Hotărârea nr. 436/2006

HOTARAREA NR.436 privind Acordul de parteneriat intre Serviciul Public de Asistenta Sociala si Filiala Judeteana Sibiu - Crucea Rosie pentru promovarea unui proiect de asistenta sociala a persoanelor varstnice dependente

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.436

privind Acordul de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială și Filiala Județeană Sibiu - Crucea Roșie pentru promovarea unui proiect de asistență socială a persoanelor vârstnice dependente

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 127229/18.12.2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune adoptarea unei hotărâri privind Acordul de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Filiala Județeană Sibiu Crucea Roșie - în vederea promovării unui proiect de asistență socială în cadrul programului de interes național “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” inițiat de M.M.S.S.F,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap precum și în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor victime ale violenței în familie șia finanțării acestor programe, modificată și completată prin H.G. nr. 1293/2006 și ale Ord. M.M. S.S.F. nr. 325/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și de finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul asistenței sociale a persoanelor vîrstnice, a persoanelor fără adăpost și a persoanelor victime ale violenței în familie,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d, alin.6 lit. a pct.2 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Serviciul Public de Asisitență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Filiala Județeană Sibiu - Crucea Roșie în vederea promovării unui proiect de asistență socială în cadrul programului de interes național “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente “ inițiat de M.M.S.S.F. conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se asigură contribuția de 58% în bani, din valoarea totală a finanțării în cuantum de 38196 lei, din bugetul alocat serviciului public, conform anexei nr. 2 c are face p arte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul Public de Asistentă Socială va menține obiectul de activitate al unității de îngrijire și va asigura sustenabilitatea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după încheierea contractului de finanțare prin bugetul local.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.


Președinte

Gertraud Nowak


Contrasemnează

Secretar I

Iordan Nicqfa I

ACORD DE PARTENERIAT

Parteneriat

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, ce presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către autoritatea contractantă. Pentru a înlesni o derulare ușoară a proiectului, autoritatea contractantă solicită tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

Principiile de Bună Practică a Parteneriatului

 • 1. Toți partenerii trebuie să citească formularul de cerere și să înțeleagă care va fi rolul lor în cadrul proiectului.

 • 2. Solicitantul beneficiar al finanțării trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluției proiectului.

 • 3. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - tehnice și financiare -elaborate de solicitantul beneficiar al finanțării și înaintate către autoritatea contractantă.

 • 4. Modificările esențiale propuse în cadrul proiectului (ex. activități, parteneri etc.) trebui să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către autoritatea contractantă. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul beneficiar al finanțării trebuie să informeze autoritatea contractantă cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

 • 5. înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie să consimtă asupra repartizării echitabile a echipamentelor, vehiculelor și bunurilor achiziționate din finanțare între parteneri. Copii ale titlurilor de transfer trebuie atașate raportului final.

  Partener 1 - Solicitant

  Partener 2 -•

  Denumire legală completă

  CONSILIUL LOCAL AL MUN?

  SIBIU - Serviciul Public de Asistență Socială

  Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania, filiala Sibiu

  Statut juridic

  Persoană juridică - Autoritate Publică Locală

  Organizație neguvernamentala -

  Adresa oficială

  Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr.1-

  3, jud. Sibiu

  Sibiu-550159, str. Xenopol nr. 1

  Reprezentant

  Deleanu Marian - director

  Popa Elena - contabil șef

  Claudia Popa - director

  Telefon

  0269/208930

  0269/217646

  Fax:

  0269/208811

  0269/217646

  Adresa E-mail

  protsoc@sibiu.ro

  crsb@easynet.ro

  Număr de angajați (permanenți și temporari)

  Nr. de angajați permanenți - 44 persoane temporar - 1 persoană

  Permanenți - 6

  Istoria cooperării cu solicitantul

  Parteneri în rețeaua Info Social, care are ca scop îmbunătățirea comunicării între prestatorii sociali și beneficiari; parteneri în identificarea nevoilor sociale în comunitate

  Parteneri în rețeaua Info Social, care are ca scop îmbunătățirea comunicării între prestatorii sociali și beneficiari; parteneri în identificarea nevoilor sociale în comunitate

  Rolul și implicarea în pregătirea proiectului propus

  Elaborarea proiectului

  Consultanță în elaborarea proiectului

  Rolul și implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus

  Selecționarea și recrutarea a potențialilor îngrijitori persoane vârstnice la domiciliu

  Identificarea nevoii sociale individuale a persoanelor vârstnice dependente

  Informare despre drepturi și obligații

  Măsuri și acțiuni de sensibilizare socială și conștientizare

  Consiliere socială, juridică și psihologică

  Acordarea de, servicii de îngrijire social-medicală de natură socială - servicii de bază și suport

  Asigurarea angajarării unui număr de 9

  Selectarea viitorilor îngrijitori, furnizarea de formare profesională pentru calificarea de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, asistență în identificarea beneficiarilor, furnizare de voluntari prin centrul Solferino

  Contribuția partenerului la funcționarea unității de îngrijiri după încheierea finanțării de la bugetul de stat


  îngrijitori persoane vârstnice la domiciliu, remunerați din fondul de finanțare buyefi//foat'.

  Asigurarea- unui mentor pentru voluntari (asistent social)

  Activități de raportare, analiză și statistică


  Se asigură sustenabilitatea funcționării centrului prin bugetul local


  Asistență în identificarea beneficiarilor, furnizare de voluntari prin centrul Solferino


  Președinte  Gertraud NoWakContrasemnează!

Secretar / Iordan Nicdla/

Anexa nr. 2. la HCL nr. 4^/2006

Contribuția bugetară locală

Unitate

Cost unitar/lună/ îngrijitor

Cost total/18 luni

Valoare totală -buget de stat

Diferență supor tată -bugetul local

Procent

Cheltuieli cu salariile îngrijitorilor la domiciliu

9

643

104166

65970

38196

58%


I

Contrasemnează / Secretar i /

Iordan Nicola /