Hotărârea nr. 426/2006

HOTARAREA NR. 426 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 113/2008) (Abrogată de HCL NR. 93/2018)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


_____u_—1

HOTĂRÂREA NR. 426

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126012/2006 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 85 alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ale art. 6 din Legea nr. 52/2003, ale art.2 din O.G. nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002 și ale art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.”a”, alin.3 lit.a precum și ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea-nr. 233/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având același obiect de reglementare.

Adoptată în Sibiu la data de 2 1. 12.2006


Contrasemnea:

Secretar/ /

Iordan Nic<

Anexa 1 la H.C.L. nr. 426/2006 JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

REGULAMENT

de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

în conformitate cu prevederile Constituției României republicată și ale Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, administrația publică în unitățile administrativ - teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit..

Autonomia locală este numai administrativă și financiară și reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a autorităților publice locale de a soluționa și gestiona în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, pe baza și în limitele prevăzute de lege.

Municipiul Sibiu, ca unitate administrativ - teritorială este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu și are inițiativă în tot ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege .

Consiliul Local al Municipiului Sibiu este autoritatea deliberativă a administrației publice, care funcționează autonom, asigură realizarea autonomiei locale și rezolvarea treburilor publice din municipiu. în condițiile prevăzute de lege.

în scopul respectării legalității și asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activității, se adoptă următoarele norme, care constituie regulamentul de funcționare și organizare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Art.l. Consiliul Local al Municipiului Sibiu este ales prin vot universal egal, direct, secret și liber exprimat în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art.2. Numărul membrilor Consiliului Local se stabilește' prin Ordin al Prefectului, emis în baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Constituirea Consiliului Local se face în termen de 25 de zile de la data desfășurării alegerilor.

 • (2) Convocarea consilierilor aleși și validați în funcție se face de către prefect, în maximum 5 zile de la pronunțarea hotărârii de validare, în condițiile art.291 din Legea nr.215/2001. cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) La ședința de constituire participă prefectul sau reprezentantul său, precum și . primarul sau. după caz, candidatul declarat câștigător la alegerile pentru funcția de primar.

Art.4. (1) Ședința se desfășoară în condiții legale dacă participă cel puțin majoritatea consilierilor locali aleși și validați. în cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleași condiții.

 • (2) în situația în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absenței nemotivate a consilierilor locali, instanța va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleși care au lipsit nemotivat la oricare din cele trei convocări. Sesizarea instanței se face de către prefect în maxim trei zile de la data ședinței pe baza procesului-verbal al ședinței, întocmit de Serviciul Administrație Locală. Hotărârea instanței se pronunță în maximum trei zile de la primirea sesizării din partea prefectului și poate fi atacată cu recurs la instanța competentă. în cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanți înscriși pe listele de candidați respective, potrivit legii, se organizează alegeri parțiale pentru completare în termen de 90 de zile.

 • (3) Absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forță majoră care au făcut imposibilă prezența acestora.

 • (4) Dacă pe listele de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale ai căror consilieri declarați aleși au lipsit nemotivat mai sunt supleanți, prin același ordin prefectul va dispune organizarea unei noi ședințe de constituire la care vor fi convocați supleanții.

 • (5) Dacă pe listele de candidați ale partidelor în cauză nu mai sunt supleanți sau aceștia refuză la rândul lor să se prezinte la ședință , prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.2 . Alegerile se vor organiza în condițiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale , în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, și la acestea vor putea participa toate partidele politice , alianțele politice sau alianțele electorale care au depus inițial liste de candidați, precum și candidații independenți care nu au fost declarați aleși la alegerile anterioare.

Art.5. (1) Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia care îl invită pe cel mai în vârstă consilier să preia conducerea lucrărilor ședinței, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistența de specialitate a secretarului unității administrativ-teritoriale.

 • (2) După preluarea conducerii ședinței se dispune o pauză în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali, iar secretarul municipiului Sibiu prezintă președintelui de vârstă și asistenților acestuia sentințele de validare a mandatelor consilierilor.

Art.6. (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în fața consiliului local următorul jurământ în. limba română :

“ Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință , tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu !”

 • (2) Jurământul se depune după următoarea procedură : secretarul municipiului Sibiu va da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta , în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate , pe care se află Constituția și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și , dacă este cazul pe Biblie , va pronunța cuvântul "jur”, după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special.

 • (3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de ședință , iar al doilea se înmânează consilierului.

 • (4) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină pot depune jurământul' fără formulă religioasă. în acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă .

 • (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se consemnează în procesul - verbal al ședinței. în astfel de situații se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic , alianței politice sau alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid a consilierului în cauză.

 • (6) Consilierii validați, . intră în exercițiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

Art. 7. După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor, președintele de vârstă declară legal constituit Consiliul local al municipiului Sibiu, constituirea fiind consemnată prin hotărâre.

Art.8. (1) Hotărârea de declarare a consiliului ca legal constituit se semnează de președintele de vârstă și de cei 2 asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretarul municipiului.

 • (2) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului și un semn distinctiv al calității lor pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. Modelul legitimației și al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

 • (3) După declararea ca legal constituit , consiliul local alege dintre membrii săi, un președinte de ședință care va conduce în continuare ședința consiliului local și va semna hotărârile adoptate de acesta. Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează prin hotărâre.

Art.9. Președintele de ședință propune spre aprobarea consiliului legal constituit și reunit în prima sa ședință, următoarea ordine de zi:

 • 1) Alegerea viceprimarilor.

 • 2) Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. după care supune la vot ordinea de zi propusă.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA CONSILIULUI SECȚIUNEA I Președintele de ședință

Art.10. (1) Lucrările ședinței sunt conduse de un președinte de ședință, ales prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție, pe o perioadă de cel mult trei luni, care conduce ședința consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.

Art.l 1. (1) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării , cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;

 • c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local , chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora . precum și procesul - verbal;

 • d) asigură respectarea ordinii în timpul ședințelor , conform dispozițiilor prezentului regulament.

 • e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare : a consiliului ;

 • f)  aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni.

 • (2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege , de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECȚIUNEA a II - a

Viceprimarii

Art.12. (1) Municipiul Sibiu are doi viceprimari aleși din rândul consilierilor. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, iară a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, începând cu alegerile locale din 2008.

 • (2) Viceprimarii sunt subordonați primarului și înlocuitorii de drept ai acestuia, care le poate delega atribuțiile sale.

Art. 13. (1) Alegerea viceprimarilor municipiului Sibiu se face succesiv de către consiliul local din rândul membrilor săi, cu votul secret al majorității consilierilor în funcție.

Art. 14.(1) Procedura de alegere a viceprimarilor se va desfășura după cum urmează :

 • a) propunerea candidatului pentru funcția de viceprimar se face de către primar, grupurile de consilieri sau consilieri;

 • b) candidaturile pentru funcția de viceprimar se înregistrează la secretariatul ședinței;

 • c) președintele de ședință va dispune o pauză în care secretariatul ședinței va completa buletinele de vot în ordinea în care au fost înregistrate propunerile și va aplica pe verso ștampila Consiliului Local;

 • d) prin grija secretariatului ședinței vor fi distribuite consilierilor buletinele de vot completate cu numele și prenumele precum și apartenența politică a fiecărui consilier;

 • e) consilierii vor bara printr-o linie orizontală numele candidatului

( candidaților) pe care nu doresc să-l aleagă , rămânând nebarat numele celui pe care doresc să-l voteze și vor împături buletinul de vot astfel încât să asigure secretul votului;

 • f) exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată care să asigure secretizarca votului;

 • g) la ieșirea din cabină , buletinele de vot vor fi introduse într-o urnă volantă;

 • h) numărătoarea voturilor și consemnarea rezultatului votării într-un proces -verbal, vor fi realizate de comisia de validare;

 • (2) în cazul în care nici unul dintre candidați nu va obține majoritatea prevăzută la art. 15 din prezentul regulament, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri.

 • (3) în caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin , la care vor participa numai candidații care se află în această situație . Va fi declarat ales candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție.

 • (4) Procedura descrisă la alin. 1, 2 și 3 va fi repetată întocmai pentru alegerea celuilalt viceprimar

 • (5) Secretarul municipiului Sibiu va face cunoscută procedura de alegere a viceprimarilor înainte de începerea operațiunilor stabilite la alineatele anterioare.

Art.15. Alegerea viceprimarilor va fi consemnată într-o hotărâre a Consiliului Local .

Art.l6.(l) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu cea a mandatului consiliului local. în cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatele viceprimarilor , fără vreo altă formalitate.

 • (2) Viceprimarilor li se aplică incompatibilitățile prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

SECȚIUNEA a 3-a

Comisiile de specialitate

Art..l7. După alegerea viceprimarilor ,Consiliul Local al Municipiului Sibiu, legal constituit, își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează :

 • 1.  Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

 • 2.  Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 • 3.  Comisia de comerț și servicii publice.

 • 4.  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

 • 5.  Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Art. 18. Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art.19. (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local , în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului

 • (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri , iar a consilierilor independenți, de către consiliu , avându-se în vedere de regulă, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea

 • (3) Un consilier poate face parte dintr-o singură comisie de specialitate.

Art.20. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.

 • (2) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local sau din afara acestuia , în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

 • (3) Ședințele comisiei de specialitate sunt , de regulă, publice. Comisia poate hotărâ ca la dezbaterile sale să fie prezente și alte persoane interesate sau reprezentanți ai mass-media

 • (4) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

Art.21. Fiecare comisie de specialitate își alege , prin votul deschis al-majorității consilierilor ce o compun , câte un președinte și un secretar.

Art.22. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale :

 • a) analizează proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse dezbaterii și adoptării consiliului local ;

 • b) se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre analiză ;

 • c) întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri , pe care le prezintă consiliului local

 • (2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții sau însărcinări date de consiliul local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 • (3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului.

Art.23. (1) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale :

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii dc specialitate ale consiliului local municipal;

 • b) convoacă ședințele comisiei;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) prezintă comisiei proiectele de hotărâri sau celelalte probleme repartizate comisiei;

 • e) propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

1) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;

 • g) anunță rezultatul votării,pe baza datelor comunicate de secretar ;

 • h) susține în ședințele de consiliu rapoartele formulate de comisie .

 • (2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei , prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.

Art.24. (1) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei ;

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra rezultatului votării;

 • c) asigură redactarea rapoartelor și proceselor - verbale, etc.;

(2) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia.

Art.25. (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președinte, cu cel puțin 3 zile înainte.

 • (2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui . Oricare dintre membrii comisiei poate cerc includerea pe ordinea de zi a unor probleme .

 • (3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie.

 • (4) In caz de absență la ședința comisiei consilierului în cauză i se diminuează indemnizația în mod corespunzător.

Art.26. Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară cu cel puțin 10 zile înaintea ședințelor consiliului, de regulă în ziua de luni a săptămânii precedente celei în care se va desfășura ședința consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora se solicită raportul comisiei de specialitate.

Art.27.(l) Raportul comisiei se redactează prin grija secretarului acesteia, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii comisiei, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți.

 • (2) Rapoartele întocmite de comisie vor cuprinde separat , cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate , cât și cele respinse.

 • (3) Raportul întocmit potrivit alin. 1 și 2 se prezintă Secretarului municipiului, în ziua următoare celei în care s-a ținut ședința , care se va îngriji de multiplicarea și difuzarea acestuia către consilieri.

Art.28. Votul în comisii este, de regulă, deschis. Comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.29. (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează , prin grija secretarului acesteia, într-un proces - verbal. După încheierea ședinței procesul - verbal va fî semnat de către președintele și secretarul comisiei.

(2) Președintele poate încuviința ca procesele -r. verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat Ia ședință, cu excepția proceselor -verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

Art.30. Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia de specialitate și compartimentul de resort care au întocmit raportul.

Art.31. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată de o comisie stabilită de consiliul local prin hotărâre , la cererea a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

Art.32. (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare , la propunerea consilierilor sau a primarului.

 • (2) Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin.l , .obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local

 • (3) Comisia va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta , raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde , dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

Art.33. Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora , numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți , precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local.

SECȚIUNEA a 4-a

Primarul și Secretarul Municipiului Sibiu

Art.34. (1) După validarea alegerii sale, primarul depune în fața Consiliului Local al Municipiului Sibiu jurământul prevăzut al art. 34 alin.l din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

 • (3) Depunerea jurământului de către primar se organizează în cadrul ședinței de constituire a Consiliului Local imediat după alegerea președintelui de ședință ; în cazul în care procedura de validare a primarului nou ales nu a fost finalizată până la această dată, depunerea jurământului se va face într-o ședință extraordinară

 • (4) Depunerea jurământului de către primar va fi precedată de prezentarea rezultatului validării alegerii primarului , de către un judecător desemnat de președintele

. Judecătoriei Sibiu.

Art.35. (1) După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

 • (2) Pe timpul desfășurării lucrărilor consiliului primarul este obligat să poarte eșarfa.

Art.36. Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează. în mod obligatoriu, în procesul - verbal de ședință.

Art. 37. (1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.

(2) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în situațiile prevăzute în art. 15 alin.2 din Legea nr. 393/2004 și ale art. 72 alin.2 din Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Art.38. (1) Secretarul municipiului Sibiu participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului.

Secretarului îi revin următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:

 • a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea p rimarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor în funcție, comunică ordinea de zi;

 • b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

 • c) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;

 • d) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință ;

 • e) informează președintele de ședință cu privire la majoritatea necesara pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local ;

 • f)  asigură întocmirea și semnează procesului - verbal al ședinței consiliului local; asigură afișarea procesului-verbal al ședinței la sediul Primăriei și pe pagina de internet a acesteia, în termen de trei zile de la terminarea ședinței; supune spre aprobare la începutul fiecărei ședințe procesul - verbal al ședinței anterioare, pe care-1 pune la dispoziția consilierilor, înaintea fiecărei ședințe,

 • g) asigură întocmirea dosarelor de ședință , legarea , numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

 • h) urmărește ca la deliberare și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 47 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri ;

 • i)  prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului ; dacă este cazul , refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale ;

 • j)  contrasemnează, în condițiile legii, și ale prezentului regulament , hotărârile consiliului local pe care le consideră legale.

 • k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

 • l)  acordă membrilor consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității , inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu. Asemenea oligații revin și aparatului de specialitate al primarului.

 • (2) Secretarul îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

 • (3) Atribuțiile sus-menționate se execută personal de către secretar și /sau de către Direcția Administrație Publică Locală - Serviciul administrație locală, agricol și coordonarea asociațiilor de proprietari.

CAPITOLUL III

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SECȚIUNEA I

Desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.39. (1) Consiliul local >sc întrunește în ședințe ordinare, lunar , la convocarea primarului, de regulă, în ultima zi de joi a fiecărei luni, la ora 14,00

 • (2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau, a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

 • (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului municipiului Sibiu, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare.

 • (4) în caz de forță majoră și de maximă urgență, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

 • (5) în invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

 • (6) Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce Ia cunoștință locuitorilor municipiului prin presa locală, afișaj pe site-ul Primăriei și la sediul Primăriei Municipiului Sibiu

 • (7) în toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul - verbal al ședinței.

Art. 40. La lucrările consiliului local pot fi invitați prefectul, președintele consiliului județean, reprezentanții acestora, parlamentarii, precum și alte persoane a căror prezență este considerată utilă.

Art.41. (1) Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului sau a consilierilor,

 • (2) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate , rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, întrebări - interpelări sau alte probleme propuse de primar, viceprimari, de consilieri sau cetățeni.

 • (3) Problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorității administrației publice locale, care va fi elaborat în termen de maxim 30 de zile de la solicitarea inițiatorului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor în care consiliul local se întrunește în ședințe extraordinare sau în caz de forță majoră și de maximă urgență. Raportul compartimentului de resort se întocmește și se depune la Secretarul municipiului înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate , spre a putea fi avut în vedere de către această comisie, în temeiul prevăzut de art. 54 alin.2.

Art.42. (1) Proiectul ordinii de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului local conform art. 40 din Legea nr. 215/2001. Modificarea ordinei de zi sc poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității consilierilor prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art.45 din Legea nr.215/2001.

 • (2) La începutul fiecărei ședințe a consiliului local se va intona Imnul de Stat.

 • (3) Ordinea de zi a ședințelor va cuprinde , în mod obligatoriu, un punct intitulat “ întrebări, interpelări “.

Art. 43. (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție . Ele sunt publice, cu excepția cazurilor în care consilierii hotărăsc, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfășoare cu ușile închise.

 • (2) Lucrările ședinței se desfășoară în limba română, limba oficială a statului.

 • (3) Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public și privat al comunei sau orașului, participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperarea transfrontalieră. organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului, precum și cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, organizații neguvernamcntale, persoane juridice române sau străine, se vor discuta întotodeauna în ședință publică. în legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetățenilor prin referendum organizat în condițiile legii.

Art. 4 4. (1) Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să se înscrie în registrul de prezență, condus prin grija secretarului municipiului. în cazul în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancționat cu avertisment.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la ședință, din motive independente de voința sa, va tehui să comunice aceasta secretarului municipiului.

Art.45. (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată.

(2) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt .Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. în cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup dc consilieri. în funcție dc mărimea acestuia.

Art. 4 6. (1) Președintele de ședință va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o problemă de ordin personal sau, atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 • (2) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, șefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitatea administrativ - teritorială, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum și persoanele interesate invitate de primar.

 • (3) Prevederile alin.l se aplică și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la respectarea regulamentului.

Art. 47. (1) Președintele de ședință sau președintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului.

(2) Cererea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorității consilierilor prezenți.

Art. 48. (1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de către cel care are cuvântul, cât și de către cei din sala de ședință.

(2) Se interzice dialogul între vorbitori și persoanele aflate în sală, acesta putându-se realiza numai prin intermediul președintelui de ședință.

Art. 49. (1) în cazul în care desfășurarea ședinței este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe dezbaterile . El poate aplică sancțiunile stabilite de Statutul aleșilor locali în competența sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.

Art.50. Asupra proiectelor de hotărâri au Ioc dezbateri generale și pe articole , consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul inițiatorului sau un amendament formulat anterior , celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Art.51. (1) Ordinea de zi a ședinței, poate cuprinde informări asupra unor situații, fără propuneri concrete. Consiliul Local va lua act de conținutul informărilor și. după caz, le va aproba, sau va solicita promovarea unor proiecte de hotărâri care vor fi înscrise pe ordinea de zi a ședințelor următoare.

 • (2) Propunerile făcute de consilieri sau de primar în timpul dezbaterilor din ședințele consiliului local pot face obiectul unor proiecte de hotărâri inițiate de către aceștia.

 • (3) Propunerile făcute de cetățeni cu prilejul participării la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate pot face obiectul unor proiecte de hotărâri, inițiate în condițiile legii.

 • (4) Elaborarea proiectelor dc hotărâri potrivit alin. (1), (2) și (3) se va face cu respectarea procedurilor prevăzute în prezentul regulament.

SECȚIUNEA a II - a

Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art.52. (1) Dreptul de a iniția poiecte de hotărâri ale consiliului local , aparține primarului, viceprimarilor, consilierilor și cetățenilor. Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

 • (2) Proiectele de hotărâri propuse de primar și viceprimari vor fi însoțite de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raport care va cuprinde și motivația inițiatorului.

 • (3) Proiectele de hotărâri propuse de consilieri vor fi însoțite de o expunere de motive semnată de inițiatori și se vor înscrie în ordinea de zi a ședinței consiliului local numai dacă sunt însoțite de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • (4) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot dacă există susținerea, prin semnături, a cel puțin 5% din populația cu drept de vot a Municipiului Sibiu, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Proiectele de hotărâri vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă stabilite prin Legea nr. 24/2000 . In acest scop secretarul municipiului și personalul din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate.

Art.53. (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorului

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoștința consilierilor cu 3 zile înaintea ședințelor comisiilor de specialitate, prin grija secretarului municipiului, de către Direcția Administrație Publică Locală, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise pentru întocmirea rapoartelor și cu invitația de a formula și depune amendamente.

Art.54.(l) Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se transmit spre dezbatere și întocmirea rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului local, potrivit competențelor. Nominalizarea comisiilor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

 • (2) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri către compartimentele de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate , se va preciza și data de depunere a raportului , respectiv în săptămâna care precede ședințele comisiilor de specialitate , cel mai târziu în ziua de marți ora 10,00 , astfel încât acesta să poată fi trimis și comisiei de specialitate înaințe.de întocmirea raportului acesteia.

 • (3) Inițiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța , în orice moment, la susținerea lor.

Art.55. (1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmește un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Raportul comisiei de specialitate, prin grija secretarului acestei comisii, se . transmite secretarului municipiului , în ziua următoare desfășurării ședinței comisiei de specialitate, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilieri ,

Art.56. Modificarea de esență a proiectului de hotărâre , va avea drept consecință inițierea unui alt proiect de către cei care au propus modificarea lui, cu respectarea procedurii prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art.57. Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri , însoțite de raportul favorabil sau nefavorabil al comisiei de specialitate și de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia.

SECȚIUNEA a 3-a

- Adoptarea hotărârilor și procedura de vot

Art. 58. (1) Hotărârile consiliului local se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea cere o altă majoritate.

 • (2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale Consiliului Locak

 • a) hotărârile privind bugetul local;

 • b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

 • c)  hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

 • d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau cooperare transfrontalieră;

 • e) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

 • (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.

 • (4) Abținerile se contabilizează la voturile “contra”.

 • (5) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret . Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • (6) în caz de paritate de voturi hotărârea nu se adoptă, dezbaterile putându se relua în ședința următoare.

 • (7) Proiectele de hotărâri respinse de consiliu nu pot fi readuse în discuția acestuia în cursul aceleiași ședințe.

 • (8) Pentru ca dezbaterile și votarea să se desfășoare în mod valabil, este necesară întrunirea cvorumului prevăzut de lege.

 • (9) Dacă în sala de ședințe se constată prezența unui număr mai mic de consilieri față de cel prevăzut la aliniatul anterior, președintele de ședință va suspenda dezbaterile, sau după caz, va amâna procedura votului până la întrunirea acestui număr.

Art.59. (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret

 • (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal

 • (3) La propunerea președintelui de ședință , consiliul local hotărăște ce modalitate de vot se va folosi , în afară de cazul în care prin lege sau prezentul regulament se stabilește o altă modalitate.

Art. 60.(1) Votarea prin apel nominal se face după următoarea procedură :

 • a) președintele de ședință explică obiectul votării;

 • b) Secretarul municipiului dă citire numelui și prenumelui consilierilor , în ordine alfabetică,, fiecare consilier se ridică în picioare și răspunde “pentru” sau “ contra “, în funcție de opțiunea sa.

(2) Tabelul nominal se semnează de către Secretar pentru conformitate și se arhivează în dosarul ședinței.

' Art. 61. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi , de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.

 • (3) Buletinele de vot se introduc într-o umă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.2

 • (4) Numărarea voturilor și prezentarea rezultatului se face de către Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilorn și libertăților cetățenilor.

Art.62. (1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul care , fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. în astfel de situații, consilierul în cauză este obligat să facă cunoscut consiliului local acest lucru și să nu participe la votare.

 • (2) Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. în cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului.

 • (3) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Art.63. Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce ședința de consiliu și se contrasemnează , pentru legalitate de către secretar. în cazul în care președintele dc ședință ales, lipsește sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 consilieri locali.

Art.64. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră-că aceasta este ilegală sau că depășește competențele ce revin, potrivit legii, consiliului local. In acest caz, secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al ședinței.

CAPITOLUL IV

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.65. (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului și secretarului municipiului, precum și șefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor aflate în subordinea consiliului local.

 • (2) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.

 • (3) Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat, sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.

Art.66. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoarea ședință a consiliului local, sau oral, la proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.67. (1) Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului , iar compartimentul sau serviciul de specialitate sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.

Art.68. (1)’Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate și soluționate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER SECȚIUNEA 1

* Drepturile și obligațiile consilierilor locali

Art.69. (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani , care poate fi prelungit, prin lege organică , în caz de război sau catastrofa.

 • (2) Consiliul local își exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

 • (3)  După constituirea consiliului local ca legal constituit, consilierii validați vor declara și completa formularele cu privire declararea averilor precum și declarațiile privind interesele personale cu respectarea prevederilor legale.

Art.70. în exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivității locale , fiind ocrotiți de lege.

Art.71. Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, de natură să determine incompatibilitatea, se aduc la cunoștința consiliului, în cel mult 10 zile de la data apariției acestora, conform prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției.

Art. 72. (1) în exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității locale.

 • (2) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierul primește o indemnizație stabilită în condițiile legii.

 • (3) Consilierii au dreptul la diurna de deplasare și plata cheltuielilor de transport și de cazare precum și la plata cheltuielilor ocazionate de participarea la cursuri și seminarii, pentru activitățile prilejuite de exercitarea mandatului lor.

 • (4) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației și a cotei în care se face decontarea, în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

Art. 73. (1) Participarea consilierilor la ședințele consiliului și ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

 • (2) Nici un consilier nu poate lipsi de la ședințele consiliului sau comisiei din care face parte , decât în cazul în care a obținut aprobarea consiliului sau din motive temeinice, situație în care îl va anunța pe secretarul municipiului.

 • (3) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la ședințe întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale.

 • (4) în urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali, primarul și viceprimarii sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la data încheierii misiunii, să prezinte la prima ședință ordinră de consiliu un raport privind deplasările efectuate.

Art.74. Consilierul local care absentează nemotivat la două ședințe consecutive va fi sancționat, potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali.

Art. 75. (1) Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului local. .Soluționarea cererii se va face în condițiile și cu procedura stabilite de Statutul aleșilor locali.

Art.76. (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în situațiile prevăzute la art. 9 alin.2 din Legea nr. 393/2004.

SECȚIUNEA a 2 - a

Răspundere - Sancțiuni

Art. 77.(1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu , pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat. Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

(2) încălcarea de către un consilier a obligațiilor ce îi revin în exercitarea mandatului constituie abatere și se sancționează potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali și ale prezentului regulament.

(3) La aplicarea sancțiunilor se va ține seama de gravitatea abaterii, frecvența acesteia și condițiile producerii ei.

Art.78. (1) în exercitarea atribuțiilor sale cu privire Ia menținerea ordinii și respectarea regulamentului în timpul ședinței, în conformitate cu art 57 din Legea nr. 393/2004, președintele de ședință poate aplica următoarele sancțiuni :

 • a) avertismentul

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului.

 • d) eliminarea din sala de ședință

(2) Consiliul Local, prin hotărâre adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor, în conformitate cu art 57 și 66 din Legea nr. 393/2004 poate aplica următoarele sancțiuni:

 • a) excluderea temporară de la lucrările consiliului

 • b) retragerea indemnizației de ședință pentru 1-2 ședințe

Art.79. Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.81 alin. 2 lit.a și b cazul se va transmite comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate , inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

CAPITOLUL VI

Măsuri privind transparența decizionali în activitatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art. 80.    (1) în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter

normativ, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin personalul abilitat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va publica un anunț referitor la aceasta în site-ul Primăriei Municipiului Sibiu, în mass - media locală și îl va afișa la sediul Primăriei.

 • (2) Anunțul va fi adus la cunoștință publică cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză și adoptare Consiliului Local și va fi însoțit de un raport și textul complet al proiectului de hotărâre propus.

 • (3) Anunțul va cuprinde termenul limită, de cel puțin 10 zile, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul ce urmează a fi supus dezbaterii.

 • (4) Proiectele de hotărâri cu caracter normativ vor fi transmise tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

 • (5) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ cu relevanță asupra mediului de afaceri va fi transmis de către inițiator Secretarului Municipiului Sibiu care îl va comunica persoanelor fizice și juridice interesate în termenul prevăzut la alin.3

 • (6) Proiectul de hotărâre se transmite spre analiză și avizare autorităților publice interesate , numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate în baza al in.3

 • (7) în situația în care o autoritate publică sau o asociație legal constituită solicită dezbaterea publică a unui proiect, Serviciul administrație locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local va organiza această dezbatere în c'el mult 10 zile de lâ publicarea datei și locului desfășurării dezbaterii publice.

 • (8) în situații excepționale, când se impune adoptarea unor soluții imediate, proiectele de hotărâri se supun adoptării în procedura prevăzută de art. 53 - 55 din prezentul Regulament-și art.44 - 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Art.81. Pentru participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Direcția Administrație publică locală va întreprinde următoarele :

 • a) anunțul privind ședința publică va fi afișat la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, se va insera în site-ul propriu și transmite către mass - media cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;

 • b) anunțul va fi adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ ce urmează a fi supus dezbaterii Consiliului Local;

 • c) anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi;

 • d) difuzarea anunțului și invitarea specială a unor persoane la ședința Consiliului Local va fi asigurată de persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu;

 • e) participarea persoanelor interesate la ședințele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de ședințe în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite în raport cu subiectul ședinței publice, stabilită de președintele de ședință. Persoanele interesate vor depune o cerere în acest sens la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, până cel mai târziu în ziua de luni care precede ședința Consiliului Local;

 • f)  ordinea de precădere nu poate limita accesul mass - media la ședințele publice;

Art.82. (1) Președintele de ședință va oferi invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă la dezbateri, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, stabilind și durata luărilor de cuvânt.

 • (2) Punctele de vedere exprimate de persoanele menționate la alin.l au caracter consultativ.

 • (3) Persoanele care asistă la ședințele publice, invitate sau din proprie inițiativă, vor respecta Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu. în cazul în care președintele de ședință constată că o persoană a încălcat Regulamentul , poate dispune avertizarea, și în ultimă instanță, evacuarea acesteia din sala de ședință.

Art. 83. (1) Minuta ședinței publice , incluzând și votul fiecărui membru cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret , va fi afișată la sediul Primăriei Municipiului Sibiu și publicată în site-ul propriu, prin grija Serviciului administrație locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

(2) Minuta ședinței va fi arhivată în dosarul ședinței respective, iar înregistrarea dezbaterilor poate fi făcută publică, la cerere, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 84. (1) Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin grija Direcției Administrație publică locală , va întocmi un raport anual privind transparența decizională, până la data de 1 februarie a anului în curs, pentru anul anterior, pe care îl va face public în site-ul Consiliului local al Municipiului, prin afișare la sediul Primăriei sau prin prezentarea în ședință publică.

(2) Raportul va cuprinde următoarele elemente :

 • a) numărul total al recomandărilor primite

 • b) numărul total al recomandărilor incluse în conținutul proiectelor de hotărâri cu caracter normativ și al hotărârilor adoptate

 • c) numărul participanților la ședințele publice

 • d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ

 • e)  situația cazurilor . în care Consiliul Local a fost acționat în justiție pentru nercspectarea prevederilor Legii nr. 52/2003

 • f)  evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora

 • g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE J

Art. 85. (1) Consilierii sunt obligați ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe .

(2) Fiecare consilier precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate , care va fi făcut public, prin grija secretarului, până la finele trim.l al anului în curs, pentru anul anterior.

Art. 86. Consilierii vor fi înștiințați, în termen util, în legătură cu vizitele delegațiilor la Consiliul Local și efectuarea de delegații în numele Consiliului Local. De asemenea, consilierii vor fi înștiințați în timp util despre manifestările știițifice, cultural -artistice sau de altă natură organizate în numele sau cu implicarea Consiliului Local.

Art. 87. Consiliul Local hotărăște asupra componenței delegațiilor ce se efectuează în numele Consiliului Local.

Președinte Gertraud NovvContrasemnea:

Secretar

Iordan Nicok