Hotărârea nr. 49/2006

HOTARAREA NR. 49 privind aprobarea Actului aditional nr. 1/2006 la Conventia pentru administrarea imprumutului garantat de municipiul Sibiu nr. 7244/04.02.2005

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 49

privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2006 la Convenția pentru administrarea împrumutului garantat de municipiul Sibiu nr. 7244/04.02.2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară dm data de 23.02.2006, Analizând raportul nr. 9729/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea Actului adițional nr. 1/2006 la Convenția pentru administrarea împrumutului garantat de municipiul Sibiu nr. 7244/04.02.2005 în vederea constituirii graficului de plăți al comisionului de 5% din valoarea împrumutului B.E.R.D - S C. Apă- Canal S.A. garantat de Municipiul Sibiu pentru constituirea fondului de risc prevăzut de Legea nr. 313/2004 a datoriei publice,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 13 din Legea nr.313/2004, legea datoriei publice,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă Actul adițional nr. 1/2006 la Convenția pentru administrarea împrumutului garantat de municipiul Sibiu nr. 7244/04.02.2005 , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul SC. Apă - Canal SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte Constantin Șovăială


in ȘovăialăContrasemnează


Secretar

Iordan Nicola

J. Si ///

ACT ADIȚIONAL nr. 1

/u Convenția pentru administrarea împrumutului garantat de municipiul Sibiu nr. 7244/04.02.2005

PĂRȚILE:

Municipiul Sibiu, cu sediul Bd-ul Victoriei nr. 1-3, reprezentat prin Primar Klaus Wemer lohannis, director economic Viorica Bândescu, în calitate de garant și

S.C Apă-Canal S.A. Sibiu, cu sediul în str. Eschil nr. 11, reprezentat prin director Niculescu Mircea, în calitate de beneficiar al împrumutului.

Am convenit, de comun accord, încheierea prezentului act adițional care prevede următoarele:

Art.4

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI ÎMPRUMUTULUI: se completează cu:

- plata comisionului de fond de risc se va face semestrial, conform următorului grafic de plăți:

RATA

SUMA (euro)

DATA PLĂȚII

prima rată

19.230,77

în termen de 30 de zile de la data semnăm actului adițional la Convenția pentru administrarea împrumutului garantat de Municipiul Sibiu nr. 7244/04.02.2005

a doua raia

19.230,77

15 august 2006

următoarele 24 rate egale _______

19.230,77

15 februarie și 15 august a fiecărui an, respectiv

2007 - 2019

Celelalte clauze ale convenției rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

S.C. APĂ-CANAL S.A.

Director, Mircea Niculescu

Contabil Șef,

loan Gogu

Șef Serviciu Juridic,

Alina Șandru


Primar,

Klaus Wemer lohannis

Director economic,

I lorica Bândescu

Șef Serviciu Juridic,

Dorin Nistor

A / /

Președinte st;uitin Șovăială.


Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nicoja

GJ i!