Hotărârea nr. 430/2006

HOTARAREA NR. 430 privind subventionarea cheltuielilor de transport urban pentru SC TURSIB SA (Completată de HCL NR. 243/2007)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.430 privind subvenționarea cheltuielilor de transport urban pentru SC TURSIB SA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126518/2006, al Direcției economice, prin care se propune-completarea și subvenționarea cheltuielilor de transport urban pentru SC TURSIB SA,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a și ale art. 46 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă completarea categoriilor de cheltuieli efectuate de SC TURSIB SA, pentru activitatea de exploatare în transportul de călători, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și subvenționarea acestor cheltuieli în proporție de 50%.

Art,2. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător HCL nr.49/1999 și HCL nr.62/2001.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.

Președinte-• / .

* 1 I

Contrasemnează

Secretar/ ,

Iordan Nicdîa


Anexa nr. la HCL nr. 4^/2006

Denumire indicatori

Cont

explicații

Cheltuieli cu materiale consumabile

6021, 6024,6028,

Materiale consumabile m pentru mijloace auto subvenționate

603

Obiecte de inventar

Cheltuieli cu energia , apa și combustibilul

605, 6022.

Consumuri de energie, carburanți, gaz și apă

Cheltuielile cu lucrările și serviciile executate de terți

611.

Cheltuieli de întreținere și reparații executate de terți

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

626

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

627

Cheltuieli cu comisioanele bancare și asimilate exceptând cele financiare

621

Cheltuieli cu colaboratorii, licențe, autorizații,reparații revizii, vulcanizări, control mijloacele de transport și pază

622

Cheltuieli cu comisioanele acordate colaboratorilor pentru vânzarea de bilete în regim de comision

Alte cheltuieli de exploatare

612.

Cheltuieli cu chiriile chioșcurilor de vânzare bilete și abonamente.

Cheltuieli cu amortizările

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizările pentru mijloace de transport subvenționate.

Manoperă directă privind reparațiile curente și salarii șoferi

641

Cheltuieli cu manopera conform devizelor de reparații în ateliere proprii și cheltuieli cu salariile brute , exceptând premiile pentru conducători auto și vânzători de bilete .