Hotărârea nr. 425/2006

HOTARAREA NR. 425 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2007

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 425

privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126801/2006 prin care Serviciul public de Asistență Socială propune aprobarea pentru anul 2007 a unui număr de 380 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în cadrul Biroului Protecție Specială și a unui număr de 750 de indemnizații,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate art. 18 alin.l lit. f, ale art. 19 alin.l lit. c, art. 20 alin.2 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin.l și 2 din HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005, art.5 din anexa nr.l la Ordinul 794/380/2002,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a pct.2 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă pentru anul 2007 :

- , un număr de 380 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în cadrul Biroului Protecție Specială - Serviciul Public de Asistență Socială;

- -un număr de 750 de indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006


Președinte Gertraud Nowak

Contrasemnează

Secretar / Iordan Nioolâ