Hotărârea nr. 411/2006

HOTARAREA NR.411 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD "Construire statie de betoane" in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 98, beneficiar SC VINARIA SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.411

privind aprobarea documentației de urbanism PUD “Construire statie de betoane” in Sibiu, Șoseaua Alba lulia, nr. 98, beneficiar SC VINARIA SA Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126841/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației de urbanism “PUD Construire statie de betoane” in Sibiu Șoseaua Alba lulia nr. 98, conform proiect nr. 59/2006, elaborat de SC Cub Impex SRL Sibiu, arh. loan Selegean, pe un teren proprietate a SC Vinaria SA Sibiu, identificat în CF Tumisor nr. 6467, nr.top 5350/13/1, cu o suprafața dc 7700 mp.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr.350/2001 modificata si completata si ale art.2 alin.(2) din     Legea

nr.50/1991,modificata si completata,

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism “ PUD “Construire statie de betoane” in Sibiu Șoseaua Alba lulia nr. 98, conform proiect nr. 59/2006, elaborat de SC Cub Impex SRL Sibiu, arh. loan Selegean, pe un teren proprietate a SC Vinaria SA Sibiu, identificat în CF Tumisor nr. 6467, nr.top 5350/13/1, cu o suprafața de 7700 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006