65150401

r79

16.00

5.20

13.00

18.20

29.00l

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

0.00

0.00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0.00

Invatamant postliceal

651505

r 82

0.00

0.00

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.84)

651507

r 83

0.00

0 00

Invatamant special

65150704

r 84

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r 85

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

0.00

0 00

Alte servicii auxiliare

65151130

r87

0.00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0.00

0 00

r 89

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r 90

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)

01

r 91

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r92

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r93

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r 94

0.00

000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)

71

r 95

0.00

0.00

Active fixe (rd.97 la 1QQ)

7101

r 96

0.00

0.00

Construcții

710101

r97

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r98

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0.00

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00'

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104)

661550

r 102

0.00

0.00

Crese

66155003

r 103

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66155050

r 104

0.00

0.00

r 105

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd. 118+128+130)

6715

r 106

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)

01

r 107

0.00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

_____0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)

70

r 110

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 112)

71

r 111

0.00

0.00

Active fixe (rd.113+..+116)

7101

r 112

0.00

0.00

Construcții

710101

r 113

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

000

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0.00

0.00

Din total capitol:

r 117

0.00

0.00

Servicii culturale (rd.119 la 127)

671503

r 118

000

0.00

Muzee

67150303

r 119

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0.00

0.00

Cămine culturale

67150307

r 123

0.00

0.00

Universități populare

67150309

r 124

0.00

0.00

Presa

67150310

r 125

0.00

0.00

Edituri

67150311

r 126

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67150330

r 127

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.129)

671505

r 128

0.00

0.00

Sport

67150501

r 129

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671550

r 130

0.00

0.00

r 131

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.144+145)

6815

r 132

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)

01

r 133

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 137)

70

r 136

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.138)

71

r 137

0.00

0.00

Active fixe (rd.139 la 142)

7101

r 138

0.00

0.00

Construcții

710101

r 139

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0.00

0.00

Din total capitol:

r 143

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.146)

681505

r 145

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0.00

0.00

r 147

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd. 160+162+163)

7015

r 148

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.150+151)

01

r 149

0.00

o.ool

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 153)

70

r 152

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.154)

71

r 153

0.00

0.00

Active fixe (rd.155 la 158)

7101

r 154

0.00

O.OOl

Construcții

710101

r 155

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0.00

0.001

Din total capitol:

r 159

0.00

0.00

Locuințe (rd. 161)

701503

r 160

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0.00

o.ool

r 164

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.177)

8015

r 165

o.oo!

0.00>

CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)

01

r 166

0 00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)

70

r 169

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 171)

71

r 170

0.00

0.00

Active fixe (rd.172 la 175)

7101

r 171

0.00

0 00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0.00

Din total capitol:

r 176

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd. 178)

801501

r 177

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80150130

r 178

0.00

0.00

r 179

0.00

0 00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.193)

8315

r 180

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.185)

70

r 184

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.186)

71

r 185

0.00

0.00

Active fixe (rd.187 la 190)

7101

r 186

0.00

0.00

Construcții

710101

r 187

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0 00

0.00

Din total capitol:

r 191

0.00

0.00

Agricultura (rd.193)

831503

r 192

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83150330

r 193

0.00

0.00

r 194

0.00

0.00

Transporturi (rd.207)

8415

r 195

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 196

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r 199

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)

71

r 200

0.00

0.00

Active fixe (rd.2O2 la 205)

7101

r201

0.00

0.00

Construcții

710101

r202

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 203

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 204

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 205

0.00

0.00

Din total capitol:

r 206

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r207

0.00

0.00

r208

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r209

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r 210

0.00

~o’oo1

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0.00

O.OQi

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r213

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r214

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r 215

0.00

0.00

Construcții

710101

r216

0.00,

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 217

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r218

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r219

0.00

0.00

Din total capitol:

r 220

0.00

0 00

Alte acțiuni economice

871550

r221

0.00

0.00

r222

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9615

r223

0.00

0.00

EXCEDENT

9815

r224

0.00

0.00

presed/ite

SECRETARANTET: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA Nr. la HCL...

Rectificare bugetara

Școala cu clasele l-VIII Regina Maria sibiu

Capitol 6515

Subcapitol SECUNDAR INFERIOR + TOTAL________________________________________________,_________,_________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. I aprobat

rectificare trim. I

trim. I rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

16.00

5.20

13.00

18.20

29.00

2

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.09

0.22

0.00

0.22

1.09

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

1.09

0.22

0.00

0.22

1.09

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.98

0.20

0.00

0.20

■      0.98

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

I       27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.11

0.02

0.00

0.02

0.11

|      29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

o.ool

0 00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.04

0.01

0.00

0.01

0.04

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.07

0.01

0.00

0.01

0.07

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.91

0.98

13.00

13.98

23.91

1______35

Bunuri si servicii

2001

3.72

0.30

1.77

2.07

5.49

36

Furnituri de birou

200101

0.40

0.10

0.20

0.30

0.60

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0 00

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.80

0.00

0.60

0.60

1 40

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.77

0.77

0.77

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.32

0.00

0.00

0.00

0.32

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

2 20

0 20

0 20

0 40

2.40

46

Reparații curente

2002

3.81

0.00

9.20

9.20

13.01

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0 00

0.00

54

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2.48

0.38

0.80

1.18

3.28

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

2.48

0.38

0.80

1 18

3.28

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

1.23

1.23

1.23

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

1.23

1 23

1.23

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.70

0.20

0.00

0.20

0.70

65

Consultanta si expertiza

2012

000

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0 00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.20

0.10

0.00

0.10

0.20

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

_____0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0 00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

000

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88'

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

0.00

0.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor d

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala per

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

000

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0 00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

141

ITITLULX ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

142

Active fixe

7101

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate intec

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0 00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

O.OQ.

■ 0.00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa........la HCL...................


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Șl ALINEATE

CAP. 54.10 SUBC. 10                                                                                             mii lei

Plan inițial an

Plan initiai trim.l

Influente

trim.l

Plan rectificat trim.l

Plan initiai trim.ll

Influente trim.ll

Plan rectificat trim.ll

Plan initiai trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan initiai trim.IV

Influente trim.IV

Plan rectificat trim.IV

Plan rectificat

Venituri proprii

-

27.77

27.77

-

35.87

35.87

-

45.22

45.22

56.84

56.84

165.70

Subvenție

595.08

153.99

153.99

157.15

157.15

146.48

-

146.48

137.46

137.46

595.08

Total

595.08

153.99

27.77

181.76

157.15

35.87

193.02

146.48

45.22

191.70

137.46

56.84

194.30

760.78

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan initiai trim.l

Influente trim.l

Plan rectificat trim.l

Plan initiai trim.ll

Influente trim.ll

Plan rectificat trim.ll

Plan initiai trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan initiai trim.IV

Influente trim.IV

Plan rectificat trim.IV

Plan rectificat 2006

1

TOTAL CHELTUIELI

595.08

153.99

27.77

181.76

157.15

35.87

193.02

146.48

45.22

191.70

137.46

56.84

194.30

760.78

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

10

449.98

109.53

16.02

125.55

122.66

8.02

130.68

114.14

11.52

125.66

103.65

23.04

126.69

508.58

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

362.08

89.63

14.12

103.75

100.73

6.12

106.85

92.21

8.62

100.83

79.51

20.14

99.65

411.08

4

Salarii de baza

100101

233.23

50.00

5.00

55.00

65.00

5.00

70.00

64.00

5.00

69.00

54.23

15.00

69.23

263.23

5

Salarii de merit

100102

10.00

2.76

0.00

2.76

2.76

0.00

2.76

2.24

0.00

2.24

2.24

0.00

2.24

10.00

____6

Indemnizație de conducere

100103

18.75

4.69

0.00

4.69

4.69

0.00

4.69

4.69

0.50

5.19

4.68

1.00

5.68

20.25

______ȚI

Spor de vechime

100104

66.20

15.00

0.00

15.00

17.00

0.00

17.00

17.00

3.00

20.00

17.20

0.00

17.20

69.20

____8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

9

Alte sporuri

100106

4.70

1.18

3.00

4.18

1.18

0.00

1.18

1.18

0.00

1.18

1.16

1.00

2.16

8.70

10

Ore suplimentare

100107

9.00

0.00

2.00

2.00

6.00

0.00

6.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

11.00

11

Fond de premii

100108

20.00

16.00

1.00

17.00

4.00

1.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prir

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoar

100112

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.20

0.00

0.12

0.12

0.10

0.12

0.22

0.10

0.12

0.22

0.00

0.14

0.14

0.70

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.obl

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligate

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de s

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locui de rr

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

87.90

19.90

1.90

21.80

21.93

1.90

23.83

21.93

2.90

24.83

24.14

2.90

27.04

97.50

29

Contribuții de asigurări sociale d

100301

53.33

13.00

1.00

14.00

13.33

1.00

14.33

13.33

2.00

15.33

13.67

2.00

15.67

59.33

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

7.37

1.50

0.25

1.75

1.80

0.25

2.05

1.80

0.25

2.05

2.27

0.25

2.52

8.37

31

Contribuții de asigurări sociale d

100303

26.00

5.00

0.50

5.50

6.50

0.50

7.00

6.50

0.50

7.00

8 00

0.5

8.50

28.00

32

Contribuții de asigurări pentru ac

100304

1.20

0.40

0.15

0.55

0.30

0.15

0.45

0.30

0.15

0.45

0 20

0.15

0.35

1.80

33

Prime de asigurare viata plătite

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

137.10

36.46

11.75

48.21

34.49

10.85

45.34

32.34

33.70

66.04

33.81

33.80

67.61

227.20

35

Bunuri si servicii

2001

130.73

34.81

10.45

45.26

32.94

10.85

43.79

31.29

33.70

64.99

31.69

33.80

65.49

219 53

36

Furnituri de birou

200101

0.50

0.25

0.25

0.50

0.15

0.35

0.50

0.10

0.40

0.50

0.00

0.5

0.50

2.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

7.00

3.50

0.10

3.60

2.00

0.40

2.40

0.50

0.50

1.00

1.00

0.5

1.50

8.50

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.50

0.40

0.00

0.40

0.10

0.00

0.10

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.25

1.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv,

200108

0.50

0.10

0.10

0.20

0.13

0.10

0.23

0.13

0.15

0.28

0.14

0.15

0.29

1.00

44

Materiale si prestări de servicii c

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Alte bunuri si servicii pentru între

200130

122.23

30.56

10.00

40.56

30.56

10.00

40.56

30.56

32.40

62.96

30.55

32.4

62.95

207.03

46

Reparații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanita

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de in

2005

1.00

0.25

0.50

0.75

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

1.50

___56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__58

Alte obiecte de inventar

200530

1.00

0.25

0.50

0.75

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

1.50

___59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__60

Deplasări interne, detasari, trans

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale doci

2011

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

4.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.50

0.00

0.50

1.50

0.00

1.50

4.00

67

Protecția muncii

2014

0.37

0.10

0.50

0.60

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.07

0.00

0.07

0.87

68

Muniție,furnituri si armament de

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

70

Plăti pt.fmant.patrimoniului gene

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației pub

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.ir

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeni

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inund;

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri afere

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri afere

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri afere

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivai

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

1.00

0.30

0.00

0.30

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.30

0.00

0.30

1.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul con

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

MO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bu

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servic

203030

1.00

0.30

0.00

0.30

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.30

0.00

0.30

1.00

90

TITLULUI DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor inter

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor extei1

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor extei

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei sta

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente imprumuturilor

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibil

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasine

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea difer

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZER

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dis[

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTF

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate f

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de inte

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de interve

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliile

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale p

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliile

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERUF

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursa

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MO

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare So<

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCI/

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________0.00

139

Contribuții la salarizarea person;

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCL

71

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

142

Active fixe

7101

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alt<

710103

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparat

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARI

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al s

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si se

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acopei

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE (

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe c

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe g

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente d

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datori

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne g;

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datori

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente (

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE

EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE,

RESURSE UMANE, JURIDIC

B-dul Victoriei 1-3, Sibiu 550024 Romania tel. 004-0269-208840, fax. 004-0269-208811

e-mail: primarie@sibiu.ro, http://www.sibiu.ro


LISTA


poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006


Anexa 1 b lei-

Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cant.

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și data doc

Suma

I. Achiziții immobile________________________

II. Dotări independente                      25.000

1 .Calculatoare

  • 2. Workcenter

(imprimanta+copiator)

  • 3. Aparat Foto digital

si accesorii

buc

buc

buc.

5

1

1

17.000

6.500

1.500

III. Consolidări _______

_

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J

1_____

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivii 1 ui


71

/


/ /

/ I

PREȘEDINTE                                 SECRETAR/ /

Jr. IORDAN NICOLA

.         ■ o


f:\worddoc\contabilitate\evidenta pop2005\adina\buget2006\lista inv_anexalb_conatrasemn_2006_l .docCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU ___________________SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR_______ COMPARTIMENTUL CONTABILITATE,RESURSE UMANE, JURIDIC

B-dul           Victoriei           1-3,           Sibiu           550024           Romania           tel.           004-0269-208840,

e-mail: primariefesibiu.ro, littp://wvvw.sibiu.ro

fax.


004-0269-208811


LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

INV.C ( lei)

Nr.

Cri.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

i

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finan

atre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

l______0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

25,000

25,000

25,000

25,000

I A

________Lucrări în continuare_______

B

Lucrări noi

C

Alte cheltuieli de investiții

25,000

25,000

25,000

25,000

Din total,desfășurat potrivit clasificației ,pe capitole bugetare:__________________________________

Cap............................din care:

A.

Lucrări în continuare,total,din care

1.

B_____

Lucrări noi, total, din care:

1.

C

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

25,000

25,000

25,000

25,000

a.

Achiziții imobile

b.

Dotări independente

25,000

25,000

25,000

25,000

c.

Cheltuieli nt.elaborarea SPF.SF

f:\worddoc\contabilitate\adina\lista inv 2006 contrasem 01.06.doc

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA__LA H.C.L.72006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 70.10.50 - ALTE ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA. Ianuarie - 2006

(mii lei)________________________Anexa 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. II

Influente

Prev. Trim II

Prev. an

inițiale

rectificate

rectificate

1

ITOTAL CHELTUIELI

8,096 50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,442.00

351.75

0.00

351.75

1,442.00

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

1,105.00

267.50

0.00

267.50

1,105.00

4

Salarii de baza

100101

1,000.00

250.00

0.00

250.00

1,000.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

100.00

16.25

0 00

16.25

100.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității_______

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

17

Indemnizații de detașare

100114

5.00

1.25

0.00

1.25

5.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

__________0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

22

Tichete de masa____________________________________

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

_____CLOO

0.00

0.00

___0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

337.00

84.25

0.00

84 25

337.00

29

Contribuții de asigurau sociale de stat

100301

237.00

59.25

0.00

59.25

237.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

30.00

7.50

0.00

7.50

30.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

70.00

17.50

0.00

17.50

70.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,914.50

1,088.81

0.00

1,088 81

3,914.50

35

Bunuri si servicii

2001

2.957.50

796 06

0.00

796.06

2,957.50

__36

Furnituri de birou

200101

150.00

35.00

0.00

35.00

150.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

80.00

30.00

0.00

30.00

80.00'

38

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

804.00

201.00

0.00

201.00

804.001

39

Apa, canal si salubritate

200104

553.50

187.56

0.00

187 56

553.50

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

50.00

12.50

0.00

12.50

50.00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

10.00

2.50

0.00

2.50

10.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

1,310.00

327.50

0.00

327.50

1,310.00

46

Reparații curente

2002

300.00

100.00

0.00

100.00

300.00

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0.00

54

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

300.00

100.00

0.00

100.00

300.00

I 56

Uniforme si echipament

200501

10.00

5.00

0.00

5.00

10.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

290.00

95.00

0.00

95.00

290.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

7.00

1.75

0.00

1.75

7.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__66

Pregătire profesionala

2013

10.00

6.00

0.00

6.00

_______10.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armat

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.fmant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea ur

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__72

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.autoritati publi

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0,00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00!

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externi

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

340.00

85.00

0 00

85.00

340.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0 00

0.00

0.00

0.001

82

Protocol si reprezentare

83

Prime de asigurare non-viata

84

Chirii

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

87

Fondul Primului ministru

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90

TITLUL III DOBÂNZI

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordona

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direc

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

99

Alte dobânzi

100

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria

103

Dobânzi la depozite si disponibilități pastrate in contul trez

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

105

TITLUL IV SUBVENȚII

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si

109

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIf

110

Transferuri curente

111

Transferuri către instituții publice

112

Acțiuni de sanatate

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

115

[Transferuri din Fondul de intervenție_____________________

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanța

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asister

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentr

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

120

A. Transferuri interne.

121

Programe cu finanțare rambursabila

122

Programe PHARE

j 123

Programe ISPA

124

I Programe SAP ARD

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale ci

126

Programe de dezvoltare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203004

0.00

0.00

o.ool

0.00

0 00'

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203008

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203030

340.00

85.00

0.00

85.00

340.00

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3001

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

300101

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300202

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3003

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300305

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4003

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

50

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

5004

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo’

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510104

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

510105

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550108

0.00

0.00

0 00

000

0 001

550109

0.00

” o.ool

0 00

0.00

o.oo1

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550112

o.ool

0.00

0.00

0.00

________0.00

550113

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

________0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,740.00

985.00

65.00

1,050.00

2,805.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.740.00

985.00

65.00

1,050.00

2,805.001

142

Active fixe

7101

2,740.00

985.00

65.00

1,050.00

2,805.00

143

Construcții

710101

2,600.00

970.00

65.00

1,035.00

2,665.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

40.00

0.00

0.00

0.00

_______40.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

95.00

10.00

0.00

10.oo1

95.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitat

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare c

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| 157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii <

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîm

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe loc

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

, 162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

! 164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne loc

810205

0.00

0.00

0.00

___________0.00

________0.00

președinte istantin Șovăială


Contrasemnează / / Secretar /

Iordan Nieola^

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA __LA H.C.L./2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRIlC ZACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Ianuarie - 2006____________(mii lei)

Denumire

Cod

Rând__

Prevederi An

Prev. Trim. II

Influente

Prev Trim II

Prev an

inițiale

rectificate

rectificate

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

0010

r2

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+10)

r3

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.9)

3010

r5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

301003

r6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301050

r9

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 11+25+27+29+32)

r 10

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.12 la rd.24)

3310

r 11

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

Taxe de metrologie

331001

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din prestări de servicii

331008

r 15

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si câni

331014

r 18

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea prop

331016

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie pro

331017

r20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venit uri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, <

331019

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

h/enituri din cercetare

331020

r 22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale i

331021

r 23

0.00

0.00

________0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

r 24

0.00

0.00

0 00

o.oo1

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd 26)

3410

r 25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r 26

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r 27

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r 28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r 29

0.00

0.00

0 00

0.00

0:00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

361050

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.33+34)

3710

r 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

oool

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0 00

II VENITURI DIN CAPITAL (rd.36)

r 35

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 la rd.42)

3910

r 36

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

r 37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobi

391002

r 38

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare

391006

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r42

0.00

o.ool

0 00

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.44)

r43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 45)

4010

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Incasari din rambursarea altor împrumuturilor acordate

401050

r 45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (rd.48)

4310

r 47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 48

0.00

0.00

0.00

0.00

_______C00

0010

r49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0010

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.66+82+96+112+139+155+181 + 197+2

14+229+244

r 51

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+83+97+113+140+156+182+19E

01

r 52

5,356.50

1,440.56

0.00

1,440.56

5,356.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.68+84+98+114+141

10

r53

1,442.00

351.75

0.00

351.75

1,442.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.69+85+99+115+142+158+1

20

r 54

3,914.50

1,088.81

0.00

1,088.81

3,914.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70+86+100+116+143+159+185+

70

r 55

2,740.00

985.00

65 00

1,050.00

2,805.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+87+101 + 117+144+'

71

r 56

2,740.00

985.00

65.00

1,050.00

2,805.00

Active fixe (rd.72+88+102+118+145+161+187+203+220+235+;

7101

r 57

2,740.00

985.00

65.00

1,050 00

2,805.00

Construcții

710101

r 58

2,600.00

970.00

65.00

1,035.00

2,665 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 59

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r60

95.00

10.00

________0.00

10.00

95.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r61

5.00

5.00

0.00

5.00

___________5.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.272)

90

r 62

0.00

0.00

0.00

0 00

__0.00

Excedent (rd.273)

92

r 63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r64

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

r65

0.00

0.00

0.00

________0.00

0.00

Autoritati publice si acțiuni externe (rd 79+80)

5110

r66

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 69+70)

01

r67

0.00

0.00

0 00

0.00

__________0.00

!TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r68

0.00

0.00

________0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 69

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 72)

70

r70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.73)

71

r 71

0.00

__________0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 74+..+ 77)

7101

r 72

__________0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r73

0.00

__________0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r75

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive si legislative (rd 69+70)

511001

r78

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Autoritati legislative

51100102

r79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive

51100103

r80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 81

0.00

o'do

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.94)

5410

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.84+85)

01

r 83

0.00

0.00

________0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 85

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.87)

70

r 86

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.88)

71

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 89+..+92)

7101

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 90

0.00

0.00

0.00

0 00

__________0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 92

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

Din total capitol:

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r 94

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

!

r 95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (rd 108+110)

6110

r 96

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 98+99)

01

r 97

0.00

0.00

0.00

o.ooî

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.101)

70

r 100

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.102)

71

r 101

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Active fixe (rd.103+..+106)

7101

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 104

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 105

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 106

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Ordine publica (rd 109)

611003

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Politie

61100301

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

611050

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd. 124+127+131+132+134+137)

6510

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.114+115)

01

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 115

0.00

0.00

0.00

________0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.117)

70

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.11 8)

71

r 117

0.00

__________0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.119+..+122)

7101

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Construcții

710101

r 119

0.00

__________0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

________ 0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 122

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Din total capitol:

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd.125+126)

651003

r 124

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65100301

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ primar

65100302

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

învățământ secundar (rd 128 la rd 130)

651004

r 127

0.00

0.00

0.00

0.00

___________o.oo"

învățământ secundar inferior

65100401

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

___________o.oo"

învățământ secundar superior

65100402

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Invatamant profesional

65100403

r 130

0.00

0.00

0.00

________0.00

0.00

învățământ postliceal

651005

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.133)

651007

r 132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

65100704

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Servicii auxiliare pentru educație (rd. 135+136)

651011

r 134

__________0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65101103

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

65101130

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

r 137

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.152+153)

6610

r 139

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141 + 142)

01

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 141

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 142

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

70

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 145)

71

r 144

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 146+.. + 149)

7101

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Construcții

710101

r146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 148

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd. 152+153)

661050

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

66105003

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66105050

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd. 167+177+179)

6710

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.157+158)

01

r 156

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII___________________________

20

r 158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160)

70

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 161)

71

r 160

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.162+..+165)

7101

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 164

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd.168 la 1176)

671003

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

; Muzee

67100303

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

r 169

0.00

0 00

0.00

________0.00

0.00*

Scoli populare de arta si meserii

67100305

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67100306

r 171

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Cămine culturale

67100307

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

67100309

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

67100310

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

67100311

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

o.o’o*

Alte servicii culturale

67100330

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Servicii recreative si sportive (rd.178)

671005

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

67100501

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte servicii în domeniile culturii, recreern si religiei

671050

r 179

0.00

0.00

0.00

0 00

__________0.00

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.193+194)

6810

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184)

01

r 182

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.186)

70

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 187)

71

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.188+..+ 191)

7101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 190

0.00

0.00

0 00

0.00

__________0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

_________o_pp

Din total capitol:

r 192

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.195)

681005

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68100502

r 195

0.00

0.00

0.00

0 00

__________0.00

r 196

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.209+211+212)

7010

r 197

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

CHELTUIELI CURENTE (rd.199+200)

01

r 198

5,356.50

1,440.56

0.00

1,440.56

5.356 50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 199

1,442.00

351.75

0.00

351.75

1,442.00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

r 200

3,914.50

1,088.81

0.00

1,088.81

3,914.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.202)

70

r 201

2,740.00

985.00

65.00

1,050.00

2,805.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.203)

71

r202

2,740.00

985.00

65.00

1,050.00

2,805.00

Active fixe (rd.204+..+207)___________

7101

r 203

2,740.00

985.00

65.00

1,050.00

2,805.00

Construcții

710101

r 204

2,600.00

970.00

65.00

1,035.00

2,665.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 205

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 206

95.00

10.00

0.00

10.00

________95.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 207

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

Din total capitol:

r 208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd.210)

701003

r 209

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I Dezvoltarea sistemului de locuințe

70100301

r210

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701004

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării corn

701050

r212

8,096.50

2,425.56

65.00

2,490.56

8,161.50

U               ---------—_________________________________________

r213

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iAcțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.226)

8010

r214

0.00

o.oo'

0.00

0.00

__________0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.216+217)

01

r 215

0.00

0.00

0.00

0.00

________apoi

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 216

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r217

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.219)

70

r 218

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.220)

71

r 219

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0,00

'Active fixe (rd 221 + +224)

7101

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I Construcții

710101

r 221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 223

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 224

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

j Din total capitol-

r 225

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

j Acțiuni generale economice si comerciale (rd.227)

801001

r 226

0.001

0.00

0.00

0.00

0 00

; Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80100130

r 227

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 228

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iAgricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.241)

8310

r 229

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

[CHELTUIELI CURENTE (rd 231+232)

01

r 230

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

iTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 231

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

{TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.234)

70

r 233

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.235)

71

r 234

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

[Active fixe (rd.236+..+239)

7101

r 235

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I Construcții

710101

r 236

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 237

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

! Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r238

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0 00

i Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 239

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura (rd.242)

831003

r241

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83100330

r 242

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

——————————j

r 243

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.256)

8410

r 244

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 197+198)

01

r 245

0.00

0.00

0 00

0.00

o.ool

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 246

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 247

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

[CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.249)_______________________

70

r 248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.250)

71

r 249

0.00

0.00

________0.00

0.00

0.00

[Active fixe (rd.251 + ..+254)

7101

r 250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[Construcții

710101

r 251

0.00

0.00

________0.00

0.00

0.00

[Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale_______________

710103

r 253

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

pXIte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 254

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

|Din total capitol:

r 255

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

841050

r 256

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|..........

r 257

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

jAlte acțiuni economice (rd.270)

8710

r 258

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

['CHELTUIELI CURENTE (rd.260+261)

01

r 259

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r260

0.00

0 00

0.00

0.00

__________0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r261

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 263)

70

r 262

O.OO1

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.264)

71

r 263

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.265+.+268)

7101

r 264

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 265

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 266

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 267

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 268

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:___

r269

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871050

r 270

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

r 271

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

9610

r 272

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

EXCEDENT

9810

r273

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Președinte

Con/fantin ȘovăialăContrasemnează

Secretar Iordan Nfcolat /

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA__LA H.C.L./2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de

Anexa 3

Nr.     Denumirea obiectivului de i Valoarea

Crt.      investiții                         : totală


__________1NV.C " M (RON)

i Valoarea ! Prevederi 2006

j totală

■ actualizată ■

’ 6 ;                         I                          I 2

i Total. (Fin care:        __2.805.000

A_ Lucrări în continuare __

Construcție module    î   20.000

ch;oșcuri aluminiu Obor |

Copertină între chioșcuri .    20.000

__]__Obor__I____________

B Lucrări noi i 2.625.000

Amenajare parcare piața V. ■    20.000

__Aaron___[___________

2. Amenajare zone verzi piața I 20.000 Raho\a           ;

închidere pavilion flori 20.000 ____piața Rahova___ -i- Amenajări cișmea Piața 10.000

,_______T eatru_______________■__

__Copertină piața Cibin II   i   260.000

: Copertina piața Cibin I   j   400.000

V.oduie chioșcuri Cibin I j 1.000.000

8.           Rețele utilități baterii I 200.000

chioșcuri (apă-canal. en.

Electrică, gaz metan piața

Cibin


• Cheltuieli ■                       Din care                       | Total Finantatre             Cap PIF

:   ____bv----------rr;—~—r----r~c;---------1 .        rr;—:—1-----t1

I totale

1____j___

Surse proprii

j Credite

' bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite . .

: potrivit lesiii

aloc

, bugetare

i De la

; bugetul

i local

Transf. de la : bug.de ' stat

3         i         4

. i----------                            --------------------------------------------------|

5

6            '

8

9

10

II i 12       13 ;

2.805.000    2.805.000 i

1.205.000

1.600.000

.....

________________


i 40.000___40.000_    40.000

20.000      20.000   ; 20.000 “T

i                                                                              ■'                                                                              '


20.000 ‘ 204)00   !   20.000 I

i                               i                               r                                                                                       i                               ■

2.625.000   2..625.000^ 1.025.000 j 1.600.600

I 204)00       20.000   :   20.000

' ; 1 2

j---;----------------------------i---------------------------;-----•____l__:__________________

20.000      20.000      20.000

•  i  ! î

-------—-----:---------.   .....--!-----------;___________4---------

20.000      20.000      20.000

1                                                              j                                                      |                                                                                                                       i                                                    ;

104)00   ;    10.000   !    10.000

1                                                                                                         I I                                                     \                                             \

2604)00     260.000 j 260.000  ;

9.

Spălătorie, service auto piața Obor

400.000

400.000

400.000

400.000

10.

Porți acces persoane contorizat

200.000

200.000

200.000

200.000

11.

Amenajare pod și poartă

■__zona nord Obor__

30.000

30.000

30.000

30.000

: 12-

Modernizare clădire de

•_________locuit Obor___

60.000

60.000

60.000

60.000

13.

i Modernizare ghereta zid la __Intrare in Obor__

5.000

5.000

5.000

5.000

C__

Alte cheltuieli de investiții 1----------------------------------------------2--1—

140.000

140.000

140.000

140.000

Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola ț

1

400 000     400.000 I_______400.000

■ 14)00 000    1.000,000  i              j   1.000.000 j

200.000 ■ 200.000   :              I ~ 200.000 '

I

2

     I      II 2     ,

j                                      I