Hotărârea nr. 437/2006

HOTARAREA NR.437 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – terenuri de constructii- situate in Sibiu, str. C.Cisnadiei F.N. identificate in C.F. 17725 Sibiu si C.F. 35253 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.437

privind reglementarea situației juridice a imobilelor - terenuri de construcții- situate în Sibiu, str. C.Cisnădiei F.N. identificate în C.F. 17725 Sibiu și C.F. 35253 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 127658/2006, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilelor - terenuri de construcții- situate în Sibiu, str. C.Cisnădiei F.N. identificate în C.F. 17725 Sibiu și C.F. 35253 Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, A

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul -prevederilor art. 38 alin.( 2), lit.”c “ art. 123 alin.(l) și alin.(2 ) și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat în C.F. 17725 Sibiu nr. top 4060/5/4/1 în suprafață de 302 mp în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 931/08.08.2006, astfel:

-nr. top 4060/5/4/1/1 - teren de construcții- în suprafață de 116 mp,

  • - nr. top 4060/5/4/1/2- teren de construcții - în suprafață de 186 mp.

Art.2, Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat în C.F. 35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 36593 mp în trei corpuri funciare distincte conform documentației tehnico-juridice vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 931/08.08.2006 astfel:

  • - nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/1 - teren de construcții - în suprafață de 35879 mp,

  • - nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/2 - teren de'construcții - în suprafață de 600 mp,

  • - nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/3 - teren de construcții - în suprafață de 114 mp.

Art. 3. Se aprobă comasarea imobilelor cu nr. top 4060/5/4/1/2 - teren de construcții- în

suprafață de 186 mp și nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/3 - teren de construcții- în suprafață de 114 mp într-un singur corp funciar, reținându-se nr. top 4060/5/4/1/2 - teren de construcții- în suprafață totală de 300 mp, celălalt nr. top sistându-se .

Art.4. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - înscris în C.F. 17725 Sibiu nr. top 4060/5/4/1/2 în suprafață de 300 mp.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.Contrasemnează

Secretar • Iordan