Hotărârea nr. 46/2006

HOTARAREA NR. 46 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile – terenuri de constructii – proprietatea privata a municipiului Sibiu , situate in intravilanul Municipiului Sibiu cu destinatie : locuinta

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.46

privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unor imobile - terenuri de construcții - proprietatea privată a municipiului Sibiu , situate în intravilanul Municipiului Sibiu cu destinație : locuință

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10294/2006 , prin care se propune

vânzarea prin licitație publică deschisă a unor imobile - terenuri de construcții -proprietatea privată a municipiului Sibiu , situate în intravilanul Municipiului Sibiu cu destinație : locuință

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 38 , lit. “h” , lit. “f“, art. 123 alin.l și alin.2,art,125 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilelor - terenuri de construcții - situate în intravilanul Municipiului Sibiu , cu destinația : locuințe ,ducum urmează :

Nr.

Crt.

Adresa

C.F. nr. Top

Suprafața (mp)

Preț pornire licitație fără TVA.

1.

str. Zăvoi nr.75

C.F. nr. 1687 Tumișor, nr. top 9545/1/70

1439

19,18 euro/mp

2.

str. Zăvoi nr.83

C.F. nr. 1696 Tumișor , nr. top 9545/1/74

1440

19,1 8 euro/mp

3.

str. Zăvoi nr.55

C.F. nr. 5017 Tumișor , nr. top 9545/1/60

1440

19,18 euro/mp

4.

str. Stăvilarului nr. 64

C.F. nr. 1775 Tumișor , nr. top 9545/1/143

1638

19,18 euro/mp

5.

str. Stăvilarului nr. 66

C.F. 1774 Tumișor , nr. top 9545/1/142

1638

19,18 euro/mp

6.

str. Anul 1848 nr.4

C.F. 1650 Guștența , nr. top 525

493

19,18 euro/mp

7.

str. G-ral Moșoiu F.N. lot 12 B ,

C.F.nr. 44738 Sibiu, nr. top 4020/35/2

449

67,22 euro/mp

Art.2. - La prețurile de pornire la licitație pentru vânzare se adaugă T.V.A. și sunt stabilite conform fișelor de evaluare ale terenurilor întocmite în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.

Art.3. - Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți , anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență :

 • a) Președinte - Klaus W. lohannis - Primar

 • b) membru Eugen Mitea - viceprimar

 • c) membru - Eugen Ciorugă - viceprimar

 • d) membru - loan Grigore- șef Serviciul patrimoniu

 • e) secretar- Dorin Nistor - șef Serviciul juridic

 • f) membru - Dorm Laschescu - șef Serviciul urbanism

 • g) membru - Mariana Hașu - director Direcția fiscală

Art.5. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în

următoarea componență :

 • a) președinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu

 • b) membru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • c) secretar - Mana Țanea - Direcția fiscală

Art. 6. - Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului, la valoarea adjudecată , ( echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. ), la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Art.7. - Se revocă pct. 1, pct. 3,pct. 4 din art. 1 al H.C.L. nr. 242/2004, pct. 2, pct. 3 din art. 1 al H.C.L. nr. 128/2005, pct. 11 din art. 1 al H.C.L. nr. 126/2004, pct. 2 din art.l , al H.C.L. nr. 272/2004.

Art.8. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri , fiind împuternicit să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


Președinte stantin ȘovăialăSecretar

Iordan Nicola'

* i'/

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l. la HCL nr. 46/2006


CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil -teren pentru construcții-proprietatea privată a municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str..................................

nr....., cu destinație: locuință

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi vândut se află situat în intravilanul municipiului Sibiu, în str.

....................., nr.........

 • 1.2. Terenul care face obiectul vânzării este proprietatea municipiului Sibiu înscris în C.F.

nr........................., nr. top........................în suprafață de................mp.

 • 1.3. Construcția ce se va realiza : locuință.

Cap. II. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri-terenuri sunt următoarele:

 • - prevederile art. 38 lit. “ h “ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală

 • - prevederile art. 125 din Legea 215/2001 “ Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în codițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

 • - prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică

și regimul juridic aplicabil acesteia “ Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.”

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație este de.............euro/mp +T.V.A preț stabilit conform

fișei de evaluare a terenului întocmită în baza relației recomandată de Corpul Experților Tehnici din România.

 • 3.2. Pasul de strigare la licitație este de minim 0,5 euro/mp.

 • 3.3. Garanția de participare la licitație în sumă de 3 0 % din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire, depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca după această dată garanția să constituie avans din prețul de vînzare datorat de cumpărător.

 • 3.4. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului

Cap.IV. CONDIȚII DE MEDIU

Cumpărătorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism.

5.2 Arhitectura va fi în concordanță cu ambientul arhitectural zonal.

 • 5.3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din producția internă sau din import, care să confere personalitate obiectivului ce se va realiza.

 • 5.4. Amplasarea în teren ca și accesele vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

 • 5.5.  Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului.

 • 5.6. Regimul de înălțime și tratarea arhitecturală va fi în concordanță cu proiectul realizat în acest sens.

 • 5.7. Durata de execuție a obiectivului va fi de 18 luni de la data eliberării autorizației de construire , care poate fi prelungită conform Legii nr. 453/2001, cu maxim 12 luni, la cererea cumpărărorului.

5.8 Durata de începere a lucrărilor va fi de maxim 6 luni de la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

CAP. VI . OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Vânzătorul are următoarele obligații:

a.- Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare/primire.

b - Vânzătorul are obligația de a nu tulbura pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.

 • c. - De asemenea, vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.

 • 6.2. Cumpărătorul are următoarele obligații:

 • a. - să realizeze lucrările de investiții corespunzătoare proiectului aprobat si avizelor legale.

 • b. - cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la , P.S.I.,protecția mediului și persoanelor.

c- cumpărătorul este obligat să realizeze obiectivul de investiții în scopul căruia s-a realizat vânzarea terenului.

d - achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local.

 • e. Cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului la valoarea adjudecată , la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

 • f. - să plătească cheltuielile vânzării : cheltuielile propriu-zise ale actului,taxele de timbru și de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliară, etc.

 • g. - să achite integral debitele pe care le are față de bugetul local până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare și cele care decurg după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Cap. VII. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1. Drepturile și îndatoririle părțiloxr se stabilesc pnn contractul de vânzare -cumpărare.

 • 7.2. Realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Soluțiile prezentate o dată cu depunerea opțiunilor, în cazul adjudecării licitației, nu reprezintă aprobarea acestora și nu exonerează pe câștigător de obținerea avizelor și acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizația de construcție, ș.a.m.d.).

7.3 Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor privesc pe cumpărător.

 • 7.4.Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente obținerea acordului de la deținătorii acestora îl privesc pe cumpărător.

 • 7.5. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vînzare-cumpărare.

 • 7.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziți solicitantului contra cost, în valoare de 500 Iei.

7.7 Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 1.000 lei

 • 7.8. Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii contractului de vânzare -cumpărare în formă autentică.

Părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un birou notarial pentru încheierea în forma autentică a contractuluide vânzare-cumpărare.

 • 7.9. Ofertanții la licitație vor prezenta, ia dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

au debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu,DGFP;

- sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • 7.10. Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

în acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 7.11. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția bancară necesară executării acestor lucrări.

7.12 . Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Viceprimar,     Director Economic, Serv. Juridic, Șef Serviciu Patrimoniu,

loan Banciu     Viorica Bândescu   Dorin Nistor loan Grigore

LINSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Licitația se va desfășura în data de...........................,1a sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.

înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele 8,00

și 14,00 ia sediul Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr. 1-3.

In vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

să plătească garanția de participare 1a licitație, în sumă de 30% din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 500 lei în contul RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu Taxa de participare la licitație 1.000.lei în contul RO89TREZ5762122023 OXXXXX deschis ia BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de:

 • - ..........euro/mp + T.V.A., iar pasul de strigare este de minim 0,5 euro/mp .

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate , unul exterior și unul interior care vor conține :

 • - plicul exterior va cupride plicul interior( care conține oferta de preț ) și următoarele documente :

copie xerox după:

pentru persoane juridice

 • - act constitutiv al societății (statut/ contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • - ultimul bilanț contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împutemiciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

pentru persoanele fizice

- actul de identitate

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împutemiciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală.

NOTĂ : Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte , din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat împreună cu șeful Serviciului juridic.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- terenul se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7- părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un Birou Notarial, în vederea încheierii contractului în formă autentică, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL ..................și a caietului de sarcini

In cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

In ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 10 zile , de la data adjudecării. Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce ia pierderea garanției de participare și disponibilizarea lotului de teren pentrn o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de vânzare-cumpărare garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va costitui avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

Nu se pot însene la licitație persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Președinte


Constantin ȘovăialăContrasemnează Secretar

Iordan Nicola/