Hotărârea nr. 419/2006

HOTARAREA NR.419 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat de Asociatia "S.O.S. SATELE COPIILOR DIN ROMANIA"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.419

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat de Asociația “S.O.S. SATELE COPIILOR DIN ROMÂNIA”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 202037/2006, întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, prin care se propune scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren, datorat de Asociația “S.O.S. Satele Copiilor din România” pentru imobilele situate în Sibiu, str. Anul 1907 nr.6 și str.Cristian nr. 15,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 285, lit.c din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, și ale pct.217 din H.G. nr.44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit. b, alin.4 lit.c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren, datorat de Asociația “S.O.S: Satele Copiilor din România”, pentru imobilele situate în Sibiu, str. Anul 1907 nr.6 și str. Cristian nr.15, începând cu data de 01.01.2007, până la data de 31.12.2007.

Art,2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte

Gertraud NoContrasemnează

Secretar / Iordan NicoFa/