Hotărârea nr. 412/2006

HOTARAREA NR.412 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Construire complex comercial, productie, birouri, depozite, parcari, in Sibiu, sos. A. Iulia, intersectie cu str. Salzburg benef. S.C. Paltinis Leasing S.A.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.412

privind aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire complex comercial, producție, birouri, depozite, parcari, in Sibiu, sos. A. lulia, intersecție cu str. Salzburg benef. S.C. Păltiniș Leasing S.A.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006

Analizând raportul nr. 126842/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD-Construire complex comercial, producție, birouri, depozite, parcari, in Sibiu. Șos. Alba lulia , intersecție cu str. Salzburg, pe un teren in suprafața de 100.700 mp, identificat in CF Tumisor 8346, nr. top. 6200/1/1/1/1/1/1, apartinind investitorului S.C. Păltiniș Leasing S.A., conform proiect nr. 110/2006, intocmit de S.C. WK Group S.R.L.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările si completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit “ c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE r .

Art. 1 - Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire complex comercial, producție, birouri, depozite, parcari, in Sibiu, sos. A. lulia, intersecție cu str. Salzburg, pe un teren in suprafața de 100.700 mp, identificat in CF Tumisor 8346, nr. top 6200/1/1/1/1/1/1, apartinind investitorului S.C.' ' Păltiniș Leasing S.A, conform proiect nr. 110/2006 intocmit de S.C. WK Group S.R.L, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate și realizarea unei arhitecturi reprezentative pentru accesul în oraș.

Art. 2 - Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte Gertraud No
Secretar

Iordan Ni