Hotărârea nr. 429/2006

HOTARAREA NR. 429 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu (Revocată de HCL NR. 80/2010)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.429 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006

Analizând raportul nr. 126008/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestui serviciu public,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă anexa nr. 1 la HCL nr. 217/2002. r .

Art. 3 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006


Contraseși nează Secretar/ Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. la HCL nr.4ffi/2006


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Ș7 FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SIBItF

Cap.I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de'Stat Sibiu, denumit în continuare „serviciu public”, se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

Art.2

 • (1) Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu are sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2;

 • (2) în documentele emise, serviciul public se va identifica cu următorul antet: „CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU- SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A

. UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ” '

Art.3 Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu are personalitate juridică și este finanțat din alocații de Ia bugetul local;

Cap.II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.4 Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu are următoarea structură organizatorică:

 • a)  Director,

 • b) Contabil Șef,

 • c) Compartiment financiar-contabil;

 • d) Compartiment juridic;

 • c) Compartiment de audil public intern,

I) Compartiment tehnic;

 • g) Compartiment secretariat.

Cap.III OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu îl constituie;

 • a)  administrarea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe, scoli generale, primare si gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri școlare, școli de arte și meserii și scoli postliceale - ce fac parte din domeniul public al Municipiului Sibiu;

 • b) administrarea și gestionarea fondurilor alocate învățământului preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;

 • c)  auditarea activității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.

Cap.IV CONDUCEREA ȘI CONTROLUL

Art.7 (1) Conducerea Serviciujui Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu este asigurată de un director..

(2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului se face de către Primarul Municipiului Sibiu, prin dispoziție, în condițiile legii.

Art.8 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu are calitatea de ordonator secundar de credite și are în subordine un număr de 58 de ordonatori terțiari de credite, potrivit actualei organizări.

Art.9 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu se subordonează direct Primarului.

Art.10 Directorul asigură conducerea, îndrumarea și controlul activității serviciului și a compartimentelor din structura Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuni verși tar de Stat Sibiu.

Art.ll Contabilul șef se subordonează directorului, asigură și răspunde de buna oraganizare și desfășurare a activității financiar-contabile a serviciului public, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.12 Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre.

.Art.13 Controlul ierarhic de specialitate va’fi exercitat de personalul din apratul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nominalizat prin dispoziția Primarului.

Cap V. ATRIBUȚII

Secțiunea 1. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Art.14 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu are următoarele atribuții principale:

 • a) organizează, conduce și răspunde de buna . funcționare a compartimentelor din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu;

 • b) reprezintă Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu în relațiile cu Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, alte persoane fizice sau juridice, române sau străine;

 • c) urmărește respectarea și propune actualizarea regulamentului intern al serviciului, în funcție de modificările intervenite;

 • d) încadrează și eliberează din funcție, prin decizie, personalul din subordine;

 • c) propune primarului, în condițiile legii, inițierea unor proiecte de hotărâri privind: organigrama, statul de funcții și numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu;

I) organizează prin decizie, activitatea financiar - contabilă, de evidența generală, arhivare, protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, etc., conform legislației în materie;

 • g) urmărește și răspunde de îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Sibiu și a Dispozițiilor emise de Primarul Municipiului Sibiu;

 • h) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

 • i)  în îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit și pentru realizarea obiectului de activitate al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, directorul colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul Primăriei, cu șefii serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului Local.

Secțiunea 2. Compartiment fianciar-contabil

Art.15 Activitatea responsabililor pe probleme financiare, contabilitate, salarizare, se efectuează cu respectarea prevederilor legale din actele normative în vigoare și vizează îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 • a) Organizează și cpnduce evidența contabilă, financiară și fiscală a Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu;

 • b) Centralizează, fundamentează, întocmește anual și propune, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local cumulat cu al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în vederea aprobării bugetului anual; asigură și răspunde de respectarea termenelor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local, antrenând toate instituțiile din subordine care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului,

 • c)  Organizează desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare a contravalorii lucrărilor executate, serviciilor prestate, încasarea chiriilor;

 • d) Efectuează calculul și plata drepturilor de salarizare a personalului Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu la termenele stabilite,

 • e)  Efectuează la termen plata sumelor care constituie obligațiile Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor de șomaj;

 • f)  Răspunde de calitatea, fiabilitatea și exactitatea datelor înregistrate în contabilitate și a celor raportate, prin efectuarea unui control intern eficient;

 • g) ^Organizează și verifică inventarele efectuate în serviciu, asigură valorificarea inventarului anual al patrimoniului și înregistrarea rezultatelor acestuia în contabilitate;

 • h) Asigură întocmirea lunară, trimestrială, semestrială și anuală a situațiilor financiare, conform legislației în vigoare;

 • i)  Analizează periodic rezultatele financiare ale serviciului, pe baza datelor din bilanțul contabil;

 • j)  Organizează și efectuează controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor documentelor și actelor justificative intrate în contabilitate - aplică viza de control financiar preventiv propriu în conformitate cu dispozițiile legale.

Secțiunea 3. Compartiment juridic

Art.16 Principalclc atribuții ce revin acestui compartiment sunt

zi. Atribuții juridice

 • a) Asigură asistență, consultanță și reprezentare juridică în toate cauzele și la toate instanțele in care stă ca parte Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stal Sibiu, Consiliul Eocal sau Primarul Municipiului Sibiu;

 • b) Redactează acte juridice, atestă identitatea părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate, care servesc Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu;

 • c) La solicitarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu promovează acțiuni la instanțele de judecată de diferite grade, uzează de toate căile de atac conferite de lege, formulează întâmpinări, cereri reconvenționale.

 • d) Avizează, contrasemnează și semnează actele cu caracter juridic ale Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu;

 • e) Redactează proiectele de contracte și negociază clauzele legale contractuale;

 • f)  Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii, precum și cu privire la informațiile solicitate de instanțele de judecată,

 • g) Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări imobile;

 • h) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadru! compartimentului,

 • i)  îndeplinește și alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale

• Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului Municipiului Sibiu.

 • j)  Asigură soluționarea în termenul legal a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe.

B. Atribuții de resurse umane

Art.17 Responsabilul cu îndeplinirea activității de resurse umane are următoarele atribuții principale:

 • a) Propune directorului, structura organizatorică, numărul de personal al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, atribuțiile și fișa postului, precum și salarizarea acestuia;

 • b) în baza organigramei aprobate, întocmește statul de funcții și de funcțiuni, respectând criteriile de gradare și nomenclaturile de funcții;

 • c) Urmărește aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului angajat;

 • d) Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • e) Ține evidența carnetelor de muncă și a registrului general de evidență a salariaților, Ie păstrează și le completează cu toate modificările survenite;

 • f)  Calculează corect și tine evidența concediilor de odihnă având în vedere efectuarea acestora până la sfârșitul anului;

 • g) Păstrează dosarele angajațiior serviciului și le completează în funcție de modificările intervenite în legislația în domeniu;

 • h) Asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare și specializări prin includerea personalului în programe de perfecționare;

 • i)  Răspunde de organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrare și promovare în ■' muncă privind serviciul, și de verificare a îndeplinirii de către solicitând a condițiilor prevăzute

de lege pentru acesta;

 • j)  Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluționare a contestațiilor;

 • k) Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu,

 • l)  întocmește dosarele necesare în vederea pensionării angajațiior proprii,

 • m) Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancțiunilor disciplinare, în cazurile prevăzute de lege;

 • n) Ține evidența fișelor tuturor posturilor aprobate și ale persoanlului angajat, întocmite cu respectarea prevederilor legale;

 • o) Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajațiior, care se întocmesc de către director;

 • p) întocmește lista de plată a premiilor acordate în cursul anului;

Secțiunea 4. Compartiment de audit public intern

Art.18 Principalele atribuții ale acestui compartiment sunt următoarele:

 • a) elaborează norme metodologice specifice instituției publice, cu avizul organului ierarhic superior,

 • b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor ordonatorului principal de credite.

 • c) efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control al entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate, lâ toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;

 • d) efectuează misiuni de audit ad-hoc la unitățile de învățământ preuniversitar de stal din Municipiul Sibiu atunci, când ește cazul;

 • e) informează organul ierarhic superior despre recomandările neînsușite de către conducătorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pe care le auditează, precum și despre consecințele acestora;

n raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • g) elaborează raportul anual al activității de audit public intern, ce cuprinde principalele constatări, progresele înregistrate de unitățile de învățământ preuniversitar de stal din Municipiul Sibiu prin implementarea recomandărilor echipelor de audit;

 • h)  raportează ordonatorului principal de credite și structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii

Secțiunea 5. Compartimentul tehnic

Art. 19 Compartimentul tehnic are în principal următoarele atribuții

 • a) verifică starea clădirilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu și propune lucrările necesare și prioritare ce urmează a fi efectuate;

 • b) organizează și asigură desfășurarea procedurilor de achiziție publică conform legislației în vigoare;

 • c) urmărește executarea contractelor de.achiziții publice;

 • d) urmărește și răspunde de derularea calitativă și în termen a lucrărilor conform contractelor încheiate în acest scop, precum și de efectuarea recepțiilor.

 • e) urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții, reparații, amenajări, ctc.

 • f)  propune lista de investiții, reparații capitale și curente în funcție de bugetul alocat și aprobat pe anul în curs și întocmește planul de lucrări;

 • g) elaborează, într-o primă formă, programul anual al achizițiilor publice pană la sfârșitul ultimului trimestru al anului în curs, care cuprinde totalitatea contractelor pe care autoritatea contractantă intenționează să le încheie în decursul anului următor;

 • h) rezolvă în termen legal sesizările primite referitoare la respectarea legalității în domeniul de activitate;

 • i)  urmărește și verifică funcționalitatea centralelor termice aflate în unitățile de învățământ preuniversitar din Muncipiul Sibiu;

 • j)  organizează licitații pentru închirieri spații și terenuri în incinta unităților de învățământ '• preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;

 • k) asigură elaborarea documentelor pentru ședințele Consiliului Local Municipal și Primăriei în ceea ce privește activitățile de care răspunde;

 • l)  analizează, rezolvă și răspunde la sesizările unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, ce se referă la activitățile pe care le coordonează;

 • m) asigură arhivarea documentelor conform legii;

 • n) asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice și financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă,

 • o) organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a autoturismului din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestuia și ia măsuri operative de remediere a deficiențelor constatate:

 • p) îndeplinește sarcinile impuse de Protecția muncii;

 • q) îndeplinește orice atribuții stabilite prin Hotărâri al Consiliului Local, dispoziții ale Primarului ori primite de la șefii ierarhici.

Secțiunea 6.Compartimentul secretariat

Art.20 Compartimentul secretariat are următoarele atribuții principale:

 • a)  Asigură înregistrarea tuturor documentelor intrate și ieșite din cadrul Serviciu! Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stal Sibiu, și repartizarea acestora conform rezoluției directorului,

 • b) Asigură tehnoredactarea actelor pe calculator și a oricăror alte activități de secretariat;

 • c) Asigură păstrarea și aplicarea corectă a ștampilei din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu;

 • d) Asigură buna circulație a documentelor, adreselor Consiliului Local și Primarului, urmărește transmiterea documentelor;

 • e) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municpiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Cap.V DISPOZIȚII FIN ALE

Art.21 Sarcinile, atribuțiile și competențele din prezentul regulament de organizare și funcționare, pot fi completate și/sau modificate cu aprobarea Consiliului Local al Municpiului Sibu. ca urmare a modificării structurii organizatorice în baza noilor prevederi legale în domeniu.

Art.22 Fișele posturilor se aprobă de către directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, la data înființării postului și se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcție de dispozițiile legal intervenite ulterior.

Art.23 Personalul Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, este obligat să cunoască sarcinile și responsabilitățile ce revin compartimentului în care este încadrat și să le îndeplinească corespunzător.

Art.24 Desființarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu se face prin hotărâre de consiliu din motive de oportunitate, eficiență economică sau dacă interesul public o impune.

Art.25 Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului de organizare, și funcționare atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau după caz, penală a celui și/sau celor vinovați.

Art.26 (1) Directorul Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, va aduce la cunoștință salariaților din subordine prevederile prezentului regulament.

(2) Prezentul Regulament de organizare și funcționare intră în vigoare începând cu data de

(2) Prezentul regulament de organizare și funcționare se consideră modificat și/sau completat de drept în momentul apariției unor dispoziții contrare.

Președinte

Gertraud Nowak