Hotărârea nr. 432/2006

HOTARAREA NR.432 privind aprobarea Actului Aditional nr.8/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.432

privind aprobarea Actului Adițional nr.8/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA

Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinara din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 16614/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.8/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat cu SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 13 din Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat cu SC D.P.C. SA.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.298 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”c” și alin.5 lit”a” și ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Actul adițional nr.8/2006 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sbiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.

Președinte


Gertraud Nowakf\

Contrasemnează

/ /

Secretar I /

Iordan Nicola


Județul Sibiu                                 Anexa nr.l la HCL nr. 432/2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ACT ADIȚIONAL NR. 8/2006

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

  • I. Părți contractante :

  • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2-4 având cod fiscal nr. 42.70.740 cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Wemer lohannis în calitate de concedent, pe de o parte

Și

  • 2. S.C. “Drumuri și prestări construcții construcții S.A” Sibiu cu sediul în Sibiu str. Autogării, nr.5-7, având cod fiscal nr.R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.J/32/1025/07.09.1998, prin director general ing.Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art.l. Fondurile alocate prin actele adiționale nr.5/2005 și respectiv 3/2006 la contractul de concesiune nr.69/1999, pentru realizarea obiectivului de investiții “Modernizare și reabilitare rețele strada Nicolae Bălcescu”, se suplimentează cu suma-de 5.068.650,00 lei

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concedent și 1 (un) exemplar pentru concesionar.

Președinte Gertraud NowakContrasemneazi

Secretar


Iordan Nic