Hotărârea nr. 422/2006

HOTARAREA NR. 422 privind revocarea H.C.L. nr. 323/2005

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 422

privind revocarea H.C.L. nr. 323/2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126250/2006 întocmit dc Serviciul Patrimoniu prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 323/2005 și solicitarea expresă a Inspectoratului de Stat în Construcții înregistrată cu nr. 125213/07.12.2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, și ale art. 12 (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La data de 31.12.2006 încetează dreptul dc administrare al Inspectoratului de Stat în Construcții București asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str. N.Teclu nr. 41, etaj, atribuit prin Hotărârea nr. 323/2005 cu destinația sediu administrativ - birouri pentru Inspectoratul Județean în Construcții Sibiu

Art.2, Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte Gertraud Nojtvak


Contrasemne;

Secretar

Iordan Nicol: