Hotărârea nr. 423/2006

HOTARAREA NR. 423 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile - fanete, terenuri arabile situate in extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate in C.F. 2459 Gusterita, in vederea reglementarii situatiei juridice a acestora si vanzarii prin licitatie publica deschisa a imobilelor identificate cu nr. top 2393/1 si nr. top 2379

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

...............■■■•**■HOTĂRÂREA NR. 423

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile - fânețe, terenuri arabile situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate în C.F. 2459 Gușterița, în vederea reglementării situației juridice a acestora și vânzării prin licitație publică deschisă a imobilelor identificate cu nr. top 2393/1 și nr. top 2379

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 126249/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile - fânețe, terenuri arabile situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate în C.F. 2459 Gușterița, în vederea reglementării situației juridice a acestora și vânzării prin licitație publică deschisă a imobilelor identificate cu nr. top 2393/1 și nr. top 2379

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art.31 alin2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată

în temeiul prevederilor art. 38 . alin.2 lit. “c”, alin.5 lit. “b art. 123 alin.l și alin.2 ,art.!25 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor -fânețe. terenuri arabile - situate în extravilanul Municipiului Sibiu , Dealul Galben, identificate în C.F.


nr.2459 Gușterița astfel : nr. top 2389, în suprafață de 6763 mp , nr. top 2390/2/1 în suprafață de 34573 mp, nr. top 2390/2/2 în suprafață de 46550mp, nr. top 2391 în suprafață de 1829 mp, nr. top -2392 în suprafață de 2225 mp, nr. top 2393/1 în suprafață de 30110 mp, nr. top 2393/2 în suprafață de 63015 mp, nr. top 2395/1 în suprafață de 6626 mp, nr. top 2395/2/1 în suprafață de 612 mp, nr. top 2395/2/2 în suprafață de 893 mp, nr. top 2396 în suprafață de 2873 mp, nr. top 2768 în suprafață de 19331, nr. top 2769 în suprafață de 4450 mp, nr. top 2379 în suprafață de 7771 mp, nr. top 2380 în suprafață de 1440 mp, nr. top 2770 în suprafață de 3827 mp, nr. top 2771 în suprafață de 4168 mp. nr. top 2772/1 în suprafață de 11877 mp, nr. top 2772/2/2 în suprafață de 10800 mp.

Art.2. - Se aprobă dezmembrarea în două corpuri de proprietate distincte a următoarelor imobile înscrise în C.F. 2459 Gușterița astfel :

 • -   nr. top 2390/2/1/1

 • -   nr. top 2390/2/1/2

 • -   nr. top 2391/1

nr. top 2391/2

 • -   nr. top 2392/1

 • -   nr. top 2392/2

nr. top 2393/2/1


 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 11524 mp,

 • - arabil în Dealul Galben- în suprafață de 23048 mp,

 • - fânaț în Dealul Galben - în suprafață de 1219 mp,

 • - fânaț în Dealul Galben - în suprafață de 610 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 1595 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 630 mp,

 • - fânaț în Dealul Galben- în suprafață de 42010 mp,

  nr. top 2393/2/2 nr. top 2395/1/1 nr. top 2395/1/2 nr.top 2395/2/1/1 nr. top 2395/2/1/2 nr. top 2395/2/2/1 nr. top 2395/2/2/2 nr. top 2396/1 nr. top2396/2


 • - fânaț în Dealul Galben - în suprafață de 21005 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 1022 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 5604 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 212 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 400 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 655 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 238 mp,

 • - arabil în Dealul Galben în suprafață de 1996 mp,

 • - arabil în Dealul Galben - în suprafață de 877mp.

  cu stare de proprietate neschimbată, conform documentației tehnico - juridică avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 520/13.05.2006

  Art.3. - Se aprobă schimbarea ramurii de cultură a terenului situat în Dealul Galben,


conform folosinței actuale, din fânaț și teren arabil în teren carieră de argilă, pentru nr. top 2389, nr.top2390/2/l/2. nr.top 2390/2/2, nr. top 2391/2, nr.top 2392/2, nr.top 2393/1, nr.top 2393/2/2, nr. top 2395/1/2 , nr. top 2395/2/1/2 , nr. top 2395/2/2/2, nr. top 2396/2, nr.top 2768, nr.top 2769, nr.top 2379, nr. top 2380, nr. top 2770, nr. top 2771, nr. top2772/l, nr.

top 2772/2/2.

Art.4. - Se aprobă unificarea corpurilor de proprietate cu nr. top 2768 cu suprafața de 19331 mp și nr. top 2769 cu suprafața de 4450 mp, reținându-se nr. top 2768,2769 teren carieră de argilă cu suprafața de 23781 mp.

Art.5. - Se aprobă unificarea corpurilor de proprietate cu nr. top2771 cu suprafața de 4168 mp și nr. top 2772/lcu suprafața de 11877 mp, reținându-se nr. top 2771,2772/1 teren carieră de argilă cu suprafața de 16045 mp.

Art.6. Se aprobă comasarea corpurilor de proprietate cu nr. top 2389 cu suprafața de 6763 mp,nr. top 2390/2/1/2 cu suprafața de 23048 mp, nr. top 2390/2/2 cu suprafața de 46550mp, nr. top 2391/2 cu suprafața de 610 mp, nr. top 2392/2 cu suprafața de 630 mp, nr. top 2393/1 cu suprafața de 30110 mp, nr. top 2393/2/2 cu suprafața de 21005 mp, nr. top 2395/1/2 cu suprafața de 5604 mp, nr. top 2395/2/1/2 cu suprafața de 400 mp, nr. top 2395/2/2/2 cu suprafața de 238 mp, nr. top 2396/2 cu suprafața de 877 mp, nr. top 2768,2769 cu suprafața de 23781 mp reținându-se nr. top 2393/1 teren carieră de argilă cu suprafața de 159616 mp, concomitent cu sistarea celorlalte nr.top., conform documentației tehnico - juridică avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 520/13.05.2006.

Art.7. Se aprobă comasarea corpurilor de proprietate cu nr. top 2379 cu suprafața de 7771 mp, nr. top 2380 cu suprafața de 1440 mp, nr. top 2770 cu suprafața de 3827 mp, nr. top2771,2772/1 cu suprafața de 16045 mp, nr. top 2772/2/2 cu suprafața de 10800 mp reținându-se nr. top 2379 teren carieră de argilă cu suprafața de 39883 mp, concomitent cu sistarea celorlalte nr.top., conform documentației tehnico - juridică avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 520/13.05.2006.

Art.8. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilelor - terenuri carieră de argilă situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate cu nr. top 2393/1, în suprafață de 159616 mp și nr. top 2379 în suprafață de 39883 mp.

Art.9, Imobilele - terenuri carieră de argilă identificate la art. 6 și art. 7 se află în circuitul civil, fiind destinate valorificării prin licitație publică, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 10, - Prețul de pornire la licitație, pentru imobilele menționate la art. 8, este de 2,02 euro/mp +T.V.A., preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.


Art.ll. - Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți, anexate, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență :

 • a) Președinte - Klaus W. lohannis - Primar

 • b) membru - Eugen Mitea - viceprimar                                       ' f

  c) membru - Eugen Ciorugă - viceprimar


  • d) membru

  • e)  secretar

  • f) membru

  • g) membru


-Mariana Popescu- șef Serviciul patrimoniu

 • - Dorin Nistor - șef Serviciul juridic

 • - Dorin Laschescu - șef Serviciul urbanism

 • - Mariana Hașu - director Direcția Fiscală Locală Sibiu

Art.13. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență :

 • a) președinte - Iordan Nicola - Secretarul Municipiului Sibiu

 • b) membru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • c) secretar - Maria Țanea - Direcția Fiscală Locală Sibiu

Art.14. - Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului , la valoarea adjudecată , ( echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. ), la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Art.15. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte  Gertraud Novt'ak
Contrasemnează^

Secretar

Iordan Nico

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr.423/2006


CAIET DE SARCINI

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu

a unor imobile - fânețe, terenuri arabile situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate în C.F. 2459 Gușterița, în vederea reglementării situației juridice a acestora și vânzării prin licitație publică deschisă a imobilelor identificate cu nr. top 2393/1 și nr. top 2379

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi vândut se află situat în extravilanul municipiului Sibiu, Dealul Galben.

 • 1.2. Terenul care face obiectul vânzării, în suprafață totală de 199499 mp, este proprietatea privată a municipiului Sibiu, iar din punct de vedere topografic este compus din mai multe corpuri de proprietate notate în C.F.2459 Gușt'erița astfel :

nr. Top 2393/1 - teren carieră de argilă de 159616mp;

- nr. Top 2379 - teren carieră de argilă de 39883 mp.

 • 1.3. Destinația terenului supus vânzării este de : exploatarea și amenajarea terenului ca și carieră de argilă.

Cap. II. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri-terenuri sunt următoarele:

 • 2.1. Prevederile art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 5 lit. “b“ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

 • 2.2. Dispozițiile art. 125 alin. 1 și 2 din Legea 215/2001 ce precizează: “Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în codițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

 • 2.3. Prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ -teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.”

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație este de 2,02 euro/mp +T.V.A., preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.

 • 3.2. Pasul de strigare la licitație este de minim 0,5 euro/mp.

 • 3.3. Garanția de participare la licitație în sumă de 10 % din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire, depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urinând ca după această dată garanția să constituie avans din prețul de vînzare datorat de cumpărător.

 • 3.4. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului.

Cap.IV. CONDIȚII DE MEDIU

Cumpărătorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului.

CAP. V . OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Vânzătorul are următoarele obligații:

 • a. -   Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de

predare/primire.

 • b. - Vânzătorul are obligația de a nu tulbura pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.

 • c. - De asemenea, vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.

 • 5.2. Cumpărătorul are următoarele obligații:

 • a. - să realizeze lucrările de investiții corespunzătoare proiectului aprobat si avizelor legale.

 • b. - cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la P.S.I., protecția mediului și persoanelor.

 • c. - achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local.

 • d. - cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului (în lei la cursul euro stabilit de B.N.R. la data efectuării plății), la valoarea adjudecată, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

 • e. - să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru și de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliară, etc.

 • f. - să achite integral debitele pe care le are față de bugetul local până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare și cele care decurg după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

 • g. - Cumpărătorul este de acord cu obligația de a păstra folosința actuală a imobilului, acela de carieră de argilă.

Cap. VI. DISPOZIȚII FINALE

 • 6.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de vânzare -cumpărare.

 • 6.2. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vînzare -cumpărare.

 • 6.3. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 500 lei.

 • 6.4. Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 1.000 lei

 • 6.5. Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii contractului de vânzare -cumpărare în formă autentică.

Părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un birou notarial pentru încheierea în forma autentică a contractuhiide vânzare-cumpărare.

 • 6.6.  Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, DGFP;

 • b) sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • c)  au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • 6.7. Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

în acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 6.8. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Viceprimar, Director Economic, Serv. Juridic, Șef Serviciu Patrimoniu,

I. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Licitația se va desfășura în data de..........................., la sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2.

înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele 8,00

și 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2.

In vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

 • -   să plătească garanția de participare la licitație, în sumă de 10% din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

 • -   caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 500 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu Taxa de participare la licitație 1.000 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de:

 • - 2,02 euro/mp +T.V.A., iar pasul de strigare va fi de minim 0,5 euro/mp .

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate , unul exterior și unul interior care vor conține :

 • - plicul exterior va cupride plicul interior( care conține oferta de preț ) și următoarele documente :

Copie xerox după:

pentru persoane juridice

 • - act constitutiv al societății (statut/ contract ), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • - ultimul bilanț contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

pentru persoanele fizice

- actul de identitate

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

NOTĂ : Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte, din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat împreună cu șeful Serviciului juridic.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- terenul se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7- părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un Birou Notarial, în vederea încheierii contractului în formă autentică, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL ..................și a caietului de sarcini

 • 8.1. - în cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

 • 8.2. - De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

 • 8.3. - în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

 • 9. - Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 10 zile de la data adjudecării.

 • 10. - Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea lotului de teren pentru o nouă licitație.

 • 11. - Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de vânzare-cumpărare garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va costitui avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

 • 12. - Nu se pot înscrie la licitație persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 13. - Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

  Președinte Gertraud Now


  Now


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola