Hotărârea nr. 433/2006

HOTARAREA NR.433 pentru aprobarea actului aditional nr.4/2006 la contractul de prestari servicii nr.137/2004, privind serviciul de intretinere a iluminatului public in municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.433

pentru aprobarea actului adițional nr.4/2006 la contractul de prestări servicii nr.137/2004, privind serviciul de întreținere a iluminatului public în municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126497/2006, prin care Direcția Tehnică propune adoptarea actului adițional nr.4/2006 la contractul de prestări servicii nr.137/2004, privid serviciul de înreținere a iluminatului public în municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.298, din O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.337/2006, ale art.70 din O.U.G. nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr.4/2006 la contractul de prestări servicii nr.137/2004 privind serviciul de întreținere a iluminatului public în municipiul Sibiu conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr.433/2006


Act adițional nr.4/2006 la contractul de servicii nr.l37/2004

1.Părțile contractante: J

  • A. Municipiul Sibiu - Primăria Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Samuel Brukental, nr.2-4, cod poștal 550024, tel.0269/208800, fax 0269/208811 având cod fiscal nr.42.70.740, reprezentata prin Klaus Wemer lohannis - Primar și Viorica Bândescu - Director Economic, în calitate de achizitor

Și

  • B. S.C. ELECTRICA SERV S.A. București - Sucursala Transilvania Sud, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 17A, jud.Brașov, tel.0268/305502, fax 0268/305504, numărul de înmatriculare J08/237/05.03.2002, CUI 11493251, cont virament nr. RO 74 RNCB 1800000206270001, deschis la BCR Sucursala Brașov, reprezentată prin director general ing.Brăduț Guță și director economic ec Lucia Ilie,

Prin executant: S.C. Electrica Serv S.A. - Sucursala Transilvania Sud-Agenția Sibiu, adresa sediului: Sibiu, str.Uzinei nr.l-7, telefon/fax 0269/205652/205654, cu J40/4454/08.03.2005, CUI 17329505, cont BCR Sibiu RO 14 RNCB 4200000000160250002, reprezentată prin director agenție ing. Nicolae Rusu și șef birou financiar contabilitate ec.Luciana Cordos, în calitate de achizitor de comun acord, a intervenit prezentul act adițional:

Art.l. Se suplimentează valoarea contractului privind prestarea serviciului de întreținere a iluminatului public în municipiul Sibiu, cu suma de 370.000 lei inclusiv TVA și se suportă de la cap.70.02.06 “Iluminat”,

Art.2.Toate celelalte clauze din contractul de execuție prestări servicii nr.l37/2004 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.


Contrasemnează

Secretar I

Iordan Nicola/