Hotărârea nr. 413/2006

HOTARAREA NR.413 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD –Construire hala de productie, birouri, depozit, in Sibiu, str. Lyon nr. 2" beneficiar S.C.WK Group S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


---------5».i


HOTARAREA NR.413

privind aprobarea documentației de urbanism „ PUD -Construire hala de producție, birouri, depozit, in Sibiu, str. Lyon nr. 2”

beneficiar S.C.WK Group S.R.L.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 21.12.2006

Analizând raportul nr. 126843/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD Construire hala de producție, birouri, depozit, in Sibiu, str. Lyon nr. 2, pe un teren in suprafața de 13700 mp, identificat in CF Tumisor 8347, nr. top. 6200/2/1/1/1/1/1/3, apartinind investitorului S.C. WK Grup S.R.L., conform proiect nr. 111/2006, intocmit de S.C. WK Group S.R.L.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările si completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit “ c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire hala de producție, birouri, depozit, in Sibiu, str. Lyon nr. 2, pe un teren in suprafața de 13700 mp, identificat in CF Tumisor 8347, nr. top 6200/2/1/1/1/1/1/3, apartinind investitorului S.C. WK Group S.R.L., conform proiect nr. 111/2006 intocmit de S.C. WK Group S.R.L, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte

Gertraud NoAak

Contrasemnează


Secretar /

Iordan Nicpl