Hotărârea nr. 421/2006

HOTARAREA NR. 421 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 421

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere șj a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126797/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. a, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTAR ASTE:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate'din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu Ia data de 21.12.2006

Președinte

Gertraud NovyăkContrasemneaa

Iordan Nico

.IUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 4 la HCL nr.42.1 /2006

Președinte

Gertraud NovviNr.

Numele și prenumele

CNP

Adresa

Debit

Majorări

Penalități

1

Câmpeanu Natalia

25309633239'10

Dârstelor, nr.5

188,00

236,00

42,00

2

Opriș loan

1551102323930

Negoveanu, nr. 6/56

_ _

369,00

470,00

84,00

3

Moroianu Viniciu

1620707400034

București. slr.Vasile

Lucaciu, nr. 26

900,00

1148.00

204,00

L __

_________________

TOTAL

1457,00

: 1854,00

1----------------------------------------------------------------------

330,00

Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola /