Hotărârea nr. 44/2006

HOTARAREA NR. 44 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri de sub constructii si terenuri aferente constructiilor - situate in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificate in C.F.21275 Sibiu nr. top 6350/1591/2/1/1, nr. top 6350/1591/2/1/3

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.44

privind atestarea apartenenței Ia domeniul privat a! Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri de sub construcții și terenuri aferente construcțiilor - situate în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificate în C.F.21275 Sibiu nr.

top 6350/1591/2/1/1, nr. top 6350/1591/2/1/3

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10292/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri de sub construcții și terenuri aferente construcțiilor - situate în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificate în C.F.21275 Sibiu nr. top 6350/1591/2/1/1 și nr. top 6350/1591/2/1/3,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, și art. 107 alin. 1 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2, și ale art. 46 alin 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor -terenuri de sub construcții și terenuri aferente construcțiilor - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Zaharia Boiu nr.2, identificate în C.F. 21275 Sibiu, nr top 6350/1591/2/1/1 în suprafață de 2931 mp, și nr. top 6350/1591/2/1/3 în suprafață de 153 mp, cu păstrarea dreptului de folosință în favoarea ATCOM.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte


Constantin Șovăială/ I

/

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

/

/ 1/