Hotărârea nr. 418/2006

HOTARAREA NR.418 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de asociatia "dr.Carl Wolff"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.418 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociația “dr.Carl Wolff’

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 204027/2006 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, prin care se propune scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociația “dr. Cari Wolff’ pentru imobilul situat în Sibiu str. Pedagogilor nr.3-5,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 250, alin. 19 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. b, alin.4 lit.c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociația “dr. Cari Wolff’ pentru imobilul situat în Sibiu, str. Pedagogilor nr.3-5, începând cu data de 01.01.2007, până la data de 31.12. 2007.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006Contrasem nea Secretar Iordan Nic