Hotărârea nr. 424/2006

HOTARAREA NR. 424 privind aprobarea incheierii conventiei de parteneriat intre Serviciul Public de Asistenta Sociala, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,si Fundatia "Un Copil, O Speranta" organism neguvernamental si non-profit de utilitate publica, in vederea furnizarii serviciilor sociale in cadrul Centrului de terapie si recuperare pentru copiii cu autism (Aprobat act adițional prin HCL NR. 151/2007)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.424

privind aprobarea încheierii convenției de parteneriat între

Serviciul Public de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,și Fundația “Un Copil, O Speranță” organism neguvernamental și non-profit de utilitate publică, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul Centrului de terapie și recuperare pentru copiii cu autism

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 57982/2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune încheierea unei convenții de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu și Fundația “Un Copil, O Speranță” organism neguvernamental și non-profit de utilitate publică, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul Centrului de terapie și recuperare pentru copiii cu autism, unitate fără personalitate juridică, în subordinea directorului serviciului,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret.

Având în vedere prevederile art. 12 alin.3 din O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.15 din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială.

în temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2, și ale art.46 alin.l din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l Se aprobă încheierea Convenției de Parteneriat între Serviciului Public de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu și 'Fundația “Un Copil, O Speranță” organism neguvernamental și non-profit de utilitate publică, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul Centrului de terapie și recuperare pentru copiii cu autism, unitate fără personalitate juridică, în subordinea directorului serviciului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006Contrasemnează Secretar / Iordan Nieol;

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL


MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 4 la HCL nr.^/2006


CONVENȚIE DE PARTENERIAT

încheiată în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul Centrului de terapie și recuperare pentru copiii cu autism, unitate fără personalitate juridică, în subordinea directorului Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu

Art. 1. Părțile

Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, acronim SPAS, cu sediul în Sibiu, str. B-dul Victoriei nr.1-3 jud. Sibiu, cod de înregistrare fiscală 14387889, contul nr. R030TREZ57624680210XX)0<X deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat legal de d-na Deleanu Mariana -director și d-na Popa Elena - contabil șef, în calitate de partener public,

Fundația “Un Copil, O Speranță” Sibiu, acronim UCOS, organism neguvernamental și non-profit de utilitate publică, cu sediul în Sibiu, str.Aleea Streiu, nr.8 , jud. Sibiu, cod fiscal nr.10705769, contul bancar nr. RO 98 BTRL 0330 1205 6709 77XX deschis la Banca Transilivania Sibiu, reprezentată de d-na Miruna Tudorache -director executiv, în calitate de partener privat,

au convenit următoarele:

Art. 2 Obiectul

Obiectul acestui parteneriat constă în furnizarea serviciilor sociale pentru copilul cu autism în cadrul „Centrului de terapie și recuperare pentru copiii cu autism"/în scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacității lor individuale în vederea prevenirii instituționalizării acestora,și a menținerii lor în mediu propriu familial.

Art. 3. Roluri și responsabilități ale partenerilor

Organizația

Roluri și responsabilități în proiect

Partener public,

Angajarea prin concurs, organizat în condițiile legii, a unui număr de 8 specialiști ai Centrului - psiholog, logoped, asistent social, kinetoterapeut, 4 pedagogi de recuperare, precum și a unui conducător auto

S.P.A.S.

.t

Asigurarea plății drepturilor salariale pentru cei 8 specialiști și pentru conducătorul auto

Identificarea nevoii sociale individuale și familiale a potențialilor beneficiari și selectarea beneficiarilor

Informare despre drepturi și obligații

Măsuri și acțiuni de sensibilizare socială și conștientizare

Consiliere socială, juridică și psihologică

Activități de raportare, analiză și statistică

Activitati de evaluarea si supervizare a activitatii

Partener

Asigurarea spațiului adecvat derulării activităților Centrului, respectiv în

privat

Sibiu, str. Aleea Streiu, nr.8 , jud. Sibiu

Asigurarea cheltuielilor de întreținere aferente spațiului

u.c OS.

Asigurarea autoturismului și a cheltuielilor aferente, respectiv combustibil, cheltuieli de întreținere și taxele obligatorii

Asigurarea dotării cu echipamente și materiale necesare derulării activităților Centrului

Asigurarea în condiții optime a desfășurării activităților derulate în cadrul Centrului (activități cu caracter de consiliere, terapie, evaluare periodică, întocmirea planurilor personalizate de intervenție și recreative)

Asigurarea fondurilor necesare formării inițiate și continue a personalului centrului, precum și supervizarea profesională a acestora

Asigurarea plății drepturilor salariate ale personalului administrativ al Centrului: bucătar, femeie de serviciu, administrator

Asigurarea hranei beneficiarilor Centrului, respectiv copii cu autism (o masă caldă/zi)

Identificarea nevoii sociale individuale și familiale a potențialilor beneficiari și selectarea beneficiarilor

Informare despre drepturi.și obligații

Măsuri și acțiuni de sensibilizare socială și conștientizare

Consiliere socială

Activități de raportare, analiză și statistică

Art. 4. Co-finanțarea operațiunilor

Partenerii vor asigura contribuția financiară așa cum s-a stabilit în prezenta convenție.

Serviciul Public de Asistență Socială va asigura din bugetul local plata drepturilor salariale pentru 8 specialiști: asistent social, psiholog, logoped, kinetoterapeut și 4. pedagogi de recuperare precum și drepturile salariate ale conducătorului auto, conform anexei 1 la prezenta convenție.

Fundația UCOS va asigura:

fondurile necesare formării inițiale și continue a specialiștilor Centrului?1;

fondurile necesare plății drepturilor salariate ale personalului administrativ al Centrului: bucătar, femeie de serviciu, administrator,

fondurile necesare cheltuielilor de întreținere ale spațiului,

fondurile necesare cheltuielilor aferente autoturismului (combustibil, cheltuieli de întreținere și taxele obligatorii)

fondurile necesare pentru hrana beneficiarilor

Fondurile mai sus menționate sunt prevăzute în anexa 2 la prezenta convenție.

Art. 5 Termenul de desfășurare al convenției

Prezenta convenție se încheie pe perioadă nedeterminată.

Art. 6. încetarea convenției

Convenția de parteneriat încetează în următoarele situații:

- funcționarea Centrului nu se mai justifică față de nevoia locală

  • -  una dintre părți nu poate asigura condițiile de finanțare iar cealaltă parte nu poate sau nu dorește să preia întreaga finanțare

  • -  nu sunt respectate clauzele prezentei convenții

Art. 7. Drepturile și obligațiile partenerilor

Partenerii vor conlucra în vederea îndeplinirii obiectivelor.

Fiecare partener își va îndeplini rolul și responsabilitățile prevăzute în art. 3.

Prevederile prezentei convenții pot fi modificate/completate numai cu acordul partenerilor prin acte adiționale.

Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu va primi periodic rapoarele de activitate ale Centrului semnate de directorului executiv UCOS.

Art. 8. Proprietatea.

Bunurile (echipamentele și materialele) sunt în folosința Centrului pe toată durata funcționării lui. Cu data încetării funcționării Centrului, acestea revin de drept Fundației UCOS care le va folosi pentru acordarea serviciilor sociale pentru copii cu handicap.

în situația în care Fundația UCOS se retrage din motive obiective din acest . parteneriat, dar Centrul va continua să funcționeze, bunurile Fundației vor fi folosite pentru continuarea activității Centrului, prin preluarea integrală a cheltuielilor de către Serviciul Public de Asistență Socială.

Art 9 Dispoziții finale

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Părțile sunt de acord ca prezenta convenție să fie guvernată de legea română .

întocmit în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

ZI

Președinte

Gertraud Nowak


Contrasemnează/

Secretar / Iordan Nicola