Hotărârea nr. 427/2006

HOTARAREA NR. 427 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Regulamentului intern precum si a organigramei si statului de personal ale aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Completată prin HCL NR. 233/2007. Modificată și completată prin HCL NR. 36/2007, HCL NR. 413/2007, HCL NR. 12/2008, HCL NR. 44/2008, HCL NR. 96/2008, HCL NR. 157/2008, HCL NR. 446/2008. Anexa Nr. 2 revocată prin HCL NR. 72/2010. Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin HCL NR. 62/2011)

HOTĂRÂREA NR. 427

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului intern precum și a organigramei și statului de personal ale aparatului propriu de

specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 125974/2006 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului intern precum și a organigramei și statului de personal ale aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.”a”, alin.3 lit.b precum și ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu conform anexei nr.l și Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre .

Arț.2. Se aprobă înființarea și desființarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2007 și de la această dată se revocă HCL nr. 105/2004 având același obiect de reglementare și anexele 1 și 2 la HCL nr. 298/2006.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte


Gertraud NowakContrasemnea:

Secretar

Iordan NicolaJ

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 1 la HCL nr. 427/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

REGULAMENT DE ORGANIZARE $1 FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SIBIU

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.L Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Art.2. Primăria Municipiului Sibiu, formată din primar, viceprimari, secretar și aparatul de specialitate al primarului, se organizează și funcționează ca o structură funcțională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, în vederea soluționării problemelor curente ale colectivității locale. J r .

Art.3. Sediul Primăriei este în municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208800, fax 0269/208811, e-mail: primarie@sibiu.ro.

Art.L Structura aparatului de specialitate al primarului și numărul de personal sunt stabilite în concordanță cu specificul activității conform competențelor stabilite prin lege, în limita mijloacelor financiare de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SIBIU

Art.5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu cuprinde următoarele compartimente funcționale:

 • I. Direcția administrație publică locală

I.A. Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații proprietari

I.B. Serviciul juridic

I.C. Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat

 • I. D. Biroul autoritate tutelară

 • II. Direcția economică

 • II. A. Serviciul buget-contabilitate

II.B. Serviciul control comercial și autorizare liberă inițiativă

 • III. Serviciul informatică

 • IV. Serviciul administrativ

 • V. Serviciul patrimoniu

 • VI. Direcția tehnică

5

 • VI.A. Serviciul tehnic și management energetic

VI.A. 1 Compartiment tehnic

VI.A.2. Compartiment management energetic

VLB. Serviciul investiții

VI.B.l. Compartiment investiții

VLB.2. Compartiment achiziții publice

 • VI. C. Serviciul gospodărire și protecția mediului

VI.C.l Compartiment gospodărire și protecția mediului

VI.C.2 Compartiment reparații străzi

VIL Arhitect Șef

VILA. Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

 • VII. B. Serviciul autorizare, control disciplină în construcții

 • VII. C. Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

 • VIII. Direcția Comunicare și Relații Internaționale

 • VIII. A. Serviciul de presă și comunicare

VIII.B. Serviciul dezvoltare economică și relații externe

VIII.C. Centrul de informații pentru cetățeni

F:\Adminlocl\WORDDOC\rof nou 2006.doc                                         2

 • IX. Compartiment Audit Intern

 • X. Unitate de implementare a programului de finanțare

 • XI. Serviciul Protecție Civilă, PSI

XI. 1 Compartiment protecție civilă,

XI.2 Compartiment PSI, gestionare situații de urgență

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII

Art.6. In scopul îndeplinirii competențelor conferite de lege Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Primarului Municipiului Sibiu, Viceprimarilor și Secretarului Municipiului Sibiu, compartimentele funcționale menționate la art.- 5 vor realiza următoarele atribuții specifice:

 • I. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • 1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.

 • 2. Propune primarului organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare.al aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

 • 3.  Propune primarului: înființarea instituțiilor publice, a societăților comerciale și a serviciilor publice de interes local; instituirea cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, a normelor de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice de interes local; numirea și eliberarea din funcție, în condițiile legii, a conducătorilor serviciilor publice de interes local, precum și a celor ai instituțiilor publice din subordinea consiliului local; aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii, persoanelor pe care le-a numit în funcție.

>

 • 4. Organizează activitatea și conduce evidența de urmărire a modului cum sunt îndeplinite prevederile Constituției și ale legilor țării, ale decretelor Președintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Județean, ale hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, de către aparatul de specialitate al primarului și de către instituțiile publice, societățile comerciale, regiile autonome și serviciile publice de interes local aducând la cunoștința primarului eventualele ilegalități.

 • 5. Coordonează activitatea de întocmire a informărilor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local.

 • 6. întocmește materialele și documentele necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce revin municipiului în calitate de persoană juridică civilă și le prezintă primarului; de regulă, reprezintă, prin juriști împuterniciți de Primar, Municipiul Sibiu și Consiliul local în fața instanțelor judecătorești sau alte situații care impun asistență juridică, asigurând respectarea procedurii legale și apărarea intereselor acestora.

 • 7. Asigură cadrul juridic și buna funcționare a activităților cu caracter juridic din cadrul aparatului de specialitate și pentru consiliul local. Juriștii din cadrul Serviciului Juridic vor asigura asistență de specialitate pentru toate direcțiile, serviciile și birourile din cadrul Primăriei și pentru servicile sau instituțiile publice de interes local care nu dispun de personal de specialitate.

 • 8. Stabilește procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele consiliului local și al primarului.

 • 9. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește realizarea răspunsului în termenul legal.

 • 10. Asigură efectuarea tuturor lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, legalitatea acestora, multiplicarea și difuzarea materialelor, etc.), prezentându-le secretarului municipiului.

 • 11. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare și aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general.

 • 12. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.

 • 13. Comunică și înaintează sub semnătura secretarului municipiului, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar; asigură respectarea dispozițiilor legale privind transparența decizională.

 • 14. Organizează activitatea și răspunde de arhivarea în condițiile legii a documentelor emise de consiliul local și primar în numele acestora, cu excepția documentelor Direcției Arhitect Șef, eliberează sub semnătura secretarului municipiului, copii de pe orice act din arhiva consiliului local, cu excepția celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 • 15. întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.

 • 16. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a registrului agricol, asigură eliberarea biletelor de proprietate pentru deținătorii de animale și a certificatelor de producător; asigură întocmirea tuturor documentelor (situații statistice, dări de seamă, rapoarte, etc.) cu privire la datele evidențiate în Registrul Agricol.

 • 17. Asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la fondul funciar.

 • 18. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 19. Asigură activitatea de cabinet la primar, viceprimari, secretar.

 • 20. Asigură editarea documentelor și secretariatul pentru direcțiile aparatului de specialitate al primarului, în limita personalului disponibil.

 • 21.  Urmărește utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor sau instituțiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea sa, și propune măsuri pentru repartizarea și utilizarea mai judicioasă a acestuia.

 • 22. Urmărește justa aplicare a prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, asigurând sprijin, îndrumare și control, în această privință, instituțiilor și serviciilor publice de interes local înființate sau preluate, în condițiile legii de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 23. Asigură relația de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 • 24. Ține evidența carnetelor de muncă și a registrului general de evidență a salariaților, din aparatul de specialitate al primarului, le păstrează și le completează cu toate modificările survenite.

 • 25.  Asigură centralizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate, și le propune spre aprobare primarului, urmărind aplicarea lor.

 • 26. Primește sesizările, ia declarațiile, întocmește notele de cercetare și referatele privind salariații angajați cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului care săvârșesc abateri, le supune soluționării în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare, și ține evidența dispozițiilor de sancționare.

 • 27. Ține evidența fișelor posturilor pe direcții, servicii și compartimente funcționale întocmite cu respectarea prevederilor legale.

 • 28. Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților aparatului de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori și șefii de compartimente.

 • 29. Efectuează lucrările privitoare la întocmirea și predarea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligației de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 30. Propune primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal din aparatul de specialitate și al serviciilor publice din subordinea consiliului local, atribuțiile de serviciu, fișa postului și salarizarea acestuia.

 • 31. întocmește statul de funcții, în baza organigramei aprobate, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții.

 • 32. întocmește raportările lunare și trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariale realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare.

 • 33. Conduce evidența declarațiilor de avere, incompatibilitate și conflictului de interese, ale funcționarilor pulici și aleșilor locali.

 • 34. Conduce întocmirea, la solicitarea organelor de cercetare penală, a anchetelor sociale pentru minorii delincvenți;

 • 35. Asigură întocmirea, pe baza investigațiilor efectuate pe teren a referatelor în baza căruia asistă persoana vârstnică, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în scopul întreținerii și îngrijirii sale, conform art. 30 din Legea nr. 17/2000 ;

 • 36. Asigură înregistrarea și evidența la zi a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului și asigură întocmirea listelor cu minorii pentru care Primăria Municipiului Sibiu asigură finanțarea activității de protecție în cunatumul stabilit în condițiile art.4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 457/2000;

 • 37. Asigură întocmirea referatelor la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr. 487/2002;

 • 38. Asigură aprobarea, la solicitarea părinților sau tutorilor, lichidării depozitelor bancare sau a libretelor CEC înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicție, în vederea achiziționării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicție).

 • 39. Asigură asistarea minorilor care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea organelor de cercetare penală;

 • 40. Asigură, în situația în care părinții nu au nume comun și nu se înțeleg asupra numelui unui minor nou născut, efectuarea propunerilor privind stabilirea numelui minorului și deasemenea asigură stabilirea numelui și prenumelui copilului abandonat;

 • 41. Asigură încuviințarea tutorelui a posibilității de a face acte de dispoziție referitoare la bunurile minorului;

- ' 42. Asigură aprobarea inventarului bunurilor minorului;

 • 43. Asigură efectuarea propunerilor de ridicare a tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părintești, conform legii;

 • 44. Asigură întocmirea referatelor în vederea eliberării dispoziției Primarului în cazurile de încuviințarea acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieșirii din indiviziune, donației, uzucapiunii, în favoarea minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție;

 • 45. Asigură încuviințarea minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii profesionale.

 • 46. Asigură întocmirea referatelor în vederea soluționării unor sesizări, scrisori, memorii, etc. ale cetățenilor.

 • 47. în rezolvarea atribuțiilor specifice colaborează cu Direcția Muncii și Solidarității Sociale, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați, Inspectoratul școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Sibiu, Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Județean Sibiu, parchet, poliție, culte, alte primării din țară, diverse instituții, etc.;

 • 48. Asigură și verifică modul în care se conduce evidența problematicii din cadrul Biroului autoritate tutelară în Registrul unic precum și operările efectuate lunar ca urmare a modificărilor ce se ivesc;

 • 49. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 50. Direcția exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local ori dispoziții ale primarului.

LA. Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații proprietari

 • 1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.

 • 2. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în vederea prezentării lor consiliului local.

 • 3. Propune procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a altor acte administrative emise în numele consiliului local și al primarului.

 • 4. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea și difuzarea materialelor, procesele verbale etc), prezentându-le secretarului municipiului.

 • 5. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.

 • 6. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare.

 • 7. Asigură redactarea, multiplicarea și difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate și conduce evidența ședințelor pentru toate comisiile.

 • 8. Asigură redactarea temeinică și documentată a proiectelor de hotărâri și redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege, conduce evidența lor, asigură difuzarea și publicarea lor, conform legii.

 • 9. întocmește minutele și procesele-verbale de ședință și asigură păstrarea documentelor în condițiile prevăzute de lege.

 • 10. Comunică și înaintează în termen prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către-primar.

 • 11. întocmește listele privind prezența consilierilor locali la ședințele de consiliu precum și la cele ale comisiilor de specialitate.

 • 12. Redactează dispozițiile primarului, conduce evidența, asigură difuzarea lor și publicitatea.

 • 13. întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale) și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumu.ri sau alte forme de consultare a populației.

 • 14. Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locală.

A

 • 15.  întocmește rapoarte, referate și informări privind activitatea de administrație locală pentru consiliul local și primar .

 • 16. Conduce evidența registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituția Prefectului Sibiu în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991.

 • 17. Comunică cetățenilor ordinele prefectului județului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.

 • 18. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.

 • 19. îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și altor publicații, conform Codului de procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum și a altor prevederi legale care instituie această procedură.

 • 20. Primește, înregistrează, distribuie și expediază corespondența Primăriei municipiului Sibiu și a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • 21. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituția Prefectului, Consiliul Județean etc.

J

 • 22. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol.

 • 23. Completează și eliberează adeverințele cu privire la Registrul Agricol.

 • 24. Completează și eliberează bilete de proprietate pentru deținătorii de animale.

 • 25. Completează și eliberează certificatele de producător cu respectarea procedurii legale și adeverințe legate de terenuri agricole.

 • 26. întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producțiile, construcțiile gospodărești, mașini agricole și alte date, conform formularisticii transmise de Direcția județeană de statistică.

 • 27. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol și existența efectivelor de animale, colaborând în acest sens și cu circumscripțiile sanitar veterinare.

 • 28. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor și la combaterea bolilor apărute la animale.

 • 29. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 30. Ține evidența asociațiilor înființate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 400/2003, modificată și completată, precum și ale asociațiilor de locatari care nu au fost transformate în asociații de proprietari.

 • 31. Sprijină și îndrumă asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.

 • 32. Consiliază asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu.

 • 33. întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora.

 • 34. Organizează și asigură exercitarea controlului financiar - contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, în condițiile legii, iar în situația descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociației să folosească căile legale de a acționa în justiție persoanele vinovate.

 • 35. Confirmă achitarea la zi a cheltuielilor prin dovada eliberată de președintele comitetului executiv și de administratorul asociației de proprietari în situația în care proprietarii doresc să-și înstrăineze apartamentele sau spațiile cu altă destinație.

 • 36.  Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile;

 • 37. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacității solicitantului de către comisia de atestare;

 • 38. Constată și aplică sancțiunile prevăzute de O.G. nr. 85/2001 și Hotărârea nr. 71/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin agenții constatatori împuterniciți de Primarul Municipiului Sibiu.

 • 39. îndeplinește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică.

 • 40. Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

 • 41. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat pentru primar.

 • 42. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 • 43. întocmește acte de vechime în muncă pentru foștii membri CAP de pe raza municipiului Sibiu.

 • 44. Soluționează în condițiile legii cereri și sesizări ale cetățenilor.

 • 45. Ține evidența corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 46. Asigură arhivarea actelor consiliului local și ale primăriei cu excepția documentelor Direcției arhitect -șef.

 • 47. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 48. Serviciul administrație locală exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • I.B. Serviciul juridic

 • 1. Asigură asistența juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta municipiul Sibiu, consiliul local sau primarul municipiului Sibiu.

 • 2. Asigură asistență juridică a municipiului Sibiu, în fața notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale și a executorilor judecătorești.

 • 3. La solicitarea autorității pe care o reprezintă, promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora.

 • 4. Formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care municipiul Sibiu este pârât, inclusiv în soluționarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești.

 • 5. Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.

 • 6. Conduce evidența cauzelor, prin registrul de cauze și condica de termene.

 • 7. Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii.

 • 8. Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări imobile.

 • 9.  Conduce evidența proceselor verbale de contravenție, verificând legalitatea acestora și dă în debit procesele verbale de contravenție, încheiate de împuterniciți! din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • 10. Verifică și avizează sub aspectul legalității referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului și la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării consiliului local.

 • 11. Acordă consultanță juridică pentru direcțiile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • 12. Participă la ședințele comisiilor pe domenii de specialitate, acordându-le consultanță juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru.

 • 13. Participă la ședințele consiliului local, la solicitarea Primarului și/sau a Secretarului Municipiului Sibiu.

 • 14. Asigură secretariatul comisiilor organizate pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 550/2002.

 • 15. Fundamentează prin referat motivat și propune primarului emiterea dispozițiilor privind retrocedarea în natură sau acordarea despăgubirilor legale conform Legii nr. 10/2001.

 • 16. Primește, înregistrează corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 17.  Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 18. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 19. îndeplinește și alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispoziții ale Primarului.

 • l.C. Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat

 • 1. Propune Primarului structura organizatorică și numărul de personal din aparatul de specialitate, atribuțiile de serviciu și fișa postului pentru personalul din subordine precum și salarizarea întregului personal.

 • 2. în baza organigramei aprobate, întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții.

 • 3. Urmărește utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor sau instituțiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, și propune măsuri pentru repartizarea și utilizarea mai judicioasă a acestuia.

 • 4. Avizează proiectele de state de funcții și organigrame precum și modificările ulterioare, la instituțiile și serviciile publice de interes local, nou înființate sau preluate de consiliul local al municipiului Sibiu, în condițiile legii.

 • 5. Urmărește aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, asigurând sprijin, îndrumare și control, în această privință, instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate sau preluate, în condițiile legii, de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 6. Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care privesc obiectul de activitate al serviciului.

 • 7. Asigură relația de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 • 8. Face propuneri pentru întocmirea proiectului bugetului local.

 • 9. Ține evidența carnetelor de muncă și a registrului general de evidență a salariaților, le păstrează și le completează cu toate modificările survenite.

 • 10. Răspunde de organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrare și promovare în muncă privind aparatul de specialitate al primarului, și de verificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege pentru aceasta.

 • 11. Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluționare a contestațiilor.

,12. Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu.

 • 13. întocmește dosarele necesare în vederea pensionării salariaților din aparatul de specialitate al primarului.

 • 14. Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu.

 • 15.  Asigură centralizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate, și le propune spre aprobare Primarului, urmărind aplicarea lor.

 • 16. Elaborează contractele încheiate de Primăria municipiului Sibiu cu angajații care urmează cursuri de perfecționare, în condițiile legii.

 • 17. Primește sesizările, ia declarațiile, întocmește notele de cercetare și referatele privind salariații angajați cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului care săvârșesc abateri, le supune soluționării în conformitate cu prevederile legale și a prezentului regulament de organizare și funcționare, și ține evidența dispozițiilor de sancționare.

 • 18. întocmește, conduce și răspunde de evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și ale personalului angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului.

 • 19. Ține evidența fișelor posturilor pe direcții, servicii și compartimente funcționale întocmite cu respectarea prevederilor legale.

 • 20. Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților aparatului de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori și șefii de compartimente.

 • 21. Supune aprobării primarului referatele de modificare a drepturilor salariate ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, survenite ca urmare a evaluării anuale.

 • 22. Asigură eliberarea, evidența și vizarea legitimațiilor de serviciu și a celor date persoanelor împuternicite de primar să constate contravenții și să aplice amenzi.

 • 23. Stabilește drepturile salariate lunare cuvenite angajaților, și întocmește statele de plată pentru personalul aparatului de specialitate al primarului, în baza pontajelor întocmite de șefii de birouri și servicii.

 • 24. întocmește statele de plată pentru indemnizațiile consilierilor locali, pe baza listei de prezență întocmită de Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari.

 • 25. Pune în aplicare prevederile legale privind indexarea salariilor.

 • 26. Elaborează statele de plată pentru concediile de odihnă și concediile de boală.

 • 27.  Calculează drepturile salariate cuvenite salariaților aparatului de specialitate al primarului, pentru orele suplimentare și sporul pentru orele lucrate în ■timpul nopții, conform pontajelor prezentate de șefii de servicii, însușite de conducerea unității. Urmărește respectarea programului de muncă prin conducerea evidenței de prezență, concedii de odihnă, concedii de boală, recuperări, concedii fără plată, etc.

 • 28. întocmește lista de plată a premiilor acordate în cursul anului, la propunerea șefilor de compartimente și cu aprobarea conducerii.

 • 29. întocmește fișele personale ale salariaților, cuprinzând veniturile lunare realizate.

 • 30. întocmește raportările lunare și trimestriale privind fondul de-salarii, veniturile salariate realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare.

 • 31. Efectuează lucrările legate de stabilirea impozitului pe venit în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

 • 32. Efectuează lucrările privitoare la întocmirea și predarea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligației de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 33. Eliberează adeverințe solicitate de personalul aparatului de specialitate al primarului, privind încadrarea, veniturile realizate, etc.

 • 34. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 35. Asigură activitatea de cabinet la viceprimari și secretar.

 • 36.  Asigură editarea documentelor pentru aparatul de specialitate al primarului, în limita personalului disponibil.

 • 37. Conduce registrul cu evidența declarațiilor de avere, incompatibilitate și conflictului de interese pentru funcționarii publici și aleșii locali.

 • 38. în scopul asigurării gestionării unitare și eficiente a resurselor umane, precum și pentru urmărirea carierei funcționarului public, răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea și evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici.

 • 39. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 40. Serviciul Resurse umane, pregătire profesională, secretariat îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de consiliul local, de către primar sau de șefii ierarhici.

 • I.D. Birou autoritate tutelară

 • 1. Exercită în mod permanent un control efectiv cu privire la ocrotirea minorilor și a persoanelor majore lipsite de capacitate de exercițiu, în cazurile prevăzute de lege.

 • 2. întocmește lucrările necesare pentru instituirea tutelei și curatelei pentru minori și majori, în cazurile prevăzute de lege.

 • 3. Urmărește modul în care se gestionează patrimoniul persoanelor puse sub tutelă și pretinde anual tutorilor să prezinte dări de seamă pentru descărcarea de gestiune.

 • 4. întocmește, pe baza investigațiilor efectuate în teren, anchete sociale în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, privind încredințarea minorilor spre creștere, îngrijire și educare, reîncredințarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinți, stabilirea contribuției de întreținere, tăgada paternității, stabilirea paternității, încuviințarea purtării numelui, divorțul etc.;

 • 5. întocmește anchete sociale în vederea acordării dispensei de vârstă pentru căsătorie în cazurile prevăzute de lege;

 • 6. întocmește, la solicitarea organelor de cercetare penală, anchetele sociale pentru minorii delincvenți;

 • 7. întocmește pe baza investigațiilor efectuate pe teren, referat în baza căruia asistă persoana vârstnică, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în scopul întrețineii și îngrijirii sale, conform art. 30 din Legea nr. 17/2000 ;

 • 8. înregistrează și ține evidența la zi a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului și întocmește liste cu minorii pentru care Primăria Municipiului Sibiu asigură finanțarea activității de protecție în cuantumul stabilit în condițiile art.4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 457/2000;

 • 9. întocmește referate la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr. 487/2002;

 • 10. Aprobă la solicitarea părinților sau tutorilor lichidarea depozitelor bancare sau a libretelor CEC înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicție, în vederea achiziționării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicție).

 • 11. Asistă minorii care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea organelor de cercetare penală.

 • 12. în situația în care părinții nu au nume comun și nu se înțeleg asupra numelui unui minor nou născut, face propuneri privind stabilirea numelui minorului și, de asemenea stabilește numele și prenumele copilului abandonat;

 • 13. încuviințează tutorelui posibilitatea de a face acte de dispoziție referitoare la bunurile minorului;

 • 14. Aprobă inventarul bunurilor minorului;

 • 15. Propune ridicarea tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părintești, conform legii;

 • 16. întocmește referatele în vederea eliberării dispoziției Primarului în cazurile de încuviințarea acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieșire din indiviziune, donației, uzucapiune, în favoarea minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție;

 • 17. încuviințează minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii profesionale.

 • 18. întocmește referate în vederea soluționării unor sesizări, scrisori, memorii, etc. ale cetățenilor.

 • 19. în rezolvarea atribuțiunilor specifice colaborează cu Direcția Muncii și Solidarității Sociale, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Sibiu, Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Județean Sibiu, Parchet, Poliție, culte, alte primării din țară, diverse instituții, etc.;

 • 20. Ține evidența problematicii din cadru biroului în registrul unic operând lunar modificările ce se ivesc;

 • 21. Efectuează descărcarea documentelor instrumentate în cadrul biroului ;

 • 22. Ia măsuri de arhivare și predare a documentelor create, la arhiva instituției publice;

 • 23. Primește, înregistrează corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 24. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 25. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 26. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • 1. Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 2. Propune pentru aprobare, consiliului local al municipiului Sibiu, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficiență, virările de credite și soluții pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară.

 • 3.  Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea, evidențierea și valorificarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 4. Stabilește și propune măsurile ce se impun pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice, inclusiv pentru societățile comerciale de interes local aflate sub autoritatea consiliului local.

 • 5. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă consiliului local.

 • 6. Asigură inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.

 • 7.  Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează lunar ordonatorul principal de credite.

 • 8. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului financiar preventiv.

 • 9. Asigură, pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților subordonate din domeniul învățământului, asistenței sociale, cultură, sănătate, sport, turism.

 • 10. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor, consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico-fmanciar.

 • 11. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 • 12. Urmărește și verifică activitatea contabilă la unitățile extrabugetare și autofinanțate din subordinea consiliului local.

 • 13.  Asigură desfășurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la realizarea aplicațiilor specifice.

 • 14. Asigură plata prin casierie a drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate, precum și ale consilierilor locali.

 • 15. Fundamentează, întocmește anual și propune primarului, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local al municipiului Sibiu, în vederea aprobării bugetului anual; asigură și răspunde de respectarea termenlor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice și instituțiile care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului.

 • 16. Urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

 • 17. Urmărește întocmirea contului de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării consiliului local.

 • 18. Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării consiliului local.

 • 19.  Realizează studiile necesare și supune aprobării consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 20. Prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori este necesar, datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului; colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă consiliului local.

 • 21. întocmește lunar contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

 • 22. Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate.

 • 23. Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și atragerea de noi surse de finanțare.

 • 24. Interpretează și prezintă datele cu privire la evoluția plăților și încasărilor.

 • 25. Negociază și încheie contracte economice împreună cu serviciile de specialitate.

26.. Analizează achizițiile publice și participă la licitații, în conformitate cu prevederile legale; face propuneri la documentația de licitație care se pune la dispoziția contractanților.

 • 27. Propune, în condițiile legii cu colaborarea Serviciului Public Direcția Fiscală Locală, impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale pe timp limitat, ce trebuie stabilite de consiliul local.

 • 28. Analizează volumul impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, stabilite prin hotărâri ale consiliului local.

 • 29. Verifică nivelul încasării a sumelor din bugetul local și prezintă ordonatorului principal de credite și consiliului local al municipiului Sibiu situația realizării veniturilor și propune măsuri în acest sens.

 • 30. Colaborează cu. celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual cu privire la bilanțul contabil și contul de execuție al realizării veniturilor și executării cheltuielilor, ce se prezintă consiliului local.

 • 31. Verifică modul de respectare și aplicare a hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative referitoare la taxele și impozitele locale, face propuneri ordonatorului principal de credite și consiliului local pentru mai buna utilizare a acestora.

 • 32. întocmește și ține registrul de casă pe baza documentelor justificative, conform legislației în vigoare.

 • 33. Efectuează controlul inopinat la casierie cel puțin o dată pe lună, conform legislației în vigoare.

 • 34. Propune în condițiile legii, în colaborare cu instituția publică Direcția Fiscală Locală, modificarea cuantumului impozitelor și taxelor locale, stabilirea cuantumului unor taxe atunci când legea prevede încadrarea între anumite limite, precum și instituirea unor taxe speciale pe timp limitat, care trebuiesc aprobate de către consiliul local.

 • 35. îndrumă activitatea de constatare, stabilire, impunere și urmărire a încasării impozitelor și taxelor de la persoane fizice și juridice.

 • 36. Pe baza informațiilor, situațiilor statistice etc., pe care le întocmesc serviciile de specialitate, cu privire la modul de stabilire și încasare a taxelor și impozitelor, face propuneri împreună cu instituția publică Direcția Fiscală Locală consiliului local în vederea îmbunătățirii și adoptării nivelului unor taxe și impozite, precum și cu privire la modificarea legislației în domeniul taxelor și impozitelor locale.

 • 37. Verifică dacă comercianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și date în competență și dacă desfășoară activități comerciale în locurile aprobate de consiliul local Sibiu.

 • 38. Urmărește dezvoltarea ordonată a unităților comerciale și de prestări servicii din municipiu și aplicarea hotărârilor consiliului local luate în acest domeniu.

 • 39. Verifică dacă activitatea de comerț stradal se desfășoară potrivit hotărârilor luate de consiliul local, dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora.

 • 40. Controlează piețele agroalimentare și celelalte centre publice de desfacere, locuri de agrement și parcurile de distracții, luând sau propunând măsuri pentru înlăturarea deficientelor constatate.

 • 41. Elaborează împreună cu alte compartimente de specialitate și supune spre aprobare consiliului local programul de organizare și dezvoltare a rețelei comerciale pe întreg teritoriul municipiului. Sibiu.

 • 42. Urmărește aplicarea hotărârilor consiliului local în domeniul comerțului, prestărilor de servicii și producție, exercitarea acestor activități numai în locurile autorizate, întocmește autorizațiile si avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea activității comerciale.

 • 43. Interzice livrarea produselor sau punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ și cu termen de garanție depășit.

 • 44. Verifică îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare a activităților comerciale de producție, prestări de servicii, întocmește referatele pentru autorizarea funcționării acestora.

J

 • 45.  Constată contravențiile la dispozițiile legale în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare.

 • 46. Sesizează când este cazul organele abilitate pentru intrarea în legalitate a agenților economici.

 • 47. Urmărește și conduce activitatea de efectuare a controalelor pe teritoriul municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii dispozițiilor legale referitoare la respectarea normelor care reglementează activitatea de transporturi rutiere, deținerea și utilizarea de vehicule agabaritice pe rețeaua stradală.din administrare.

 • 48. Urmărește și conduce activitatea de efectuare a controalelor pe raza municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii reglementărilor legale în vigoare în ceea ce privește executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul.

 • 49. întocmește fișa postului pentru persoanele cu funcții de conducere din subordine și le modifică ori de câte ori starea de fapt și schimbările legislative impun aceasta.

 • 50. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 51. Direcția îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • 52. Sesizează compartimentul de audit intern cu privire la necesitatea auditării unor activități din cadrul primăriei municipiului Sibiu.

 • II.A. Serviciul buget - contabilitate

 • 1. Fundamentează strategii și programe economice pe baza unor studii de specialitate și, întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local, în vederea aprobării bugetului anual; asigură și răspunde de respectarea termenelor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local, antrenând toate compartimentele funcționale care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului.

 • 2. Stabilește dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.

 • 3. Urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

 • 4. întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării consiliului local.

 • 5.  Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării consiliului local.

 • 6.  Realizează studiile necesare și supune aprobării consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 7. Prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se

impune, datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului.                                                             •

 • 8. întocmește lunar contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

 • 9. Asigură persoane specializate pentru comisiile de specialitate.

 • 10. Urmărește execuția bugetului și rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în condiții de echilibru bugetar .

 • 11. Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și atragerea de noi surse de finanțare.

 • 12. Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul autorităților publice ale municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 13.  Asigură desfășurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la realizarea aplicațiilor specifice.

 • 14. Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul primăriei municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe următoarele acțiuni:

 • - contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

 • - contabilitatea materialelor și obiectelor de invdntar - contabilitatea sintetică a valorilor materiale se ține valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor și obiectelor de inventar se ține cantitativ și valoric;

 • - contabilitatea mijloacelor bănești;

 • - contabilitatea deconturilor;

 • - contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificația bugetară (capitole, articole, paragrafe, aliniate).

 • 15. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv intern propriu.

 • 16. Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 17. Propune, pentru aprobare, consiliului local, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficiență, virările de credite și soluții pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară.

 • 18.  Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 19. Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.

,.20. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local.

21 Asigură inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.

 • 22. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico-fmanciar.

 • 23. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 • 24. Răspunde de organizarea, în condițiile legii, a evidenței gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor și materialelor de întreținere.

 • 25. Asigură plata prin casierie a drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate, ale consilierilor locali și ale persoanelor asistate social.

 • 26.  Urmărește și verifică activitatea financiar-contabilă la unitățile extrabugetare și autofinanțate din subordinea consiliului local.

 • 27. Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează lunar ordonatorul principal de credite.

 • 28. Răspunde de organizarea, în condițiile legii, a evidenței gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor și materialelor de întreținere.

 • 29. Verifică respectarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate și a documentelor de evidență tehnică și operativă în gestiunea proprie și a unităților subordonate.

 • 30.  Interpretează și prezintă datele cu privire la evoluția plăților și încasărilor.

 • 31. Analizează achizițiile publice și participă la licitații împreună cu Compartimentul achiziții publice, în conformitate cu prevederile legale; face propuneri la documentația de licitație care se pune la dispoziția contractanților.

 • 32. Răspunde de necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinația aprobată prin bugetul local.

 • 33. Stabilește și propune măsurile ce se impun pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice.

 • 34. Asigură pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților subordonate din domeniul învățământului, asistenței sociale, cultură, sănătate.

 • 35. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale .

 • 36. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

 • 37. Iși exercită atribuțiile prevăzute de OMF 1792/2002 în legătură cu angajarea, lichidarea, asigură ordonanțarea și plata cheltuielilor, evidența și raportarea angajamentelor legale și bugetare.

 • 38. Ține evidența contractelor privind vânzarea spațiilor comerciale evidența încasărilor și distribuirea acestora între bugetul local și de stat în conformitate cu dispozițiile legale.

 • 39. Ține evidența încasărilor privind taxa pentru autovehiculele de tonaj greu și distribuirea acestora între bugete conform dispozițiilor legale.

 • 40. Face plata și ține evidența subvențiilor cuvenite agricultorilor.

 • 41. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 42. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • II,B. Serviciul control comercial și autorizare liberă inițiativă

Urmărește dezvoltarea armonioasă pe raza municipiului Sibiu a unităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție și aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu luate în acest domeniu.

 • 1. Analizează documentația depusă la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește acordurile de funcționare pentru spațiile destinate desfășurării activitățiilor de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, în temeiul Hotărîrii Consiliului Local nr. 243/2003 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr. 333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 • 2. Analizează documentația depusă privind autorizarea funcționării unităților comerciale, de alimentație publică, prestări servicii și producție, urmărind încadrarea în profilul de activitate stabilit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu și eliberează acordurile de funcționare aprobate pentru aceste unități.

 • 3.  Analizează cererile și supune spre aprobare solicitările privind modificarea ori completarea acordurilor eliberate, ca urmare a depunerii documentației suplimentare.

 • 4. Analizează și propune spre avizare programele de funcționare a unităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, verifică reclamațiile și supune spre soluționare contestațiile privitoare la programele de funcționare aprobate.

 • 5. Analizează contestațiile la profilul de activitate aprobat pentru unele unități de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție și propune spre aprobare măsurile necesare conform legislației în vigoare.

 • 6. întocmește și supune spre aprobare solicitările privind sistarea unor activități pentru care a eliberat acordul de funcționare conform legislației în vigoare, împreună cu celelalte instituții abilitate.

 • 7. Analizează și controlează modul de desfășurare a practicilor comerciale în ceea ce privește “vânzarea de lichidare” și “vânzarea de soldare” în conformitate cu Legea nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 • 8. Analizează și supune spre aprobare cererile privind desfășurarea de activități de comerț și de alimentație publică în spațiile publice existente, precum și cele stabilite de Primăria Municipiului Sibiu (piețe, târguri, oboare, manifestări cultural artistice) întocmind documentația necesară în vederea eliberării avizelor de funcționare pentru desfășurarea legală a activităților de comerț stradal, colaborând în acest sens cu Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.

 • 9. Face propuneri privind organizarea de noi spații publice, precum și măsurile necesare pentru amenajarea și modernizarea celor existente.

 • 10. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberării avizelor pentru gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, conform art. 7 din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea OUG nr. 16/2001.

 • 11. Efectuează controale în vederea stabilirii compatibilității documentelor depuse cu situația existentă la locul desfășurării activităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție în vederea eliberării acordului de funcționare.

 • 12. Ține evidența tuturor agenților economici din municipiu care desfășoară activități de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, furnizând informațiile necesare servicilor existente în Primăria Municipiului Sibiu și a altor instituții interesate.

 • 13. Pregătește referate și informări referitoare la acordurile de funcționare eliberate agenților economici.

 • 14. Verifică dacă comercianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și dacă desfășoară activități comerciale în locurile aprobate.

 • 15. Verifică și menține sub supraveghere agenții economici care prin activitatea lor perturbă ordinea și liniștea publică.

 • 16. Interzice livrarea, preluarea și punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ împreună cu instituțiile abilitate.

 • 17. Verifică dacă activitatea de comerț stradal se desfășoară potrivit hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora.

 • 18. Controlează piețele agroalimentare și celelalte spații publice, locurile de agrement și parcurile de distracții, luând sau propunând măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

 • 19. Exercită controlul asupra activității de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție desfășurate de agenții economici din municipiul Sibiu, în baza Legii 12/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, și stabilește măsurile contravenționale în conformitate cu acestea și a O.G. nr. 55/1994.

 • 20. Exercită controlul privind igiena și salubritatea localurilor publice, aplicând sancțiunile legale și măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea deficientelor.

 • 21. Elaborează împreună cu alte compartimente de specialitate și supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu programul de organizare și dezvoltare a rețelei comerciale pe întreg teritoriul Municipiului Sibiu.

 • 22.  Stabilește măsurile necesare și le prezintă Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea asigurării libertății comerțului și a concurenței loiale, precum și pentru încurajarea liberei inițiative în condițiile legii.

 • 23. Urmărește aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniul comerțului, alimentației publice, prestărilor servicii și producție, exercitarea acestor activități numai în locurile autorizate, întocmește acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea acestor activități.

 • 24. Colaborează cu Direcția de Sănătate Publică, Poliția Economică, Poliția Sanitar Veterinară, Garda Financiară, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, Agenția de Protecția Mediului, Pompieri în vederea desfășurării corespunzătoare a activității unităților comerciale de alimentație publică, prestări servicii și producție.

 • 25. Participă la licitațiile organizate pentru spațiile aparținând Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 26. Organizează întâlniri periodice și acțiuni comune cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Agenția de Protecția Mediului, Pompieri, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Sanitar Veterinară.

 • 27. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu pentru modificarea, suspendarea și anularea autorizațiilor de PF/AF conform Legii nr. 507/2002.

 • 28. Analizează documentațiile depuse Ia Primăria Municipiului Sibiu pentru eliberarea, modificarea, suspendarea și anularea autorizațiilor de PF/AF conform Legii nr. 300/2004.

 • 29. Vizează anual autorizațiile PF/AF conform Legii nr. 507/2002 și Legii nr. 300/2004.

 • 30. Colaborează cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu în vederea emiterii, completării, suspendării și anulării autorizațiilor de PF/AF emise în baza Legii nr. 300/2004 și a Legii nr. 507/2002.

 • 32. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberării autorizațiilor de circulație pentru autovehicule, atunci când masa totală a autovehiculului depășește limita reglementată prin indicatoarele amplasate pe rețeaua stradală și infrastructura permite accesul în zonă, conform O.U.G. nr. 195/2002 și H.C.L. nr.84/2003.

 • 33. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberarării, suspendării și anulării autorizațiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul, conform Legii nr.38/2004 (modificată prin O.G. nr.93/2004 și Ordinul nr.275/2004 al Ministerului Administrației Publice) și H.C.L. nr. 1/2004.

 • 34. Vizează anual autorizațiile taxi.

 • 35. Face propuneri pentru instituirea de tarife pentru transportul de mărfuri, cu vehicule înmatriculate și înregistrate care depășesc limitele masice și/sau dimensionale prevăzute de lege.

 • 36. Eliberează permisul de acces în locurile de așteptare pentru fiecare autovehicul taxi.

 • 37. Efectuează controale pe teritoriul Municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii dispozițiilor legale referitoare la respectarea normelor care reglementează activitatea de transporturi rutiere, deținerea și utilizarea de vehicule agabaritice pe rețeaua stradală din administrare.

 • 38. Efectuează controale pe raza Municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii reglementărilor legale în vigoare în ceea ce privește executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul.

 • 39. Sesizează, când este cazul, organele abilitate în legătură cu neregulile constate în vederea intrării în legalitate a agenților economici.

 • 40.  Constată contravențiile la dispozițiile legale în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare.

 • 41. Răspunde în termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizările, propunerile și reclamațiile referitoare la problemele legate de activitatea specifică Serviciului Control Comercial și Autorizarea Liberei Inițiative.

 • 42. Colaborează cu toate compartimente, de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfășurării unor activități complexe.

 • 43. întocmește informări și rapoarte cerute de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, avizate de către primar.

 • 44. întocmește raportul de specialitate pentru problemele dezbătute în ședințele Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind activitățile pe care le are în-atribuții Serviciul Control Comercial și Autorizare Liberă Inițiativă.

 • 45. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 46. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 47. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 48. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Sibiu, ori primite de la șefii ierarhici.

 • III. Serviciul informatică

 • 1. Asigură informatizarea și conducerea computerizată a tuturor activităților pretabile pentru prelucrare pe calculator ce revin autorităților publice locale, propunând strategia creării și funcționării sistemului, necesarul de echipamente și personal și urmărind buna funcționare a acestora.

 • 2. Pe linia realizării sistemului informatic al consiliului local al municipiului Sibiu îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) prezintă propuneri privind sistemul informatic și asigură asistență de specialitate pentru achiziționarea echipamentelor necesare;

 • b) elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicațiilor și a priorităților în realizarea acestora la nivelul Primăriei municipiului Sibiu (sau achiziționarea de la terți) și le prezintă spre aprobare conducerii;

 • c) coordonează, îndrumă și supraveghează activitatea de :

 • - editare și arhivare pe suport magnetic a documentelor în cadrul Primăriei;

 • - realizare a bazei de date geografice pe baza implementării unui sistem GIS în cadrul Primăriei în colaborare cu alte firme interesate în domeniu.

 • d) elaborează programe sau implementează programe achiziționate de la terți, pentru cele patru grupuri de activități din cadrul Primăriei:

 • - activități de lucru cu publicul;

 • - activități bazate pe elemente financiare și de contabilitate;

 • - activități bazate pe cadastru;

 • - activități bazate pe informații juridice și de istoric (arhivă).

 • e) se preocupă de buna funcționare a programelor elaborate în cadrul Primăriei sau de către terți, depanând eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerând asistență pentru programele de la terți.

 • 3. Pe linia administrării rețelei :

 • a) răspunde de planificarea, achiziționarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;

 • b) coordonează instalarea hardului și softului de rețea pe server și stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente (inclusiv soft de rețea), din faza de testări și până la punerea definitivă în funcțiune;

 • c) supraveghează toate modificările la server, cablare și alte surse ale rețelei, asigurând capacități suficiente pentru aplicații noi;

 • d) instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor și drepturile de acces în rețea;

 • e) stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern;

 • 4. Pe linia instruirii personalului:

 • a) propune, în funcție de structura rețelei, necesarul de personal, modul și nivelul de instruire necesar pe posturi;

 • b) acordă asistență personalului pe linia ridicării nivelului de cunoștințe privind operarea pe calculator;

 • c) răspunde de realizarea și dotarea unui punct documentar cu cărți și reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;

 • d) instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind modul de utilizare a noilor aplicații instalate;

 • 5. Pe linia menținerii echipamentelor în perfectă stare de funcționare:

 • a) răspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare;

 • b) instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • c) se preocupă de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartușe) întocmind în acest sens necesarul trimestrial.

 • 6. Alte atribuții :

 • a) organizează activitatea de achiziționare de echipamente de calcul sau soft prin licitații sau cereri de oferte, etc.;

 • b) coordonează, din punct de vedere informațional, activitățile în care este implicată Primăria Sibiu, asigurând necesarul de echipament de calcul, personal și soft specializat;

 • c) coordonează și participă direct la realizarea machetelor cu conținut grafic deosebit (diplome, antete, reclame, anunțuri, hărți tematice, etc. ), cât și a acelor documente complexe care necesită cunoștințe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;

 • d) consiliază conducerea Primăriei în probleme de informatică;

 • e) se preocupă de implementarea unui Sistem Geografic Informatic în Primărie;

 • f) prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea și buna desfășurare a activității compartimentului;

 • g) asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

 • h) asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale și în termenele stabilite;

 • 6. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 7. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a' răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 8. Serviciul Informatică exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • IV. Serviciul administrativ

 • 1. Asigură întocmirea proceselor-verbale de custodie sau restituire a bunurilor din Primăria municipiului Sibiu, care sunt date spre folosire serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local Sibiu.

 • 2. Asigură deservirea în bune condiții a centralei telefonice,

 • 3. Efectuează lucrările de fotocopiere, solicitate de serviciile Primăriei municipiului Sibiu și Serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului local.

 • 4. Asigură întreținerea și gararea mașinilor în garajul Primăriei Municipiului Sibiu situat pe strada Zaharia Boiu, nr. 39.

 • 5.  Asigură deplasările personalului Primăriei municipiului Sibiu, la solicitarea acestora, în diverse delegații.

 • 6. La solicitarea Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul administrativ se ocupă de înhumarea cadavrelor neidentificate sau fără aparținători legali.

 • 7. Organizează și asigură accesul în sediul Primăriei, a personalului din aparatul de specialitate și a altor persoane, precum și paza generală a imobilului, împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 8. întocmește planul de evacuare a personalului și publicului, în caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor în clădiri și asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incediilor, împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 9. Răspunde de buna gospodărire și pază a bunurilor aflate în administrarea consiliului local.

 • 10. Ține evidența tehnico-operativă a valorilor patrimoniale și a altor mijloace materiale, precum și a clădirilor aflate în administrarea consiliului local.

 • 11.  Asigură repararea, întreținerea și folosirea rațională a clădirilor, instalațiilor, celorlalte mijloace fixe și a obiectelor de inventar și "urmărește mișcarea acestora de la un loc de folosință la altul.

 • 12. întocmește formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili.

 • 13. Controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, precum și scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozițiilor legale.

 • 14. Ține evidența sigiliilor consiliului local, a primarului și ștampilelor folosite de direcții.

 • 14. Sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea consiliului local și propune măsuri de recuperare a acestora.

 • 15. Asigură efectuarea de inventarieri periodice și anuale a patrimoniului instituției și urmărește luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora.

 • 16. Face propuneri și urmărește îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare.

 • 17.  Asigură încheierea și executarea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale și diverse prestări de servicii, și ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, gazelor naturale, hârtiei, rechizitelor și a altor materiale de consum, și asigură perfectarea contractelor de asigurare de bunuri.

 • 18. Organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celelalte încăperi și spații aflate în folosința instituției, precum și a căilor de acces în clădiri.

 • 19. Face propuneri pentru planul de investiții necesare bunei funcționări a serviciilor publice, precum și privind reparații la imobil, la instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe aflate în administrare, urmărește realizarea lucrărilor' respective, participă la efectuarea recepției acestora și asigură efectuarea decontărilor.

 • 20. întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare privind materiale de întreținere, inventar gospodăresc și rechizite de birou pentru aparatul de specialitate, precum și pentru planul de aprovizionare tehnico-materială cu utilaje, mijloace și accesorii specifice combaterii incendiilor și emite comenzi pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat.

 • 21.  Organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora și ia măsuri operative de remediere a deficiențelor constatate

 • 22. întocmește situația zilnică a consumurilor de carburanți și lubrifianți pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituției și administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanți pe fiecare autovehicul.

 • 23. Organizează și asigură accesul în sediul Primăriei a personalului din aparatul de specialitate și a altor persoane, precum și paza generală a imobilului.

 • 24.  Asigură și controlează aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor din imobile.

 • 25. Propune necesarul de fonduri pentru realizarea unor măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la imobilele consiliului local împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 26. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 27. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 28. Asigură înregistrarea corespondenței primite în cadrul serviciului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 29. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare..

 • 30. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului Primăriei municipiului Sibiu ori primite de la șefii ierarhici.

 • V. Serviciul patrimoniu

 • 1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local, sau prin dispoziții ale primarului, pentru evidențierea, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, conform 1 egii, după înscrierea în evidențele contabile.

 • 2. Ține evidența completă a solicitărilor de spații locative pe categorii: salariați, șomeri, pensionari, repatriați, cazuri sociale, etc. și pune aceste evidențe la dispoziția consiliului local pentru repartizarea locuințelor devenite disponibile conform prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată.

 • 3. Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale stabilite prin hotărâri ale consiliului local, privind atribuirea spațiilor de locuit aparținând fondului locativ de stat pe categorii de locuințe.

 • 4.  Verifică la solicitarea comisiei sociale la fata locului în colaborare cu alte direcții sau servicii, situația solicitanților pentru locuințe sociale și pentru locuințe de necesitate, precum și sesizările privind închirierea, folosirea și administrarea locuințelor conform prevederilor legale în vigoare asigurând soluționarea acestora în termen.

»

 • 5. Supraveghează și sesizează eventualele nereguli în funcționarea tuturor serviciilor publice, inclusiv a societăților comerciale de interes local aflate sub autoritatea consiliului local, în calitate de acționar unic sau asociat.

 • 6. Participă la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei municipiului Sibiu, care au drept scop actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, conservarea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 7. întocmește documentațiile și organizează licitații publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea și vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 8. Ține evidența terenurilor fără construcții intravilan și extravilan .

 • 9. întocmește în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de. ..licitație, documentația necesară emiterii repartițiilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sau terenuri care au fost adjudecate prin licitație publică de către diferite persoane juridice sau fizice.

 • 10. întocmește documentațiile necesare pentru identificarea imobilelor care sunt cerute spre retrocedare de către cultele religioase și minoritățile naționale din municipiul Sibiu.

 • 11.  Urmărește în colaborare cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local Sibiu și a celorlalte acte normative referitoare la administrarea și exploatarea patrimoniului municipiului Sibiu, ia măsuri de sancționare a contravenienților; face propuneri primarului și consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.

 • 12. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetățenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalității în administrarea și exploatarea patrimoniului consiliului local.

 • 13. Preia bunurile fără stăpân pe baza înștiințării Serviciului juridic și împreună procedează la trecerea lor în proprietatea statului, întocmind apoi acte de administrare ale acestora conform prevederilor legale în materie.

 • 14. Desemnează persoanele care au obligația de a întocmi procesele verbale și avizele Comisiei de servicii publice și comerț și ale Comisiei pentru repartizarea locuințelor ale consiliului local.

 • 16. Stabilește și propune consiliului local măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement.

 • 17. Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de aplicare a proiectelor de urbanism.

 • 18. Propune măsurile necesare pentru legalizarea construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor și legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public de interes local.

 • 19.  Verifică expertizele tehnice de evaluare a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 20. Acordă asistență de specialitate pentru verificarea la fața locului a imobilelor coproprietate de stat care face obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.

 • 21.  Sprijină activitatea tuturor sectoarelor care sunt în componența serviciului

 • 22. Ține evidența tuturor terenurilor, aparținând domeniului public ocupate cu construcții (chioșcuri, tonete, terase, etc.).

 • 23. Ține evidența terenurilor ocupate cu garaje.

 • 24. Ține evidența terenurilor agricole închiriate.

 • 25. Asigură intrarea în administrarea Primăriei a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale, îi aparțin.

 • 26. Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenței unor construcții neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • 27. Analizează și vizează solicitările privind activitatea de comerț stradal, colaborând în acest sens cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcției economice.

 • 28. Verifică la fața locului și soluționează, cu respectrea termenului legal, sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni care se referă la activitatea de care răspunde.

 • 29. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competență prin împuternicirea primarului.

 • 30. Menține legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.

 • 31. Asigură elaborarea documentațiilor pentru ședințele Consiliului’ local municipal, ce privesc activitățile de care răspunde.

 • 32. în colaborare cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, administrează spațiile cu altă destinație decăt aceea de locuință, aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 33. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 34. Ține evidența spațiilor având altă destinație decât locuință și face propuneri de repartizare sau licitare, după caz, conform normelor legale în vigoare.

 • 35. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului Sibiu.

 • VI. DIRECȚIA TEHNICĂ J

 • 1. Urmărește și stabilește măsurile ce se impun pentru buna funcționare a activităților de gospodărire, transport local și rețele edilitare.

 • 2. Inițiază proiecte, urmărește întocmirea documentațiilor tehnice și asigură realizarea tuturor lucrărilor publice ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice.

 • 3. Stabilește și propune consiliului local măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale.

 • 4. Răspunde de derularea lucrărilor de investiții, respectarea termenelor și efectuarea recepțiilor, conform contractelor încheiate în acest scop.

 • 5. Colaborează cu Direcția economică și cu celelalte servicii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții, reparații, amenajări, etc.

 • 6. Propune măsurile tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor și incendiilor.

 • 7. Asigură întreținerea drumurilor publice din municipiu, montarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal.

 • 8. Cu sprijinul Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu stabilește măsurile pentru asigurarea unei circulații normale la nivelul municipiului, pentru asigurarea ordinii publice și liniștii locuitorilor.

 • 9. Verifică calitatea lucrărilor de gospodărire și investiții precum și respectarea termenelor contractuale.

 • 10. Urmărește și propune măsurile necesare precum și necesarul de surse financiare pentru:

 • - întreținerea și repararea drumurilor, străzilor, pasajelor, etc.;

 • - salubrizarea municipiului Sibiu;

 • - întreținerea și modernizarea parcurilor și zonelor verzi, asigură revizuirea periodică a dotărilor din aceste parcuri;

 • - siguranței circulației;

 • - iluminat public;

 • - alimentarea cu apă caldă și rece precum și agent termic a locuințelor;

 • - asigurarea bunei funcționări a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare, a igienizării malurilor cursurilor de apă din raza municipiului Sibiu, a decolmatării văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;

 • - eliberează autorizații de săpături în carosabil și domeniu public precum și modul de refacere;

 • - contractarea și buna desfășurare a deszăpezirii municipiului.

 • 11. Urmărește și asigură promovarea lucrărilor de reparații și investiții pentru instituții de învățământ, sănătate, cultură și de tineret.

 • 12. Verifică executarea calitativă a lucrărilor și respectarea termenelor pentru lucrările de reparații și investiții și la instituțiile de sănătate, învățământ și tineret.

 • 13. Ia măsuri de bună funcționare a locurilor și parcurilor de distracții și pentru revizuirea dotării acestora.

 • 14. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, reciclarea și reintroducerea lor în circuitul productiv și prezintă situația acestora primarului la solicitarea acestuia.

 • 15. întocmește evidența terenurilor fără construcții intravilan și extravilan, care fac parte din patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 16. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetățenii municipiului referitoare la respectarea legalității în domeniul de activitate.

 • 17. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 18. Conduce și urmărește desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare.

 • 19. Conduce evidența și urmărește executarea contractelor de achiziții publice.

 • 20. întocmește fișa postului pentru persoanele cu funcții de conducere din subordine și le modifică ori de câte ori starea de fapt și schimbările legislative impun aceasta.

 • 21. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului Sibiu.

VILA. Serviciul tehnic și management energetic

 • 1. împreună cu Serviciul investiții propune strategiile și direcțiile prioritare de dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice. .

 • 2. Urmărește asigurarea unor condiții de trafic fluent in municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite de Comisia de circulație a municipiului.

 • 3. Propune autorizarea circulației in zonele cu restricție din municipiul Sibiu in baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.

 • 4. Urmărește asigurarea iluminatului public in municipiu.

 • 5. Asigura si urmărește avizarea tăierii arborilor de pe domeniul public și privat.

 • 6. Asigura activitatea de "dispecerat" precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 7. Face propuneri de buget pentru fiecare an și le fundamentează pentru activitățile siguranța circulației, iluminat public și alte activități cultural artistice si sportive organizate de consiliul local.

 • 8. Verifică lucrările ce se executa pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.

 • 9. Verifică starea lucrărilor și face propuneri privind ordinea urgenței de executarea a acestora.

 • 10.  Răspunde de amplasarea corecta a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea întăririi siguranței circulației rutiere.

 • 11. Urmărește și verifica modul in care se realizează transportul urban de calatori si face propuneri pentru imbunatatirea acestuia.

 • 12. Urmărește și răspunde de modul in care se realizează iluminatul public al municipiului Sibiu, luând sau propunând masuri pentru îmbunătățirea acestuia.

 • 13. Urmărește si verifica funcționalitatea centralelor si punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu si a rețelelor de apa - canal.

 • 14. Urmărește si răspunde de executarea construcțiilor edilitar-gospodaresti ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, in colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând masuri de demolare a celor executate ilegal.

 • 15. Urmărește funcționalitatea Statici de radioamplificare a municipiului si a ceasurilor publice.

 • 16. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local si Primăriei in ceea ce privește activitatile de care răspunde.

 • 17. Pregătește documentația necesara pentru Comisia de circulație si aduce la îndeplinire cele stabilite, împreuna cu Politia municipiului Sibiu.

 • 18. Analizează, rezolva si răspunde la sesizările si reclamatiile cetățenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordonează, in termenele prevăzute de lege.

 • 19. Constata contravenții si aplica sancțiunile contravenționale date in competenta sa prin împuternicirea primarului.

 • 20. Se ocupa de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local in ceea ce privește partea tehnica.

 • 21. Asigura întocmirea băncii de date in vederea cuprinderii in sistem informatic a datelor fizice si financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directa.

 • 22. Asigura arhivarea, documentelor conform legii si Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului.

 • 23. Răspunde de pavoazarea municipiului Sibiu in zilele festive.

 • 24. Realizează baza de date energetice in conformitate cu prevederile legale , in colaborare cu Agenția Romana pentru Conservarea Energiei.

 • 25. Ține evidenta formelor de energie, a combustibililor utilizați precum si a modului de utilizare a acestora.

 • 26. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie și combustibil și a intensității energetice.

 • 27.  Răspunde de analizarea studiilor și proiectelor existente pentru retehnologizarea si/sau modernizarea proceselor tehnologice.

 • 28. Răspunde de analizarea gradului și modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.

 • 29. Stabilește studiile necesare a se efectua si masurile care sa conducă la eficientizarea consumurilor energetice.

 • 30. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic.

 • 31. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.

 • 32. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru „contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.

 • 33. Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei.

 • 34. Identifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice.

 • 35. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local.

 • 36. Analizează și întocmește documentația necesară pentru aprobarea prețurilor locale de referință a energiei termice livrată populației, prin sisteme centralizate.

 • 37. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic (legi, orgonanțe, hotărâri de guvern, programe etc).

 • 38. Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic.

■ 39. Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu.

 • 40. Stabilește modalitatea de finanțare a cheltuielor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate racordate la sistemele centralizate de furnizare a agentului termic, în scopul reducerii consumului energetic.

 • 41. Stabilește condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiilor întocmite pentru realizarea acestora.

 • 42. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;

 • 43. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 44. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 45. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 46. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 47. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 48. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 49. Serviciul indeplineste si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VILA.l. Compartiment tehnic

 • 1. împreună cu Serviciul investiții stabilește strategiile si direcțiile prioritare de dezvoltare a serviciilor si lucrărilor publice.

 • 2. Urmărește asigurarea unor condiții de trafic fluent in municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite de Comisia de circulație a municipiului.

 • 3. Autorizează circulația in zonele cu restricție din municipiu in baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.

 • 4. Urmărește asigurarea iluminatului public în municipiu.

 • 5. Asigura si urmărește avizarea tăierii arborilor de pe domeniul public și privat.

 • 6. Asigura activitatea de "dispecerat" precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 7. Face propuneri de buget pentru fiecare an si le fundamentează pentru activitatile siguranța circulației, iluminat public si alte activitati cultural artistice si sportive organizate de consiliul local.

 • 8. Verifica lucrările ce se executa pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.

 • 9. Verifica starea lucrărilor si face propuneri privind ordinea urgentei de executarea a acestora.

 • 10.  Răspunde de amplasarea corecta a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea intaririi siguranței circulației rutiere.

 • 11. Urmărește și verifică modul în care se realizează transportul urban de calatori si face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

 • 12. Urmărește modul in care se realizează iluminatul public al municipiului, luând sau propunând masuri pentru imbunatatirea acestuia.

 • 13. Urmărește și verifica funcționalitatea centralelor si punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu și a rețelelor de apă - canal.

 • 14.  Urmărește executarea construcțiilor edilitar-gospodărești ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând masuri de demolare a celor executate ilegal.

 • 15. Urmărește funcționalitatea Statiei de radioamplificare a municipiului si a ceasurilor publice.

 • 16. Răspunde de pavoazarea municipiului in zilele festive.

 • 17. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local si Primăriei in ce privește activitatile de care răspunde.

 • 18. Pregătește documentația necesara pentru Comisia de circulație si aduce la Îndeplinire cele stabilite, impreuna cu Politia Municipiului Sibiu.

 • 19. Urmărește buna intretinere a zonelor verzi.

 • 20. Participa la recepția lucrărilor de intretinere efectuate in parcuri si zone verzi.

 • 21. Coordonează și urmărește activitățile prestate de Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi.

 • 22. Coordonează urmărește și verifică modul de administrare a fondului forestier (din punct de vedere tehnic) aflat în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 23. Analizează, rezolvă și răspunde la sesizările si reclamatiile cetățenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordonează.

 • 24. Constata contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competenta sa prin împuternicirea primarului.

 • 25. Se ocupa de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local în ceea ce privește partea tehnică.

 • 26. Asigura intocmirea băncii de date in vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice și financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă.

 • 27. Asigura arhivarea documentelor conform legii și prezentului regulament.

 • 28. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările.primite pentru soluționare.

 • 29. Compartimentul indeplineste si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • VII.A.2. Compartiment management energetic

 • 1. Realizează baza de date energetice in conformitate cu prevederile legale , in colaborare cu Agenția Romana pentru Conservarea Energiei.

 • 2. Ține evidența formelor de energie, a combustibililor utilizați precum și a modului de utilizare a acestora.

 • 3. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie si combustibil si a intensității energetice.

 • 4.  Răspunde de analizarea studiilor si proiectelor existente pentru rctehnologizarea si/sau modernizarea proceselor tehnologice.

 • 5. Răspunde de analizarea gradului si modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.

 • 6. Răspunde de întocmirea studiilor necesare si de luarea masurilor care sa conducă la eficientizarea consumurilor energetice.

 • 7. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local si ale Primăriei in ceea ce privește- activitatile de care răspunde.

 • 8. Analizează, rezolva si răspunde la sesizările si reclamatiile cetățenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordonează.

 • 9. Constata contravenții si aplica sancțiunile contravenționale date in competenta sa prin Împuternicirea primarului.'

 • 10. Asigura arhivarea documentelor conform legii si prezentului regulament.

 • 11. Saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 12. Planifică și organizează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice și a combustibilor în condiții de siguranță și continuitate a alimentării, ținând seama de necesitățile de consum pe raza municipiului;

 • 13. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic;

 • 14. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.

 • 15. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru „contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.

16.Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei;

17.Identifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice;

 • 18. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local;

 • 19. întocmește documentația necesară aprobării prețurilor locale de referință a energiei termice livrată populației, prin sisteme centralizate;

 • 20. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală p.entru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic ( legi, orgonanțe, hotărâri de guvern, programe etc);

21.Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic;                  "

 • 22.Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu;

23.Stabilește modalitatea de finanțare a cheltuielor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate racordate la sistemele centralizate de furnizare a agentului termic, în scopul reducerii consumului energetic;

24. Stabilește condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiilor întocmite pentru realizarea acestora;

.25. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;

 • 26. Compartimentul management energetic Îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VLB. Serviciul investiții

 • 1. Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investițiilor și lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.

 • 3. întocmește și supune aprobării consiliului local lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

 • 4. Asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: avizări proiecte, licitație pentru adjudecări, finanțare.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de- Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6. Urmărește aplicarea legislației specifice în proiectare, a regulamentului de urbanism precum și a normativelor din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile ce le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor proprii.

 • 9. Asigură resursele financiare pentru investițiile și lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu și ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul de proiectare și executare.

 • 11. Asigură prin proiectant proiectele și detaliile de execuție. Asigură respectarea soluțiilor tehnice avizate, aprobate.

 • 12. întocmește "Cartea Construcției" la obiective de investiții conform legislației în vigoare.

 • 13. Conduce și actualizează săptămânal evidența lucrărilor de investiții și reparații executate din bugetul local.

 • 14. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 15. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 16. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru elaborarea dispozițiilor primarului.

 • 17. întocmește programele anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate în funcție de gradul de prioritate.

 • 18. Estimează valoarea contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de direcțiile și serviciile interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse.

 • 19. Asigură desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare și, în acest sens răspunde de:

 • a. întocmirea documentațiilor de aribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor (DEPO) și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

 • b. întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică,

 • c. întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică,

 • d. întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

 • e. asigurarea publicității achizițiilor publice ( anunțuri de intenție, de participare și de atribuire )

 • f. întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

 • g. întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • h. asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuire a contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

 • i.  întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

 • j.  analizarea ofertelor depuse;

 • k. emiterea hotărârilor de adjudecare;

 • l.  primirea și rezolvarea contestațiilor;

 • m. întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

 • n. participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

 • o. urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor, făcându-se de către compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

 • 20. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 21. întocmește rapoarte și propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 22. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în rețeaua informatică a datelor tehnice, fizice și financiare ce „decurg din domeniul investițiilor.

 • 23. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 27, întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 27. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 28. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • VI.B.l. Compartiment investiții

 • 1. Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investițiilor și lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.

 • 3. întocmește și supune aprobării consiliului local lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

 • 4. Asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: avizări proiecte, licitație pentru adjudecări, finanțare.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6.  Urmărește aplicarea legislației în domeniul de proiectare, a regulamentului de urbanism precum și a normativelor din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 9. Asigură resursele financiare pentru investițiile și lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu și ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul de proiectare și executare.

 • 11. Asigură prin proiectant proiectele și detaliile de execuție. Asigură respectarea soluțiilor tehnice avizate, aprobate.

 • 12. întocmește "Cartea Construcției" la obiective de investiții conform legislației în vigoare.

 • 13. Se preocupă să țină o evidență cu datele necesare pentru fiecare investiție publică.

 • 14. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 15. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 16. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 17, Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 18. îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului municipiului Sibiu și șefii ierarhici.

 • VI.B.2. Compartiment achiziții publice

 • 1. Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei municipiului ■ Sibiu, în funcție de gradul de prioritate.

 • 2.  Răspunde de estimarea valorii contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de direcțiile și serviciile interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse.

 • 3. Asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

 • a. publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire)

 • b. întocmirea documentațiilor de aribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor (DEPO) și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

 • c. întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică,

 • d. întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică,

 • e. întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

 • f. întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

 • g. întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • h. asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

 • i.  întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

 • j.  analizarea ofertelor depuse;

 • k. emiterea hotărârilor de adjudecare;

 • l.  primirea și rezolvarea contestațiilor;

 • m. întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

 • n. participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

 • o. urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor facându-se de compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

 • 4. Conduce evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități.

 • 5. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

 • 6. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

 • 7.  Urmărește în colaborare cu celelalte compartimente funcționale, înregistrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în evidențele contabile.

 • 8. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată. .

 • 9. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 10. Compartimentul îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului municipiului Sibiu și șefii ierarhici.

VI.C. Serviciul gospodărire și protecția mediului

 • 1.  Organizează și controlează, împreună cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere și reparații străzi.

 • 2. întocmește și supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, etc.

 • 3. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistemul informatic a datelor fizice și financiare care decurg din documentele de activitate.

 • 4. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 5. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 6. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 7. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 8. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 9. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 10. Anual, întocmește propuneri de buget si le fundamentează pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszăpezire.

 • 11.  Organizează și coordonează activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 12. Organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare a municipiului Sibiu.

 • 13. Verifică asigurarea curățeniei și igienizării domeniului public și privat al municipiului Sibiu piețelor agroalimentare, a malurilor apelor curgătoare, a terasamentelor de cale ferată, rețeaua stradală etc.

7        5

 • 14. Urmărește buna întreținere a bazelor de agrement și sport, terenurilor de joacă pentru copii, fântânilor arteziene, izvoarelor publice și monumentelor istorice.

 • 15. Participă la recepția lucrărilor de întreținere efectuate la baze de agrement și sport, terenuri dejoacă pentru copii, fântâni arteziene, izvoare publice și monumente istorice.

 • 16. Urmărește prevenirea și limitarea impactului asupra mediului ce-lpot avea substanțele și deșeurile de orice natură și anunță autoritățile teritoriale pentru protecția mediului privind activitățile neconforme cu dispozițiile legale.

 • 17. Participă la organizarea și luarea măsurilor de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase și a calamităților naturale.

 • 18. Coordonează și asigură dotarea tehnico - materială în cazul căderilor masive de zăpadă, inundațiilor și altor calamități naturale în colaborare cu Serviciul Protecție Civilă și PSI.

 • 19. Instruiește și verifică în cadrul Primăriei și la toate sectoarele aferente, modul de respectare a normelor PSI.

 • 20. Organizează și coordonează activitatea de deratizare și dezinsecție pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 21. Asigură elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local al municipiului Sibiu și Primăriei, ce privesc activitățile de care răspunde.

 • 22. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competență prin împuternicirea primarului.

 • 23. Verifică la fața locului și soluționează sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni care se referă la activitățile de care răspunde.

 • 24. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale pentru rezolvarea atribuțiilor sppecifice.

 • 25. Urmărește și recepționează zilnic, sub aspect cantitativ și calitaiv lucrările de salubritate și deszăpezire.

 • 26. Verifică zilnic modul de asigurare a curățeniei și ordinii pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu.

 • 27. Verifică și sancționează contravențional pe cei care nu respectă sau nu dețin autorizații de spargere care afectează căile rutiere, trotuarele, parcurile, și zonele verzi ori alte spații din domeniul public și privat și de tăieri de arbori și arbuști ornamentali.

 • 28. Verifică și răspunde de organizarea șantierelor de construcții - montaj de pe raza municipiului și sancționează pe cei care nu respectă dispozițiile legale

 • 29. Verifică și răspunde de desfășurarea comerțului stradal, sub aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public și păstrarea curățeniei.

 • 30. Verifică și sancționează contravențional pe cei care nu respectă normele de protecție a mediului înconjurător.

 • 31. Verifică pe parcursul controalelor din timpul nopții funcționarea iluminatului public pe teritoriul municipiului Sibiu și informează superiorii ierarhici.

 • 32. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și reintroducerea lor în circuitul productiv.

 • 33. Urmărește ca pământul excedentar rezultat din săpături să fie depozitat la locurile prestabilite, condiție care va fi stipulată în avizul de săpătură.

 • 34. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 35. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 36. Săptămînal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 37. Serviciul execută și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local municipal, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VI.C.l Compartiment gospodărire și protecția mediului

 • 1.  Organizează și controlează, împreună cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere și reparații străzi.

 • 2. întocmește și supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, etc.

 • 3. Asigura activitatea de "dispecerat"

 • 4. Rspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 5. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 6. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 7. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 8. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 9. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 10. Anual, întocmește propuneri de buget si le fundamentează pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszăpezire.

 • 11. Organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare si deszăpezire a municipiului Sibiu.

 • 12. Verifica asigurarea curățeniei si igienizării domeniului public si privat al municipiului Sibiu piețelor agroalimentare, a malurilor apelor curgătoare, a terasamentelor de cale ferata, rețeaua stradala etc.

 • 13. Urmărește buna întreținere a bazelor de agrement si sport, a terenurilor de joaca pentru copii, a fântânilor arteziene, a izvoarelor publice si a monumentelor istorice.

 • 14. Participa la recepția lucrărilor de • întreținere efectuată la baze de agrement si sport, terenuri de joaca pentru copii, fântâni arteziene, izvoare publice si monumente istorice.

 • 15. Urmareste prevenirea s i 1 imitarea i mpactului a supra mediului c e-1 p ot avea substanțele si deseurile de orice natura si anunța autoritatile teritoriale pentru protecția mediului privind activitatile neconforme cu dispozițiile legale.

 • 16. Participa la organizarea si luarea masurilor de aparare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase si a calamitatilor naturale.

 • 17.  Organizează si coordonează activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 18. O rganizeaza s i c oordoneaza a ctivitatea d e d eratizare s i d ezinsectie p e teritoriul municipiului Sibiu.

 • 19. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local al municipiului Sibiu si Primăriei, care privesc activitatile de care răspunde.

 • 20. Constata contravenții si aplica sancțiunile contravenționale date în competentă prin împuternicirea primarului.

 • 21. Verifica la fata locului si soluționează sesizările si reclamatiile făcute de cetateni care se refera la activitatile de care răspunde.

 • 22. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale pentru rezolvarea atribuțiilor specifice.

 • 23. Urmărește si recepționează zilnic, sub aspect cantitativ si calitativ lucrările de salubritate si deszăpezire.

 • 24. Verifica zilnic modul de asigurare a curățeniei si ordinii pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu.

 • 25. Verifica si sancționează contravențional pe cei care nu respecta sau nu dețin autorizații de spargere care afecteaza caile rutiere, aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public si pastrarea curățeniei, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat al municipiului Sibiu.

 • 26. Verifica si răspunde de organizarea șantierelor de construcții - montaj de pe raza municipiului si sancționează pe cei care nu respecta dispozițiile legale.

 • 27. Verifica si răspunde de desfasurarea comerțului stradal, sub aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 28. Verifica si sancționează contravențional pe cei care nu respecta normele de protecție a mediului înconjurător.

 • 29. Asigura aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectiva a deșeurilor, reciclarea si reintroducerea lor în circuitul productiv.

 • 30. Urmărește ca pământul excedentar rezultat din săpături să fie depozitat la locurile prestabilite, condiție care va fi stipulata în avizul de săpătură.

31 .Coordonează, urmărește si verifica activitatea persoanelor care efectuează munca in folosul comunității conform legislației in vigoare.

 • 32. Verifica dosarele depuse pentru eliberarea avizelor de săpătură pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu si eliberează avizele de săpătură, cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 33. Verifica si recepționează refacerea lucrărilor de săpătură a cailor rutiere, trotuare; ele. conform clauzelor din avizul eliberat in acest sens si a normelor tehnice in vigoare.

 • 34. Asigura întocmirea rapoartelor periodice solicitate de APM, ARPM, Direcția Județeană de Statistica Sibiu, Consiliul Județean Sibiu etc.

 • 35. Participa la comisia de avizari adunari publice.

 • 36. Participa inpreuna cu Garda Naționala de Mediu, Serviciul de Gospodărirea Apelor la controalele periodice efectuate pe raza municipiului Sibiu.

 • 37. Verifica contractele de salubritate incheiate de operatorii de salubritate de pe raza municipiului Sibiu cu persoane fizice, persoane juridice.

 • 38. Asigura întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistemul informatic a datelor fizice si financiare care decurg din documentele de activitate.

 • 39. Asigura arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 40. Saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 41. Compartimentul îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VI.C.2 Compartiment reparații străzi

 • 1. Participa la întocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobării consiliului local, în domeniul reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. Întocmește si supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, trotuare, scări etc.

 • 3. Annual, face propuneri de buget si le fundamentează pentru activitatea de întreținere si reparații străzi.

 • 4.  Organizează si controlează, împreuna cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere si reparații străzi.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistica, MLPAT sau alte organe administrative de la nivel național.

 • 6. Urmărește aplicarea legislației specifice în proiectare, regulamentul de urbanism si normativele din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea si decontarea lucrărilor de reparații.

 • 9. Asigura resursele financiare pentru lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu si ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifica documentațiile din punct de vedere tehnic, economic si încadrarea în termenul de proiectare si executare.

 • 11. Asigura prin proiectant proiectele si detaliile de execuție; asigura respectarea soluțiilor tehnice avizate sau aprobate.

 • 12. Conduce si actualizeaza saptamânal evidenta lucrărilor de reparații executate din bugetul local.

 • 13. Urmărește executarea lucrărilor si prestațiilor cantitativ si calitativ în conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale.

 • 14. Urmărește si asigura verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări si de plata si vizeaza facturile aferente.

 • 15. Se ocupa de elaborarea materialelor de informare către consiliul local si întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 16. Asigura arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația . în vigoare.

 • 17. Asigura întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în rețeaua informatica a datelor tehnice, fizice si financiare care decurg din domeniul investițiilor.

- 18. Asigură rezolvarea corespondentei cu respectarea termenelor legale și în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 19. Saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 20. Compartimentul exercita si alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VIL DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

 • 1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau prin dispoziții ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum și a teritoriului administrativ.

 • 2. Participă la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei municipiului Sibiu care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice ale orașului, precum și amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

 • 3. Asigură redactarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și autorizațiilor pentru desființarea construcțiilor pe baza documentațiilor tehnice prevăzute de lege și le prezintă spre semnare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora.

 • 4. Urmărește executarea construcțiilor în conformitate cu autorizațiile de construcție; în cazul în care se constată nerespectarea autorizației de construcție sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege.

 • 5. Organizează și conduce la zi evidența certificatelor de urbanism, autorizațiilor, de construcție și autorizațiilor de demolare.

 • 6. Organizează eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât să nu devină aplicabile dispozițiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite aprobată prin Legea nr. 486/2003; răspunde în condițiile OUG nr. 27/2003.

 • 7. Asigură și răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcțiilor, stabilește și răspunde de încasarea taxei de regularizare.

 • 8. Asigură întocmirea și menținerea evidenței terenurilor fără construcții intravilan și extravilan care fac parte din patrimoniul municipiului Sibiu, în colaborare cu Serviciul patrimoniu.

 • 9. Asigură și răspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetățenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalității în domeniul urbanismului și construcțiilor, în colaborare cu Serviciul cadastru și agricultură -Biroul de disciplină în construcții.

 • 10. Asigură întocmirea și răspunde de realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum și de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiției locale și realizarea lor conform prevederilor legale.

 • 11. Inițiază proiecte pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public -privat și avizează toate proiectele întocmite de terți pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu.

 • 12.  Asigură elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectură prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcția tehnică -Compartiment achiziții publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepționarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanță deosebită.

 • 13. Asigură execuția proiectelor de urbanism și arhitectură finanțate din bugetul local prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcția tehnică - Compartiment achiziții publice, și controlul urmăririi execuției pe șantier, recepționarea lucrărilor de execuție.

 • 14. Stabilește și propune primarului măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția, restaurarea, reabilitarea și conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement pe baza documentațiilor de urbanism și de amenajare a.teritoriului.

 • 15. Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.

 • 16. Asigură elaborarea și respectarea prevederilor planului urbanistic general al orașului și a regulamentului de urbanism și aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și conformarea autorizațiilor de construire sau de desființare cu prevederile documentațiilor de urbanism.

 • 17. Asigură monitorizarea, urmărirea stării monumentelor de arhitectură și a zonelor de rezervații și zonelor protejate și face propuneri pentru conservarea, repararea și punerea lor în valoare.

 • 18. Inventariază și propune spre aprobare zonele în care trebuie luate măsuri de reabilitare urbană.

 • 19.  Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Sibiu, precum și celelalte documentații de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a orașului și a teritoriului administrativ.

 • 20.  Asigură participarea cu reprezentanți la lucrările comisiei de sistematizare a circulației rutiere.

 • 21. Asigură asistența de specialitate pentru verificarea la fața locului a imobilelor coproprietare privată a municipiului care fac obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.

 • 22. Constată contravențiile la actele normative în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare în domeniul construcțiilor și urbanismului.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcțiilor, ca urmare a efectelor calamităților naturale.

 • 25. Conduce și răspunde de organizarea evidenței lucrărilor de construcții din municipiu în vederea punerii la dispoziție a rezultatelor acesteia, autorităților administrației publice centrale.

 • 26. întocmește fișa postului pentru funcționarii publici de conducere din subordine, o actualizează ori de câte ori situația de fapt și prevederile legale impun aceasta.

 • 27. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

VILA. Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

 • 1.  Propune proiectele de urbanism necesare și oportune teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

 • 2. întocmește temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.

 • 3.  Asigură elaborarea proiectelor de urbanism prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, derularea acestora fiind asigurată de Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției tehnice, sau, în mod direct, prin biroul de proiectare din cadrul Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi.

 • 4. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanță deosebită.

 • 5.  Organizează consultarea cetățenilor pentru avizarea și aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor în comisiile de avizare, prezentarea lor în consiliul local al municipiului Sibiu; emite avizele prevăzute de lege pentru lucrările menționate.

 • 6. Prezintă, la cererea consiliului local-al municipiului Sibiu și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea urbanistică și de amenajare a teritoriului.

 • 7. Informează consiliul local și primarul despre măsurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.

 • 8. Face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a unor zone din municipiul Sibiu.

 • 9. Organizează și întocmește banca de date de urbanism și amenajarea teritoriului în colaborare cu Serviciul informatică.

 • 10. întocmește propunerile pentru atribuirea de denumiri străzilor de pe raza municipiului Sibiu.

 • 11. Asigură, împreună cu Serviciul patrimoniu și cu Serviciul informatică baza de date privind dreptul de proprietate asupra imobilelor, corelată cu baza de date de urbanism. și amenajarea teritoriului.

 • 12. Eliberează certificate de urbanism pentru documentații de urbanism.

 • 13. Participă la ședințele consiliului local unde prezintă materiale legate de urbanism și amenajarea teritoriului ce se supun hotărârii acestuia.

 • 14. Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

 • 15. întocmește rapoarte și face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

 • 16. Asigură arhivarea actelor cu care lucrează.

 • 17. Asigură informarea cetățenilor și dă relații acestora cu privire la problemele de urbanism și amenajare a teritoriului.

 • 18. întocmește alte proiecte de execuție prin biroul de proiectare al Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi, necesare pentru programele de reabilitare urbană finanțate de Primăria municipiului Sibiu.

 • 19. Centralizează date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale.

 • 20. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 21. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcțiilor, ca urmare a efectelor calamităților naturale.

 • 22. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • VII.B. Serviciul autorizare, control, disciplina în construcții

'• 1. Elaborează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrări de construcții, reconstruire, modificare, extindere, reparații, protejare, restaurare,- reabilitare, conservare, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări spații verzi, parcuri, pasaje, excavări, exploatări de cariere, balastiere, construcții provizorii de șantier, tabere de corturi, tabere de căsuțe și alte lucrări indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizațiilor de construire, în cuprinsul intravilanului municipiului și în teritoriul administrativ.

 • 2. Aduce la cunoștința publicului autorizațiile eliberate.

 • 3. Eliberează certificate de.notare în cartea■ funciară și alte certificate de urbanism pentru care legea cere eliberarea acestor documente, inclusiv pentru schimbarea destinației construcțiilor.

 • 4.  Propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire aflate în competența de emitere a consiliului județean, conform legii.

 • 5. Propune măsurile legale necesare privind construcțiile executate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizațiilor de construire.

 • 6.  Asigură și răspunde de respectarea disciplinei în construcții în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea construcțiilor.

 • 7. Asigură regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea și menținerea evidențelor privind taxele de autorizare de construire și arhivarea acestora în corespondență cu dosarele de autorizare.

 • 8. Asigură arhivarea documentelor elaborate în cadrul serviciului.

 • 9. Primește și verifică documentațiile depuse de solicitanți (persoane fizice și juridice) repartizate de șef serviciu urbanism care privesc eliberarea certificatului de urbanism;

 • 10. Analizează documentația și completează certificatul de urbanism, menționând destinația precisă a solicitării, apoi îl prezintă pentru semnare persoanelor îndreptățite; o atenție sporită se va acorda completării corecte a tuturor datelor prevăzute în formularul tipizat, solicitării avizelor și documentației tehnice prevăzute de lege.

 • 11. Primește și verifică din punct de vedere urbanistic, tehnic și juridic documentațiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, repartizate de șef serviciu urbanism; documentațiile trebuie să corespundă tuturor normelor și reglementărilor în vigoare ce guvernează activitatea de proiectare.

 • 12. In cazul depunerii unei documentații tehnice incomplete sau care nu corespunde normelor și reglementărilor în vigoare, aceasta se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivația necesară și solicitarea de documente în completare;

 • 13. Pregătește și propune comisiei documentațiile tehnice în vederea emiterii acordului unic;

 • 14. Completează autorizația de construire și o prezintă spre semnare persoanelor competente;

 • 15. Primește, verifică și completează autorizațiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parțială sau totală) a construcțiilor și instalațiilor, după procedura stabilită la alineatul precedent.

 • 16. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora s-a instituit potrivit legii regim de protecție, se va respecta procedura instituită de art.7 din Legea 50/1991 republicată, completată și modificată prin Legea nr. 453/2001 și art. 13 din Ordinul 1430/2005;

 • 17. Urmărește și răspunde de existența proiectului tehnic pe șantier, executarea lucrărilor de construire conform autorizației emise și proiectului tehnic și la termenele prevăzute de aceasta; în cazul existenței neconformităților cu prevederile legale, propun deîndată măsurile de remediere și de sancționare prevăzute în lege; până la finalizarea proiectului tehnic se va dispune sistarea lucrărilor de execuție, dacă acestea au fost începute în absența documentației respective.

 • 18. La finalizarea lucrărilor întocmește procesele-verbale de recepție a lucrărilor și, la solicitarea proprietarului construcției, certificatul pentru notarea construcțiilor în cartea funciară;

 • 19. La finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de execuție stabilit prin autorizație, va soma în scris proprietarul construcției pentru regularizarea taxei de autorizație, va urmări încasarea eventualelor diferențe și va ține evidența acestora;

 • 20. Conduce Registrul de evidență al autorizațiilor de construire, care va cuprinde, pe lângă datele de identificare a autorizației, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizații pentru aceeași lucrare, procesul verbal de recepție al lucrării, valoarea calculată a taxei de autorizare, somațiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculată a regularizării taxei respective, dovada achitării integrale a taxei de autorizare (în format electronic).

 • 21. Toate documentele primite,. întocmite și emise în procesul de certificare și autorizare a construcției în cauză se arhivează la aceeași adresă a construcției din arhiva direcției, inclusiv documentele legate de taxa d e a utorizare s au c opii a le acestora.

 • 22. Activitatea de soluționare a sesizărilor privind cazurile de încălcare a disciplinei în construcții va fi efectuată obligatoriu în teren, direct de inspectorii de sector din cadrul serviciului de autorizări și disciplină în construcții, de regulă, cu inspectorii din cadrul biroului de disciplină în construcții din cadrul serviciului public de cadastru și disciplină în construcții;

 • 23. întocmește planurile trimestriale de control a păstrării disciplinei în construcții, astfel încât fiecare stradă va fi verificată cel puțin o dată pe trimestru, planuri ce vor fi aprobate de Arhitectul șef.

 • 24. Urmărește respectarea disciplinei în construcții conform planurilor trimestriale.

 • 25. întocmește, când este cazul, procese verbale de contravenție conform Legii 50/1991, republicată și completată.

 • 26. In cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenție, la termenele impuse, întocmește referatul pentu serviciul juridic în vederea acționării în instanță.

 • 27. Urmărește, cu sprijinul Serviciului juridic modul de soluționare a proceselor verbale de contravenție, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare.

 • 28. Centralizează date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale.

 • 29. Asigură informarea cetățenilor și dă relații acestora cu privire la problemele de autorizare și disciplină în construcții.

 • 30. Eliberează certificate de nomenclatură stradală.

 • 31. Rezolvă cererile de trecere în proprietate privată a terenurilor aferente locuințelor, în conformitate cu legile în vigoare.

■ 32. Emite avize în vederea autorizării funcționării agenților comerciali.

 • 33. întocmește rapoarte și face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în domeniul de activitate al serviciului.

 • 34. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 35. Soluționează corespondența în termenele prevăzute de lege.

 • 36. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 37. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 38. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • VII.C. Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

 • 1. Urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în “Cartea restaurării orașului istoric”.

 • 2. Răspunde de asigurarea măsurilor pentru păstrarea imaginii orașului istoric și protecția monumentelor arhitectonice.

 • 3. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru locuire în zona protejată, - îmbunătățirea pe termen lung a condițiilor de viață a locatarilor.

 • 4. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a comerțului cu amănuntul, prin:

 • -  lărgirea ariei străzilor comerciale

 • -  stabilirea criteriilor de “calitate și specializare” în vederea închirierii spațiilor comerciale.

 • 5. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a activităților de prestări servicii și meseriași, prin:

 • -  încurajarea meșteșugurilor tradiționale nepoluante vizual, fonic și chimic

 • -  amplasarea funcțiunilor pe verticală de-a lungul principalelor străzi comerciale (de jos în sus comerțul, prestările de servicii și locuințe)

 • 6. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a activităților turistice și culturale, prin:

 • -  îmbunătățirea și extinderea rețelei de prestări servicii existentă

 • -  sprijinirea artizanatului tradițional și meseriilor din domeniul artei

 • -  amenajarea de noi terase, spații de recreere și odihnă

 • 7. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru reabilitarea infrastructurii:

 • -  atragerea de noi surse de finanțare a investițiilor

 • -  identificarea și eliminarea spărturilor din conducte

 • -  refacerea fântânilor și drenurilor

 • 8. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru reducerea traficului rutier în centrul istoric, prin:

 • -  eliberarea centrului istoric de circulația de transit

 • -  amenajarea de noi parcări la intrarea în centrul istoric

 • -  amenajarea rețelei de drumuri pentru pietoni și bicicliști

 • 9. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de amenajare a spațiilor publice și zone verzi, amenajarea piețelor și plantarea de arbori în concordanță cu tradițiile istorice ale orașului.

 • 10. Face propuneri pentru cooperarea cu organismele de specialitate si cu instituțiile publice cu responsabilități in domeniul protejării monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora; -

 • 11. Asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului Sibiu precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, alocand resurse financiare in acest scop;

 • 12. Cooperează cu ceilalți proprietari sau administratori de monumente istorice;

 • 13. Participa la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare in acest scop in bugetele pe care le administrează;

 • 14.  Face propuneri pentru cuprinderea in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice; elaborează, actualizeaza si aproba documentațiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conțin monumente istorice;

 • 15. Ia masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;

 • 16. Răspunde de realizearea studiile de fundamentare, delimitare si instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice,

 • 17. Colaborează cu direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, furnizând acesteia toate informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;

 • 18. în vederea intocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităților, asigura elaborarea documentației pentru delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice;

 • 19. Elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecție a monumentelor istorice si le aproba numai pe baza si in condițiile avizului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, după caz;

 • 20. Propune, în termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aferente;

 • 21. Asigura elaborarea si aproba programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul Sibiu, cu respectarea avizului instituției abilitate potrivit legii;

 • 22. La solicitarea direcției pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, impreuna cu organele de politie, propune consiliului local interzicerea circulației vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protecție a monumentelor istorice;

 • 23. Colaborează cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administrației publice locale, in cazul in care monumentele istorice si zonele de protecție a acestora se afla pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale.

 • 24.  Verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizației cu prevederile acestora, precum si Îndeplinirea dispozițiilor cuprinse in Obligația privind folosința monumentului istoric, conform prevederilor legale; asigura menționarea in autorizație a tuturor condițiilor conținute in avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor de protecție, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizației de funcționare;

 • 25. Ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentațiilor tehnice care se refera la intervenții asupra monumentelor istorice;

 • 26. Dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desființare in situația descoperirii de vestigii arheologice, hotărăște si, după caz, organizează paza acestora si anunța in cel mai scurt timp direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană;

 • 27. Asigura prin aparatul de specialitate si in colaborare cu direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană aplicarea insemnelor distinctive s i a s iglelor d e m onumente i storice s i c ontroleaza i ntretinerea lor de către proprietar;

 • 28. Urmărește și face propuneri primarului pentru asigurarea pazei si protecției monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al municipiului Sibiu, precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnalând de urgenta direcției pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județene orice caz de nerespectare a legii;

 • 29. Asigura efectuarea, impreuna cu Serviciul protecție civilă și PSI, de acțiuni de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice.

 • 30. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 31. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • VIII. DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 • 1.  Supraveghează întocmirea proiectelor de programe cu privire la dezvoltarea economico-socială a municipiului Sibiu; creează baza de date necesară în evidențierea potențialului economico - social și elaborează programele de dezvoltare a municipiului Sibiu.

 • 2. Conduce întocmirea prognozelor economice pe care le prezintă consiliului local.

 • 3.  In domeniul turismului, în conformitate cu legislația în vigoare, inventariază principalele resurse turistice, contribuie la creșterea calității produselor turistice și urmărește activitatea turistică în așa fel încât, agenții economici cu activitate în domeniul turismului, să aibă acces la resursele turistice cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.

 • 4.  Asigură și urmărește îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu, în domeniul acquisului comunitar la nivel local.

 • 5. Urmărește aplicarea, în activitatea proprie, a prevederilor din Acordul de asociere și din Strategia națională de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană, respectiv din strategia de accelerare a modernizării administrației publice locale și din planul de acțiune 2003-2006.

 • 6.  Conservă și dezvoltă în condițiile legii, relațiile de colaborare interregională, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine,

- cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; de asemenea, supune spre aprobare consiliului local, proiectele de înfrățire a municipiului Sibiu cu unități administrativ-teritoriale similare din alte țări.

 • 7. Conservă și dezvoltă în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea unor interese comune.

 • 8. Inițiază împreună cu conducerea Primăriei Sibiu încheierea de protocoale, convenții, acte de înfrățire, programe comune pentru concretizarea colaborărilor externe.

 • 9. Asigură redactarea corespondenței internaționale și păstrează câte un exemplar al acesteia; asigură buna desfășurare a convorbirilor cu delegațiile străine, traducerile și retroversiunile necesare.

 • 10. Asigură legătura cu minoritățile naționale și cultele religioase.

 • 11. Organizează seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar și european;

 • 12. Colaborează cu serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu privind monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementează la nivel local.

 • 13. Asigură asistență de specialitate în domeniul relațiilor internaționale și monitorizează, informând periodic derularea acestora.

 • 14. Asigură și întocmește programele vizitelor sau a întâlnirilor oficiale cu delegații din țară și din străinătate.

 • 15. Menține legătura cu reprezentanțele străine, ambasadele și consulatele acreditate la București și în țară.

 • 16. Asigură comunicarea de specialitate la și de la Instituția Prefectului, consilii județene, consilii locale, organizații, agenții economici și alte instituții.

 • 17. Sprijină relațiile cu mass-media, prin comunicate, anunțuri și conferințe.

 • 18. Culege date și informații din domeniul de activitate al consiliului local și al Primăriei pe care Ie aduce la cunoștința publică.

 • 19. îndrumă și conduce activitatea de selectare a materialelor ce urmează a fi publicate, în raport de importanța și utilitatea lor legată de necesitatea informării populației.

 • 20. Urmărește și informează în scris primarul, lunar, asupra modului în care " se reflectă în mass-media imaginea instituției asupra felului de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de consiliul local și a dispozițiilor emise de primar.

 • 21.  Organizează primirea cetățenilor străini în audiențe (la primar, viceprimari, secretar și directori), conform dispoziției primarului și transmite solicitările formulate spre soluționare la direcțiile și serviciile de resort, urmărind emiterea răspunsurilor către petenți în termen de 30 de zile de la formulare.

 • 22. Conduce întocmirea diverselor rapoarte și informări privind problemele ridicate de cetățenii străini prin cereri, scrisori adresate consiliului local și primăriei, pe care le prezintă celor autorizați să decidă.

 • 23. Verifică înscrierea și programarea cererilor de audiență adresate conducerii Primăriei și consilierilor municipali de către cetățenii străini.

 • 24. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de relații internaționale.

’                                                                    •>                                               5

 • 25. Asigură organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și diverselor întâlniri aprobate de consiliului local și Primăria Sibiu și urmărește buna lor desfășurare.

• 26. Asigură organizarea de diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de consiliul local și primar în domeniul social și economic.

 • 27. Organizează și coordonează acțiunile de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 28. Conduce evidența nominală a personalităților cărora li s-a conferit titlul de “Cetățean de onoare”.

 • 29. Conduce evidența orașelor înfrățite cu municipiul Sibiu.

 • 30. Asigură logistica desfășurării unor evenimente culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relații științifice cu instituții de profil din țară și din străinătate, în primul rând cu cele provenind din orașele înfrățite și cu cele aflate în relații de parteneriat.

 • 31. Stabilește contacte și ține legătura cu organizații neguvernamentale pentru dezvoltarea societății civile, ține evidența ONG-urilor din municipiu și monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administrația publică locală și ONG-uri, pentru ca împreună să soluționeze proiecte și programe concrete de dezvoltare comunitară locală.

 • 32. Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare a municipiului Sibiu în colaborare cu celelalte compartimente funcționale.

 • 33.  Urmărește și conduce activitatea de pregătire și elaborare a documentației de asociere cu agenți economici din țară și străinătate, în scopul realizării unor lucrări de interes comun, prin asociere, colaborare, etc., în care scop, participă la elaborarea și definitivarea proiectelor contractelor de asociere/colaborare, întocmește expunerile de motive și proiectele de hotărâri pe care le supune spre aprobare consiliului local.

 • 34. Sprijină acțiunea de stabilire, creare și dezvoltare în municipiu a parcurilor industriale.

 • 35. Colaborează cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor destinate administrației publice locale și întocmește proiecte în colaborare cu celelalte compartimente.

 • 36. Prezintă primarului zilnic sau, când se solicita, situația cererilor, reclamatilor si a dosarelor care au fost Înregistrate la Centrul de informații pentru cetateni si nu au fost rezolvate in termenul legal prevăzut de lege, de 30 de zile.

 • 37. Organizează si conduce intreaga activitate privind audientele la primar, viccprimari si secretar.

 • 38. Conduce evidenta fiselor de audienta si asigura expedierea acestora organelor, direcțiilor si serviciilor carora le-au fost repartizate, cauzele care au făcut obiectul audientelor.

 • 39. Conduce evidenta răspunsurilor primite la fisele de audienta.

 • 40. Organizează, la cerere, intalniri ale cetățenilor si ale organizațiilor neguvemamentale cu autoritatile administrației publice locale si ale instituțiilor subordonate.

 • 41. Conduce și urmărește întocmirea anuală in cursul lunii ianuarie, de către Centrul de informații pentru cetateni impreuna cu Serviciul de presă și comunicare, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va fi supus spre aprobare primarului si apoi dat publicității.

 • 42. întocmește fișa postului pentru funcționarii publici de conducere din subordine, o actualizează ori de câte ori schimbările legislative și situația de fapt o impun.

 • 43. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 44. Direcția îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, ori încredințate de șefii ierarhici.

 • VIII.A. Serviciul de presă și comunicare

 • 1. Sprijină relațiile cu mass-media, prin comunicate, anunțuri și conferințe.

 • 2. Informează zilnic primarul și viceprimarii cu problemele ridicate de mass - media, a căror rezolvare este de competența consiliului local sau a Primăriei, spre a dispune măsuri în consecință.

 • 3. Organizează conferințele de presă ale primarului, viceprimarilor și sprijină -• • organizarea ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului local.

 • 4. Elaborează strategii de presă pentru promovarea unor acțiuni de interes cetățenesc.

 • 5.  Organizează întâlniri radiotelevizate ale reprezentanților Primăriei, consiliului local, cu sprijinul posturilor locale de emisie.

 • 6. Culege date și informații din domeniul de activitate al consiliului local și al Primăriei pe care le aduce la cunoștința publică.

 • 7. Prin persoane special desemnate, asigură oficiul de purtător de cuvânt al consiliului local și al primarului în relațiile cu presa, radio, TV și instituțiile din teritoriu.

 • 8. Negociază și prezintă primarului propuneri pentru încheierea contractelor de colaborare cu mass-media și asigură cooperarea cu mijloace de informare mass-media, pentru explicarea hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului, cât și pentru a asigura transparența, privind activitatea autorității deliberative și executive la nivel municipal.

 • 9. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de relații cu mass-media pentru redactarea publicațiilor.

 • 10.  Sprijină organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și a diverselor întâlniri aprobate de consiliul local și primărie și urmărește buna lor desfășurare.

 • 11. Sprijină organizarea de diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate în domeniul social și economic și asigurarea unui sprijin logistic financiar și material pentru realizarea acestor proiecte.

 • 12. Sprijină organizarea și coordonarea acțiunilor proprii de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 13. Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi publicate în ziarul consiliului local.

 • 14. Selectează materialele ce urmează a fi publicate, în raport de importanța și utilitatea lor legată de necesitatea informării populației.

 • 15. Redactează ori, după caz, corectează materialele prezentate de către compartimentele funcționale, dându-le forma care să permită publicarea lor.

 • 16. Se îngrijește de tipărirea publicației proprii și distribuirea acesteia,

 • 17. Monitorizează presa locală.

 • 18. întocmește proiectul contractului de editare a publicației și urmărește respectarea acestuia.

 • 19. Transmite comunicate de presă și radio-TV prin rețeaua locală în problemele ce interesează populația sau ca drept de replică la diverse comunicate sau acuzații nefondate.

 • 20. Se îngrijește de abonamentele Primăriei la diverse publicații și de distribuirea presei în cadrul instituției, persoanelor desemnate.

21., Urmărește și informează în scris primarul, lunar,, asupra modului în care se reflectă în mass-media imaginea instituției asupra felului de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de consiliul local și a dispozițiilor emise de primar.

 • 22. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Serviciul relații cu presa exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului. local sau dispoziții ale primarului ori primite de la.șefii ierarhici.

 • VIII.B. Serviciul dezvoltare economică și relații externe

 • 1. Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare a municipiului Sibiu în colaborare cu celelalte compartimente funcționale.

 • 2. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea și dezvoltarea programelor de interes local, inclusiv prin procesul de privatizare în domeniul economic.

 • 3. întocmește, colaborând după specific cu celelalte compartimente, unități aflate sub autoritatea consiliului local și alte instituții (F.P.S., Camera de comerț, Direcția de statistică, Patronale, etc.) studii, și programe de dezvoltare sectorială economico-socială.

 • 4. Sprijină acțiunea de stabilire, creare și dezvoltare în municipiu a parcurilor industriale.

 • 5. Colaborează cu celelalte compartimente în stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrativ-teritoriale aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria Sibiu.

 • 6.  Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere.

 • 7. Colaborează cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor destinate administrației publice locale și întocmește proiecte în colaborare cu celelalte compartimente.

 • 8. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 9. Asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 10.  Primește, înregistrează și transmite consiliului local, primarului, viceprimarilor, secretarului și direcțiilor primăriei, cererile, sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni străini și urmărește soluționarea acestora în termen de 30 de zile de la înregistrare.

 • 11.  Organizează primirea cetățenilor străini în audiențe (la primar, viceprimari, secretar și directori), conform dispoziției primarului și transmite solicitările formulate spre soluționare la direcțiile și serviciile de resort, urmărind emiterea răspunsurilor către petenți în termen de 30 de zile de la formulare.

 • 12. întocmește diverse rapoarte și informări privind problemele ridicate de cetățenii străini prin cereri, scrisori adresate consiliului local și Primăriei, pe care le prezintă celor autorizați să decidă.

 • 13. Sprijină relațiile cu mass-media.

 • 14. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de relații internaționale.

 • 15. Asigură organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și diverselor' întâlniri aprobate de consiliul local și Primărie și urmărește buna lor desfășurare.

 • 16. Organizează diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de consiliul local și primar în domeniul social și economic.

 • 17. Organizează și coordonează acțiunile de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 18. Asigură difuzarea la cei nominalizați a invitațiilor primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizații politice sau culturale, pentru a lua parte la diverse manifestări interne și internaționale.

 • 19. Ține evidența și păstrează documentațiile organizațiilor internaționale care colaborează cu Primăria Sibiu și consiliul local și participă la acțiunile de obținere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse.

 • 20. Constituie banca de date cu informații utile pentru consiliul local, pentru primar și diverse direcții din primărie.

 • 21.  Asigură transmiterea corespondenței și răspunsurilor la diverși destinatari din țară și străinătate.

 • 22.  Asigură desfășurarea contactelor dintre conducerea instituției și reprezentanții unor organe și organisme neguvernamentale, departamentale, firme, asociații, instituții, reprezentanțe diplomatice, cetățeni străini.

 • 23. Invită delegații și persoane pe cheltuiala părții române, cu aprobările necesare, și asigură condițiile pentru buna desfășurare a unor schimburi de experiență sau documentare, în cadrul unor acorduri.

 • 24. Organizează ocazional mese festive și cocteiluri, în limita fondurilor de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 25. Ține evidența străinilor care stabilesc contacte cu consiliul local și Primărie.

 • 26. Asigură primirea și însoțirea delegațiilor străine și facilitează, la cerere, împreună cu Serviciul buget contabilitate și Serviciul administrativ, transportul, cazarea și alte servicii necesare.

 • 27. Traduce corespondența primită și asigură activitatea de translator pentru contactele oficiale, precum și traducere de documente sau publicații.

 • 28. Sprijină acțiunile de înfrățire și stabilire de relații directe între municipii și orașe din țară și străinătate.

 • 29. Asigură stabilirea relațiilor cu alte orașe din țară și străinătate.

 • 30. Pregătește documentațiile proiectelor de colaborare cu alte unități administrativ - teritoriale, din țară sau din străinătate.

 • 31. Asigură logistica desfășurării unor evenimente culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relații științifice cu instituții de profil din țară și din străinătate, în primul rând cu cele provenind din orașele înfrățite și cu cele aflate în relații de parteneriat.

 • 32. Colaborează cu alte compartimente în vederea organizării și bunei desfășurări a manifestărilor științifice, culturale, artistice și omagiale organizate de către consiliul local și Primărie.

 • 33. Elaborează documentații necesare'pentru vizite în străinătate.

 • 34. Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi publicate în organul de presă propriu-al consiliului local.

 • 36. Asigură evidența corespondenței cu orașele înfrățite precum și cu alte organisme și organizații internaționale.

 • 37. Asigură selectarea propunerilor și întocmește documentațiile necesare pentru conferirea de către consiliul local a titlului de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Sibiu, unor persoane fizice române sau străine ; asigură secretariatul comisiei pentru acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Sibiu.

 • 38. Stabilește contacte și ține legătura cu organizații neguvemamentale pentru dezvoltarea societății civile, ține evidența ONG-urilor din municipiu și monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administrația publică locală și ONG-uri, pentru ca împreună să soluționeze proiecte și programe concrete de dezvoltare comunitară locală.

 • 39.  Sprijină constituirea grupurilor de lucru, formată din ONG și administrația publică locală, la nivel municipal, pentru elaborarea unor programe de dezvoltare în domeniul învățământului, sănătății, culturii, mediului și vieții economice, finanțată din surse interne sau străine.

 • 40. Asigură funcția de coordonare și monitorizare a proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe, urmărind realizarea tuturor obligațiilor ce revin Primăriei.

 • 41. Sprijină constituirea unei baze de date-cu activitățile desfășurate de fiecare ONG, privind proiectele derulate sau în curs de derulare și asigurarea unei legături viabile dintre strategia consiliului local al municipiului Sibiu și aceste proiecte și programe.

 • 42. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și’ le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 43. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 44. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefi ierarhici.

VIII.C. Serviciul Centrul de informații pentru cetățeni

 • 1. Constituie baza de date prin preluarea de la direcțiile si serviciile din cadrul Primăriei, a tuturor informațiilor oferite de acestea, spre stiinta cetățenilor si prezentarea lor Serviciului informatica pentru operare .

 • 2. Se ocupa de îmbogățirea bazei de date, prin preluarea de la celelalte instituții publice si agenti economici a informațiilor si de prezentarea acestora Serviciului informatica, pentru operare.

 • 3. Oferă informații cetățenilor cu privire la intreaga problematica aflata in baza de date a Centrului de Informații pentru Cetateni.

 • 4. Verifica, inregistreaza si preda direcțiilor si serviciilor de specialitate cererile si documentele depuse de cetateni.

 • 5. Eliberează cetățenilor, sub semnătură, toate documentațiile, actele, autorizațiile,-ce au fost rezolvate de serviciile de specialitate.

 • 6. Oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul in care se afla soluționarea unui act, a unui dosar depus la primărie.

 • 7. Oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea altor instituții de pe raza municipiului Sibiu, in măsură in care aceste informații figurează in baza de date a Centrului.

 • 8. Asigura si oferă cetățenilor formularele tipizate, prevăzute de lege. ■

 • 9.  Prezintă primarului zilnic, sau când se solicita, situația cererilor, reclamatilor si a dosarelor care au fost inregistrate la Centrul de Informații pentru Cetateni si nu au fost rezolvate in termenul legal prevăzut de lege, de 30 de zile.

 • 10. Organizează si conduce intreaga activitate privind audientele desfășurate la primar, viceprimari si secretar.

 • 11. întocmește si conduce evidenta fiselor de audienta si asigura expedierea acestora, direcțiilor si serviciilor carora le-au fost repartizate cauzele care au făcut obiectul audientelor.

 • 12. Conduce evidenta răspunsurilor primite la fisele de audienta.

 • 13. Solicita din partea direcțiilor si serviciilor primăriei orice informație cu privire la rezolvarea cererilor cetățenilor, care se prezintă pentru inscrierea in audienta si comunica acestora răspunsul primit.

 • 14. Atribuie fiecărui petent număr de Înregistrare a cererii, sesizării sau documentației prezentate pentru banca de date a Centrului de Informații pentru Cetateni.

 • 15. Transmite cetățenilor interesați informații publice si utile din băncile de date si instituții de interes public din municipiul Sibiu pe baza documentației transmise de acestea la direcția de resort.

 • 16. întocmește diverse rapoarte si informări privind problemele ridicate de cetateni prin cereri, scrisori, consiliului local si Primăriei, pe care le prezintă celor autorizați sa decidă, la cererea acestora.

 • 17. Centrul de informații pentru Cetateni asigura si pune la dispoziția celor interesați:

 • a. documentații pentru obținerea avizelor, aprobărilor, documentelor in sfera de competenta a Primăriei Municipiului Sibiu;

 • b. informații rapide privind activitatile consiliului local;

 • c. alte informații despre viata publica a comunității (agenda manifestărilor culturale, sociale si sportive);

 • d. adrese ale instituțiilor de interes public;

 • e. elaborează si reactualizează fise (fluturași) cu informații utile;

 • f. elaborează banca de date cu informații de interes public;

 • g. asigura accesul liber, democratic si transparenta acțiunilor organizate de consiliul local si de Primărie, si accesul cetățenilor la informații publice.

 • 18. Asigura primirea, evidențierea si rezolvarea petițiilor (conform O.G.nr. 27/2002) care sunt adresate Primăriei Municipiului Sibiu in termenul legal.

 • 19. Urmărește soluționarea si redactarea in termenul legal a răspunsului; răspunsul va fi intocmit in termen de maxim 30 zile de la data înregistrării petiției, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila si va fi redactat in cel puțin 3 exemplare.

 • 20. Expedierea răspunsului către petiționar se va face numai prin intermediul CIC care se va ingriji de clasare si arhivare; CIC - va transmite, in termen de 5 zile de la Înregistrare, petițiile greșit indreptate, autoritatiilor si instituțiilor publice in ale căror atribuții intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie; petițiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau in considerare si vor fi clasate prin grija CIC.

 • 21. Semestrial va intocmi un raport-cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor.

 • 22. Are obligația de a răspunde in scris la solicitarea informațiilor de interes public (conform Legii nr. 544/2001), in termen de 10 zile sau, după caz, in cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, in funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare si de urgenta solicitării. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia in scris despre acest fapt, in termen de 10 zile.

 • 23. Motivează si comunica in termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicării informațiilor solicitate.

 • 24. Asigura accesul la informații si in format electronic, daca sunt intrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obțină informații de interes public.

 • 25. Are obligația sa precizeze, pentru informațiile solicitate verbal, condițiile si formele in care are loc accesul la informațiile de interes public si poate furniza pe loc informațiile solicitate.

 • 26. Asigura respectarea programului minim aprobat pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul autoritatii sau instituției publice si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul funcționarii instituției, incluzând si o zi pe saptamana, după programul de funcționare. Comunica imediat sau in cel mult 24 de ore informațiile de interes public solicitate verbal.

 • 27. Transmite prin e-mail sau Înregistrate pe discheta informațiile de interes public care sunt solicitate in scris sau in format electronic.

 • 28. Tine evidenta răspunsurilor si a chitanțelor remise de solicitând privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.

 • 29. Asigura disponibilitatea in format scris (la fișier, sub forma de broșuri sau electronic-dischete, CD, pagina de internet) a informațiilor comunicate din oficiu.

 • 30. Organizează in cadrul punctului de informare-documentare al instituției accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu.

 • 31. împreuna cu Serviciul de presă și comunicare intocmeste anual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va fi supus spre aprobare Primarului si apoi, dat publicității.

 • 32. Centrul de Informații pentru Cetățeni - este la dispoziția cetățenilor, indrumandu-i in rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, incercand soluționarea acestora pe loc, iar in cazul in care problemele necesita analize si verificări din partea altor servicii se dau solicitantilor indrumarile necesare.

 • 33. Răspunde de buna funcționare a acțiunii “ telefonul cetățeanului “ prin preluarea mesajelor si transmiterea acestora la serviciile de specialitate .

 • 34. Asigura arhivarea documentelor care aparțin serviciului.

 • 35. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru..

 • 35. Centrul de Informații pentru Cetateni exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, ori primite de la șefii ierarhici.

 • IX. Compartiment Audit Intern

 • 1. întocmește și supune spre aprobare primarului planul anual de audit intern care va cuprinde atât activitățile desfășurate de primărie și instituțiile subordonate cât și activitățile persoanelor fizice și juridice care utilizează fonduri publice în baza unei finanțări din bugetul consiliului local Sibiu având în vedere ca:

 • a) să fie cuprinse toate activitățile desfășurate de Primărie;

 • b) orice activitate sau operațiune trebuie să fie cuprinsă în planul de audit intern cel puțin o dată la 3 ani;

 • c) activitățile sau operațiunile prevăzute în planul de audit intern va face obiectul auditării pe tot parcursul desfășurării ei;

 • d) activitățile prevăzute în planul de audit intern să fie stabilite prin analiza și evaluarea gradului și a iminenței riscului asociat;

 • e) la elaborarea planului de audit intern se va ține seama și de o serie de evenimente semnal ca: deficiențele constatate în rapoartele de audit anterioare; deficiențele constatate și consemnate în procesele-verbale încheiate în urma inspecțiilor de audit intern; deficiențele consemnate în rapoartele Curții de Conturi; informații și indicii deținute sau obținute cu privire la disfuncționalități sau abateri; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat; aprecierile unor specialiști sau experți cu privire la structura și dinamica unor riscuri.

 • 2. Certifică trimestrial și anual bilanțul contabil și contul de execuție bugetară a consiliului local Sibiu, verificând:

 • a) ca toate operațiunile ce privesc primăria să fie înregistrate în contabilitate, pe bază de documente justificative;

 • b) ca toate elementele patrimoniale din evidențele contabile să corespundă cu cele identificabile fizic și toate elementele de activ, pasiv, de venituri și cheltuieli reflectă valori reale, care există și privesc Primăria municipiului Sibiu;

 • c) operațiunile sunt contabilizate în perioada corespunzătoare, urmărindu-se respectarea independenței exercițiului financiar;

 • d) sumele să fie bine determinate aritmetic, exacte, urmărindu-se respectarea tuturor regulilor și principiilor contabile, precum și metodele de evaluare;

 • e) operațiunile să fie înregistrate în conturile corespunzătoare, conform planului de conturi pentru instituțiile publice;

 • f) să fie corect totalizate și centralizate.

 • 3. Solicită documentele necesare certificării bilanțului contabil și contul de execuție bugetară (bilanțul contabil, contul de execuție bugetară, actele de gestiune și financiare, evidențele contabile și orice document justificativ).

 • 4. Organizează și conduce evidența certificării bilanțurilor, înființează și operează acestea în registrul special.

 • 5. Examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identifică erorile, risipa, gestiunea frauduloasă și defectuoasă,

 • 6. Propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovati.

>

 • 7. Supraveghează regularitatea sistemului de fundamentare a deciziei, planificarea, organizarea, coordonarea și controlul îndeplinirii deciziilor.

 • 8. Evaluează economicitatea eficienței, eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție existente în cadrul primăriei la nivelul unui program sau proiect finanțat din fonduri publice utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

 • 9. Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și de control precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte ori unor operațiuni și propune măsuri pentru diminuarea riscurilor.

 • 10. Solicită de la primar ordin de serviciu pentru activitățile pe care le auditează.

 • 11. Propune primarului, când este cazul, contractarea externă de serviciu de expertiză sau consultanță.

 • 12. întocmește raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditată care va trebui să cuprindă modul de desfășurare al auditului, constatările făcute, concluzii și recomandări. Trebuie să fie prezentate și punctele de vedere ale persoanelor implicate în activitatea auditată în special a acelora cu care se semnalează deficiențe și care pot fi afectate de măsurile recomandate în raportul de audit.

 • 13. Raportul de audit intern va fi însoțit de întreaga documentație care să susțină recomandările, constatările și concluziile.

 • 14. Ține evidențele, rapoartele de audit în termen legal și le arhivează conform normelor legale.

 • 15. împreună cu serviciul juridic, când se impune, va formula contestații împotriva proceselor verbale ale inspecției de audit intern.

 • 16. Colaborează pentru realizarea sarcinilor cu compartimentele de audit din cadrul Administrației Financiare Sibiu, DGFP Sibiu și Consiliului Județean Sibiu.

 • 17. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea și buna desfășurare a activității compartimentului.

 • 18. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 19. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale și în termenele stabilite.

 • 20. Organizează și asigură funcționarea controlului financiar intern de gestiune asupra gestiunilor proprii, a gestiunilor instituțiilor și serviciilor publice din subordinea consiliului local.

 • 21. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 22. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu ori dispoziții ale primarului.

 • X. Compartiment Unitate de Implementare a Programului de Finanțare

 • 1. Compartimentul Unitate de Implementare a Programului de Finanțare se află în subordinea directă a primarului;

 • 2. Calculează ratele, dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor de la BERD și BRD - GSG și înaintează documentele justificative Serviciului Buget-Contabilitate pentru plată;

 • 3. îndeplinește atribuțiile de management ale proiectelor, cum ar fi de exemplu: costurile proiectelor, analiza și controlul programului, achizițiile pentru proiecte, contabilitatea costurilor proiectelor și administrarea proiectelor și orice alte activități necesare derulării în bune condiții a proiectelor;

 • 4. Urmărește aplicarea procedurilor de achiziție publică conform normelor și regulilor BERD, participă la întocmirea documentațiilor de licitație și la desfășurarea procedurilor;

 • 5. întocmește și verifică documentația necesară pentru tragerile din cele două împrumuturi contractate de la BERD, precum și a împrumutului contractat de la BRD - GSG;

 • 6. Urmărește derularea contractelor de cont escrow aferente împrumuturilor contractate de la BERD, a contractului de cont escrow pentru SC Apa-Canal SA, respectiv depunerea la termen a sumelor necesare în contul bancar stabilit prin contract;

 • 7. Ține evidența contractelor de garantare a împrumuturilor externe, ține evidența registrului datoriei publice;

 • 8.  Asigură și răspunde de întocmirea raportărilor periodice (lunare, trimestriale) către MFP și către BERD pentru împrumuturile interne și externe contractate direct și garantate;

 • 9. întocmește și trimite la BERD toate situațiile solicitate conform contractelor;

 • 10.  Exercită și răspunde de îndeplinirea obligațiilor zilnice ale compartimentului;

 • 11. Arhivează documentele pe care le gestionează;

 • 12. Compartimentul Unitate de Implementare a Programului de Finanțare exercită și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, precum și alte ordine dispuse pe linie ierarhică.

 • XI. Serviciul Protecție Civilă, PS1

 • 1. Asigură prevenirea populației asupra atacurilor inamicului din aer sau a dezastrelor;

 • 2. Asigură protecția populației împotriva efectelor armelor de nimicire în masă și convenționale sau a dezastrelor;

 • 3. Asigură protecția bunurilor materiale și a valorilor culturale;

 • 4. Participă la acțiunile de limitare și înlăturare a atacurilor inamicului sau a dezastrelor;

 • 5. Participă la asanarea teritoriului de muniție neexplodată;

 • 6. Pregătește populația în vederea asigurării protecției;

 • 7. Participă cu forțe și mijloace specifice la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

 • 8. Organizează, controlează și coordonează apărarea împotriva dezastrelor conform planurilor de apărare, precum și dotarea cu mijloace de apărare și intervenție;

7       7

 • 9. înștiințează operativ populația instituțiile și agenții economici pe baza sistemului informațional propriu și centralizat, despre iminența producerii dezastrelor;

 • 10. Asigură condițiile de funcționare a comisiei municipale de apărare împotriva dezastrelor și a secretariatului tehnic;

 • 11. Participă la cererea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, a comisiilor guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor și a comisiilor centralizate pe tipuri de dezastre cu specialiști, mijloace tehnice și aparatură, la acțiunile de intervenție și de refacere;

 • 12. Asigură pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva-dezastrelor;

 • 13. Asigură integrarea în strategia generală de apărare împotriva dezastrelor;

 • 14. întocmește și actualizează documentele de protecție civilă operative și de conducere, documentele de mobilizare și cele prvind baza tehnico-materială pentru intervenție în situații de urgență;

 • 15. întocmește împreună cu comisiile de specialitate planurile de protecție civilă

 • 16. Organizează comisiile de protecție civilă de la nivelul municipiului, planificând și urmărind activitatea acestora pentru protecția municipiului și a bunurilor materiale;

 • 17. Asigură mijloacele tehnice și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare și punctelor de comandă, precum și depozitarea, conservaea și menținerea în stare de funcționare optimă a mijloacelor tehnice;

 • 18. Prezintă Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență informări cu privire la realizarea măsurilor de protecție civilă și participă la toate convocările, bilanțurile și alte activități organizate de organismele superioare;

 • 19. Răspunde de desfășurarea în condiții optime a intervențiilor în caz de dezastre sau atacuri inamice, de deblocarea sau refacerea căilor de acces și evacuare, precum și de refacerea rețelelor de gospodărire comunală;

 • 20. Cunoaște în permanență capacitatea de intervenție a formațiunilor de protecție civlă;

 • 21. Ține evidența substanțelor chimice periculoase la agenții economici de pe raza municipiului Sibiu, a documentației privind evidența militară a Primăriei municipiului Sibiu și a documentelor cu caracter de secret de serviciu;

 • 22. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 23. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâre a consiliului local ori prin dispoziția primarului.

XI.A. Compartiment protecție civilă

a) în domeniul protecției civile:

 • 1.  Răspunde nemijlocit de înștiințarea și alarmarea popoulației din municipiul Sibiu;

 • 2. Asigură primirea și transmiterea semnalelor de înștiințare despre pericolul atacurilor inamicului, dezastrelor precum și a datelor despre situația de radiație, chimică și biologică;

 • 3. Asigură acționarea la timp a sistemelor de înștiințare - alarmare din municipiu;

 • 4. Controlează periodic modul de exploatare a mijloacelor de transmisiuni;

 • 5. Elaborează documentele pe linia specialității și asigură transmiterea lor;

 • 6. Asigură măsurile organizatorice, materiale și documentele necesare privind înștiințarea și aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun în caz de dezastru sau la ordin;

 • 7. Asigură colaborarea cu formațiunile de pază, pompieri și de Cruce Roșie pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative și pentru desfășurarea pregătirii de protecție civilă în special, pe timpul aplicațiilor, exercițiilor și al lichidărilor urmărilor unor dezastrelor;

 • 8. Asigură, verifică și menține în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă (locurilor de conducere) de protecție civilă și dotarea lor cu materialele și documentele necesare potrivit ordinelor în vigoare;

 • 9. Asigură mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare, se ocupă nemijlocit de pregătirea grupelor de cercetare pentru asigurarea intrării acestora în funcțiune la ordin;

 • 10. Asigură menținerea în stare de utilizare a adăposturilor de protecție civilă, evidența și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora;

 • 11. Asigură condiții de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor din înzestrare;

 • 12. Urmărește realizarea mijloacelor de decontaminare prevăzute în planuri;

 • 13. Organizează, coordonează și controlează modul de realizare a măsurilor de protecție civilă la autoritățile publice locale, instituții publice și agenți economici cu până la 500 de salariați;

 • 14.  Organizează comisiile și formațiunile de protecție civilă ale municipiului;

 • 15. întocmește și actualizează în cooperare cu comisiile de protecție civilă documente operative și de conducere de protecție civilă;

 • 16. Asigură studierea și cunoașterea de către comisiile de protecție civilă a particularităților municipiului și a principalelor caracteristici care ar influența urmările atacurilor din aer sau ale celor produse de dezastre;

 • 17. Planifică, îndrumă și urmărește activitățile desfășurate de comisiile de protecție civilă pentru realizarea măsurilor de protecție a municipiului și a bunurilor materiale; ■ ?,•

 • 18. Asigură organizarea și înzestrarea comisiilor și formațiilor potrivit instrucțiunilor în vigoare precum și actualizarea permanentă a situației acestora;

 • 19. Ține evidența personalului, materialelor, tehnicii și posibilităților de intervenție pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 20. Prevede în planul de mobilizare a economiei naționale materialele necesare completării înzestrării formațiunilor de protecție civilă;

 • 21. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea și realizarea măsurilor de protecție civilă;

 • 22. Organizează și conduce prin comsiile de protecție civilă de specialitate potrivit ordinelor șefului protecției civile, acțiunile formațiilor de protecție civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;

 • 23. Organizează și conduce pregătirea lunară a formațiilor și verificarea lor prin alarmare, în vederea menținerii stării de operativitate și de intervenție în caz de dezastre;

 • 24. Conduce prin membrii comisiilor pregătirea acestora și a salariaților, ținerea evidenței pregătirii și raportarea lunară a datele despre aceste activități la Inspectoratul pentru Situații de Urgență;

 • 25. Prezintă Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență informări cu privire la realizare măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice;

 • 26. Participă la toate convocările, bilanțurile, analizele și la alte activități organizate de eșaloanele superioare;

 • 27. întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din dotare, care pot fi folosite în caz de dezastre și în situații speciale și o actualizează permanent;

 • 28. Urmărește execuția adăposturilor la noile investiții în construcție sau la extinderile imobilelor existente în municipiul Sibiu, potrivit instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare;

 • 29. Organizează cercetarea de protecție civilă precum și paza punctului de comandă municipal;

 • 30. Conduce lunar instructajele metodice, exercițiile tactice planificate potrivit documentelor întocmite în acest-scop;

 • 31. Răspunde de elaborarea și ducerea la îndeplinire a planurilor de pregătire pentru intervenție civilă anuală, pregătirea comisiilor, dezvoltarea bazei materiale de instruire;

 • 32. Elaborează cu sprijinul celorlalți specialiști din cadrul serviciului, documente de protecție civilă pentru conducere și informare;

 • 33. împreună cu comisiile de protecție civilă de specialitate întocmește planul de protecție civilă, planul de apărare împotriva dezastrelor; -

 • 34. Actualizează planul de protecție civilă, planul de protecție și intervenție la dezastre și planul de evacuare;

 • 35. Urmărește îndeplinirea măsurilor de protecție civilă și desfășurarea acțiunilor de intervenție;

 • 36. Organizează prezentarea de ședințe și exerciții demonstrative metodice la acele categorii de pregătire stabilite de șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență cât și pentru temele cu conținut complex

 • 37. Centralizează, analizează și sistematizează informațiile de specialitate prezentând propuneri pentru stabilirea concepției;

 • 38. Răspunde de organizarea și coordonarea activităților pentru realizarea măsurilor de protecție a cetățenilor și a bunurilor materiale împotriva atacului inamicului sau a dezastrelor prin adăpostire, mascarea obiectivelor importante, deblocarea adăposturilor, înlăturarea avarilor-la rețelele de gospodărire comunală, deblocarea și refacerea căilor de acces și evacuare;

 • 39. Cunoaște în permanență capacitatea de intervenție a formațiunilor de protecție civilă;

 • 40. Coordonează și îndrumă pregătirea formațiunilor de transmisiuni -alarmare;

 • 41. Are obligația de a cunoaște posibilitățile sistemului de telecomunicații teritorial, solicitând folosirea acestuia pentru nevoile Serviciului de Protecție Civilă și P.S.I.;

 • 42. Organizează și ține evidența personalului, materialelor și tehnicii pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 43. Coordonează măsurile de asistență medico - sanitară și sanitar -veterinară în situațiile mai sus menționate;

 • 44. Organizează și coordonează aplicarea măsurilor pe linie de protecție împotriva contaminării radioactive, toxice, biologice, în caz de atac cu arma N. B. C., accident nuclear sau chimic și în situații de dezastre;

 • 45. Organizează, coordonează, îndrumă și ține evidența comisiilor și fonnațiunilor de protecție N. B. C. - mediu, medicale, sanitar-veterinare, agricultură și alimentație;

 • 46. Ține evidența personalului, materialelor, tehnicii și posibilităților de intervenție pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 47. Planifică, organizează și urmărește executarea reparațiilor la întreaga aparatură de înștiințare și alarmare;

 • 48. Coordonează măsurile de restabilire a sistemelor de înștiințare -alarmare dezorganizate în urma atacului inamicului sau din alte cauze;

 • 49. Constituie echipe de alarmare la nivelul municipiului Sibiu;

. 50. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alre autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de Consiliul local municipal, de către primar sau de șefii ierarhici.

b) în domeniul securității și sănătății în muncă

 • 1. Identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv: executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; ■

 • 2. Elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție;

 • 3. Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților și ale instituției, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

 • 4. Propune atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, care revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • 5. Verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;

 • 6. întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 7.  Elaborează tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică cunoașterea și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite;

 • 8. Elaborează programul de instruire-testare la nivelul instituției;

 • 9. Ține evidența meseriilor și a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • 10. Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • 11. Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • 12. Verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

 • 13. Informează primarul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție;

 • 14. Identifică echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din instituție și întocmește necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;

 • 15. Participă la cercetarea evenimentelor conform competențelor legale;

 • 16. Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituție, în conformitate cu prevederile art.12 alin.(l) lit.d) din Legea nr. 319/2006;’

 • 17. Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 18. Propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 19. întocmește un necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

>

c) în domeniul evidenței și păstrării documentelor secret de serviciu:

 • 1. Ține evidența documentelor cu caracter de secret de serviciu și execută inventarierea și gestionarea acestora;

 • 2. Asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire și evidență a documentelor cu caracter de secret de serviciu, a hărților și literaturii de protecție civilă.

d) în domeniul mobilizării la locul de muncă:

 • 1. întocmește și actualizează documentele de mobilizare ale indicativului propriu;

 • 2. întocmește și actualizează periodic documentația privind evidența militară a angajaților primăriei și de mobilizare la locul de muncă.

XI.B Compartiment PSI, gestionare situații de urgență

 • 1. Urmărește și coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu;

 • 2. Elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și stabilește atribuțiile ce revin salariatilor Primăriei la locurile de muncă;

 • 3. Verifică dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

 • 4. Asigură întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • 5. Asigură utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

 • 6. Asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din corpurile de clădire aparținând Primăriei municipiului Sibiu și asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • 7. Desfășoară, prin intermediul Formațiunii de Pompieri Civili din stațiunea Păltiniș următoarele tipuri de activități:

 • a. informare și instruire privind cunoașterea și respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • b. verificarea aplicării normelor, dispozițiior și măsurilor care privesc prevenirea și apărarea împotriva incendiilor, în sfera de competență proprie;

 • c. intervenția efectivă pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, salvarea de vieți omenești și bunuri materiale;

 • d. acordarea de ajutor, în condițiile legii, persoanelor a căror viață este pusă în pericol, ca urmare a producerii de explozii, alunecări de teren, inundații, accidente, precum și în caz de dezastre;

 • e. controlul respectării! normelor P.S.I., atât de către turiști cât și de către persoanele care desfășoară activități instructiv - educative, cu luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea eventualelor neajunsuri constatate;

 • f.  prestarea de servicii, contra cost, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 36, alin. 1, după cum urmează:

transport de apă și evacuarea apei din subsoluri sau fântâni;

limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau înlăturarea acestora;

eliberarea căilor de.circulație, ridicarea obiectelor doborâte de vânt sau a mijloacelor de transport accidentate sau avariate; curățirea și repararea coșurilor de fum și a sobelor precum și alte lucrări la înălțime.

8. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative (legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, ordine etc.)

Art. 7 Atribuțiile compartimentelor funcționale se consideră modificate și /sau completate de drept în momentul apariției unor dispoziții legale contrare.

Art. 8 Prezentul Regulament de organizare și funcționare se aplică începând cu data de 01.01.2007.

PREȘEDINTE,

Gertraud Nbwak


Contrasemnează SECRETAR, i / Iordan Nicola/


JUDEȚUL SIBIU                                  ANEXA nr. 2 la

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU HCL nr. 427/2006

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

REGULAMENT INTERN

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Art.l. (1) Numirea funcționarilor publici în funcții publice se face de către Primarul Municipiului Sibiu cu respectarea condițiilor impuse de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a legislației în vigoare incidență.

(2) Angajarea salariaților cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată se realizează prin concurs sau examen, în limitele și condițiile impuse de Codul muncii - Legea nr. 53/2003 și legislația în vigoare aplicabilă.

Art. 2 Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici precum și a personalului angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu sunt următoarele:

 • a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;

 • b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției;

 • c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fata autorităților și instituțiilor publice, principiu conform caruia personalul are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

 • d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției;

 • f) integritatea morală, principiu conform căruia atât funcționarilor publici cât și salariaților contractuali le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;

 • g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici și salariații pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii, de drept și a bunelor moravuri;

 • h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici și salariații trebuie să fie de bună-credință;

 • i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici și salariați în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

Art.3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru:

 • -  funcționarii publici indiferent de atribuțiile (de conducere sau de execuție) pe care le îndeplinesc în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu;

 • -  personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată în' cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.4. Recrutarea și numirea funcționarilor publici ca și angajarea personalului contractual pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu se face prin concurs sau examen, în funcție de nevoile concrete de personal și în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.

Art.5. In raporturile de serviciu și în raporturile de muncă, orice discriminare directă sau indirectă față de un funcționar public sau față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală este interzisă.

Secțiunea 2

Subsectiunea I

9

Protecția, igiena și securitatea în muncă a funcționarilor publici și a salariaților

Art.6.(l) Conducerea Primăriei Municipiului Sibiu are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății funcționarilor publici și a salariaților. Primarul municipiului Sibiu va stabili, în conformitate cu normele de protecția muncii, ca prin bugetul adoptat să se aloce sumele necesare pentru asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății angajaților.

 • (2) Pentru asigurarea protecției corespunzătoare funcționarilor publici și salariaților în procesul muncii, aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu cu atribuții specifice, are obligația de a urmări:

 • -  verificarea periodică a instalațiilor electrice;

 • -  efectuarea instructajelor periodice de protecția muncii;

verificarea periodică a instalațiilor de gaze naturale și a centralei termice;

asigurarea echipamentului de protecția muncii necesar conform legii;

asigurarea condițiilor de mediu (iluminat, microclimat, temperatură , aerisire etc) menite să asigură confortul fizic al personalului în orice anotimp;

asigurarea de apă minerală sau apă plată pe perioada sezonului cald conform legii;

(3) Atât funcționarii numiți în funcție cât și salariații încadrați cu contract individual de muncă au următoarele obligații:

 • a. să cunoască și să respecte regulile și instrucțiunile de protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul instituției;

 • b. sa se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accident sau să deranjeze activitatea colegilor;

 • c. să utilizeze mijloacele de protecție și igienă aflate în dotare, corespunzător scopului pentru care au fost acordate și să le întrețină într-o perfectă stare de utilizare;

 • d. să anunțe în' cel mai scurt timp șeful de serviciu când observă o defecțiune la instalația electrică, gaze sau orice alte defecțiuni sau cauze care ar putea duce la accidente sau incendii.

Art.7. (1) Conducerea Primăriei Municipiului Sibiu are obligația să asigure securitatea și sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă.

(2) Personalul din aparatul de specialitate are obligația de a efectua periodic, controlul medical, impus de prevederile legale în materie.

Subsectiunea II

Protecția, igiena și securitatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau care alăptează

Art. 8. în înțelesul prezentului regulament:

 • a. salariata gravidă este femeia care anunță în scris la Serviciul resurse umane asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

 • b. salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie și solicită măsurile de protecție instituite prin prezentul regulament și legislația specială aplicabilă, în vigoare, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

 • c. salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță în scris la Serviciul resurse umane cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documentele medicale eliberate de medicul de familie, în acest sens;

 • d. concediul de risc maternul este concediul de care beneficiază salariatele aflate într-una din situațiile de la lit. a, b sau c, pentru protecția sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor, în limitele și condițiile impuse de reglementările speciale aplicabile, în vigoare. Pe durata acestuia salariata beneficiază de o indemnizație de risc matemal în cuantumul prevăzut de lege, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 9. In baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive obiective de sănătate, a sa sau a . fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei de muncă, cu menținerea veniturilor salariale.

Art, 10. Primarul municipiului Sibiu, la propunerea șefului de serviciu acordă dispensă pentru consultații prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, pentru efectuarea consultațiilor și examenelor prenatale, în cazul în care acestea se pot efectua numai în timpul programului normal de muncă, fără diminuarea drepturilor salariale.

Art. 11. Pentru protecția sănătății lor și a copilului, salariatele care au născut sunt obligate de a efectua în întregime concediul postnatal având durata de minim 42 de zile.

Art. 12. (1) La cerere, salariatele care alăptează vor beneficia de două pauze din timpul normal de lucru de câte o oră fiecare, sau, de reducerea timpului normal de lucru cu două ore zilnic, cu menținerea drepturilor salariale.

 • (2) De dreptul prevăzut la alin. 1 pot beneficia salariatele până la împlinirea de către copil a vârstei de un an. în aceste pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găsește copilul.

Art. 13. (1) Primarul municipiului Sibiu nu poate dispune încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă în cazul:

 • a) salariatei prevăzute la art. 8 din prezentul regulament, din motive care au legătură directă cu starea sa;

 • b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;

 • c) salariatei care se află în concediul de maternitate;

 • d) salariatei care se află în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap de până la 3 ani;

 • e) salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.

(2) Prevederile alin. 1 lit. d) și e) se aplică în mod corespunzător și salariaților bărbați aflați în situațiile respective.

Art.14. Părțile se obligă să depună orice efort ce va fi necesar pentru instituirea unui sistem organizat, având drept scop îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

Art.15. De drepturile prevăzute în acest capitol și în legislația specială incidență, beneficiază salariatele care au îndeplinit obligația informării în scris asupra stării lor.

Art. 16. Dispozițiile prezentului regulament se completează de drept cu dispoziții și legi speciale incidente, precum și cu normele și normativele de protecție a muncii.

Secțiunea 3

Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale și ale funcționarilor publici respectiv ale salariaților

Art.17. Primarul Municipiului Sibiu, în calitate de angajator are, în principal, următoarele drepturi:

 • a. să stabilească organizarea și funcționarea instituției publice;

 • b. să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru personalul aparatului' de specialitate, în condițiile legii;

 • c. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul numit sau angajat, sub rezerva legalității lor;

 • d. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • e. să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii și prezentului regulament;

Art.l8.(l) Primarului Municipiului Sibiu îi incumbă în calitate de angajator în principal, următoarele obligații:

 • a. să informeze personalul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;

 • b. să asigure personalului condiții normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică;

 • c. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;

 • d. să acorde personalului toate drepturile ce decurg din lege, și din contractele individuale de muncă;

 • e. să comunice periodic personalului numit sau angajat situația economică și financiară a instituției;

 • f. să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții personalului în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;

 • g. să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de către personalul angajat sau numit, în condițiile legii;

 • h. să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;

 • i.  să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de funcționar public sau salariat a solicitantului;

 • j.  să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale personalului angajat.

 • (2) Serviciul Resurse Umane întocmește dosarul profesional pentru fiecare funcționar public, respectiv salariat asumându-și responsabilitatea pentru întocmirea și actualizarea acestuia.

 • (3) La solicitarea funcționarului public, a salariatului, după caz, Direcția administrație publică locală este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate și în funcția publică.

Art.19. Funcționarii publici respectiv salariații au, în principal, următoarele drepturi:

 • a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 • b. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

 • c. dreptul la concediu de odihnă anual, Concedii medicale și lâ alte concedii în conformitate cu prevederile în vigoare. Funcționarii publici primesc, în condițiile legii, pe lângă indemnizația de concediu o primă egală cu salariul de bază, acordată în condițiile legii;

 • d. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

 • e. dreptul la demnitate în muncă;

 • f.  dreptul la securitate și sănătate în muncă;

 • g. dreptul la acces la formarea profesională;

 • h. dreptul la informare și consultare;

 • i.  dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

 • j.  dreptul la protecție în caz de concediere;

 • k. dreptul la negociere colectivă și individuală;

 • l.  dreptul de a participa la acțiuni colective;

 • m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat este garantat. In situația în care funcționarii publici de conducere sunt aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, aceștia au obligația ca, în termen de 15 zile de la alegere să opteze pentru una dintre cele două funcții;

 • n. personalul angajat sau numit are dreptul la grevă în condițiile legii. Funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii, cu respectarea principiului continuității și celerității serviciului public. Personalul care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariate pe durata grevei.

 • o. în caz de deces al funcționarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni, echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat.

 • p. funcționarilor publici te este recunoscut dreptul de a-și perfecționa în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională în condițiile legii;

Art.20. Funcționarii publici respectiv salariații au, în principal, următoarele obligații:

 • a. obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce te revin conform fișei postului; totodată, personalul răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce te revin în funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce te sunt delegate;

 • b. obligația de a respecta disciplina muncii;

 • c. obligația de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern respectiv în contractul individual de muncă;

 • d. obligația de fidelitate față de Primăria municipiului Sibiu în executarea atribuțiilor de serviciu;

 • e. obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

 • f. obligația de a respecta normele de conduită civică și profesională prevăzute de lege și de prezentul regulament;

 • g. obligația de a respecta secretul de serviciu, secretul de stat precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;

 • h. obligația de a-și îndeplini cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici;

 • i.  obligația de a rezolva cu responsabilitate în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

 • j.  este interzis funcționarilor publici să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice; atât funcționarilor publici cât și personalului contractual 1e este interzis să desfășoare activitate politică în diverse aspecte cu prilejul exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • k. obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice;

 • l.  obligația de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit legii;

 • m. este interzisă solicitarea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în considerarea funcției ocupate, de daruri sau alte avantaje.

 • n. atât la numirea într-o funcție publică cât și la încetarea raporturilor de serviciu, funcționarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere. De asemenea, obligația întocmirii declarației de avere incumbă funcționarilor publici anual, dacă dobândesc bunuri pe care legea le consideră obligatoriu a fi declarate.

Secțiunea 4

Reguli concrete privind disciplina muncii în Primăria municipiului Sibiu. Timp de muncă și repaus

Art.21.   (1) In vederea stabilirii în concret, a drepturilor și obligațiilor

funcționarilor publici și ale salariaților, numirea se face prin emiterea actului administrativ respectiv încheierea contractului individual de muncă, după caz.

 • (2) Funcționarii publici sunt numiți în funcția publică prin actul administrativ emis de către Primarul Municipiului Sibiu. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia salariatul se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea publică în schimbul unei remunerații denumite salariu.

 • (3) Actul administrativ de numire are forma scrisă și se emite cu respectarea prevederilor legale. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, în condițiile stabilite de lege.

 • (4) Modificarea raportului de serviciu se realizează în modalitățile prevăzute de lege cu acordul funcționarului public. Funcționarul public poate refuza modificarea raportului de serviciu dacă se află într-una din situațiile prevăzute de lege. Contractul individual de muncă poate fi modificat prin acordul părților. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul muncii.

 • (5) După numirea într-o funcție publică, funcționarul public debutant parcurge o perioadă de stagiu în condițiile legii.

 • (6) încheierea contractului individual de muncă se face cu respectarea condițiilor stabilite de lege, după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. în concret, la angajarea într-un post vacant sau pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, comisia de examinare va verifica în prealabil aptitudinile profesionale ale persoanei care solicită angajare, prin concurs sau examen, putând solicita detalii despre persoana în cauză de la fostul angajator numai cu privire la funcțiile îndeplinite și cu o încunoștințare prealabilă a acesteia. în vederea atingerii scopului mai sus arătat, conducerea va stabili la încheierea contractului individual de muncă o perioadă de probă de cel mult 30 zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 90 zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. în condițiile legii durata perioadei de probă va fi diferită dacă se angajează persoane cu handicap, muncitori necalificați sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ.

5.5    5

Stabilirea unei perioade de probă nu lipsește persoana angajată sau numită de drepturile stabilite prin prezentul regulament și de legislația în vigoare.

 • (7) Exercitarea raporturilor de serviciu ca și încheierea contractului individual de muncă se realizează pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă determinată poate avea loc în condițiile expres prevăzute de lege.

 • (8) Suspendarea raportului de serviciu și a contractului individual de muncă poate avea loc numai în condițiile legii. Reluarea activității se dispune prin act administrativ al Primarului Municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale.

 • (9) Raportul de serviciu încetează:

 • a. de drept;

 • b. prin acordul părților;

 • c. prin eliberare din funcția publică;

 • d. prin destituire din funcția publică;

 • e. prin demisie, cu respectarea prevederilor legale.

 • (10) încetarea contractului individual de muncă poate avea loc astfel:

 • a. de drept;

 • b. ca urmare a acordului părților, la data convenită de aceștea;

 • c. ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.

Art.22.(l) Eliberarea din funcția publică pentru motive neimputabile funcționarului public obligă instituția publică să acorde un preaviz de 30 de zile calendaristice precum și reducerea programului de lucru în condițiile prevăzute de lege.

 • (2) In cazurile în care Primăria municipiului Sibiu este obligată, potrivit legii să acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de muncă, durata acestuia va fi de 15 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv de 30 zile calendaristice pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

Art.23. Durata normală a timpului de muncă pentru aparatul de specialitate al primarului este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

Art.24.(l) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânală este considerată muncă suplimentară.

 • (2) Efectuarea orelor suplimentare se poate face numai în baza dispoziției Primarului Municipiului Sibiu emisă în urma unui referat motivat, întocmit de către direcția sau serviciul pentru care se efectuează ore suplimentare.

 • (3) în cazul personalului angajat cu contract individual de muncă, procedura este cea de la alin. 2. cu precizarea ca o astfel de muncă nu poate fi prestată, decât cu acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.

Art.25. (1) Orele prestate de către funcționarii numiți în funcții publice de execuție sau de conducere se vor plăti cu un spor la salariul de bază, conform legislației în vigoare.

 • (2) Munca suplimentară prestată în condițiile alin. 1 poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcționarului public și doar dacă orele suplimentare nu au fost plătite.

 • (3) Munca suplimentară efectuată în condițiile art. 24 alin. 2 din prezentul regulament, de către personalul angajat cu contract individual de muncă se compensează cu timp liber corespunzător.

 • (4) Dacă în următoarele.30 de zile după efectuarea orelor suplimentare de către persoanele angajate cu contract individual de muncă, compensarea cu timp liber corespunzător nu a avut loc, munca suplimentară se va plăti printr-un spor aplicat în procent la salariul de bază conform prevederilor legale.

Art.26. (1) Programul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu este:

 • •  de luni până joi de la 07.30 până la 16.00

 • •  vineri de la 07.30 până la 13.30                                     *

 • (2) Prezența la serviciu se consemnează în foaia colectivă de prezență care se va transmite Serviciului Resurse Umane cel mai târziu în ultima zi lucrătoare din lună.

 • (3) Sunt zile nelucrătoare, zilele de repaus săptămânal (sâmbăta și duminica) și zilele de sărbători legale și religioase stabilite conform legislației. Acestea nu se includ în durata concediului de odihnă anual.

Art.27.( 1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. 1., efectuarea concediului de odihnă în anul următor și întreruperea concediului de odihnă este permisă numai în cazurile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

 • (3) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetării raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.

 • (4) Acordarea concediului de odihnă se face conform unei programări aprobate de către primar, viceprimar sau secretarul municipiului, după caz, la propunerea șefilor ierarhici.

 • (5) Programarea concediilor de odihnă se va supune aprobării până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor.

Art.28.(l) Personalul are dreptul la un concediu anual de odihnă cu durata de:

 • •  21 de zile dacă au mai puțin de 10 ani vechime în muncă

 • •  25 de zile dacă au mai mult de 10 ani vechime în muncă

 • (2) în afara concediului de odihnă funcționarii publici și salariații au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor situații:

 • •  căsătoria funcționarului public sau a salariatului - 5 zile lucrătoare

 • •  nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare

 • •  decesul soțului/soției sau al unei rude sau afin până la gradul III inclusiv al funcționarului public- 3 zile lucrătoare

 • •  decesul soțului sau al unei rude de până la gradul II a persoanei angajate cu contract individual de muncă - 3 zile

 • •  control medical anual - o zi lucrătoare.

 • (3) Personalul are dreptul la un concediu anual de odihnă a cărui durată minimă este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă se stabilește prin contractul individual de muncă și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Art.29.(l) Pentru perioada concediului de odihnă funcționarii publici beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariate cuvenite pentru perioada respectivă.

 • (2) Funcționarii publici au dreptul, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat și se acordă potrivit reglementărilor în vigoare.

 • (3) Indemnizația de concediu reprezintă media zilnică a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

 • (4) Indemnizația de concediu se acordă cu cel puțin 5 zile înainte de plecarea in concediu.

Art. 30 (1) Salariați beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

 • (2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. 1 din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

 • (3) Indemnizația de concediu se acordă cu cel puțin 5 zile înainte de plecarea in concediu.

Art.31.(l) Personalul din aparatul de specialitate al primarului beneficiază, pentru soluționarea unor probleme personale, de concedii fără plată, cu acordul șefului ierarhic și cu aprobarea Primarului municipiului Sibiu.

 • (2) Durata concediului tară plată ce va putea fi acordat personalului este de cel mult 60 de zile.

 • (3) Atât funcționarii publici cât și salariații pot solicita aprobarea unui concediu fără plată având o durată mai mare decât cea menționată la alin. 2 în funcție de situația concretă a fiecărui angajat.

Art.32.(l) Pentru munca prestată personalul din aparatul de specialitate al primarului beneficiază de un salariu în lei conform legii.

 • (2) Salarizarea funcționarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici.

 • (3) Salarizarea personalului contractual din aparatul propriu și din unitățile subordonate se realizează conform reglementărilor în vigoare.

 • (4) Plata salariului se face în ziua stabilită prin dispoziție a primarului.

Art. 33. Funcționarii publici și personalul contractual beneficiază pe lângă salariul de bază de salariu de merit, de sporuri (de vechime și alte sporuri), premii, stimulente și alte drepturi acordate în condițiile legii.

Art. 34. Personalului din aparatul de specialitate al primarului i se asigură stabilitate în muncă, relațiile de serviciu respectiv contractul individual de muncă nu pot să înceteze sau să fie modificate, decât în cazurile prevăzute de lege.

Art. 35 (1) Atât funcționarii publici cât și persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă în aparatul de specialitate, beneficiază de protecție, în condițiile legii, în cazul în care sesizează sau reclamă încălcări ale legii în cadrul instituției publice săvârșite de persoane cu funcții de conducere sau execuție.

(2) Persoanele menționate la alin. 1 au calitatea de „avertizor” în înțelesul Legii nr. 571/2004, iar dacă cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, sau îndeplinește atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, identitatea acestuia nu va fi dezvăluită.

Art.36.(l) Pe perioada suspendării raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă Primăria municipiului Sibiu are obligația să rezerve postul aferent funcției publice, respectiv postul ocupat de salariat.

(2) în cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

Art.37. (1) în carieră, funcționarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcția publică și de a avansa în gradele de salarizare.

 • (2) Anual se realizează procedura de evaluare a performanțelor profesionale, individuale ale funcționarilor publici precum și ale personalului angajat cu contract individual de muncă în structura administrației publice locale.

 • (3) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici ca și a personalului angajat cu contract individual de muncă în structura instituției publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art.38. (1) Coordonarea și monitorizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare, se realizează de către Serviciul Resurse Umane.

(2) In realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se vor respecta dispozițiile art. 60 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și metodologia aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Art.39. In scopul realizării atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, funcționarii publici și personalul contractual care îndeplinesc funcții de conducere, au următoarele obligații:

 • a) organizează, coordonează și conduc activitățile subordonaților astfel încât să se asigure îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin compartimentului funcțional;

 • b) răspund de îndeplinirea la termen și cu respectarea legalității a atribuțiilor specifice compartimentului funcțional pe care-1 conduc;

 • c) în procesul de luare a deciziilor persoanele care îndeplinesc funcții de conducere au obligația de a acționa conform prevederilor legale și de a-și exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial; ’

 • d) să asigure aplicarea principiilor care guvernează exercitarea funcției publice;

 • e) să identifice activitățile ce trebuie desfășurate de fiecare structură funcțională condusă, delimitarea lor în atribuții și stabilirea, pe baza acestora, a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și obiectivelor în funcție de nivelul, clasa și gradul funcționarului public;

 • f) să creeze o viziune realistă și să manifeste abilitate pentru transpunerea și susținerea ei în practică concomitent cu planificarea și administrarea activității echipelor formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea atribuțiilor;

 • g) să asigure fiecărei persoane angajate sau numite condiții optime de muncă;

 • h) să identifice nevoile de instruire ale personalului din subordine și să formuleze propuneri privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii;

 • i) să sprijine personalul în vederea stimulării dorinței permanente a acestora de perfecționare profesională, de îmbunătățire a activității curente, de dezvoltare a aptitudinilor de a pune în practică cunoștințele și deprinderile dobândite;

 • j) să urmărească activitatea de perfecționare prin urmarea unor cursuri specializate conform Statutului funcționarilor publici, urmărind ca fiecare funcționar să fi cumulat cel puțin 3 zile pe an;

 • k) să manifeste capacitate de coordonare și control în vederea armonizării deciziilor și acțiunilor personalului și să asigure supravegherea modului de transformare a deciziilor în soluții optime, concomitent cu depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare corectării la timp a acestora;

 • l) să asigure motivarea și încurajarea dezvoltării performanțelor acestuia, prin manifestarea abilității de a asculta și de a lua în considerare diverse opinii precum și oferirea sprijinului pentru obținerea unor rezultate pozitive;

 • m) să ia hotărâri rapid, conform competențelor legale, cu privire la desfășurarea activității structurii conduse;

 • n) să manifeste corectitudine și imparțialitate în evaluarea activității personalului din subordine și în modul de acordare a drepturilor salariale și a recompenselor pentru rezultate deosebite în activitate; în exercitarea atribuțiilor specifice persoanele care îndeplinesc funcții de conducere au obligația de a asigura egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine;

 • o) să realizeze planificarea concediilor de odihnă, după consultarea cu tot personalul din structurile funcționale conduse și să asigure efectuarea acestora fără ca activitatea să fie perturbată.

Art. 40. Atât funcționarii publici de execuție cât și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, au următoarele obligații:

 • a) prin actele și faptele lor au obligația să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale;

 • b) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și la termenele stabilite atribuțiile și sarcinile de serviciu reieșite din actele normative, prezentul regulament și/sau dispozițiile șefilor ierarhici, a atribuțiilor delegate precum și a activităților sau lucrărilor cu caracter neplanificat;

 • c) în relațiile cu personalul din cadrul Primăriei Sibiu, precum și cu persoanele fizice sau juridice, personalul este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate;

 • d) să manifeste capacitate de a accepta și recunoaște erorile și greșelile proprii, de a răspunde pentru acestea și de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumare a riscului;

 • e) au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei municipiului Sibiu, precum și de a se abține de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

 • f) să se preocupe permanent de perfecționarea pregătirii profesionale, prin participarea la cursurile organizate sau recomandate;

 • g) să acționeze pentru creșterea operativității în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative noi de rezolvare a problemelor curente excluzând manifestările de formalism și birocrație;

 • h) să manifeste un permanent interes pentru respectarea libertății opiniilor și să nu se lase influențați de considerente personale sau de popularitate; în exprimarea opiniilor atât funcționarii publici cât și personalul contractual trebuie să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

 • i) persoana sau persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Primarul municipiului Sibiu; de asemenea persoana sau persoanele desemnate să reprezinte instituția publica în cadrul unor organizații internaționale, conferințe, serriinarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă României și Primăriei Sibiu;

I ..

 • j) să păstreze secretul de stat și secretul de serviciu și să nu facă publice informațiile la care are acces prin natura serviciului dacă acestea nu sunt destinate interesului public;

 • k) să rezolve numai petițiile care le sunt repartizate, fiindu-le interzis să le primească direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea acestora, în afara cadrului legal;

 • l) să respecte cu rigurozitate normele de disciplină, programul de activitate, normele etice în îndeplinirea atribuțiilor și realizarea obiectivelor, în relațiile cu cetățenii, precum și cu ceilalți beneficiari ai serviciilor prestate de aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu;

 • m) să utilizeze și să păstreze cu grijă bunurile încredințate spre folosință și să gestioneze în mod legal, corect și eficient fondurile bănești de care răspund, fiind interzisă folosirea în interes personal a autoturismelor, calculatoarelor, mașinilor de scris și de multiplicat, a telefoanelor, energiei electrice, precum și a oricăror mijloace materiale și bănești din patrimoniul instituției publice;

,n) să-și însușească și să respecte normele de protecție a muncii, de apărare împotriva incendiilor, alte norme specifice locurilor de muncă și să contribuie la preîntâmpinarea și înlăturarea oricăror situații care ar putea pune în pericol viața, integritatea personală sau, după caz, sănătatea oamenilor, ori integritatea bunurilor materiale.

Secțiunea V

9

Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile

Art.41. (1) încălcarea de către persoanele din aparatul de specialitate al primarului a obligațiilor de serviciu, a regulamentului de organizare și funcționare sau a prezentului regulament intern, angajează răspunderea lor disciplinară, contravențională, civilă (patrimonială dacă sunt angajați cu contract individual de muncă), sau penală, după caz, în condițiile legii.

 • (2) încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora. Faptele care sunt considerate abateri disciplinare precum și sancțiunile aplicabile sunt reglementate de Statutul funcționarilor publici.

 • (3) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate, în cazul în care salariatul angajat prin contract individual de muncă săvârșește o abatere disciplinară, sunt cele prevăzute de Codul muncii, cu respectarea condițiilor- impuse de actul normativ menționat.

Art.42. (1) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public sau a salariatului după caz, precum și de existența în antecedentele acestora a altor sancțiuni disciplinare.

(2) Legat de antecedentele disciplinare ale funcționarilor publici comisia de disciplină va analiza și cazierul administrativ al acestora.

Art.43. (1) Pentru evidențierea situației disciplinare a funcționarilor publici, Serviciul Resurse Umane va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici eliberarea unui cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.

 • (2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancțiunile disciplinare aplicate funcționarilor publici și care nu au fost radiate în condițiile legii.

 • (3) Radierea sancțiunilor se constată prin dispoziția primarului.

Art.44. (1) Constituie abatere disciplinară săvârșită de funcționarii publici:

 • a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

 • b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;

 • c)  absențe nemotivate de la serviciu;

 • d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

 • e)  intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

 • f)  nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;

 • g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituției publice în care se desfășoară activitatea;

 • h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;

 • i)   refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu;

 • j)  încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici;

 • k)  neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă;

 • l)  alte fapte prevăzute de lege ca abateri disciplinare la actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici.

(2) Sancțiunile aplicabile funcționarilor publici sunt:

 • a) mustrare scrisă;

 • b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la trei luni;

 • c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

 • d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an;

 • e) destituirea din funcția publică.

Art.45. (1) Sancțiunile aplicabile salariaților angajați cu contract individual de muncă în cazul săvârșirii de abateri disciplinare sunt:

 • a) avertismentul scris;

 • b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare;

 • c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;

 • d) reducerea salariului de bază pe durată de 1-3 luni cu 5-10%;

 • e) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

 • f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Aceste sancțiuni pot fi completate cu un alt regim sancționator în măsura în care legea prevede.

Secțiunea VI

Procedura disciplinară

Art.46. (1) în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu se constituie comisia de disciplină, conform prevederilor legale, competentă să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare și să propună sancțiunile aplicabile funcționarilor publici vizați.

 • (2) Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:

 • a) prezumția de nevinovăție, conform caruia se prezuma ca funcționarul public

este nevinovat atat timp cat vinovăția sa nu a fost dovedita;

 • b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaște dreptul funcționarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator sau de a fi reprezentat;

 • c) celeritatea procedurii, care presupune obligația comisiei de disciplina de a

proceda fara Întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevăzute de lege si de prezenta hotarare;

 • d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate

pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;

 • e) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre

gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele savarsirii acesteia si sancțiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;

 • f) legalitatea sancțiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune

decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;

 • g) unicitatea sancțiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate

aplica decât o singura sancțiune disciplinara.

 • (3) Comisia de disciplină are în principal următoarele atribuții:

 • a)  cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;

 • b)  propune aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;

 • c)  propune menținerea, modificarea sau anularea sancțiunii disciplinare, aplicate în condițiile prevăzute de lege, în cazul în care a fost înintată o contestație a acestei măsuri primarului;

 • d)  întocmește rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează primarului.

Art.47, (1) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul funcționarului public de a se prezenta la audieri său de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces verbal.

Art.48. (1) Cercetarea prealabilă în cazul personalului contractual se realizează de către persoana împuternicită în acest scop.

 • (2) Salariatul va fi convocat în scris precizându-i-se data, ora și locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 • (3) Aplicarea sancțiunii disciplinare se face prin dispoziție emisă în scris, cu respectarea formei și a termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea VII

Soluționarea cererilor sau a reclamațiilor individuale ale personalului

Art.49. Soluționarea cererilor funcționarilor publici sau ale personalului contractual se realizează cu respectarea termenelor legale.

Art.50. (1) Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa în termenul legal, instanței de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a dispoziției de sancționare.

(2) în cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcționarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanței de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în termenul prevăzut de lege, precum și plata de către autoritatea emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate, și cu celelalte drepturi prevăzute de lege de care ar fi beneficiat funcționarul public.

Art.51. (1) Dispoziția de sancționare a salariatului poate fi atacată de acesta în termenul legal, de la comunicare, la instanțele judecătorești competente.

(2) Instanța competentă este cea în a cărei circumscripție își are reclamantul domiciliul sau reședința.

Secțiunea VIII

Acorduri colective. Comisia paritară

Art.52. Primarul Municipiului Sibiu poate încheia anual, în condițiile legii, acorduri cu Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Sibiu și/sau cu Sindicatul Finanțe Locale care să cuprindă numai măsuri referitoare la:

 • a. constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă;

 • b. sănătatea și securitatea în muncă;

 • c. programul zilnic de lucru;

 • d. perfecționarea profesională;

 • e. alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.

Art.53. în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu este constituită, în condițiile legii, comisia paritară care participă la stabilirea condițiilor de muncă, sănătate și securitatea muncii și formulează propuneri care privesc:

 • a. participarea, cu rol consultativ la negocierea de către autoritate a acordurilor cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici;

 • b. participarea la măsurile de îmbunătățire a activității autorității publice;

 • c. urmărirea în permanență a realizării acordurilor stabilite între sindicate și autoritățile publice;

 • d. întocmirea de rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor

încheiate în condițiile legii.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art.54. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, precum și ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Art.55. Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului intern atrage după sine răspunderea administrativă, contravențională și/sau civilă.

Art.56. (1) Prin grija directorilor și șefilor de serviciu sau de birou, Regulamentul intern va fi însușit de către fiecare salariat sub luare de semnătură.

(2) Tabelele nominale întocmite urmare aducerii la cunoștință a prevederilor Regulamentului intern se vor preda la Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat.

Art.57. Prevederile prezentului regulament se completează și/sau modifică prin hotărâre a consiliului local.

Art.58. Prevederile prezentului Regulament intern se consideră modificate și/sau completate de drept în momentul apariției unor dispoziții legale contrare.

Art.59. Prezentul Regulament intern intră în vigoare începând cu data de 01.01.2007.

PREȘEDINTE,


Gertraud NowakJUDEȚUL SIBIU

ANEXA NR. 3 la HCL nr. 427/2006


CONsiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

TABEL NOMINAL

privind posturile înființate și desființate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu la data de 01.01.2007

PREȘEDINTE,


Gertraud Nowak
Contrasemnează SECRETAR.

Iordan NicolNr. crt.

Serviciul/Compartimentul

Posturi înființate

Posturi desființate

Direcția administrație publică locală

1.

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

-

5

2.

Serviciul juridic

-

1

3.

Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat

-

5

4.

Birou autoritate tutelară

-

3

Direcția economică

5.

Serviciul buget - contabilitate

-

2

6.

Serviciul control comercial și autorizarea liberei inițiative

-

4

Direcția tehnică

7.

Serviciul tehnic

-

2

8.

Serviciul investiții

-

2

9.

Serviciul gospodărire și protecția mediului

3

2

Arhitect șef

10.

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

1

2

11.

Serviciul autorizare, control, disciplină în construcții

1

3

Direcția comunicare și relații internaționale

13.

Serviciul relații externe și dezvoltare economică

1

2

14.

Serviciul de presă și comunicare

3

3

15.

Centrul de Informații pentru Cetățeni

1

3

16.

Serviciul protecție civilă, PSI

1

-

17.

Serviciul patrimoniu

-

2

18.

Serviciul administrativ

1

1

Total general

12

42

F:\Pers\WORDDOC\adriana\proiecte_HCL\raport_ROF si reg intem_ anexa 3.doc

Județul SIBIU

ConsiFiului local a! Municipiului Sit»«w


ANFXA nr 4

la HCL nr._______/


SCCRCTAK


OiRECTiA

ADMINISTRA’ IE publica locala

_ 4

42

SERV ADMINISTRAȚIE LbCALA. AGRICOL COORD ASOC PROPRIETARI

1

16

. 1

1

SERV JURIDIC

1

?

SERV RESURSE UMANE PREG PROFESIONALA St SECRETARIAT

BIROU AUTORITATE 1UTELARA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUPreședinte Gertraud NPRIMAR
JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.5 la HCL nr.427/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE PERSONAL

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția publică

Clasa

Gradul professional

Treapta de salarizare

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Funcția contractuală

Grad/treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Inalți funcț.publ.

de condu

cere

de execuție

de condu

cere

de execuție

>

1

Nicola Iordan

Secretar municipiu

S

2347

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE LOCALA

2 .

Mihăilescu Gabriela

Director executiv

Consilier

I

superior

1

S

1859

Serviciul administrație

locală

3

Frățilă Nicolae

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

s

1611

4

Hanciu Doru

Consilier

I

superior

1

s

1239

5

Slavu Nicoleta

Consilier

I

superior

1

s

1239

6

Murar Adriana

Consilier

I

principal

2

s

752

7

Damian Loredana

4.

•>

Consilier

I

principal

3

s

698

8

Slavu Rodica

Consilier

I

principal

3

s

698

9

Jitianu Ramona

Consilier

1

principal

3

s

698

10

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

11

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

12

Voina Daniela

Consilier

I

debutant

s

533

13

Vasiu Nicolae

Referent

III

superior

1

M

731

14

Ilisei Codnița

Referent

III

superior

1

M

731

15

Vacant

Referent

III

debutant

M

454

16

Săbău Daniela

Referent

III

principal

2

M

545

17

Geleriu Carmen

Inspector de specialitate

I

S

890

18

Zaharia Mariana

Referent

I

M

614

19

Goddert Ion

Magaziner

II

G

474

S

erviciul juridic

20

Nistor Doriri

Șef serviciu

Consilier juridic

I

superior

1

S

1611

21

Oproiu Lia

Consilier juridic

I

superior

1

S

1239

22

Popa Maria

Consilier juridic

I

superior

3

s

951

23

Brylynskei Simona

Consilier juridic

I

superior

3

s

951

24

lordănescu Claudia

Consilier juridic

1

principal

1

s

848

25

Alexandru Dana

Consilier juridic

I

principal

3

s

698

26

Grama Afrodita

Consilier juridic

I

principal

3

s

698

27 -

Vacant

Consilier juridic

I

asistent

3

s

570

Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat

28

Nistor Adrian

Sef serviciu

Consilier

I

superior

1

s

1611

29

Niță Laura

Consilier

1

superior

3

s

951

30

Vacant

Consilier

I

principal

3

s

698

31

Vacant

Consilier

I

asistent

2

s

624

32

Troantă Ana ------------------------------------2______________________________________________________________________________________

Referent

III

superior

1

M

731

33

Luca Corina

Referent

III

superior

1

M

731

34

Dancu Cornelia

Referent

LA

M

658

35

Vacant

Referent

I

M

614

36

Manea Adina

Secret.-dact.

I

M

493

37

Căprariu Carmen

Secret.-dact.

I

M

493

38

Bratu Doina

Secret.-dact.

I

M

493

39

Schiau Ana

Secret.-dact.

I

M

493

40

Re stanță Nico leta x)

Secret.-dact.

I

M

442

41

Mercea Elena

Secret.-dact.

I

M

493

E

Eiroul autoritate tutelară

42

Părău Adela

Șef birou

Consilier

I

superior

1

S

1549

43

Bondulescu Călin

Consilier

I

superior

1

S

1239

44

Luca Daniela

Consilier

I

superior

3

s

951

45

Chirilă Cristina x)

Consilier

I

asistent

2

s

624

46

Băilă Cristina

Consilier

I

asistent

3

s

570

47

Vacant

Consilier

I

debutant

s

533

48

Bora Teodora

Referent

ni

superior

3

M

613

DIRECȚIA ECONOMICA

49

Bândescu Viorica

Director executiv

consilier

i

superior

1

s

1859

S

erviciul buget-contabi

itate

50

Pașcalău Di ana

Șef serviciu

Consilier

i

superior

1

s

1611

51

Ban Liana

Consilier

i

superior

3

s

951

52

Tucă Mariana    x)

Consilier

i

superior

3

s

854

53

Urzică Codruta

1____

Consilier

i

superior

3

s

951

54

Florea Livia       x)..

Consilier

i

principal

1

s

686

55

Vacant

Consilier

i

principal

3

s

698

56

Pecheanu Teodora

Consilier

i

principal

2

s

752

57

Stănilă Mihaela

Consilier

i

principal

2

s

752

58

Băcilă Daniela

Consilier

i

principal

3

s

698

59

Trîmbițaș Claudia

Consilier

i

asistent

2

s

624

60

Frățilă Ana

Consilier

i

asistent

3

s

570

61

Vacant

Consilier

i

asistent

3

s

570

62

Aprodu Stela

Referent

ni

superior

1

M

731

63

Boantă Maria

Referent

ni

superior

1

M

731

64

Buhoi Elena

Referent

III

superior

2

M

678

Serviciul control comercial

65

Drîmbărean Gabriela

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

S

1611

66

Bănică Liviu

Consilier

I

superior

1

S

1239

67

Vigdorovici Popa

Consilier

I

superior

1

S

1239

68 '

Ardelean Sabin

Consilier

I

superior

1

s

1239

69

Crețu Dana

Consilier

I

superior

3

s

951

70

Brînzea Camelia

Consilier

I

superior

3

s

951

71

Dăncăneț Monica

Consilier

1

superior

3

s

951

72

Hodorog Delia

Consilier

I

superior

3

s

951

73

Popa Dorin

Consilier

I

superior

3

s

951

74

Nan Daniela

Consilier

I

principal

2

s

752

75

Halmaghi Dănuț

Consilier

I

principal

3

s

698

76

Paștiu Maria

Referent de specialitate

n

superior

3

SSD

615

77

Motoc Gheorghe

Referent

în

superior

1

M

731

DIRECȚIA TEHNICA

78

Vacant

Director executiv

Consilier

i

superior

1

S

1859

S

•erviciul tehnic și management energetic

79

Ciuclea Gheorghe

Șef serviciu

Consilier

i

superior

1

S

1611

Compartiment tehnic

80

Ghete Georgeta

Consilier

i

superior

1

s

1239

81 •

Mate Ana

Consilier

i

superior

1

s

1239

82

Drăgan Gheorghe

Consilier

i

superior

3

s

951

83

Bîgu Mihaela     x)

Consilier

i

principal

1

s

624

84

Oiței Aurel

Consilier

i

principal

3

s

698

85

Lazăr Mircea

Referent

m

superior

1

M

731

Compartiment management energetic

86

Vacant

Consilier

i

asistent

3

S

570

87

Vacant

Consilier

i

debutant

s

533

s

erviciul investiții

88

Bica Cristina

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

S

1611

Compartiment investiții

89

Nistor Aurelia

Consilier

I

superior

1

S

1239

90

Olariu Maria

Consilier

I

superior

1

S

1239

91

Crișan losif

Consilier

I.

superior

1

s

1239

92

Pricop Victoria

Consilier

I

principal

2

s

752

93

Sîrbu Codruța     x)

Consilier

I

principal

3

s

626

94

Bugle Cristian

Consilier

I

debutant

s

533

Compartiment achiziții publice

95

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

96

Vacant

Consilier

I

debutant

s

533

97

Vacant

consilier

I

debutant

s

533

S

erviciul gospodărire și protecția mediului

98

Orțan loan

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

s

1611

Compartiment gospodărire și

protecția mediului

99

Baba Felicia

Consilier

I

superior

1

s

1239

100

Vacant

Consilier

I

principal

3

s

698

101

Voina Dan

Consilier

I

asistent

1

s

661

102

Trif loan

Referent de specialitate

n

superior

1

SSD

790

103

Didiță Darius

Referent

iii

superior

1

M

731

Compartiment reparații străzi

104

Cîndea Cornel

Consilier

i

principal

2

S

752

105

Vacant

Consilier

i

superior

3

s

951

106

Vacant

Consilier

i

principal

3

s

698

107

Brăilă Gheorghe

Referent de specialitate

u

superior

1

SSD

790

ARHITECT SEF

108

Guttmann Istvan

Arhitect șef

Consilier

i

superior

1

S

1920

serviciul urbanism și amenajarea teritoriu

ui

109

Laschescu Dorin

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

S

1611

110

Vacant

Consilier

I

asistent

3

S

570

111

Vacant

Consilier

I

debutant

S

533

112

llea Adrian

Referent

IA

SSD

682

113

Vacant

Referent

deb

SSD

416

114

Rațiu Rodica

Referent

III

superior

1

M

731

115

Bîja Mariana

Referent

III

superior

2

M

678

116

Rărău Sorina

Referent

III

superior

3

M

613

Serviciul autorizare, control disciplină în construcții

117

■Olaru Nicolae

Șef serviciu '

consilier

I

superior

1

S

1611

118

Teodorescu Marius

Consilier

I

principal

1

S

848

119

Vacant

Consilier

I

debutant

s

533

120

Bogdan Elena

Referent de specialitate

II

superior

1

SSD

790

121

Mocanu Cornel iu

Referent de specialitate

II

superior

1

SSD

790

122

Lupșea Emil

Referent

III

superior

1

M

731

123

Nicula Viorel

Referent

in

superior

1

M

731

.124

Lungu Adriana

Referent

ni

superior

1

M

731

125

Pînzar Maria

Referent

iii

superior

1

M

731

126

Dragoman Livia

Referent

iii

superior

1

M

731

127

Gavrilă Elena

Referen t

iii

superior

1

M

731

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

128

Urdea Ioana

Consilier

i

superior

1

S

1239

129

Vacant

Consilier

i

asistent

3

S

570

DI RE

CTIA COMUNICARE SI RELAȚII INTERNATIONALE

130

Vacant

Director executiv

Consilier

i

superior

1

s

1859

Serviciul de presă și comunicare

131

Constantin Marius

Șef serviciu

Consilier

i

superior

1

s

1611

132

Vacant

Consilier

i

principal

3

s

848

133

Vacant

Consilier

I

principal

3

S

698

134

Vacant

Consilier

I

principal

3

S

698

135

Gligore Mirela

Consilier

I

asistent

3

S

570

136

Vacant

Consilier

I

asistent

3

S

570

137

Vacant

Consilier

I

asistent

3

S

570

138

Vacant

Consilier

I

debutant

S

533

S

erviciul dezvoltare economică și relații externe

139

Nicula Carmen

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

S

1611

140

Baciu Carmen

Consilier

I

superior

1

S

1239

141

Halmaghi Ofelia

Consilier

I

superior

1

S

1239

142

Minea Dragoș

Consilier

I

superior

3

s

951

143

Diaconescu Roxana

Consilier

I

superior

3

s

951

144

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

145

Vacant

Consilier

I

debutant

s

533

146

Furdui Gheorghe ’

Referent de specialitate

III

s

653

Centrul de informații pentru cetățeni

147

Spătari Georgeta

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

s

1611

148

Vintilă Daniela

Consilier

I

principal

1

s

848

149

Dragoman Simona

Consilier

I

principal

1

s

848

150

Faloba Marcela x)

consilier

I

principal

1

s

848

151

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

152

Mănăstirean Silvia

Referent

III

superior

1

M

731

153

Ungureanu Fănica

Referent

III

superior

1

M

731

154

Vacant

Referent

n

M

555

Compartimente în directa su

bordonare a primarului

Compartiment audit intern

155

Roman Lucian

Auditor

I

superior

1

S

1239

156

Vacant

Auditor

I

principal

3

S

698

157

Vacant

Auditor

I

principal

3

S

698

l

Jnitate de implementare programe finanțare

158

Motoc Ioana

Consilier

I

asistent

3

s

570

159

Vacant

Consilier

I

asistent

3

S

P570

160

Hălmaciu Cristinâ

Consilier

I

debutant

S

533

161

Vacant

Consilier

I

debutant

s

533

S

erviciui protecție civilă

,PSI

162

Avram Sorin

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

s

1611

Comp.protecție civilă.

163

Stoianovici Marian

Consilier

I

superior

3

s

951

•»

164

Zailer Alexander

Consilier

I

debutant

s

533

165

Goșa Dumitru

Muncit.calif.

II

541

166

Mihai Melu

Muncit.calif.

III

504

Comp.PSI, gestionare situații de urgență

167.

Vacant

Referent

IU

superior

3

M

613

168

Stupariu Viorel

Referent

III

asistent

3

M

467

169

Mălai Liviu

Sef formație pompieri

474

170

Pleșa Coman

Pompier

I

429

171

Cinezan loan

Pompier

I

424

172

Brîndușel Nicolae

Pompier

II

419

173

Martin Nicolae

Pompier

11

419

174

Kertesz Emilian

Pompier

II

419

Compartimente în directa su

bordonare a viceprimarilor

Serviciul informatică

175

Bucura Adrian

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

S

1611

176

Burlacu Camelia

Consilier

I

superior

3

s

951

177

Ilcuș Corina

Consilier

I

superior

3

s

951

178

loaneșiu Mirela

Consilier

I

superior

3

s

951

179

Cernea Adrian

Consilier

I

principal

2

s

752

180

Ciovică Nicolae

Consilier

I

principal

2

s

752

181

Ignat lulia

Consilier

I

principal

3

s

698

182

Vacant

Consilier

I

principal

3

s

698

183 ..

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

184

Rău Florin

Consilier

I

debutant

s

533

185

Vacant

Consilier

1

debutant

S

533

186

Vacant

Referent

III

asistent

3

M

467

187

Vacant

Referent

III

asistent

3

M

467

188

Vacant

Referent

III

debutant

M

454

Serviciul patrimoniu

189

Vacant

Șef serviciu

consilier

I

superior

1

S

1611

190

Popescu Mariana

Consilier

I

superior

1

s

1239

191

Ordean Liliana

Consilier

I

superior

3

s

951

192

Mihăilescu Mihaela

Consilier

I

superior

3

s

951

193

Cruglețchi Manuelax)

Consilier

I

principal

1

s

686

194

Moldovan Dumitru

Consilier

I

principal

1

s

848

195

Boboc Mircea

Consilier

I

principal

1

s

848

196

Vacant

Consilier

I

principal

3

s

698

197

Pînzar Vasile

Referent de specialitate

II

superior

1

SSD

790

198

Giura Mircea

Referent

III

superior

1

M

731

199

Rada Virginia

Referent

III

superior

1

M

731

• Serviciul administrativ

200

Horvath Adalbert

Șef serviciu

Inspector de specialitate

IA

s

1309

201

Vlad Elena

Referent

IA

SSD

716

202

Vacant

Referent

IA

M

658

203

Băltărețu Marin

administrator

I

M

600

204

Lugojan Mircea

administrator

II

M

546

205

Hilca Rodica

Op.maș.mult.

I

M

571

206

Chiriac lulia

Muncit.calif.

IV

474

207

Pop Claudia

Muncit.calif.

V

437

208

Aronescu Bogdan

Muncit.calif.

I

571

209

Presecan Liviu

Muncit.calif.

I

571

210

Ciocan loan

Muncit.calif.

I

571

211

Matei Nicolae

Muncit.calif.

II

541

212

Hadăr Dumitru

Muncit.calif.

II

541

x) contract de serviciu/de muncă suspendat

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

176

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

23

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

153

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

36

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

35

NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

212

PREȘEDINTE, Gertraud Nowak

Contrasemnează


SECRETAR

Iordan Nico