Hotărârea nr. 42/2006

HOTARAREA NR. 42 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – strada - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Postavarilor , identificat in C.F.434 Sibiu nr. top 2930/19, in vederea dezmembrarii acestuia si transmiterea dreptului de administrare asupra nr. top 2930/19/2 Serviciului Public Administrarea Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat pentru realizarea obiectivului unitate de invatamant

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.42

privind atestarea apartenenței ia domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului-stradă - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Postăvarilor , identificat în C.F.434 Sibiu nr. top 2930/19, în vederea dezmembrării acestuia și transmiterea dreptului de administrare asupra nr. top 2930/19/2 Serviciului Public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat pentru realizarea obiectivului unitate de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10288/2006 , prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - stradă - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Postăvarilor, identificat în C.F.434 Sibiu nr. top 2930/19, în vederea dezmembrării acestuia și transmiterea dreptului de administrare asupra nr. top 2930/19/2 Serviciului Public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat pentru realizarea obiectivului unitate de învățământ

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.136 din Constituția României, ale art 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 36 alin.l din Legea nr. 18/1991, republicată

în temeiul art. 38 lit. “ f “, art. 125, art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - stradă -situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Postăvarilor , identificat în C.F. 434 Sibiu , nr.top 2930/19 în suprafață de 3542 mp .

Art.2. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top 2930/19 înscris în C.F. 434 Sibiu sub A+70, în suprafață de 3542 mp , în două corpuri funciare distincte conform documentației tehnico-juridică avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 91/2006 astfel :

  • -  nr.top 2930/19/1 - stradă în suprafață de 2740 mp;

  • -  nr.top 2930/19/2 - teren de construcții în suprafață de 802 mp.

Art.3. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului - teren de construcții - în suprafață de 802 mp, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Postăvarilor nr. 16, înscris în C.F. nr. 434 Sibiu, nr. top 2930/19/2, Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat în vederea realizării proiectului

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “ Terezianum “ Sibiu “ ce constă în construirea unei clădiri cu destinația: unitate de învățământ.

Art.4. -Se aprobă Contractul de administrare privind transmiterea în administrare a terenului menționat la art.3, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială                             Contrasemnează

_____—___ Secretar i / e"-'    )                           C                       Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA ia H.C.L. ar.........

CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr.......................

Art. 1, Părțile

Municipiul Sibiu, cu sediu' în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, reprezentat prin Primar Klaus Werner lohannis în calitate de proprietar

Și

Serviciul Public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei , nr. 1-3 reprezentată prin Șef Serviciu Simona Pop, în calitate de administrator

Art. 2. Obiectul contractului

Cedarea în administrare a imobilului - teren de construcții - situat în Sibiu, str.Postăvarilor nr. 16, în suprafață de 802 mp, înscris în CF 434 Sibiu, nr.top 2930/19/2 în vederea realizării proiectului „ Colegiul Tehnic de Industrie zMimentară „ Terezianum ,, Sibiu „ ce constă în construirea unei clădiri cu destinația de unitate de învățământ.

Art. 4, Drepturi și obligații

  • a. Drepturile proprietarului

  • -  să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract .

  • b. Drepturile administratorului

  • - să i se asigure de către proprietar administrarea bunului pe toată durata contractului.

  • c. Obligațiile administratorului

să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

să administreze lucrul potrivit destinației sale;

să suporte., de la data preluăm bunului, cheltuielile necesare administrăm acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

să restituie bunul primit în administrare la data încetăm contractului.

să nu înstrăineze în nici un fel bunul primit, Iară acordul proprietarului

Art. 5. încetarea contractului


Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazan :


prin restituirea bunului de către administrator înaintea termenului prevăzut î;i contract;

prin revocare, în căzu] nerespectării obligațiilor de către administrator;

prin desființarea administratorului.


Art. 6. Forța Majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art. 7. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi.....................în 3 (trei) exemplare.


Proprietar ,


Administrator,


PRIMAR,

Klaus W. lohannis


Șef Serviciu,

Simona Pop


Director Economic,

Viorica Bândescu


Serviciu Juridic,

Dorin Nistor


Serviciul Patrimoniu îoan Grigore


Președinte

Constantin ȘovăialăContrasemn

Secretar