Hotărârea nr. 438/2006

HOTARAREA NR.438 privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren arabil- proprietatea privata a Municipiului Sibiu, situat in Zona Industriala Vest, identificat in C.F. 8316 Turnisor nr. top 6200/10

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.438 privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren arabil- proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Zona Industrială Vest, identificat în C.F. 8316 Turnișor nr. top 6200/10

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 127687/2006, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului - teren arabil- proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Zona Industrială Vest, identificat în C.F. 8316 Turnișor nr. top 6200/10,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.( 2), lit.”c “ art. 123 alin.(l) și alin.(2 ) și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă dezmembrarea imobilului- teren arabil - identificat în C.F. 8316 Turnișor nr. top 6200/10 în suprafață de 51800 mp. conform documentației tehnico-juridice vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 1418/15.12.2006, astfel :

-nr. top 6200/10/1 - arabil - în suprafață de 9065 mp,

  • - nr. top 6200/10/2 - arabil - în suprafață de 6541 mp,

  • - nr. top 6200/10/3 - drum - în suprafață de 3167 mp,

  • - nr. top 6200/10/4 - arabil - în suprafață de 6128 mp,

  • - nr. top 6200/10/5 - arabil - în suprafață de 6613 mp,

  • - nr. top 6200/10/6 - arabil - în suprafață de 8996 mp,

  • - nr. top 6200/10/7 - arabil - în suprafață de 7964 mp,

  • - nr. top 6200/10/8 - drum - în suprafață de 559 mp,

  • -  nr. top 6200/10/9 - arabil - în suprafață de 2794 mp.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.


Președinte

Gertraud Nowak