Hotărârea nr. 431/2006

HOTARAREA NR.431 privind concesionarea spatiului situat in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 12 in favoarea SC TURSIB SA pentru agentie de bilete

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.431 privind concesionarea spațiului situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 12 în favoarea SC TURSIB SA pentru agenție de bilete

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126804/2006, întocmit de Serviciul juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, prin care se propune concesionarea spațiului situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 12 în favoarea S.C. Tursib S.A în vederea desfășurării activității Agenției de Bilete Tursib,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 59 pct. 5 lit. a din O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, art. 7 lit. e și art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit.a și ale art. 46 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă modificarea HCL nr. 192/2002 - Anexa 1 prin radierea poziției 54 din lista cuprinzând spațiile comerciale și de prestări servicii care fac obiectul vânzării în condițiile Legii nr. 550/2002 unde se află înscris spațiul comercial situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 12 identificat în CF nr. 262 Sibiu nr. top. 3709, compus dintr-o încăpere în suprafață de 14,99 mp.

Art.2. Se aprobă atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - spațiu cu altă destinație decît locuință situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 12înscris în CF nr. 262 Sibiu nr. top. 3709 compus dintr-o încăpere în suprafață de 14,99 mp.în condițiile art. 7 lit.e și art. 8 alin.l din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Art.3. Se aprobă concesionarea prin atribuire directă, în temeiul art. 59 alin.l și 3 din O.G. nr 54/2006 a spațiului situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 12 înscris în CF nr. 262 Sibiu nr. top. 3709 compus dintr-o încăpere în suprafață de 14, 99 mp. în favoarea SC Tursib SA.

Art,4, Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de concesiune nr. 4/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Tursib SA prin care se completează obiectul contractului de concesiune menționat cu spațiul situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 12 înscris în CF 262 Sibiu nr. top. 3709 compus dintr-o încăpere în suprafață de 14,99 mp. Actul adițional va cuprinde clauza potrivit căreia SC Tursib SA va achita o redevență anuală egală cu valoarea de amortizare raportată la durata concesiunii, respectiv 2000 lei/an.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu și directorul SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.

Președinte Gertraud Nowa


wa


Contrasemnează

Secretar /

Iordan Ni


Nicoia