Hotărârea nr. 434/2006

HOTARAREA NR.434 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii "EXTINDERE LA SCOALA CU CLS I-VIII NR.19" - SIBIU, ALEEA TURNU ROSU NR.2 – faza SF si "EXTINDERE CORP SCOALA LA SCOALA CU CLS I-VIII NR.13 SIBIU" – faza SF

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.434

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „EXTINDERE LA ȘCOALA CU CLS LVIII NR.19” - SIBIU, ALEEA TURNU ROȘU NR.2 - faza SF și „EXTINDERE CORP ȘCOALA LA ȘCOALA CU CLS I-VIII NR.13 SIBIU” - faza SF

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006, Analizând raportul nr. 126999/2006 întocmit de Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „EXTINDERE LA ȘCOALA CU CLS LVIII NR.19” - SIBIU, ALEEA TURNU ROȘU NR.2 - faza SF și „EXTINDERE CORP ȘCOALA LA ȘCOALA CU CLS I-VIII NR.13 SIBIU” - faza SF

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit.”d”, ale art.46 din Legea nr 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE LA ȘCOALA CU CLS LVIII NR.19” - SIBIU, ALEEA TURNU ROȘU NR.2 - faza SF, după cum urmeaza:

 • I INDICATORII ECONOMICI TOTAL GENERAL

din care:

C+M

 • II INDICATORII TEHNICI

 • 1. STRUCTURA

  • 1.1 Parter - extindere școala

  • 1.2 Etaj I - extindere școala

  • 1.3 Etaj II - extindere școală

  • 1.4 Parter - extindere sala de sport

 • 2. ARHITECTURA

  • 2.1 Parter - extindere școala

  • 2.2 Etaj I - extindere școala

  • 2.3 Etaj II - extindere școală


2 710 358 RON (inclusiv TVA)

2 456 198 RON (inclusiv TVA)


827 820 RON +TVA = 985 106

380 mp x 630 lei = 239 400 lei

427 mp x 630 lei = 269 010 lei

427 mp x 630 lei = 269 010 lei

80 mp x 630 lei = 50 400 lei

919 800 RON + TVA = 1 094 562

380 mp x 700 lei - 266 000 lei

427 mp x 700 lei = 298 900 lei

427 mp x 700 Iei = 298 900 lei


 • 2.4 Parter - extindere sala de sport


80 mp x 700 lei = 56 000 lei


 • 3. INSTALAȚII

  • 3.1 Parter - extindere școala

  • 3.2 Etaj I - extindere școala

  • 3.3 Etaj II - extindere școală

  • 3.4 Parter - extindere sala de sport

 • 4. ALTE CHELTUIELI (7% din C+M+I)

  • 4.1 Organizare de șantier

  • 4.2 Diverse și neprevăzute

  • 4.3 Asistentă tehnică


275 940 RON + TVA = 328 369

380 mp x 210 lei = 79 800 lei

427 mp x 210 lei = 89 670 lei

427 mp x 210 lei = 89 670 lei

80 mp x 210 lei = 16 800 lei

249 231 RON (inclusiv TVA)


5. PROIECTARE (2,6% din C+M)                 53 090 RON fără TVA

5.1 Proiectare tehnice arhitectură, structura, instalații

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE CORP ȘCOALA LA ȘCOALA CU CLS I-VIII NR.13 SIBIU” - faza SF, după cum urmeaza:

I INDICATORII ECONOMICI

TOTAL GENERAL                3 970 000 RON

din care:

C+M                   3 511 814 RON

 • - necesar căldură                                               130 kw

 • 3. BRANȘAMENT APĂ

 • - tuburi de polietilenă cu De 50

RACORD CANALIZARE MENAJERĂ

 • - tuburi PVC - KG 160

RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ

 • - tuburi PVC - KG 200

 • 4. INSTALAȚIE UTILIZARE GAZ METAN

 • - țeayă de oțel neagră montată prin sudură 0 3"


11 INDICATORII TEHNICI

CAPACITĂȚI

1. EXTINDERE CORP ȘCOALĂ

- Aria construită

Sc = 487,08 mp

- Aria desfășurată

Sd= 1440,40 mp

- Suprafața utilă

'Su = 1198,28 mp

- Volum

V = 4936,30 mc

- Deschidere

= 9,875 m

- Travee

= 4,125 m

- H nivel curent

= 3,64 m

- H nivel subsol

= 3,00 m

- Capacitate centrală termică

300 kw

2. CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘCOALĂ -INTRODUCERE INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

 • - țeavă de oțel neagră montată prin sudură 0 11/2"

5. AMENAJĂRI EXTERIOARE

 • - platformă asfaltată

 • - terasamente

 • - groapă cu nisip pentr-u sărituri, h = Im

 • - reasfaltare strat uzură (4 cm beton asfaltic) platformă existentă

 • - borduri

 • - desfacere borduri

 • - tăiere arbori

 • - desfacere gard prefabricate din beton

  10 ml

  680 mp 410 mc

  15 mp 1100 mp 110 mp 140 mp 4 buc 47,3 m


Art.3. Primarul municpiului Sibiu si Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.