Hotărârea nr. 439/2006

HOTARAREA NR.439 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren de constructii- situat in Sibiu, str. Goraslau F.N. identificat in C.F. 14945 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.439

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții- situat în Sibiu, str. Gorăslău F.N, identificat în C.F. 14945 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006.

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 127689/2006, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții- situat în Sibiu, str. Gorăslău F.N., identificat în C.F. 14945 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.( 2), lit.”c “ art. 123 alin.(l) și alin.(2 ) și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren de construcții- identificat în C.F.4945 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 122158 mp în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, cu nr. 942/10.08.2006 astfel:

-nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1- teren de construcții- în suprafață de 121787 mp,

- nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2- teren de construcții - în suprafață de 371 mp.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - înscris în C.F. 4945 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 371 mp.

Art,3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigură executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.Contrasemnează Secretar Iordan Nicola