Hotărârea nr. 48/2006

HOTARAREA NR. 48 privind concesionarea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie, situat la subsolul imobilului - sediul Primariei Municipiului Sibiu, din str.S. Brukenthal nr. 2-4, identificat in C.F.4587 Sibiu, nr.top 571/2, nr. top 572/1, cu destinatia: restaurant

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.48

privind concesionarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație, situat Ia subsolul imobilului - sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din str.S. Brukentha! nr. 2-4, identificat în C.F.4587 Sibiu, nr.top 571/2, nr. top 572/1, cu destinația: restaurant

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10299/2006, prin care se propune concesionarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație, situat la subsolul imobilului -sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din str.S. Brukenthal nr. 2-4, identificat în C.F.4587 Sibiu, nr.top 571/2, nr. top 572/1 cu destinația: restaurant,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 2 lit. " t ", art.8,art.9 alin (1) din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor,

In temeiul prevederilor art. 38, lit. “h”, lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

ArtL - Se aprobă studiul de oportunitate pentru organizarea licitației publice deschise -care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru concesionarea spațiului cu altă destinație , situat la subsolul imobilului - sediul Primăriei Municipiului Sibiu , str. S. Brukenthal nr. 2-4 , identificat prin C.F. 4587 Sibiu , nr.top 571/1 , nr. top 572/1 , în suprafață totală de 558,05 mp , cu destinația : restaurant și spații conexe,conform proiectului nr. 46/2002 , autorizat prin autorizația de construire nr. 102/2003.

Art.2. - Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a spațiului cu altă destinație, situat la subsolul imobilului - sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2-4, identificat prin C.F. 4587 Sibiu , nr.top 571/1 , nr. top 572/1 , în suprafață totală de 558,05 mp, cu destinația: restaurant.

Art.3. - Se însușește raportul de evaluare, întocmit de către S.C. Sibconsult SRL. Sibiu, pentru spațiul cu altă destinație situat la subsolul sediului Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2-4 în vederea stabilirii prețului de strigare pentru concesiunea acestuia prin licitație publică.

Art.4. - Prețul de pornire la licitație pentru concesionarea imobilului de la art. 1 este de 333,56 euro/mp + T V A. , echivalent în lei la data organizării licitației publice.

Art.5, - Durata concesiunii este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin acordul părților, pentru o perioada egala cu jumătate din durata sa inițială.

Art.6. - Plata redevenței se va face anual, prin ordin de plată, numerar etc. în termen de 3 ani, astfel :

 • -  în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului;

 • -  în al doilea și în al treilea an redevența se va achita până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs.

Art7. - Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți, anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență:

 • a) președinte - Eugen Mitea - viceprimar

 • b) secretar - loan Grigore - șef Serv. Patrimoniu

 • c) membru - Gabriela Mihăilescu - director Direcția Administrație Publică Locală

 • d) membru - Gheorghe Ciuclea - director Direcția tehnică

 • e) membru - Mariana Hașu - director Direcția Fiscală Locală Sibiu

 • f) membru - Dorin Laschescu - șef Serviciul urbanism

 • g) membru - Dorin Nistor-șef Serviciul juridic

 • h) membru - Diana Pașcalău - șef Serviciul Buget- contabilitate

 • i) membru - reprezentant DGFP Sibiu

 • j) membru - reprezentant Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

 • k) membru - reprezentant Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județean

Art.9. Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență:

 • a) președinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu

 • b) membru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • c) secretar - Maria Țanea - Direcția Fiscală Locală Sibiu

Art.10. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Contrasemnează


Secreta^

Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STUDIU DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație, situat la subsolul imobilului - sediul Primăriei Municipiului Sibiu , din str. S. Brukenthal nr. 2-4, identificat în C.F.4587 Sibiu, nr.top 571/2, nr. top 572/1 cu destinația restaurant

CAP. 1. OBIECTUL CONCESIUNII

1.1.Spațiul cu altă destinație care urmează a fi concesionat se află situat la subsolul imobilului Sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2-4.

 • 1.2. Spațiul cu altă destinație care face obiectul concesiunii este proprietatea Municipiului Sibiu, situat la subsolul imobilului menționat la art. 1.1., identificat în C.F. 4587 Sibiu, nr. top 571/1, nr. top 572/1, în suprafață de 558,05 mp.

 • 1.3. Obiectivul ce se va realiza la subsolul imobilului va avea destinația de restaurant și va avea în componență: sală restaurant, hol restaurant, 2 grupuri sanitare, hol acces grup sanitar, 6 depozite, 2 săli preparări, 2 oficii, 4 spălătoare vase, 1 bar, 2 vestiare, conform proiectului nr. 46/2002 întocmit de către arh. Pârvu Fănel, anexat prezentului caiet de sarcini.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri, sunt următoarele:

 • -   prevederile art. 2 alin. 1 și alin. 2 lit. “ t “ din Legea nr. 219/1998, ce precizează faptul că bunurile proprietate publică pot face obiectul unor concesiuni.

 • -   prevederile art. 5 alin. 1, ale art. 6 alin 1 și 2 din Normele Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

 • -  administrarea eficientă a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Cap. III. DURATA CONCESIUNII

 • 3.1. Durata concesiunii este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin acordul părților, pentru o perioadă egala cu jumătate din durata sa inițială.

Valoarea concesiunii la data prelungirii contractului de concesiune va fi stabilită prin act adițional, și nu va putea fi mai mică decât jumătate din valoarea actualizată a contractului la acea dată, în conformitate cu prevederile cap. HI Elemente de preț din prezentul caiet de sarcini.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire la licitație al concesiunii este de 333,56 euro/mp. Pasul de strigare la licitație este de 0,5 euro/mp.

Valoarea minimă a concesiunii este de 186.140 euro, suma ce va fi achitata in 3 ani.

 • 4.2. Plata concesiunii se va face anual in primul trimestru, prin ordin de plată , numerar etc.

astfel :

 • -  în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului;

 • -  în al doilea și în al treilea an se va achita până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs

 • 4.3. Redevența anuală va fi indexată în funcție de indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică prin Buletinul Statistic de Prețuri.

 • 4.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 0.1%/zi de intarziere, conform legislației fiscale în vigoare, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 3 luni să se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

 • 4.5. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune, urmând ca după această dată, garanția să constituie redevența datorată de către concesionar pentru primul an de concesiune. In cazul în care redevența datorată de concesionar pentru primul an de concesiune depășește valoarea garanției depuse, concesionarul va achita diferența aferentă la data încheierii contractului de concesiune.

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Realizarea obiectivului de investiții se va face conform proiectului avizat nr. 46/2002 “Reabilitare Primăria Sibiu, Imobil str. Brukenthal nr. 2-4”, întocmit de către arh. Pârvu Fănel, și se va putea realiza conform autorizației de construire nr. 102/2003, eliberată în baza legii.

 • 5.2. Investiția se va realiza pe cheltuiala concesionarului, iar valoarea acesteia este de 330.079 lei, conform devizului de lucrări.

5.3 .Durata de finalizare a lucrărilor va fi de maxim 4 luni de la data semnării contractului de concesiune.

 • 5.4. Concesionarul va realiza contorizarea și branșarea utilităților necesare desfășurării activității.

 • 5.5. Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina concesionarului , neintrând în prețul concesiunii.

 • 5.6. Autorizația de funcționare se va elibera numai după ce organele abilitate vor constata terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în autorizația de construire.

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII

Procedura de concesionare propusă este prin licitație publică deschisă prin care orice persoană juridică de drept privat, română poate prezenta o ofertă.

Desfășurarea licitației publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 și a Normelor Metodologice- Cadru de aplicare a Legii nr 219/1998 privind regimul concesiunilor aprobate prin H.G. nr. 216/1999.

Viceprimar, Eugen Mitea


Director Economic, Viorica Bândescu


Serv. Juridic, Dorin Nistor


Șef Serviciu Patrimoniu, loan Grigore


Președinte

Constantin Șovăială


Z)

/ I

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicdla

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CAIET DE SARCINI

Privind concesionarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație, situat la subsolul imobilului - sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din str.S. Brukenthal nr. 2-4, identificat în C.F.4587 Sibiu, nr.top 571/2 și nr. top 572/1 cu destinația: restaurant

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

1.1.Spațiul cu altă destinație care urmează a fi concesionat este situat la subsolul imobilului Sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2-4.

 • 1.2. Spațiul cu altă destinație care face obiectul concesiunii este proprietatea publica a Municipiului Sibiu, fiind situat la subsolul imobilului menționat la art. 1.1., identificat în C.F. 4587 Sibiu, nr. top 571/1 și nr. top 572/1, în suprafață de 558,05 mp.

 • 1.3. Obiectivul ce se va amenaja la subsolul imobilului va avea destinația de restaurant și va avea în componență: sală restaurant, hol restaurant, 2 grupuri sanitare, hol acces grup sanitar, 6 depozite, 2 săli preparări, 2 oficii, 4 spălătoare vase, 1 bar, 2 vestiare, conform proiectului nr. 46/2002 întocmit de către arh. Pârvu Fănel, anexat prezentului caiet de sarcini.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri sunt următoarele:

 • -   prevederile art. 11 alin.l lit.a, art. 15, art. 16 alin.l din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

 • -   prevederile art. 1 lit.c, art.2 alin. 1 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor

 • -   prevederile art. 5 alin. 1, ale art. 6 alin 1 și 2 din Normele Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

 • -  administrarea eficientă a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire Ia licitație al concesiunii este de 333,56 euro/mp. Pasul de strigare la licitație este de 0,5 euro/mp.

Valoarea concesiunii va fi achitata in 3 ani.

 • 3.2. Plata concesiunii se va face anual in primul trimestru, prin ordin de plată, numerar etc. astfel :

în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului;

- în al doilea și în al treilea an redevența se va achita până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs

 • 3.3. Redevența anuală va fi indexată in funcție de indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică prin Buletinul Statistic de Prețuri.

 • 3.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 0,1%/zi de intarziere, conform legislației fiscale în vigoare, calculate la valoarea rămasă neachitată, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 3 luni să se procedeze la rezilierea contractului

de concesiune fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres de grW).

 • 3.5. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune urmând ca după această dată garanția să constituie redevența datorată de către concesionar pentru primul an de concesiune. In cazul în care redevența datorată de concesionar pentru primul an de concesiune depășește valoarea garanției depuse, concesionarul va achita diferența aferentă la data încheierii contractului de concesiune, in caz contrar se va considera ca adjudecatorul refuza semnarea si se va aplica sancțiunea prevăzută la pct.6 alin. 5 din capitolului I "Instrucțiuni pentru ofertanți”.

Cap. IV. DURATA CONCESIUNII

 • 4.1. Durata concesiunii este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin acordul părților, pentru o perioada egala cu jumătate din durata sa inițiala.

Valoarea concesiunii la data prelungirii contractului de concesiune va fi stabilită prin act adițional, și nu va putea fi mai mică decât jumătate din valoarea actualizată a contractului la acea dată, în conformitate cu prevederile cap. HI Elemente de preț din prezentul caiet de sarcini.

Cap. V. REGIMUL BUNURILOR

 • 5.1 Bunul concesionat constituie proprietatea publica a municipiului Sibiu și va fi administrat si exploatat de concesionar, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

 • 5.2. Bunul concesionat rămâne proprietatea concedentului și constituie bun de retur aspect ce implică restituirea sa de plin drept, gratuit si liber de orice sarcină, cu toate investițiile efectuate de concesionar, atât cele impuse prin caietul de sarcini, cât și cele ulterioare devenite imobile prin încorporare.

Bunurile de preluare, mobilier neincorporabil, proprietatea concesionarului, vor putea fi preluate de concedent, la sfârșitul concesunii, prin plata contravalorii acestora stabilită la valoarea contabilă rămasă, doar în cazul în care concedentul își exprimă în mod expres intenția de cumpărare.

 • 5.3. Bunurile proprii care aparțin concesionarului, cu excepția celor prevăzute la pct.5.2, raman in proprietatea concesionarului, acesta putând dispune de ele oricum dorește.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 6.1. Realizarea obiectivului de investiții se va face conform proiectului avizat nr. 46/2002 ‘"Reabilitare Primăria Sibiu, Imobil str. Brukenthal nr. 2-4” întocmit de către arh. Pârvu Fănel, și se va putea realiza numai în baza autorizației de constmire nr. 102/2003, eliberată conform legii. La data depunerii ofertei de către viitorul concesionar, se consideră însușite întrutotul proiectul de execuție al investiție și devizul de lucrări.

 • 6.2. Investiția se va realiza pe cheltuiala concesionamlui, iar valoarea acesteia este de 330.079 lei, conform devizului de lucrări.

6.3 Durata de finalizare a lucrărilor va fi de maxim 4 luni de la data semnării contractului de concesiune, sub sancțiunea retragerii concesiunii, si a pierderii dreptului de a primi despăgubiri pentru investițiile efectuate din partea concedentului.

 • 6.4. Concesionarul va realiza contorizarea și branșarea utilităților necesare desfășurării activității.

6.5 Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina concesionarului, neintrând în prețul concesiunii.

 • 6.6. Autorizația de funcționare se va elibera numai după ce organele abilitate vor constata terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în autorizația de construire.

Cap.VII. CONDIȚII DE MEDIU

 • 7.1. Concesionarul poarta întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului.

CAP. VIII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 8.1. Concedentul are următoarele obligații:

a- Să predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire.

b - Concedentul are obligația de a nu tulbura pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

 • c. - De asemenea, concedentul garantează pe concesionar că bunul concesionat nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Concedentul nu răspunde de viciile aparente.

 • 8.2. Concesionarul are următoarele obligații:

a - să realizeze obiectivul: restaurant conform proiectului nr. 46/2002 întocmit de către arh. Pârvu Fănel având următoarea structură: sală restaurant, hol restaurant, 2 grupuri sanitare, hol acces grup sanitar, 6 depozite, 2 săli preparări, 2 oficii, 4 spălătoare vase, 1 bar, 2 vestiare.

 • b. -.investiția în valoare de 330.079 lei conform devizului de lucrări, se va realiza pe cheltuiala concesionarului.

 • c. -. să pună la dispoziția concedentului documentele și informațiile cerute de acesta privind obiectul concesiunii, modul de desfășurare a investiției.

d - să plătească redevența la valoarea, în termenul și modul stabilite prin contractul de concesiune.

e - să plătească pe toată durata concesiunii impozitele și taxele datorate statului si Administrației Publice Locale.

f- subconcesionarea, închirierea, împrumutul de folosință sub orice formă, în totalitate sau în parte a bunului concesionat sau cesiunea contractului unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului și a retragerii concesiunii;

g. - concesionarul are obligația de a respecta prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice și dispozițiile Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2684/2003.

h- concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la P.S.I., protecția mediului și persoanelor.

i.- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat, în condițiile Cap. V.

j - să constituie în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, garanția concesiunii, in suma de 18.614 euro, (echivalent în lei la data constituirii garanției) cu titlu de garanție.

Garanția va fi depusă în contul concedentului nr. R022TREZ5765006XXX000228 deschis la B.N. Trezoreria Sibiu. Din această sumă concedentul poate preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar.

k - garanția se va restitui după achitarea integrală a prețului concesiunii.

 • 1- concesionarul este obligat să realizeze obiectivul de investiții în scopul căruia s-a realizat concesionarea spațiului cu altă destinație.

m - achitarea integrală a debitelor bugetare față de DGFP Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

n. să încheie contractul de concesiune în 30 de zile de la adjudecare.

o. să organizeze acțiunile de protocol ale Primăriei Municipiului Sibiu, ori de câte ori este necesar;

p. meniul servit funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, nu va purta adaus comercial;

q. accesul la restaurant se va realiza prin holul dinspre str. Brukenthal.

r. programul de funcționare al restaurantului se va stabili prin autorizația de funcționare eliberată de către Primăria Municipiului Sibiu;

s. pentru evenimentele care se vor organiza, concesionarul va solicita acordul Primăriei Municipiului Sibiu, în baza unui calendar ce va fi întocmit și prezentat cu cel puțin trei luni înainte de termele stabilite ;

z. concesionarul va acorda preferință concedentului în vederea organizării de evenimente.

Cap. IX. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ALE OFERTANȚILOR

 • 9.1. Ofertant poate fi orice persoana juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a. - are obiect principal de activitate reglementat sub cod CAEN 553 “Restaurante”,

 • b. să fie achitate la zi toate datoriile la bugetul local și bugetul de stat;

 • c. să fie persoană juridică română;

 • d. experiență în domeniu minim 5 ani, iar personalul de conducere să dețină cursuri de management în turism și servicii atestat de către Ministerul Turismului;

 • e. să nu fie adjudecător al unei licitații anterioare finalizată prin neîncheierea contractului cu Municipiul Sibiu;

 • f. să nu fie în litigiu cu Municipiul Sibiu;

 • g. să fie achitate: documentația aferentă licitației, taxa de participare la licitație și garanția de participare la licitație.

în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cumulativ condițiile se consideră neeligibil, fiind exclus de la licitație.

Cap. X. ÎNCETAREA CONCESIUNII

 • 10.1.  încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) Pentru cazurile de interes public național sau local, prin denunțarea unilaterală de către concedent cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului.

Dacă părțile nu se înțeleg asupra cuantumului despăgubirii, urmează să se adreseze instanțelor judecătorești.

 • c)  In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e)  La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; concesionarul are obligația de a notifica deîndată concedentului despre dispariția bunului ori despre imposibilitatea de realizare a activității sau serviciului public declarând renunțarea la concesiune.

 • f)  In situația în care interesul național sau local impune răscumpărarea concesiunii; aceasta se poate face numai prin Hotărâre a Consiliului Local in baza unei documentații tehnico-economice in care se va stabili prețul răscumpărării; in aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune.

Cap.XL RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1.In cazul nerespectarii de către una dintre parti a prevederilor contractului de concesiune, partea in culpa datoreaza celeilalte parti despăgubiri corespunzătoare prevederilor contractului de concesiune sau corespunzător legislației specifice in domeniu; despăgubirile sint cumulative si nu exclusive.

11-2.Situațiile de forța majora exonerează de răspundere partea care le invoca si le dovedește in condițiile legii; apariția cazurilor de forța majora trebuie comunicate in termen de 5 zile de la apariție, comunicarea urmând a fi însoțită de documentele care atesta cazul de forța majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forța majora nu va fi exonerata de răspundere; in cazurile de forța majora invocate si dovedite ca atare, părțile vor conveni la decalarea obligațiilor cu perioada afectata de forța majora.

Cap. XII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 12.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de concesiune si care nu se pot soluționa pe cale amiabila vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Cap. XIII. DISPOZIȚII FINALE

 • 13.1 Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesionare.

 • 13.2 Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor privesc pe concesionar.

 • 13.3. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordului de la deținătorii acestora îl privesc pe concesionar.

 • 13.4. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesionare.

 • 13.5. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 300 lei.

 • 13.6. Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 200 lei

 • 13.7 Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, dovada achitării garanției de participare la licitație, taxei de participare și contravaloarea caietului de saracini și a documentelor licitației.

>

 • 13.8 Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

In acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini se consideră însușite de ofertant.

13.9, Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția bancară necesară executării acestor lucrări.

13.10 . Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

I. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

•>                                                                                                                                                              1

Licitația se va desfășura în data de...........................,1a sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.

înscrierea la licitație se va face în perioada........................inclusiv, între orele 8,00 și

14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr. 1-3.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească:

să plătească garanția de participare la licitație, în sumă de 10% din valoarea totală a concesiunii, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 300 lei în contul RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

 • -  Taxa de participare la licitație - 200 lei în contul RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de:

 • - 333,56 euro/mp, iar pasul de strigare la licitație este de 0,5 euro/mp.

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, care vor conține:

 • - plicul exterior va cuprinde plicul interior (ce conține oferta de preț) și următoarele documente :

copii xerox după:

 • -   act constitutiv al societății (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;

 • -  ultimul bilanț contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare;

 • -  dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • -   certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP Sibiu, Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală.

actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicirii ofertanților și nu de aceștia personal.

copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

NOTA : Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte, din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație;

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței:

 • 3- se trece la supralicitarea directă;

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează;

 • 5- bunul licitat se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă;

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

In cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației nu sunt prezenți 2 pârtieipanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

De asemenea, în cazul în care, la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației este înscris un singur ofertant, licitația se amână.

în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, bunul licitat va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 30 zile de la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit, duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea bunului pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de concesionare, garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va costitui avans din redevența datorată de concesionar.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Președinte Constantin Șovăială


Constantin Șovăială


Contrasemnează7

r /


Secretar Iordan Nic</la