Hotărârea nr. 47/2006

HOTARAREA NR. 47 privind darea in administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2011,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 130/2006 și 440/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.47

privind darea în administrarea Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafeței de 2011,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10281/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafeței de 2012,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 26/1996 privind Codul Silvic, precum și ale O G. nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 și alin. 2 lit. “f” și “g” precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Direcției Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafeței de 2011,92 ha fond forestier, proprietate publică a Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aprobă proiectul Contractului de administrare cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă destinația volumului de masă lemnoasă alocat spre tăiere, în anul 2006, de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, astfel:

a) pentru cota de 1627 mc administrată de Ocolul Silvic Sibiu: cotă licitație agenți economici


cotă destinată nevoilor locale pentru aprovizionarea populației


-1200 mc;

- 427 mc.


b) pentru cota de 343 mc administrată de Ocolul Silvic Valea Cibinului: cotă licitație agenți economici


- 343 mc;


Art.4. Se aprobă decontul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Ocolului Silvic Sibiu, conform anexelor nr.2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă decontul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Ocolului Silvic Valea Cibinului, conform anexelor nr.4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nierna

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA 1 LA H.C.L. 47/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR................/.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL SIBIU, reprezentat de Primar - Klaus Wemer lohannis, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, având cod fiscal 4270740, cont nr.R085TREZ57621300205XXXXX, deschis la B.N. Trezoreria Municipiului Sibiu , în calitate de PROPRIETAR

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA - Direcția Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 242142, fax 214970, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J/32/321/1991, cod fiscal R 2469241 titulară a contului nr..............................................................

deschis la....................................., reprezentată de ing................................................, director și ing.

.................................................................., șeful Ocolului Silvic............................................. .....................în calitate de ADMINISTRATOR

în baza Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr.........

/2006 au convenit încheierea prezentului


contract de administrare având următoarele clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Direcția Silvică Sibiu, prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului, se obligă să administreze în regim silvic, în baza Legii nr. 26/1996 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic, și administrarea fondului forestier național, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor reglementări în vigoare, suprafața de 2011,92 ha fond forestier, proprietate publică a Municipiului Sibiu, identificată conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezentul contract.

Preluarea în teren a suprafețelor s-a făcut conform procesului verbal și a schiței anexate Anexa nr. 1

TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare de la data la data de 01.01.2006 și este valabil pe 3 ani, respectiv 31.12.2008.

OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 3. Să asigure paza pădurii, prin personal silvic de specialitate - pădurari, în vederea prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradăm vegetației forestiere, pășunatului abuziv și a altor fapte infracționale sau contravenționale.

în cazul în care pădurarul, gestionar al cantonului de pază, nu justifică prin procese verbale de contravenții sau infracțiuni, tăierile de arbori sau alte pagube ce se produc, proprietarul va fi despăgubit conform legislației silvice în vigoare. Plata despăgubirilor se va face în maximum 60 zile de la constatarea pagubei.

Ocolul Silvic va efectua anual, cel puțin două inspecții de fond, una de primăvară și una de toamnă, pentru constatarea eventualelor pagube.

Art. 4. Să execute lucrările necesare pentm prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor stabilite de personalul tehnic al ocolului silvic în baza lucrărilor de depistare, cercetare staționară și prognoză.

Art. 5. Să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor de pădure și dotarea cu mijloace de primă intervenție.

Art. 6. Să asigure marcarea și inventarierea arborilor destinați tăierilor, prin personal silvic delegat să folosească ciocanul silvic de marcat, în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic și normelor tehnice în vigoare, întocmind acte de punere în valoare.

Art. 7. Să valorifice masa lemnoasă provenită dm tăieri de produse principale, secundare, accidentale și igienă prin vânzare pe picior la agenți economici atestați pentru exploatare și în conformitate cu H G. nr. 85/2004 sau în regie proprie, cu valorificarea sortimentelor brute ori prelucrate

Exploatarea produselor lemnoase se va face numai în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic și respectarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare și transport al materialului lemnos din păduri, emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Ocolul silvic va folosi tehnologii de recoltare și de scoatere a lemnului din pădure care să nu producă degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vătămarea semințișului utilizabil și a arborilor nedestinați exploatării, peste limitele admise de instrucțiuni.

Masa lemnoasă ce se exploatează și se transportă din păduri va fi însoțită de documentele prevăzute în instrucțiunile privind circulația materialelor lemnoase pe drumurile publice și controlul instlațiilor de debitat lemn rotund în cherestea, aprobată prin H.G. nr. 427/2004.

Art. 8. Să efectueze lucrările de împădurire și de ajutorarea regenerărilor naturale, potrivit prevederilor amenajamentului silvic și ale normelor tehnice specifice. Lucrările de împădurire se vor executa în termen de cel mult 2 ani de la exloatarea mesei lemnoase.

Art. 9. Să efectueze lucrările de întreținere a plantațiilor și a regenerărilor naturale până la realizarea stării de masiv.

Art. 10. Să execute conform amenajamentului silvic și a normelor tehnice specifice, lucrările de îngrijire a arboretelor- degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă.

Art. 11. Să întrețină și să repare în permanență drumurile forestiere care deservesc pădurea ce face obiectul contractului.

Art. 12. Să elaboreze amenajamente silvice, prin unități specializate, autorizate în acest scop de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Contractul de amenajare se va încheia între proprietar și unitatea specializată, ocolul silvic asigurând dirigenția de șantier, urmărirea și recepția lucrărilor de amenajare. Costul lucrărilor amenajamentului/studiului sumar de amenajare va fi suportat de proprietar/stat.

Art. 13. Să asigure asistența tehnică de specialitate pentm orice alte lucrări sau obligații ale beneficiarului.

Art. 14. Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului vor întocmi anual un studiu de administrare a pădurii, în care se vor prezenta în detaliu lucrările necesare, termenele de execuție, costul acestora și volumul de masă lemnoasă ce se va recolta anual. Un exemplar din acest studiu va fi supus aprobării proprietarului.

Art. 15. In cazul vânzării masei lemnoase pe picior, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a acesteia. Suma se încasează de vânzător de la cumpărător odată cu valoarea masei lemnoase si se varsă de către acesta la Fondul pentru mediu.

în cazul exploatării masei lemnoase pe picior de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn obținute și se achită de administratorul, respectiv proprietarul pădurii.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art. 16. Să nu tulbure sub nici o formă de activitate de administrare a pădurii. Orice tulburare de către proprietar a actului de administrare, pădurii ce-i aparține, dă dreptul administratorului să ceară daune interese pentru prejudiciul financiar cauzat prin delegarea activității economice.

Art. 17. Să nu taie arbori din pădurea dată în administrare decât în condițiile legii și cu aprobarea ocolului silvic.

Art. 18. Să nu pășuneze animale domestice în pădure decât în condițiile legii și cu aprobarea ocolului silvic.

Art. 19. Să acorde sprijin administratorului în depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă legislația silvică, la solicitarea personalului silvic care asigură paza pădurilor respective.

Art. 20. Să se constituie parte civilă pentru recuperarea pagubelor constatate prin procesele verbale de contravenții sau infracțiuni.

Art. 21. Să nu tulbure liniștea vânatului, să nu vâneze în pădure decât în condițiile legii și cu aprobarea administratorului fondului de vânătoare care include și pădurea ce face obiectul prezentului contract.

Art. 22. Să nu demoleze, deterioreze, schimbe, înlocuiască construcțiile și amenajările silvice și vânătorești din pădurea dată în administrare.

Să nu execute construcții și alte amenajări pe terenul dat în administrare decât în condițiile legilor în vigoare.

Art. 23. Să nu deterioreze sau să blocheze drumurile forestiere ce trec prin pădurea ce o deține în proprietate.

Art. 24. Contravaloarea întreținerii drumurilor forestiere 5,04 lei/mc, se va reține din valoarea masei lemnoase exploatate.

Art. 25. (1) Proprietarul are obligația să înființeze potrivit art 8 (1) din Legea nr. 120/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998, un fond de conservare și regenerare a pădurilor, purtător de dobândă, în procent de 20% din valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din produse principale și secundare, aflat la dispoziția și în contul administratorului, respectiv în contul structurii silvice care asigură serviciul public cu specific silvic din resursele prevăzute la art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic.

(2) In situația în care masa lemnoasă recoltată se acordă în natură, contribuția la fondul de conservare și regenerare constituit conform alin (1) se calculează pe baza prețului mediu al unui mc. de masă lemnoasă pe picior, în vigoare.

Art. 26. (1) Proprietarul are obligația de a constitui sursa de finanțare pentru construirea de drumuri forestiere în procent de 10% din valoarea masei lemnoase vândute pe picior într-un an de producție, care se varsă în contul constituit cu ocazia fiecărei vânzări de masă lemnoasă conform art. 5,6,7 alin (1) lit. A) din O.G. nr. 82/2004.

(2) Sursa prevăzută la alin 1 este gestionată de Regia Națională a Pădurilor -ROMS1LVA pentru fondul forestier proprietate a statului și respectiv, de structurile silvice care administrază, în condițiile legii, fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale.

VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 27. Administratorul se obligă să valorifice toate produsele lemnoase și nelemnoase ale pădurii, în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic, a legislației silvice în vigoare și a legilor economiei de piață, astfel încât să desfășoare o activitate economică profitabilă.

Art. 28. Activitatea tehnico - economică de administrare a pădurii se va desfășura în baza unui buget de venituri și cheltuieli (BVC), întocmit de administrator și avizat de beneficiar, cuprins în Anexa nr. 2 la prezentul contract.

BVC - ul se întocmește și se avizează anual, până la data de 30 ianuarie, și va cuprinde la capitolul venituri, resursele lemnoase și nelemnoase posibile de exploatat și valorificat în condiții de eficiență maximă, iar la capitolul cheltuieli, devizul lucrărilor silvice impuse de respectarea regimului silvic.

Art. 29. Evidența contabilă a activităților desfășurate de administrator va fi ținută prin ocolul silvic, distinct și autonom față de propria activitate.

Anual până la data de 30 ianuarie, administratorul va prezenta beneficiarului, un raport de gestiune cuprinzând rezultatele financiare finale pentru anul expirat.

Beneficiarul are dreptul de a verifica, iar administratorul are obligația de a pune la dispoziție, evidențele contabile ale activității desfășurate.

Art. 30. Plata rezultatului financiar ce revine beneficiarului se va face în lei prin instrumentele de plată prevăzute de lege și reprezintă profitul net, stabilit anual. Suma respectivă va fi achitată până în data de 31 ianuarie a anului următor pentru anul încheiat.

Plata se face la cererea beneficiarului și în natură (material lemnos pe picior sau fasonat) în cursul trimestrului, urmând ca la sfârșitul anului să se facă regularizarea plăților. Valoarea cu care se calculează materialul lemnos este cea practicată de administrator pe piața liberă.

In cazul în care veniturile realizate nu acoperă cheltuielile de administrare, beneficiarul împreună cu administratorul, în baza art. 29 alin. 1, lit. „h” din O.G. nr. 96/1998 cu modificările și completările ulterioare, vor face demersuri pentru acoperirea cheltuielilor dm alocații bugetare de stat. Până la acoperirea acestora dm alocații bugetare, acestea vor fi reportate pentru perioadele următoare.

Penalitățile pentru neplata în termen sunt de 0,1%/zi întârziere.

Art. 31. în situația în care veniturile realizate nu acoperă valoarea lucrărilor silvice impuse de regimul silvic, acestea vor fi executate doar cu acordul beneficiarului și cu angajamentul acestuia că va suporta diferența de valoare.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 32. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și întrutotul cu bună credință, sinceritate și seriozitate.

Art. 33. Orice modificare a clauzelor contractuale, pe perioada de derulare a acestuia se poate face numai prin acordul de voință exprimat al părților.

Art. 34. Orice încălcare a clauzelor prezentului contract atrage după sine răspunderea părților în condițiile Codului Comercial, ale Codului Civil și ale legislației silvice în vigoare.

LITIGII

Art. 35. Eventualele litigii în legătură cu respectarea clauzelor prezentului contract, care nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă, se soluționează de către instanțele de judecată competente.

Art. 36. Beneficiarul, prin reprezentantul său legal, poate cere în scris, administratorului să dea explicații asupra modului în care acesta își exercită dreptul de administrare.

In termen de 10 zile de la înregistrarea sesizării depuse de beneficiar, administratorul are obligația să verifice sesizarea, să dea răspunsul cerut și să ia măsurile ce se impun în vederea remedierii deficiențelor sesizate.

In situația în care beneficiarul nu este mulțumit de modul în care administratorul își îndeplinește obligațiile legale și nu este satisfăcut de răspunsul dat de acesta la sesizarea sa poate să ceară inspectoratului silvic teritorial un control asupra activității administratorului.

FORȚA MAJORĂ

Art. 37. Forța majoră exonerează de obligații partea care o invocă în cazul în care, în termen de 5 zile, aceasta este adusă la cunoștință celorlalte părți.

Forța majoră este dovedită cu acte prin organele abilitate de lege.

ALTE CLAUZE

Art. 38. Prezentul contract poate fi prelungit, la expirarea lui, cu acordul ambelor părți.

Art. 39. în situația rezilierii contractului, administratorul va preda beneficiarului, pe bază de proces verbal suprafața de fond forestier ce face obiectul prezentului contract, în urma unei inspecții de fond.

Art. 40. Orice modificare în domeniul legislației silvice, a normelor și instrucțiunilor ce definesc regimul silvic, atrage după sine obligația părților la adaptarea clauzelor contractuale în conformitate cu aceste modificări.

Art. 41. Activitatea de administrare a pădurii sub aspectul respectării regimului silvic este supusă controlului statului prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și prin I.T.R.S.V. Brașov.

Art. 42. Prezentul contract se încheie în prezența reprezentantului împuternicit de către I.T.R.S.V. Brașov, care certifică sub semnătură legalitatea clauzelor contractuale care se referă Ia regimul silvic și se înregistrează la I.T.R.S.V. Brașov.

Art. 43. Prezentul contract s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care câte unul pentru Direcția

Silvică.........................................................................................., Ocolul Silvic................

..................................................................., Ocolul Silvic....................................................................

Primăria..............................................................și I.T.R.S.V. Brașov.


/ /

Președinte

Constantin Șovăială


/ /

/ '

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicolți