Hotărârea nr. 43/2006

HOTARAREA NR. 43 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.6, identificat in C.F.12586 Sibiu nr. top 4412/1, in vederea dezmembrarii acestuia in doua corpuri funciare distincte

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.43

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului — teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.6, identificat în C.F.12586 Sibiu nr. top 4412/1, în vederea dezmembrării acestuia în două corpuri funciare distincte

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10290/2006 , prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.6, identificat în C.F.12586 Sibiu nr. top 4412/1, în vederea dezmembrării acestuia în două corpuri funciare distincte

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată

în temeiul prevederilor art. 38 lit. “f”, art. 123 alin. 1 și alin. 2 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului -teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Viile Sibiului nr.6, identificat în C.F.12586 Sibiu, nr.top 4412/1 în suprafață de 552 mp .

Art.2. Se revine la situația inițială din C.F. 12586 Sibiu nr. top 4412/1 - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor în suprafață de 552 mp;

Art.3. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top 4412/1- teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor în suprafață de 552 mp în două corpuri funciare distincte conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.57/2005, astfel :

nr. top 4412/1/1 - loc de casă cu casă de locuit în suprafață de 326 mp proprietar asupra construcției Bădițoiu Maria Susana;

nr. top 4412/1/2 - loc de casă cu casă de locuit în suprafață de 226 mp proprietar asupra construcției Răduică Gheorghe și Răduică Ioana.

Art.4. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.200h

Președinte

Conșfantin Șovăială                             Contrasemnează

_____      --------------------------- Secretar .

/ •" /                      Iordan Nițola