Hotărârea nr. 420/2006

HOTARAREA NR.420 privind scutirea de majorari de intarziere si penalitati datorate de domnul Mihai Gheorghe, domiciliat in Rampa C.F.R., nr.7A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.420 privind scutirea de majorări de întârziere și penalități datorate de domnul Mihai Gheorghe, domiciliat în Rampa C.F.R., nr.7A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 203939/2006, întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, privind scutirea de majorări de întârziere și penalități datorate de domnul Mihai Gheorghe, domiciliat în Rampa C.F.R. nr.7A,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 122, alin.2, lit.d din O.G.92/2003, privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. b, alin.4 lit.c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l, Se aprobă scutirea domnului Mihai Gheorghe, domiciliat în Sibiu, Rampa C.F.R., nr.7A, de la plata majorărilor și penalităților de întârziere pe care le datorează față de bugetul local, în sumă totală de 102.044 lei..

Art.2, Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte Gertraud Nowak

Novvak


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nico