Hotărârea nr. 50/2006

HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.4/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.50

privind aprobarea Actului Adiționai nr. 1/2006 ia Contractul de Concesiune nr.4/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Tursib SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data .de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 9988/2006 prin care Direcția Tehnică propune adoptarea Actului Adițional nr. 1/2006 la Contractul de concesiune nr. 4/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Tursib SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 14 dm Contractul de concesiune nr. 4/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Tursib SA Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr.219/1998,

în temeiul art.38, alin.2, litera „g” și ale art.46, alm.l dm Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr. 1/2006 la Contractul de concesiune nr.4/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Tursib SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă dm prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Managerul General al SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


Președinte Coițstantin Șovăială


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SSBHJ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ANEXĂ LA HCL


ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 2006

la contracwî de concesiune nr. 4 / 2000

I. Părțile contractante

  • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Wemer lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

  • 2. S.C. „ Tursib ” S.A. Sibiu cu sediu! în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 133-135, având cod fiscal nr. R. 789401, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1024 / 07.09.1998, reprezentată prin Manager Genera! - Popa Adrian, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional:

Se modifică și se completează contractul de concesiune nr. 4/2000, după cum urmează:

Art. 5 Cap. IV: „ Prețul concesiunii” se modifica si se completează după cum urmeaza :

Aliniat 1 - Prețul concesiunii este de 181.583,77 lei, pentru bunurile concesionate, care se va achita intr-o perioada de 15 ani cu o redeventa de 12.105,58 lei anual. Prețul se va achita incepand cu anul 2000.

Aliniat 2 - Prețul concesiunii pentru rețea de contact troleibuze este in cuantum de 73.168,03 lei. Prețul se va achita incepand cu anul 2006, pe o perioada de 9 ani , cu o redeventa de 8.129,78 lei anual.

Aliniat 3 - Prețul concesiunii pentru cele 10 autobuze este de 3.058.068 lei Prețul menționat se va achita începând cu octombrie 2005 pe o perioada de 15 am cu o redeventa de 203.871,2 lei anual.

Toate celelalte clauze din contractul de concesiune nr. 4/2000, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare.

/I

\

Președinte

Constantin Șovăială
/ /

/ I

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoja