Hotărârea nr. 428/2006

HOTARAREA NR.428 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Cadastru, Agricultura si Disciplina in Constructii

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.428 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Cadastru, Agricultură și Disciplina în Construcții

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126009/2006, întocmit de Serviciul Public Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaboarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit. a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină,.în Construcții Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr.2 Ia Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 162/2001, având același obiect de reglementare.

Art,3. Directorul Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006


Contrasemnează Secretâr/

Iordan Nidcfla

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. la HCL nr.^2.^ /2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE

AL SERVICIULUI PUBLIC DE CADASTRU, AGRICULTURĂ ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1   Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplina în Construcții, denumit în continuare Serviciul Public se organizează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 • 2  în documentele emise, serviciul public se va identifica cu următorul antet “CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - SERVICIUL PUBLIC DE CADASTRU AGRICULTURĂ ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII SIBIU’

3. Sediul Serviciului Public este pe str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

 • 4  Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplina în Construcții este serviciu cu personalitate juridică și este finanțat din surse extrabugetare și din subvenții acordate de la bugetul local,

 • 5  Patrimoniul Serviciului Public este format din bunurile mobile și imobile, și este stabilit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • 6  In relațiile funcționale cu alte instituții publice (servicii publice, societăți comerciale) serviciul public activează prin delegări de competență aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, iar în instanță va fi reprezentat de personalul propriu al serviciului public-consilierul juridic

CAPITOLUL 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

6 Serviciul Public are următoarele atribuții

a -participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Sibiu și

asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne, b -efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;

c -întocmește fișele de punere în posesie,

d -conduce și actualizează evidența proprietăților imobiliare și a modificărilor acestora,

e -identifică bunurile imobile care ar putea face obiectul Legii nr 10/2001,

f -reglementează situația juridică a acestor bunuri în evidențele de carte funciară și în evidențele patrimoniale ale-municipiului Sibiu,

g. -propune primarului municipiului Sibiu valorificarea bunurilor imobile, care ar putea face obiectul Legii nr 10/2001, în condițiile legislației în vigoare,

h -constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public și privat al municipiului Sibiu,

i -delimitează exploatabile agricole din teritoriul administrativ al municipiului Sibiu,

j -face propuneri și avizează proiectele de organizare și funcționare a exploatațiilor agricole și aplică în teren elementele necesare pentru funcționarea acestora, proiectarea și amenajarea rețelei de drumuri și de alimentare cu apă și irigații,

k -urmărește modul în care deținătorii de terenuri asigură cultivarea acestora,

I -furnizează datele pentru completarea și ținerea la zi a registrului agricol,

m -întocmește documentațiile de reglementare juridică în vederea închirierii, concesionării sau vânzării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiulu Sibiu,

n -urmărește realizarea construcțiilor autorizate în conformitate cu autorizația de construire,

o -constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii în condițiile Legii nr 50 din 1991 republicată și modificată pentru nerespectarea autorizației de construire sau realizarea de lucrări în lipsa autorizației de construire,

p -la cerere, prestează servicii pentru terți,

q -îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative,

r -execută însărcinările stabilite de Consiliul Local sau de primar

 • 7   Atribuțiile prevăzute la punctul 6 lit p, care presupun prestări de servicii la cerere, se execută pe bază de taxe stabilite de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, potrivit reglementărilor legale, '

 • 8   Serviciul Public va sprijini și coordona înființarea societăților comerciale pentru preluarea și valorificarea produselor agroalimentare de la producătorii individuali, exploatări agricole asociative, exploatați! familiale, etc

( APITOLl I- 3. CONDUCEREA $1 CONTROLUL

 • 9   Conducerea Serviciului Public este asigurată de un director, care trebuie să aibă studii tehnice de specialitate și o vechime în muncă de minim 10 ani Numirea directorului se face de către Primarul Municipiului Sibiu, prin dispoziție, ca urmare a promovării concursului sau examenului, după caz, organizat în condițiile prevăzute de lege Fișa postului pentru Directorul Serviciului Public se aprobă de Primarul.Municipiul Sibiu

 • 10  Directorul Serviciului Public are calitatea de ordonator terțiar de credite

 • 11  Organigrama, statul de funcții și numărul personalului se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la propunerea primarului

 • 12  Angajarea personalului se face de către directorul serviciului, prin decizie

 • 13  Salarizarea personalului încadrat în Serviciul Public se stabilește potrivit legii, prin echivalență cu cea a personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

 • 14  Directorul Serviciului Public se subordonează primarului și viceprimarului desemnat prin delegare de atribuții

I 5 Controlul ierarhic și de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul de specialitate ai Primarului Municipiului Sibiu, nominalizat prin dispoziție

 • 16 (1) Directorul Serviciului public are următoarele atribuții principale și responsabilități

 • a) organizează, conduce și răspunde de buna funcționare a serviciilor și compartimentelor din cadrul Serviciului Public de Cadastru Agricultură și Disciplina în Construcții, în relațiile cu Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, alte persoane fizice sau juridice,

z .

 • b) răspunde de buna funcționare a Serviciului Public, în condițiile prevăzute de legislația în materie,

 • c) urmărește respectarea și propune actualizarea, periodic, a regulamentului intern al serviciului, în funcție de modificările intervenite,

 • d) numește și eliberează din funcție, prin decizie, personalul din subordine în condițiile legii,

 • e) aplică sancțiuni disciplinare angajaților serviciului. în- condițiile legii, prin emiterea de decizii de sancționare,

 • f) repartizează, prin fișa postului, sarcinile specifice fiecărui loc de muncă,

 • g) organizează, prin decizie, activitatea financiar-contabilă, de evidență generală, arhivarea, protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, etc , conform legislației în materie,

 • h) asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau prin dispoziții ale primarului, pentru evidențierea și reglementarea situației juridice a domeniului public și pnvat al municipiului Sibiu,

 • i) întocmește referate, rapoarte, susține și întocmește proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local și verifică modul de execuție a acestora în cadrul Serviciului Public,

 • j) certifică și semnează toate documentațiile întocmite de Serviciul Public,

 • k) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin Lege, Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului sau încredințate de Vicepnmar, conform fișei postului,

(2) In îndeplinirea prerogativelor cu care este investit și pentru realizarea obiectului de activitate al Serviciului Public, directorul colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul primăriei, cu șefii serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului Local, furnizorii de servicii sociale acreditați conform prevederilor în vigoare

CAPITOLUL 4. CONTABILITATEA $1 FINANȚAREA

 • 17 Conducerea și coordonarea problemelor economice se realizează și se certifică de către contabilul șef

 • 18 Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit Legii contabilității nr 82/1991 actualizată și republicată

 • 19 Finanțarea se asigură din subvenții alocate de la bugetul local și venituri proprii ale Serviciului Public

 • 20 Serviciul Public are calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legislației în vigoare

CAPITOLUL 5, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIULUI PUBLIC

 • 21 Structura organizatorică a Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplina în Construcții este stabilită de conducerea acestuia în conformitate cu organigrama aprobată de Consiliul Local al Municipiului Sibiu

22. Structura organizatorică cuprinde:

Secțiunea I Structura de conducere și

Secțiunea II Structura de execuție

CAPII OVUL 6. DURATA

 • 23 Serviciul Public funcționeză de la data de 15 Octombrie 2001 și poate fi desființat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, din motive de legalitate, oportunitate, eficiență economică sau dacă interesul public o impune •

CAPITOLUL 7, DISPOZIȚII FINALE

 • 24 Prezentul regulament poate fi modificat, completat sau revocat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

 • 25 La data intrării în vigoare a prezentul regulament de funcționare al Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplina în Construcții se abrogă Anexa nr 2 la HCL 162/2001

Președinte

Gertraud Noytfak


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola ,