Hotărârea nr. 5/2006

HOTARAREA NR. 5 privind transmiterea fara plata a unui imobil din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 5

privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniu! public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 1 9.01.2006, Analizând raportul nr. 2146/2006 prezentat de Serviciul Patrimoniu privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea fără plată de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a unui imobil - teren și construcții - din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.f și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă preluarea prin transfer, fără plată, din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a imobilului format din teren și construcții ~ Cazarma 969 Garnizoana Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu în suprafață de ~ 1 7ha

Art.2. Imobilul va fi destinat pentru dezvoltarea economico - socială a Municipiului Sibiu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

f!

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


/ /

Contrasemnează Secretar ;

Iordan NicolA