Hotărârea nr. 440/2006

HOTARAREA NR.440 privind modificarea H.C.L. nr.47/2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.440 privind modificarea H.C.L. nr.47/2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 21.12.2006,


Analizând raportul nr. 127690/2006. prezentat de Serviciul Patrimoniu privind modificarea H.C.L. nr.47/2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu ârt.55 din Legea nr.24/2000 prvind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , în baza art.4 alin.(l) din H.G.789 din 14.07.2005, privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce poate fi recoltat în anul 2006,

în temeiul prevederilor art.38 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.3 din H.C.L nr.47/2006, care va avea următorul conținut: “ Art.3 - Se aprobă destinația volumului de masă lemnoasă alocat spre tăiere în anul 2006. de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, astfel:

  • a) pentru cota de 2500 mc. administrată de Ocolul Silvic Sibiu:

  • - cota licitație agenți economici - 829 mc.

cota destinată nevoilor locale pentru aprovizionarea populației - 1671 mc.

  • b) pentru cota de 343 mc. administrată de Ocolul Silvic Valea Cibinului:

  • - cota licitație agenți economici - 343 mc.

Art.2- Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.

Președinte

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola

f:\adminlocl\vvorddoc\hot_440.doc