Hotărârea nr. 435/2006

HOTARAREA NR.435 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.435

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006, Analizând raportul nr. 127894/2006, prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu la venituri proprii, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local, al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și rectificarea în consecință a bugetului Școlii generale nr. 11 Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu și directorii instituțiilor menționate, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.

Președinte Gertraud Nfi^va


Contrasemnează

Secretar /

Iordan NiccJa


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la H.C.L. nr.435/2006


RECTIFICARE BUGET

DECEMBRIE 2006

- mii lei -

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

nfluente +/-

Ttim IV Rectif

An rectificat

VENITURI PROPRII

1,500.00

14.23

1,380.00

1,394.23

2,880.00

SUBVENȚIE DE LA BUGETUL LOCAL

5,250.00

1,050.00

0.00

1,050.00

5,250.00

VENITURI TOTALE

6,750.00

1,064.23

1,380.00

2,444.23

8,130.00

1

TOTAL CHELTUIELI

6,750.00

1,064.23

1,380.00

2,444.23

8,130.00

2

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5,730.00

1,064.23

1,380.00

2,444.23

7,110.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01 + 10.02+10.03)

10

2,300.00

505.33

0.00

505.33

2,300.00

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

1,725.30

382.58

0.00

382.58

1,725.30

5

Salarii de baza

100101

1,579.00

371.38

0.00

371.38

1,579.00

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

131.00

7.55

0.00

7.55

131.00

.13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

15.30

3.65

.   0.00

3.65

15.30

1Tsl

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Cheltuieli salariate in natura(cod 10102.01 la 10.02.30)

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariate in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contributii(cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

574.70

122.75

0.00

122.75

574.70

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

380.00

80.20

0.00

80.20

380.00

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

51.30

11.20

0.00

11.20

51.30

32

Contribuții de asigurari sociale de sanatate

100303

119.80

26.20

0.00

26.20

119.80

33

Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesion

100304

23.60

5.15

0.00

5.15

23.60

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Influente +/-

Ttim IV Rectif

An rectificat

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.03)

20

3,430.00

.   558.90

1,380.00

1,938.90

4,810.00

37

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

3,082.00

478.90

1,260.00

1,738.90

4,342.00

38

Furnituri de birou

200101

10.00

1.00

0.00

1.00

10.00

.39

Materiale pentru curățenie

200102

5.00

2.00

0.00

2.00

5.00

40

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

110.00

26.00

0.00

26.00

110.00

41

Apa, canal si salubritate

200104

7.50

1.00

0.00

1.00

7.50

42

Carburanți si lubrefianti

200105

60.00

10.00

0.00

10.00

60.00

43

Piese de schimb

200106

20.00

4.00

0.00

4.00

20 00

44

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

64.00

10.00

0.00

10.00

64.00

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

550.00

120.00

386.00

506.00

936 00

47

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

2.255.50

304.90

874.00

1,178.90

3,129,50

48

Reparații curente

2002

40.00

5.00

0.00

5.00

40 00

49

Hrana(cod 20.03.01+20.03.02)

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

147.00

50.00

120.00

170.00

267.00

58

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Alte obiecte de inventar

200530

147.00

50.00

120.00

170.00

267.00

61

Deplasări, detasari, transferări

2006

19.00

1.00

0.00

1.00

19.00

62

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

10.00

0.50

0.00

0.50

10.00

63

Deplasări tn străinătate

200602

9.00

0.50

0.00

0.50

9.00

64

Materiale de laborator

2009

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

65

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.50

0.00

0.50

3.00

67

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Pregătire profesionala

2013

6.00

0.50

0.00

0.50

6.00

69

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrar

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___79

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Influente +/-

Ttim IV Rectif

An rectificat

80

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.interesek

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Alte cheltuielițcod 20.30.01 la 20.30.30)

2030

133.00

23.00

0.00

23.00

133.00

85

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Prime de asigurâre non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Chirii

203004

60.00

15.00

0.00

15.00

60.00

89

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

73.00

8.00

0.00

8.00

73.00

94

TITLUL III DOBANZI(cod 30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

O'.OO

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice internefcod 30.01.01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.0Q

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externefcod 30.02.01 la 30.02.05

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de ct

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimp

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Alte dobanzifcod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

105

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei st;

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL IV SUBVENTilțcod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

111

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Fd.neramburs.pt crearea de moi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 122

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0.00

1             0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Influente +/-

Ttim IV Rectif

An rectificat

125

progr.de conservare sau de inchidere a minelor

4016

0.00

0.00

o.od

0.00

0.00

126

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

128

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centr*

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta social;

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordai

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital c

550112

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

” 152

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

154

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Asigurări sociale

5701

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

157

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1,020.00

0.00

0.00

0.00

1,020.00

168

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,020.00

0.00

0.00

0.00

1,020.00

169

Active fixe

7101

1,020.00

0.00

0.00

0.00

1,020.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Influente +/-

Ttim IV Rectif

An rectificat

170

Construcții

710101

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

171

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,020.00

0.00

0.00

0.00

1,020.00

172

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181

Alte împrumuturi '

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

185

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutat

810102

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

186

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

187

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192

TITLU XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Președinte

Gertraud N ak
JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr.2 la HCL


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

11.02.02

62,424.75

896.60

63,321.35

13,469.16

896.60

14,365.76

Dobânzi - dobânzi aferente datoriei publice externe locale

55.02.01.30.02.05

831.05

-10.00

821.05

-135.83

-10.00

-145 83

învățământ - cheltuieli de personal

65.02.10

56,896.90

900.88

57,797.78

12,003.52

900.88

12,904.40

învățământ - bunuri și servicii

65.02.20

6,053.96

5.72

6,059.68

1,309.90

5.72

1,315.62

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

50,963.33

12,082.50

63,045.83

16,640.58

12,082.50

28,723.08

Subvenții de la bugetul de stat -străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

25,368.72

-12,082.50

13,286.22

6,342.18

-12,082.50

-5,740.32

PREȘEDINTE

NOWAK GERTRAJJt