Hotărârea nr. 51/2006

HOTARAREA NR. 51 privind completarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii aprobata prin HCL nr. 192/2002 care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.51 privind completarea listei cuprinzând spațiile comerciale și cele de prestări servicii aprobată prin HCL nr. 192/2002 care fac obiectul vânzării în condițiile Legii nr. 550/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 9996/2006 prezentat de Serviciul Juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală privind completarea listei cuprinzând spațiile comerciale și cele de prestări servicii aprobate prin HCL nr. 192/2002 care fac obiectul vânzării în condițiile Legii nr. 550/2002,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 2 lit.d și art. 5 alin. 1 dm Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 38, alin. 2 lit. "f1 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE

Artl, Se aprobă completarea listei cuprinzând spațiile omerciale și cele de prestări servicii aprobată prin HCL 192/2002, care fac obiectul vânzării în condițiile Legii nr. 550/2002 cu următoarele poziții:

Nr.crt.

Adresa spațiului stradă, număr

Chiriaș

Suprafața

Profil

1.

Turnului 20

S C. RomSib

SRL

53,21

Comerț

2.

9 Mai nr.9

S.C. Capra

Neagră Sib

SRL.

33,12

Atelier blănărie

3.

9 Mai nr. 9

S.C. Apulum SRL

106,12

comerț

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte Constantin Șovăială /!Contrasemnează

Secretar Iordan Nicoia