Hotărârea nr. 45/2006

HOTARAREA NR. 45 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren, situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Frezorilor nr.1-3, identificat in C.F.19770 Sibiu nr. top 4202/1/2/3/1/2/1/1, in vederea vanzarii acestuia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NI-L45

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Frezorilor nr.1-3, identificat în C.F.19770 Sibiu nr. top 4202/1/2/3/1/2/1/1, în vederea vânzării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10645/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Frezorilor nr.1-3, identificat în C.F.19770 Sibiu nr. top 4202/1/2/3/1/2/1/1, în vederea vânzării acestuia,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , ale art. 107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației și ale art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “h”, lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Frezorilor nr.1-3, identificat în C.F 19770 Sibiu, nr.top 4202/1/2/3/1/2/1/1 în suprafață de 1819,15 mp.

Art.2. -.Se aprobă vânzarea imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Frezorilor nr.1-3 , identificat în C.F. 19770 Sibiu, nr.top 4202/1/2/3/1/2/1/1 în suprafață de 1819,15 mp la prețul de 19,18 euro/mp + TVA, ( echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare - cumpărare) preț stabilit conform fișei de evaluare a terenurilor întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.

Art.3.~ Contractul de vânzare- cumpărare se va încheia numai după ce cumpărătorul face dovada:

că nu figureză cu debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu ;

să nu fie în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

să nu fie adjudecător al unei licitații anterioare în urma căreia nu a încheiat contract cu Primăria Municipiului Sibiu.

Art.4 - Se aprobă modelul de ofertă prevăzută de art. 107 alin. 3 din Legea nr. 1/2005, ofertă ce va fi transmisă CONSTRUCTORUL SCM, care are obligația de a-și exprima voința de cumpărare, în termen de maximum 45 de zile de la primirea acesteia, materializată prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5 - Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului (echivalent în lei la cursul stabilit de BNR. ), la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public. Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să transmită oferta și să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează

Secretai/

Iordan NicOla

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr. 45/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Ofertă de Vânzare

Către,

CONSTRUCTORUL SCM

în baza art. 107 alin. 3 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, și a H.C.L. nr.........../2006,

Primăria Municipiului Sibiu oferă spre vânzare către CONSTRUCTORUL SCM, imobilul - teren - aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Frezorilor nr. 1-3, identificat în C.F. 19770 Sibiu, nr.top 4202/1/2/3/1/2/1/1 în suprafață de 1819,15 mp, aflat în folosința fără plată și fără termen a “Constructorul SCM'’ la prețul de 19,18 euro/mp + TVA, ( echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare - cumpărare).

Valoarea terenului va fi achitată integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, urmând să suportați toate cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

Vânzarea se va realiza în următoarele condiții:

  • a) să nu figurați cu debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu ;

  • b) să faceți dovada că nu sunteți în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

  • c) să nu fiți adjudecător al unei licitații anterioare în unna căreia nu ați încheiat contract cu Primăria Municipiului Sibiu.

în conformitate cu art. 107 alin. 4 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, în termen de 45 de zile de la primirea prezentei, aveți dreptul să vă exprimați în scris voința de cumpărare, în caz contrar imobilul se va vinde prin licitație publică.

PRIMAR,

SECRETAR,

IORDAN NICOLA


KLAUS WERNER IOHANNIS

P/eședinte

Constantin Șovăială


/ /

Contrasemnează

Secretat / Iordan Nțcola