Hotărârea nr. 416/2006

HOTARAREA NR. 416 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. ENERGY S.R.L

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 416

privind aprobarea asocierii în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGY

s.r’l

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006

Analizând raportul nr. 125260/2006 întocmit de Serviciul Patrimoniu, privind aprobarea asocierii în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. Energy S.R.L, conform H.C.L. nr. 138/200, modificată prin H.C.L. nr.25/2001 și a H.C.L. nr. 154/2002, modificată prin H.C.L. nr.363/2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.251-256 Cod Comercial,

în temeiul prevederilor art 38 alin. 7 lit. a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGY S.R.L ., cu sediul în Sibiu, Str. N.Iorga, bl. 49 C, ap. 37.

Art.2. (I) Se aprobă încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGY S.R.L., conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Contractul va intra în vigoare începând cu data de 12.11.2006.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte


Gertraud Nowak

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 416/2006


CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

NR................/.......................

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

L MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

2. S.C. Energy S.R.L. reprezentată prin director Paulescu Cezar cu sediul în Sibiu, str. N. lorga bl. 49C, ap. 37 tel./fax 0269/211495 , având cod fiscal nr. R 4069241 înregistrată la Rcg. Comerțului J32/773/93, cont nr. R093BRDE330SV02131453300 deschis la B.R.D. Sibiu în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile ari. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 38 alin. (7) lit. “ a “ din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 138 /31.08.2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001, H.C.L. nr. 154/2002 modificată prin H.C.L. nr. 363/2003 și a H.C.L nr............

în cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr. 138/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001; H.C.L. nr. 154/2002 și a H.C.L. nr. 363/2003.

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

 • - panouri simple de afișaj general

 • - borne de afișaj

 • - panouri indicatoare, panouri luminoase, benere (în situații speciale) montate pe stâlpi amplasate în intravilanul Municipiului Sibiu, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Amplasamentele pentru afișajul lipit pe suporți puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul deslășurării activității de reclamă-publicitate. .

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr. 138/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001, H.C.L. nr. 154/2002 și a H.C.L. nr. 363/2003.

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 1 an începând cu data de 12.11.2006.

Art.7. S.C. ENERGY S.R.L. este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze suporții și să-i predea în starea inițială, considerându-se că au fost în stare bună.

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

Art,8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini. •

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pe spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art.10, Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. ENERGY S.R.L. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art.l 1 a) Asociatul se obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. ENERGY S.R.L.

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) Asociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

ejRacordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul S.C. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) /Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a -și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului■. Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința. în prealabil. Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art.7 alin (8) din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

 • l) Asociatul S.C. ENERGY S.R.L. are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 12. a. în cazul existenței unei singure solicitări de autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații de construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, se organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. ENERGY S.R.L. să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. ENERGY S.R.L., dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății.

Asociatul are obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. OUG nr. 36/2002 și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. ENERGY S.R.L. va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor ( după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea plății S.C. ENERGY S.R.L. va plăti dobânzi de 0,35 %/zi și penalități de întârziere de 0,5 % pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul dc asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. In cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18, Taxa dc reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de S.C. ENERGY S.R.L. cu clienții , care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA $1 CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format după cum urmează:

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. ENERGY S.R.L

 • - Administrator

 • - Director

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C. ENERGY S.R.L.

 • (3) Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) - neloialitatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal de către reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control.al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale..

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. în situația în care, S.C. ENERGY SRL intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art.23. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA ȘI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de așociat

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27. Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art,28. în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. ENERGY S.R.L., notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30, în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriașul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi......................., în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de

original.

PROPRIETAR,                               ASOCIAT,

PRIMAR,                             S.C. ENERGY S.R.L.

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV. JURIDIC,

P.ȘEF SERVICIU PATRIMONIU

Președint

Gertraud Nowak

ANEXA NR. 1

PROCES VERBAL

încheiat azi.............../.............

 • 1.     MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, b-dul Victoriei nr. 1-3, reprezentată prin primar Klaus W. lohannis și director economic Viorica Bândescu, în calitate de predător

Și

 • 2. S.C. Energy S.R.L. reprezentată prin director Paulescu Cezar cu sediul în Sibiu, str. N. lorga bl. 49C, ap. 37 tel./fax 0269/211495 , având cod fiscal nr. R 4069241 înregistrată la Reg. Comerțului .132/773/93, cont nr. R093BRDE330SV02131453300 deschis la B.R.D. Sibiu în calitate de primitor,

am procedat la predarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afișajul lipit pe suporți:

Nr.

crt.

Tip suport

Dimensiuni

Amplasament

Nr. A.C.

1.

Panou sol

3x2x2

Alba-Iulia, la 75 m de IOMCOOP

392/17.05.99

2.

Panou sol

6x2

Alba-Iulia, la 60 m de IOMCOOP

396/18.05.99

3.

Panou sol

6x2

Alba-lulia, vis-â-vis de ANAOIL

397/18.05.99

4.

Panou sol

3x4

Alba-Iulia intrare Aeroport

63/03.02.99

5.

Panou sol

8x2

Alba-Iulia, la 175 m. vis-â-vis de acces IOMCOOP

888/05.10.99

6.

Panou st.

0,70x1,00

Alba-Iulia x Lemnelor, vis-â-vis de autogară, în dreptul service auto

107/25.02.99

7.

Panou st.

1,20x0,80

Alba-Iulia x Grâului, primul st. pe dreapta după viaduct

657/02.04.2001

8.

Panou st.

1,20x0,80

Alba-Iulia, primul st. pe stânga dinspre Ogorului spre Cl.Turnișorului

658/02.04.2001

9.

Panou st.

1,20x0,80

Alba -lulia, 2-lea st pe dr în sensul de mers spre oraș după service-auto

108/25.02.99

10.

Panou st.

1,20x0,80

Alba -lulia x CI. Turnișorului, st de pe insulă

1028/17.05.2001

11.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia, în panta spre semafoare (dinspre centru)

649/02.04.2001

12.

Panou st.

1,20x0,80

Alba-Iulia x Râului, st dinspre McDonald’s

103/25.02.99

13.

Panou st.

1,20x0,80

Alba-Iulia x CI. Turnișorului

646/02.04.2001

14.

Panou st.

1,20x0,80

Alba-Iulia, 2- lea st pe stg. După Ogorului spre Neppendorf

661/02.04.2001

15.

Panou st.

1,20x0,80

Alba-Iulia x Livezii, st dinspre Biletz

101/25.02.99

16.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia x Autogării, st de pe insulă, în dreptul fostei autogări

613/14.07.99

17.

Panou st

1 „20x0,80

Alba-Iulia, vis-â-vis de service auto

606/14.07.99

18.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia, vis-â-vis de accesul la IOMCOOP

611/14.07.99

19.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia, st din dreptul primei treceri de pietoni după inters. cu Bieltz.

163/15.03.99

20.

Panou st

1,00x0,70

Alba-Iulia x Bieltz, spre sensul de mers spre centru, înainte de inters.

110/25.02.99

21.

Casetă

0,70x0,90

Alba-Iulia x Bieltz,spre sensul de mers spre centru,înainte de inters.

930/18.10.99

22.

Panou st

1,20x0,80

Avrig, lângă pod

607/14.07.99

23.

Panou st

1,20x0,80

Autogării, primul st în dreptul autogării

162/15.03.99

24.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia, primul st după inters cu Livezii

659/02.04.01

25.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia,3 -lea st pe stg după Ogorului spre Neppendorf

653/02.04.01

26.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia x Livezii, st dispre Bieltz

654/02.04.01

27.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia, 4-lea st pe dr dinspre CI. Turnișorului spre Neppendorf

642/02.04.01

28.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia, 3 -lea st pe dr de la CI. Turnișorului

645/02.04-01

29.

Panou st

1,20x0,80

Alba-Iulia x CI Turnișorului

650/02.04.01

Nr. crt.

Tip suport

Dimensiuni

Amplasament

Nr. A.C.

68.

Panou st.

1,00x0,70

Sens giratoriu, Constituției x Coposu

50/02.02.97

69.

Panou st

1,00x070

Sens giratoriu, Coposu, primul st care se vede de pe Coposu spre pod

180/18.03.99

70.

Panou st

1,20x0,80

Sens giratoriu,st din fața trecerii de pietoni,4-lea st după Romexterra

857/26.04.01

71.

Panou st

1,20x0,80

4-lea st de pe podul gării,pe dr în sensul de mers spre Balanța

858/2.04.01

72.

Panou st

1,20x0,80

Sens giratoriu, st din colțul bl cu Romexterra

796/23.04.01

73.

Casetă

1,20x0,80

Gușteriței x Balanței

2097/02.08.01

74.

Panou st

1,20x0,80

Luptei x Aleea Călărașilor

99456/13.12.00

75.

Panou st

1,00x0,70

Milea, în fața mag. Dumbrava, pe dr. spre centru, 6-lea st de la Coposu

734/15.09.97

76.

Panou st

1,00x0,70

Milea, în fața Casei Modei

51/02.02.97

77.

Panou st

1,20x0,80

Milea x Rahovei, pe insula cu Semaforul

612/14.07.99

78.

Panou st

1,00x0,70

Milea x Coposu

610/14.07.99

79.

Casetă

0,70x0,90

Milea, în dreptul pasajului de la Casa de Cultură

935/18.10.99

80.

Casetă

0,70x0,90

Milea, lângă parcare H. Continental

928/18.10.99

81.

Panou st.

1,00x0,70

Milea,vis-â-vis de Fares, în dreptul bl. 9

37/11.01.2002

82.

Panou st.

1,20x0,80

Milea x N. lorga

604/14.07.99

83.

Casetă

0,70x0,90

Milea spre Piața Unirii, primul st după trecerea de pietoni

934/18.10.99

84.

Casetă

0,70x0,90

Milea, în dreptul pasajului Dumbrava

929/18.10.99

85.

Panou st

0,70x1,00

Milea x Cioran, colțul unde se construiește Primăria

736/15.09.97

86.

Panou st

1,20x0,80

Milea, în dreptul fostului mag. Think Pink, pe dr spre centru

102/25.02.99

87.

Panou st

0,70x1,00

Milea x Semaforului, 2-lea st pe stg după inters spre Șelimbăr

160/15.03.99

88.

Casetă

0,70x0,90

Magheru, în dreptul imob nr. 53

933/18.10.99

89.

Casetă

0,70x0,90

Magheru x Constituției

932/18.10.99

90.

Casetă

0,70x0,90

Magheru x Blănarilor

931/18.10.99

91.

Panou st.

1,20x0,80

Milea nr. 20

34881/25.04.00

92.

Panou st.

1,20x0,80

Milea x Oituz

35053/25.04.00

93.

Panou st.

1,20x0,80

Milea,vis-â-vis de imob. Nr. 16 A

35024/25.04.00

94.

Panou st.

1,20x0,80

Milea,2-lea st de la inters. cu Oituz, spre, centru

35168/26.04.00

95.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, vis-â-vis de imob. Nr. 14

35137/26.04.00

96.

Panou st.

1,20x0,80

Milea x Someșului

43120/01.06.00

97.

Panou st.

1,20x0,80

Milea,2-lea st pe stg de la inters cu Someșului •*

43151/01.06.00

98.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, 5-lea st pe stg de la inters cu COPOSU

38/14.01.2002

99.

Panou st.

1,20x0,80

Milea,3-lea st pe stg de la inters cu Coposu

35179/26.04.00

100.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, 3-lea st pe dr de la inters cu Coposu

35187/26.04.00

101.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, vis-â-vis de imob nr. 24

35105/25.04.00

102.

Panou st

1,20x0,80

Milea, în dreptul imob nr. 20

34881/25.04.00

103.

Panou st

1,20x0,80

Milea vis-â-vis de inters cu Al I. Cuza

35108/25.04.00

104.

Panou st

1,20x0,80

Milea x Cioran, colțul unde se construiește Primăria

35008/25.04.00

105.

Panou st

1,20x0,80

Milea, în dreptul imob nr. 16

34822/25.04.00

106.

Panou st.

1,20x0,80

Milea,2-lea st dinspre Călugăreni spre H Continental

757/12.04.01

107.

Panou st.

1,20x0,80

Milea. vis-â-vis de imob 56

730/09.04.01

108.

Panou st.

1,20x0,80

Milea,2-lea st pe dr după inters cu Luptei

643/02.04.01

109.

Panou st.

1,20x0,80

Milea,vis-â-vis de stația petrom

1233/05.01.01

110.

Panou st.

1,20x0,80

Milea x Oituz, ultimul st înainte de inters

3869/27.12.2001

111.

Panou st.

1,20x0,80

Milea x Semaforului, primul st de la inters

648/02.04.01

112.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, vis-â-vis de Banca Carpatica

729/09.04.01

113.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, în dreptul imob nr. 26

1460/20.06.01

114.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, în dreptul imob nr. 22

3868/27.12.01

Nr. crt.

Tip suport

Dimensiuni

Amplasament

Nr. A.C.

115.

Panou st

1,20x0.80

Milea, vis-â-vis de intrarea pe str. Călugăreni

1461/20.06.01

116.

Panou st

1,20x0,80

Milea x Cioran, colțul unde se construiește Primăria

1301/07.06.01

117.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, 2-lea st pe stg spre H Continental de la inters cu Coposu

1303/07.06.01

118.

Casetă

1,3x0,4

Milea, 2-lea st dinspre Călugăreni spre H.Continental

1574/04.07.01

119.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, 2-lea st pe stg de la inters cu Vasile Aaron spre Petrom

1621/05.07.01

120.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, primul st după inters cu Luptei pe dr spre Petrom

1622/05.07.01

121.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, st pe stg de la inters cu V. Aaron spre petrom

1625/05.07.01

122.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, st dinaintea inters cu Luptei pe partea dr spre Petrom

1623/05.07.01

123.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, vis-â-vis de imob. Nr. 20

3870/27.12.01

124.

Panou st.

1,20x0,80

Milea, 2-lea st pe stg după Semafoare , la ieșirea spre Șelimbăr

2095/02.08.01

125.

Casetă

1,20x0,80

Milea nr. 58

1349/13.06.01

126.

Panou st

1,20x0,80

Oituz x Hipodromului

758/12.04.01

127.

Panou st

1,00x0,70

Părului x CL Șurii Mari, pe partea dr spre ieșire din oraș

161/15.03.99

128.

Panou st

1,20x0,80

Semaforului, vis-â-vis de piața agroalimentară

647/02.04.01

129.

Panou st

1,20x0,80

Semaforului, 8-lea st de la inters semaforizată pe dr.

652/02.04.01

130.

Panou st

1,20x0,80

Semaforului,2-lea st pe stg după viaduct spre semafoare

2096/02.08.01

131.

Panou st

1,00x0,70

St cel Mare x Dragoș Vodă pe dr spre Milea

499/08.06.99

132.

Panou st

1,00x0,70

St cel Mare (viaduct), st cu “ oprirea interzisă “ înainte de pod spre Șura

105/25.02.99

133.

Panou st

1,2x0,80

St cel Mare pe dr spre Sembraz, primul st pe insulă

797/23.04.01

134.

Casetă

0,70x0,90

Turnului x Malului

936/18.10.99

135.

Panou st

1,20x0,80

Nicolae Teclu în dreptul imobilului nr. 6

608/14.07.99

136.

Panou st

1,00x0,70

Piața Unirii st de pe colț stg cu intrii pe Emil Cioran

742/15.09.97

137.

Panou st

l,00x 0,70

Piața Unirii st din colț înainte de inters. cu Milea

741/15.09.97

138.

Panou st.

1,00x0,70

PiațaUnirii, insula din dreptul parcării Bulevard (2-lea st.)

740/15.09.97

139.

Panou st

1,00x0,70

Piața Unirii colț dr

739/15.09.97

140.

Panou st

1,00x0,70

Piața Unirii colț stg

738/15.09.97

141.

Panou st

1,00x0,70

Piața Unirii colț stg

737/15.09.97

142.

Panou st

1,00x0,70

Piața Unirii, 2-lea stîlp pe stg dpă inters.cu Coposu spre Bulevard

159/15.03.99

143.

Panou st

1,20x0,80

Piața Unirii, în colțul dinspre N.Bălcescu ai stației de taxi

181/18.03.99

144.,

Panou st

1,20x0,80

Mihai Viteazu x CI. Dumbrăvii

605/14.07.99

145.

Panou st.

0,70x1,00

Mihai Viteazu, în fața bl 35, în dreptul farmaciei

310/23.04.99

146.

Panou st.

1,20x0,80 ’

V. Milea inters.Cioran

3866/27.12.2001

147.

Panou st.

1,20x0,80

V. Milea # Moldoveanu

77/28.01.2002

148.

Panou st.

1,20x0,80

Piața Unirii pe stg. de la intrare în parcarea Hotel Continental

01/03.01.2002

149.

Panou st.

1,20x0,70

Str. semaforului spre bd. V. Milea - direcție dreapta

793/24.07.2002

150.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Nicolae lorga spre bd. V. Milea - direcție stanga

793/24.07.2002

151.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Moldoveanu spre bd. V. Milea — direcție dreapta

793/24.07.2002

152.

Panou st.

1,20x0,70

Bd. Mihai Viteazu x str. Nicolae lorga - direcție inainte

793/24.07.2002

153.

Panou st.

1,20x0,70

Bd. V. Milea x str. Oituz - direcție inainte

793/24.07.2002

154.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Rahovei spre bd. V. Milea - 'direcție stanga

793/24.07.2002

155.

Panou st.

1,20x0,70

Calea Dumbrăvii spre bd. V. Milea - directei stanga

793/24.07.2002

156.

Panou st.

1,20x0,70

Bd. Victoriei spre str. A. Saguna - direcție stanga

793/24.07.2002

157.

Panou st.

1,20x0,70

CI. Cisnadiei x str. Rahovei — direcție dreapta

793/24.07.2002

158.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Rahovei spre bd. Mihai Viteazu - direcție stanga

793/24.07.2002

159.

Panou st.

1,20x0,70

Bd. Mihai Viteazu spre CI. Dumbrăvii - direcție dreapta

793/24.07.2002

160.

Panou st.

1,20x0,70

Calea Dumbrăvii x CL Cisnadiei - direcție înainte

793/24.07.2002

161.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Argeșului x str. V. Alecsandri - direcție înainte

793/24.07.2002

162.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Argeșului x bd. Victoriei - direcție înainte + dreapta

793/24.07.2002

Nr. crt.

I'ip suport

Dimensiuni

Amplasament

Nr. A.C.

163.

Panou st.

1,20x0,70

Bd. Victoriei ( Spitalul Militar ) - direcție înainte

793/24.07.2002

164.

Panou st.

1,20x0,70

Calea Dumbrăvii x str. Șiretului - direcție înainte

793/24.07.2002

165.

Panou st.

1,20x0,70

Calea Poplăcii x str. Argeșului - direcție înainte

793/24.07.2002

166.

Panou st.

1.20x0,70

Str. Argeșului x Calea Poplăcii - direcție înainte

793/24.07.2002

167.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Lunga x str. Gladiolelor - direcție înainte

793/24.07.2002

168.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Ștefan cel Mare x str. Bâlea - direcție stanga

793/24.07.2002

169.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Bâlea spre Ștefan cel Mare - direcție !6 dreapta

793/24.07.2002

170.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Ștefan cel Mare spre str. Revoluției - direcție dreapta

793/24.07.2002

171.

Panou st.

1.20x0,70

Str. Revoluției x str. C. Noica - direcție stânga

793/24.07.2002

172.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Cristian x str. Litovoi - direcție stânga

793/24.07.2002

173.

Panou st.

1,20x0,70

CI. Tumisorului spre Sos. A. lulia - direcție stânga

793/24.07.2002

174.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Bâlea spre str. C. Noica - direcție dreapta

793/24.07.2002

175.

Panou st.

1,20x0,70

CI. Tumisorului spre str. Distribuției - direcție înainte

793/24.07.2002

176.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Maramureșului spre Sos. A. lulia - direcție stânga

793/24.07.2002

177.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Tg. Fânului x str. Râului - direcție stânga

793/24.07.2002

178.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Gladiolelor spre str. Râului - direcție dreapta

793/24.07.2002

179.

Panou st.

1,20x0,70

Str. V. Cârlova spre Sos. A. lulia - direcție stânga

793/24.07.2002

180.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Râului spre str. Autogârii - direcție stânga

793/24.07.2002

181.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Lunga spre str. Râului - direcție stânga

793/24.07.2002

182.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Pedagogilor spre str. Râului - direcție dreapta

793/24.07.2002

183.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Autogârii spre Sos. A. lulia — direcție dreapta

793/24.07.2002

184.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Tiglarilor pre str. Lungă - direcție dreapta

793/24.07.2002

185.

Panou st.

1,20x0,70

Str. V. Cârlova x str. Transilvaniei - direcție dreapta

793/24.07.2002

186.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Reconstrucției x str. Pedagogilor - dir. dreapta+stg.

793/24.07.2002

187.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Pedagogilor x str. Lemnelor - direcție înainte

793/24.07.2002

188.

Panou st.

1,20x0,70

CI. Gustentei x str. Lazaret - direcție înainte

793/24.07.2002

189.

Panou st.

1,20x0,70

Bd. C. Coposu ( RENEL ) - direcție înainte

793/24.07.2002

190.

Panou st.

1,20x0,70

P-ta Unirii ( mag. Dumbrava ) - direcție înainte

793/24.07.2002

191.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Lupeni X str. A. T. Laurian - direcție dreapta

793/24.07.2002

192.

Panou st.

1,20x0,70

Sos. A. lulia ( zona bar Trocadero ) - direcție înainte

793/24.07.2002

193.

Panou st.

1,20x0,70

Str. Ștefan cel Mare x str. V. Aron - direcție înainte

793/24.07.2002

Terenul se predă liber de sarcini și în stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere în participațiune.

PROPRIETAR, PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

ȘEF SERV. JURIDIC

P. ȘEF SERVICIU PATRIMONIU

Președinte Gertraud Nowak

ASOCIAT, S.C. ENERGY S.R.L.
ANEXA NR. 2


CLAUZE FINANCIARE pe tipuri de mijloace de publicitate

Nr.crt

Tip Panou

EURO/

panou / lună

(mp)

1 față

2 fețe

1.

l,10x 1,60

6.6 (casetă)

. *

2.

3x2 ’

13,2

19,8

3.

4x2

22

33

4.

4x3

25,3

35,2

5.

6x3

38,5

49,5

6.

8x3

46,2

60,5

7.

5,04 x 2,38

25,3

35,2

8.

12x3

71,5

93,5

Panouri montate pe stâlpi 3,3 EURO /panou/lună

Bannere montate pe stâlpi 3,3 EURO/mp/lună.

PROPRIETAR,

ASOCIAT,

S.C. ENERGY S.R.L.


PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SERVICIUL JURIDIC,

P. ȘEF SERVICIU PATRIMONIU,